OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 10, 1900, Image 1

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017270206/1900-08-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

íiOKROK ZÁPADU
Založen 1871--ltoéník XXX
OMAHA NEBR Y PÁTEK DNE 10 SIIPXA 1900
Jójtýdenníku Ročník VIII číeslo 95
Ct óteiiliřxÉ-vii :
Dovolujeme si tímto oznámiti
že příští číslo Pokroku Západu
vyjde ve středu místo v úterý a
sice jest zdržení toto nutným k
vůli různým změnám a zdokona
lením jež u dalším vydávání listu
učinili hodláme Vydavatelstvo
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Republikáni ve Wlsnunslnu
odbývali ve středu státní konvenci
svou v Milwaukee a výsledkem
bylo jednohlasné navržení násle
dovního lístku státního: Za gu
vernéra R M Laíollette z Madi
son za náměstka Jesse Stone z
Watertown za'tajemníka Wm H
Froelich z Jackson za pokladníka
Jones O Davidson ze Soldiers
Grovc za návladního E R Hicks
z Oshkosh za školdozorce L D
Harvey z Milwaukee za železnič
ního komisaře G L Rice z West
Superior a za komisaře pojišťují
cího E Giljohann z Milwaukee
Předsedou státního výboru "jme
nován gen Geo £ Bryant z
Madison — Hlavním článkem
platformy jest onen odporučující
zrušení kaukusú a konvencí
Prohibiční kampaň
zahájena bude teprve v říjnu a
sice novým spfisobem Vypraven
bude totiž prohibiční vlak na
kterémž všechna světla prohibiční
cestu po celých Spojených Stá
tech podniknou V každém státu
připojí se k nim pak státní kandi
dáti prohibiční pakli totiž jací do
pole postaveni byli
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Americké banky
Kontrolor vládní dohotovil zprá
vu o stavu národních bank na
sklonku účetního roku 30 června
Dle zprávy té obnášel veškerý
majetek národních bank £4944
965623 což jest nejvyšší obnos
jakého kdy majetek bank v této
zenu dostoupil V roce právě
ukončeném byl majetek nár bank
rozmožen o I235331719 Počet
bank ve Spojených Státech před
rokem obnášel 35S3 a letos 3732
tudíž přibylo za rok 149 bank
Oběh bankovek byl též zvýšen v
tom roce a sice o £65944635
tak že se v oběhu nalézá banko
vek za 1285503018
Portorliaaé jsou cizinci
Soudce Munroe ve Springfield
111 rozhodl že Portoričané ve
Spojených Státech jsou za cizince
považováni V Lebanonu bydlel
již rok mladý Portoričan a reda
ktor tamního Časopisu chtěl mít i
rozhodnuto zdaž jest oprávněn k
volbě Soudce Munroe však roz
hodl že smlouvou pařížskou se
nestali Portoričané občany Spoj
Státň že to závisí na kongresu
aby je za ně prohlásil a pokud se
to nestane musejí býti za cizince
považováni a musejí nabýtí práv
občanských dle zákona naturali
aačního '
Není to Žlatá zimnice
Z Tampa Fla se oznamuje že
~ státní zdravotní lékaři prohlásili
dva případy podezřelé nemocí v
Námořní nemocnici že to nebyla
žlutá zimnice Jeden případ byl
uznán za zimnici tyfovou a druhý
kde zemřelý byl již pochován ne
byl stotožněn Avšak lidé kteří
přišli do styku nemocnými ne
jevili žádné známky nákazy z če-
v' hoi zdravotní komisaři soudě jí
že tu není co činiti se žlutou zi
mnicí Prohledávají te všei
domy ale nikde nebyly nalezeny
známky nakailivé nemoci
Pit llvotS stračeno
V malé stanici Aurichi v Ark
udála se na odbočce St Louisské
jižní dráhy veliká wážka mezi ná
kladním a oaobním vlakem při
níi zabito pět lidí a dva těžce po
raněni Srážka zaviněna byla
špatni pracující výhybkou Lo
komotiva osobního vlaku vrazila
celou silou do zadnf Části na trati
stojícího nákladního vlaku při
čemž rozbity Čtyry nákladní káry
a osobní vlak vyšinut a kolejí
- Viicbaí nešťastníci byli zřízenci
dráhy a kaldý zanechává za sebou
rodino
Veliké" 'vedro
V týdnu tomto zase panovala
veliká parna éměř po celé části
Spojených Státu od Skalního po
hoří až k Atlantu Z New Yorku
Filadelfie Pittsburgu Kansas Ci
ty Chicaga Milwaukee a až z La
Crosse Wis byla oznámena ve
liká vedra mezi 90 a 95 stupni
která schválila mnoho lidských
životů Z New Yorku bylo ozná
meno až 100 onemocnění násled
kem vedra v jediném dnu Práce
a obchod byly z veliké části za
staveny pro nesnesitelné horko a
pozorovatemy povětrnostní ozna
mují Že není dosud vyhlídky na
zmírnění teploty
Poižkování se Towne-a
Od populistd v Sioux Falls S
D navržený čekanec místopresi
deutství Chas A Towne se z
kandidatury té poděkoval Již
po delší dobu se proslýchalo že
to udělá ale teprve 7 srpna za
slal dopis předsedovi výboru
který jej o navržení tom uvědo
mil a tu praví: "Vzal jsem si Čas
na uvažování mám-li kandidaturu
přijmouti a nyní jsem přišel k
□áhledu abych se kandidatury té
vzdal Stál jsem po 4 roky v
Čele strany stříbrařských republi
kánů strana ta nyní navrhla Bry-
ana a Stevensona za společné
kandidáty se stranou demokrati
ckou a tu bych se před tváří celé
ho národa postavil do světla veli
ce nepříznivého kdybych nyní
setrval na zvláštním lístku Dů
slednost politická a prospěch
stran reformačních mi velí 'abych
nominaci tuto nepřijal a na mé
místo odporučil Adlai E Steven
sona" NémeČtí pžvci
ze severozápadu odbývati budou
v těchto dnech 19 výroční sjezd
svůj v Burlington la a očekává
se že při společném koncertu na
2000 pěvců účinkovali bude
Neeley bude vydán
Soudce Lacombe ve spolkovém
soudu newyorském vynesl úsu
dek že Chas Neeley zpronevěři
lý úředník poštovní může býti
vydán kdysi 13 srpna úřadům
kubským Ve výnosu svém praví
soudce že dle svědectví není po
chyby že se Neeley dopustil zlo
činu na Kubě a proto má býti
vydán Jest třeba jen odložiti
soudy které jsou proti němu za
dány v New Yorku a pak mohou
býti listiny o vydání Neeleyho
ihned podepsány
Sméjí se soudu
Soudce Henry v Kansas City
vydal soudní zákaz že telegrafní
úřady nesmějí dodávati společno
sti obilních brokerů depeše o
kursu obilí Telegrafní společ
nosti Western Uuíon a Postál
Telegraph se spojily ihned aby
se tomuto soudnímu rozkazu opře
ly Zadaly sice odvolání k nej
vyŠšímu soudu ale uzavřely tento
zákaz ihned ignorovati Společ
nosti telegrafní jsou prý veřejní
sluhové a nesmějí zadržeti žádnou
zprávu soukromou Proto si
soudního zákazu ani nevšimnou a
zasílají tržní depeše jako dříve
Obřad přijímací
V Indianapolis proveden byl 8
srpna obyčejný obřad oznámení
kankidatury a její přijetí-od vůdců
uemoKraticko-popuustických Ob
řad ten vykonán odpoledne v
Military parku za ohromného úča
stenství lidu z města a dalekého
okolí Wm T Brvan a Adlai
Stevenson byli u veliké slávě do
parku veženi zde umístěni na
tribunu a kongresník Richardson
z Tennessee oba uvědomil o jejich
navržení Krásné a nadšené řeči
tu byly pronešeny a lid jásal ra-
lostl nad tím že oba přijali kan
didatury jim nabízené
Zastavení výroby
Ve schůzi vyrabitelů Bessemer
ského železa bylo uzavřeno zasta
vit! několik hutí vyrábějících toto
železo aby cena jeho byla udrže
na Vyrabitelé tvrdí Že není po
ptávky na tento druh železa ač
cena jeho byla o #800 na tuně
snížena Aby se další snížení ce
ny zabránilo jest prý nutno výro
bu na neurčitý čas zastaviti po
kud staré zásoby ' spotřebovány
nebudou '
Rejsoiit iílzaec
Vdova Bruntonová byla naleze
na na cestl nedaleko Brandenbur-
gu Ky strašné rozmlácena a
mrtvá Z činu podezřelý byl zat
čen její synovec Durham který
byl nedávno z blázince propuštěn
Přiznal se k činu a pravil že ne
chtěl tetu Bruntonovou zabit jen
že ji chtěl potrestali poněvadž na
něj nadělala klepy Zatčený mu
sel býti rychle dopraven do vězení
v Louisville aby nebyl od lidu
lynčován
Kára vyhozena
V St Louisů opét byla kára
pouliční zničena dynamitem Na
severní straně města se udál vý
buch na káře k Bellefontaine je
doucí který ji na dobro rozbil
Kára byla při výbuchu prázdná
ba ani motorikovi a konduktérovi
se nic nestalo tak že výbuch žád
ných zlých následků neměl Již
den před tím byly prý ženy podél
trati oné varovány aby se k ní
nepřibližovaly že se na ní udá
výbuch
Chtějí svou dráhu
Stávkující dělníci na pouličních
dráhách v St Louisů přijali ve
valné schůzi usnešení zařídili pro
město ono novou společnost po
uličních dráh Zvolen byl výbor
který má společnost zřídili Část
výtěžku společnosti té má připad
nouti městu část pak věnována
bude fondu pro uspořádání světo
vé výstavy v St Louisů
Nemohl snésti ponížení
Na novém parníku hambursko
americké linie "Dajčland" udála
se při poslední cestě jeho do
Ameriky krvavá tragedie Mladý
čtvrtý důstojník na parníku E
Thiele maje stráž na kapitánském
můstku usnul a byl při tomto
hrubém porušení svých povinno
stí přistižen kapitánem lodi Al
bersem Ten okamžitě mu naří
dil aby svlékl svůj důstojnický
kabát a odznak a odebral se do
své kabiny Mladý důstojník
žalem zdrcen uposlechl rozkazu
svého představeného a za pět mi
nut sotva že vstoupil do kabiny
zavzněla Odtud - střelná rána
Thiele nalezen mrtev s prostřete
nou hlavou na podlaze kabiny
Prvně" na železnici
Mladý rolník Washington Tur
ner se svojí manželkou a děckem
sedli po prvé na železniční vlak u
Anistonu v Tennessee Jeli do
Mc Fall a když přijížděli k místu
tornu vyskočili oba s vlaku pokud
se nalézal ještě v pohybu Turner
zůstal mrtev ležeti na místě kam
dopadl a jeho manželka byla
zvednuta těžce poraněna tak že i
ona brzy na to zemřela Dítě má
zlomenou nohu ale zůstane na
živu Lidé ti jeli po prvé na dráze
a v obavě že vlak v Mc Fall ne
zastaví seskočili
Úroda v Kansasu
Dle zpráv ze všech školních
okrsků ve státu Kansas obnáší le
tošní úroda 54 procent při obilí a
kukuřičná úroda byla suchem po
škozena tak že nevydá ani polo
viční sklizeň Pšenice se odhaduje
na 78 milionů bušlů největšf to
sklizeň jaká kdy byla v kterém-
koliv státu americkém docílena
Požár v Yellow Stone
Zhoubný požár vypuknul v ná
rodním Yellowstone parku minu
lého pátku a rozšířil se úžasně v
části kolem horních vři úd Vojiko
a strážcové parku vysláni byli ku
hašení ale snaha jejich byla mar
ná Požár zuřil v délce 10 mil a
zničil nejkrásnější lesy
Volby v Alabaml
Ve státu Alabamě byly odbývá
ny minulé pondělí volby při nichž
se dodělala strana demokratická
skvělého vítězství Republikáni
pepulisté i probibičáci měli své
kandidáty ale ze 133 Členů legis
latury zvolili jen 12 Demokraté
zvolili okresní úřadníky i v takých
okresích kde měli dříve populisté
většinu Demokratická většina v
celém státu bude přes 50000
a přičítá se hlavně té okolnostiže
se i v Alabamě demokraté přičinují
o obmezení práva hlasovacího
černochům
V Cblcaru feaře ael v jliaí Africe'
Již po několik dnů Chicago upí
pod Žhavými paprsky slunce a
děsné horko které rovná se Žha
vému úpalu na poušti Sahaře' ne
bude dle prorokování povětrnost
ní stanice přerušeno ještě po tři
dny lidnou studenou vlnou která
by obyvatelstvu přinesla aspoň
částečnou úlevu Za posledních 25
roků co povětrnostní stanice byla
zřfzenajen pouze jednou panovalo
takové tropické vedro stále po 4
dny ve čtvrtek dne 9 srpna byl
to však již šestý den kde chicag
ské obyvatelstvo nalézá se jakoby
ve žhavé výhni Průměrná teplo
ta za těchto šest doů dostoupla
935 stupňů nejparnějSíni dnem
byl čtvrtek kdy teploměr vystou
pil na 95 stupňů Utrpení oby
vatelstva v tomto vedru jest velké
a má v zápětí mnoho úmrtí a ne
moci Ve čtvrtek podlehly čtyry
osoby úžehu slunce a dvacet devět
osob onemocnělo z nichž tři sotva
životem vyváznou Vedro toto
přirozeně má neblahý účinek na
veškeren obchod a v mnohých zá
vodech byla v odpoledních hodi
nách zastavena práce Úmrtnost
za poslední týden stoupla úžasně
465 úmrtí ohlášeno v předešlém
týdnu a kolem 600 připadne jich
na tento týden Také New York
FiladelfiaPittsburg a jiná východ
ní města trpí tropickým tímto
vedrem a mnoho osob mu v těch
to městech podlehlo V Toledu
O učitelka Hanna C Goss vyjela
si na bicyklu a pod úžehem slunce
sešílela
Konvence demokratů texasských
Státní konvence texasské de
mokracie odbývána ve čtvrtek dne
9 J srpna ve Waco Robert A
Prine z Navarro zvolen předsedou
a Mark Logan tajemníkem kon
vence Správa resolučního výbo
ru schvalujícího platformu demo
kratické strany přijata s nadšením
V konvenci měli většinu přívrženci
kongresníka Baileyho jenž dnes
jest bez odporu vůdcem demokra
cie v Texasu Protivní ieho
exguvernér Hogg vyžádal si slovo
hodlaje navrhnouti jistý dodatek
ku státní platformě byl však poli
tickými odpůrci ukřičen a trvalo
to více nežli půl hodiny než bylo
zjednáno aspoň trochu licho aby
Hogg mohl ve své řeči pokračo
vati Exguvernér byl touto spro
stou taktikou svých odpůrcův ve
lice rozčilen a splatil jim chování
jejich v štiplavé poznámce: "Ze
jsou příliš zbabělí aby byli stateč
ni" Jak je vidět "demokratické
bratrství není v Texasu ve květa
Bryanovci se boji
Populistický národní výkonný
výbor odbýval v Chicagu dvě
schůze ale vzdor očekávání sená
tor Marion Butler předseda ná
rodního výboru do schůzí těchto
se nedostavil a nikdo z přítom
ných nevěděl přijede-li vůbec
Výkonný populistický výbor pře
třásal resignaci Towne-ovu ale
nedohodl se dosud o tom kdy
má se svolati celý národní výbor
aby porokoval o tom zda-li by
měl být někdo jiný místo Towne
ho jmenován za kandidáta místo -presidentství
aneb měl-li by být
akceptován demokratický kandi
dát Stevenson V zasvěcených
kruzích se roznáší že senátor
Butler jest rozhodně pro jmeno
vání zvláštního kandidáta ze stře
du populistúv což ovšem Bryan
ovcům není vhod neboř by to
mohlo značně poškoditi jejich na
děje na vítězství Možná že snad
se podaří Bryanovi usmířiti Butle-
ra s kterým v Severní Carolisě
demokraté v poslední státní kam
pani nepříliš pěkně jednali
New York pro McKinley-ho
V nastávajícím volebním zápase
demokraté dělají si laskominy že
podaří se jim získati New York
Avšak ve vnitřní politice důkladně
zaručené kruhy směji se těmto
nadějím Bryanovcův Dělnictvo
obchodnictvo i průmyslnictvo jest
úplně spokojeno s nynějším sta
vem věcí kde každému dána pří
ležitost aby si vydělal poctivě
živobytí a málo jich touží po těch
strakách malovaných na vrbě
jaké ukazují občanům demokraté
Zvolil hroznou smrť
F M Renick z Falling Springs
Záp Virg vylezl na nejvyšší bod
střechy státního domu a odtud
vrhnul se ohromným skokem dolů
na kamennou dlažbu ' Tělo jeho
bylo téměř roztříštěno strašlivým
tím nárazem a smrt následovala
okamžitě ' Renick byl oddán po
žíváni opia což asi účinkovalo na
duševní jeho stav U mrtvoly
nalezen dopis y němí sebevrah
praví: "Mé myšlénky po celý po
slední mějíc obíraly se samo-
vraždou Pokusil jsem se ukon
čiti svůj život již pětkráte pomocí
plynu a jedu avšak jed nezdá se
míti u mně Žádného účinku Mu
sím tedy zvoliti jistější spůsob"
Zase již pracuje
Zaměstnání horníka jest zajisté
jedním z nejvíce namáhavých a
vyžaduje plného zdraví a síly
Běda zde nemocnému! Občan
Frant Holub z Bellaire Ohio
píše o tom Jos Trinerovi 437 W
i8th St Chicago 111 následov
ně: Dne 16 ledna t r jsem se
roznemohl na horkou nemoc
která mne po 3 nedělích opustila
ale zanechala mi zlé následky
Nemohl jsem nic ztráviti a proto
jsem stále slábl a chřadl Doktor
léčil mne ovšem také na žaludek
ale marně pročež mi doporučil
abych pil to nejlepší víno jaké
jen dostati mohu Tu jsem si
objednal Trinerovo Léčivé hořké
víno o němž jsem v časopisech
již tolik pochvalného četl Lékař
můj dr Welz ochutnal je a hned
s plným uznáním prohlásil Že
jest to nejznamenitější pro mne
lék vlastností vůbec výborných
Po využití 12 láhví jsem nyní
zdráv jako kdy dříve ač před
tím sami doktoři o mně pochybo
vali a jmenovitě nikdo nevěřil že
bych byl s to kdy ještě zabývati
se hornictvím Já však pracuji
dnes opět v dole beze vší únavy a
mohu směle tvrditi že jediné Tri
nerovo léčivé hořké víno které
mám teď stále doma dodává mi
mé svěžesti a sily Myslím že
mi mnohý chorobný srdečně po
děkuje za upozornění na tuto vý
bornou a chutnou medicínu která
jej jistě vyléčí z každé nemoce
žaludku nebo jater a ledvin a pro
to právě dávám toto do veřejnosti
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhů pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na
Geo W Bell
pozemkový komisař Hudson Wlg
(? McRae
15 pros A G F A St Paul Mina
Železniční bájky — VI
Obchodník jeden seděl krásné
ho jednoho dne v jídelním voze a
když posluha přinesl mu jakous
špatně vyhlížející polévku a ma
ličký kousek vysušeného beaf
steaku dostal z toho křeče a ne
mohl uzavřití velký eses obchod
kterýž na něho v Chicagu druhého
dne čekal a ztratil tím osm mili
onů Morálka — Jeďte vždy do Chi
caga po North-Western dráze
Obsluha v jídelním voze jest ne
překonatelnou Nový obchod!
Nížepodepsaný dovoluje si všem
krajanům oznámiti že vykoupil
bývalý obchod pana K Štaigera
číslo 1260 jižní Í6 olice
a že i na dále připraven jest ctěné
příznivce své vším do oboru jeho
spadajícím obsloiržiti
Látky Šatstvo prádlo a zboží
galanterní mám v cenách nejmi
Ěích a jakkosti nejlepší a podobně
připraven jsem posloužiti i výbor
nými doutníky a cukrovinkami
všeho druhu
O hojnou přízeň Žádá
"Vtlčlav Cli val
DROBNÉ ZPRÁVY
Řiditelové Standard Oil spo
lečnosti v New Jersey prohlásili
dividendu $8 na akcii splatnou
15 září Trust vyplatil již 10
proc dividendu v červnu -a 20
proc v březnu
Dodavatelé obilí do Evropy
konají přípravy aby veškeré obilí
z Kansasu Oklahomv a Indián
ského území zasíláno bylo z pří
stavů podél zálivu Mexického
V Ottawa Beach Mich se
produkoval mladý větroplavec
John Dew v balonu spadl však
s ohromné výšky na kraj do jeze
ra kde bylo jen na stopu vodv a
rozmlátil se na kaši
Jakýsi Merrick bvl zatčen v
Elbert Co v Coloradu neb na něm
lpí podezření že oloupil vlak U
P dráby u Hugo Col
V Desmet S D zatknouti
dal ve středu farmer Jens Sands
17 sousedů pro pokus lynčování
Týž byl jedné z minulých nocí
přepaden a ve stáji pověšen kli
čka však se špatně zadrhla a tak
životem vyváznul
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 9 srpna s
PSenice jest ceny poněkud nižší a prodá
vá se i 2 za 769Í ®76X pro září za 75X@T8
Kukuřice v ceně poněkud se zlepšila neboť
zboží hotové prodávalo se za 40 pro září
Oves v ceně se zlepSíl neboť prodává se zboží
hotové za 22©227 a bilý číslo 8 za 24@24tf
Žito je v ceně nízké prodáváno za 49%
Ječmen jest v ceně nižší prodával se za
S8@45c
Lněné semeno skleslo značnou měrou prodá
valo se 1132
Semeno bojínku (tlmotby) prodává se za $320
a jetelové za 1840
Cena hovězího dobytka jest proti min týdnu
vyííí a tento prodává se ca ceny následu
jící : Pěkní až nejlenSi roli nrodávaii an za I sn
©6M hubení až prostřední za $475@535 jateíni
a k zim za I3 00ft480kráw za tžOuffM sn tln
vlče za 2 ftTrRn0 tezaszň bfá prodávají se a
K6UJJ350
Vepřoví dobytek v ceně se zlcnšil Pm
střední prodával se za $515®545 zvláště pěkn
atezay za 5I0@54iH lebky za $515@M7K Vět
iina prodejů byla po Í52C@535
' Omaha 9 srpna 1900
Cena hovězího dobytka proti tfdnl mlnnléma
se mnoho nezměnila tukže dobytek hovězí pro
dává se za cenu poměrně dosti nízkou
Voli prodávali se za I400@575 krávy za $235
@375 jalovice za $240@325 a voli k žíru zaS335
Q4C0
Vepřový dobytek t ceně stoupnul Nej
lepíí kusy prodávaly se po $50žH@5O5
Vejce poněkud stouply a sice íerstré za
11c tucet
Máslo drží se v stejné cení Obyčejné
prodává se za 13c stolní za 15® 19c a z máslo
ven za 17&18c
Drůbež živá prodává se za tyto ceny: slepice
7@7£c kachny 4@5c husy 4®5c krocaní 8c lt
Seno v ceně značně stouplo nejlepší a
výSit $760 prostřední $650 z nížin $5 50
Kůže jsou ceny nezměněné í 1 syrové za S
{ 3 5ceísl solené J£c 12 bií teleci5c
St Louis 9 srpna 1900
PSenice byla v zdejšun trhu dnes ceny nižSí
ozimka červená íislo 2 prodávala se v elevatora
za 72% na trati 74@75 a pro zář! 72
Koma stojí v ceně o něco níže Prodává sa
ííe 2 v eievatorn za 37% na tratí za3Ka PK zá
ří 37
Bavlna zase v ceně stoupá Prodávala sa
prostředni za 9 9 18c
Hotovíme
BREJLE
Přispůsobujeme
BREJLE
ProjáYáme
Zkoušíme zrak bezplatně
QpncMGoao!
pOTMIlIMUftck
KS
Aloe & Fesibld k
Likařtki potřeby a po
třeby pro nemocní
1408 Farnam nlt
r -'ť" —
imnm Ismu
OXAHA NFB
Mmúi obÉl!
ZAŘÍDIL
F1 KUNOL t
na 6 a Pierce ul
Nejlepší druhy mua víeho
druha uzeniny n vůbpc váe v
obor tento spadající za ceuv ve
lice mírné Přesvědčte ae
Xezapieite místo: 6 a Pierce
Předplácejte na Pokrok Západu
1250 roiol
{THUSSťMK
UHlUrBzMH

xml | txt