OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 10, 1900, Image 2

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/2017270206/1900-08-10/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Pokrok
ZÁPADU
NOVINKY Z ČECH
P6vednt Informace od zpravodaje "Pok Zip
Politika — Česká delegace v Paríil — Tábory
lidu - Národní divadlo — Brníš
V Praze 34 července
Politika — Čtenář náš neshle
dá v této rubrice nic nového Za
znamenáváme sic co dále listy
všech směrů o politických prou
dech ve Vídni oproti Čechům při
nášejí ale čtenáři seznají ihned
že to vše je jim z našich dřívějších
zpráv známo Točí se ta rakouská
politika stále kolem Čechů v nich
a v jejich právech spočívá rozlu
štění celého uzlu otázek celé říše
Coko-li ve Vídni a v Išlu teď se
kutí kutí se o nás a bez nás ale
jak minule jsme psali proto může
me býti klidni
Čeítt zástupcové v Pařiži — Na
světovou výstavu v Paříži odejeli
starosta Srb s několika rady měst
skými vezouce dar města Prahy
skvostnou krabici z českých gra
nátů a stříbra vyzdobenou nád
hernými domácími malbami De
putace k níž připojili se v Paříži
posl Březnovský a Hořica byla
vřele přijata pařížskou městskou
radou hostěna a její dar s nadše
ním uložen na výstavě Sympatie
Francouzů pro Čechy jeví se tu
slovem i skutkem Stačí dodati
že Čechové jsou v Paříži jako do
ma Kéž vzájemnost ona nese
ovoce?
Tábory lidu protesty to proti
nadržování vlády Němcům množí
se den co den Nově konány bu
dou tábory lidu českého severu v
Hořicích tábor kraje Pražského
v Poříčanech tábor českého vý
chodu u Plzně a tlbor lidu mo
ravského v Prostějově Ruch
velký nadšení Tábor Budějo
vický byl — zakázán! Ale marně
Bude jiný jinde
Národní divadlo — Rozsáhlé
práce s novou výpravou zimních
her jimiž počnou představení za
nové správy divadelní postupují
každým dnem Dnes jest už ne
pocbybno že budou vesměs v čas
hotovy třeba že se mohly dosti
pozdě zahájiti z příčin které
vznikly především z dlouhého vy
jednávání o koupi starého fondu
instructu jakož i proto že teprve
počátkem května bylo zadáno
Národní divadlo nynější správě
Především dekorační i kostumní
výprava "Dalibora" a "Noci na
Karlštejně' je naskrze nová tak
že v ťé příčině budou obě tato tak
známá díla působiti dojmem na
prostých novinek Rovněž do
Drachmannovy pohádky "Byl
jednou jeden král" zhotovují se
všechny kostumy nové i není po
chyby že tato svrchovaně půvab
ná práce básnická bude přední
činoherní attrakcí na sklonku let
ní saisony Další činoherní no
vinkou v letní saisoně bude sati
rická veselohra francouzská "U
stupte ženám 1' od Valabrégua a
Henequina kterážto předloni způ
sobila v Paříži svým případným
vtipem i rozmarem pravou sensa
cí Novinky z domácí literatury
zařadily se ovšem až do počátku
podzimní saisony ale hned od po
čátku nových představení bude
dbáno původní produkce se vší
možnou bedlivostí a systematicky
aby nejlepší díla české literatury
dramatické záhy se vtělila trvale
v základní repertoire divadelní
Za tím účelem vystřídají se v re
pertoiru průběhem příští saisony
význační díla českých dramatiků
jež dosud se hrála na Národním
divadle a z nich mi se na repertoi
ru udržet všechno co trvale se
osvždčí3 Abyi pak ~ se - odstranil
dosavadní nepoměr představení
— 1 — Hiiu} tsuuwu
představení obojího druhu střídati
ob den zcela pravidelně a jen po
tud s výjimkami pokud toho bude
třeba vzhledem na jednotlivé
čtvrtky abonentů
Smis — Máme parné léto Až
30 1 40 stupňů tepla bez deště
V Praze vše horkem rozpáleno
Kde kdo spěchá ven na letní po
byt do lesů neb aspofi do vody
Kde pak venku vláha přijde
dostaví se přívaly a krupobití jež
zničí vše
Tak v Plinici u Klatov rozbita
všecka úroda rovněž v Plané u
Břas a jinde Od včíra tol od
22 se teprv půda ovlažila a se
ochladilo Ale vláhy nemnoho
Žně jsou v proudu Žiu se kácí
panáky na polích roatou Se žně
mi zlý přikvačil host Požáry
Plno jich I na výstavišti v Praze
před sokolským dnem hořelo
Shořel bývalý HlavAv plzeňský
nyní Nuselský restaurant Mělo
by na výstavišti býti více pozor
nosti více dozoru Též zlodějů
se hemží venku plno Nedávno
schytána celá zlodějská banda
jež loupila v okolí Prahy — Pě
kného za to pomalu Utěšeného
nic V parnu léta se potíme nu
díme i dřeme ale málo získáváme
O my Čechové! Šťastný jsme to
národ že? PozVrav! Nemo
Čínské podivnůstky
Nováčkovi zdají se býti v Číně
všecky věci podivuhodný I zku
šenější poutník a člověk světa zna
lý má tam oči na vrch hlavě a
nevychází z úžasu navštívi li část
města v němž jsou usazeni vý
hradně copatí synové nebeské říše
Ale cop splývá Kitajci po zá
dech jenom o sváteční náladě Za
práce svinuje si Čífian cop do vě
nečku aby mu v lopotě nepřeká
žel Na toto znamení poroby v Číně
již nepochybně zapomněli sice by
ho neošetřovali tak úzkostlivě
Za dřívějších dob nebyl cop u
ČíBanů v modě byl zaveden teprv
po opanování říše kitajské tatar
ským kmeaem Mandžu Za roz
háraných poměrů jaké byly za
dynastie Mingů podrobil si bojov
ný kmen mandžuský ČÍSany dosti
snadno
Nastoupením nové dynastie za
váděly se v říši nové reformy —
Jedna z nick týkala se zmrzačová
ní noh u ženského pohlaví Zákaz
ten vydal moudrý císař Chang hi
Ale naproti tomu zavedla mand
žuská dynastie obyčej jenž měl
vtisknouti každému ČíBanů ne
smazatelné znamení podmaněného
národa
Chtěj nechtěj musil si holiti
každý ČÍQan hlavu a ponechati si
z vlasů toliko chochol na temeni
jenž když vyrostl musil mu splý-
yati po zádech v podobě copu Od
té doby hledí si Číňan svého co
pánku tak pečlivě že v něj skládá
všecku čest svou Dostane-li Cí
Ban z nedorozumění notný políček
vzpamatuje se brzy ale uchopí-li
ho někdo za cop spůsobí se tím
Čífianu taková pohana že na ni
nezapomene do své smrti
Nejde nám na mysl jak se mohl
ujati cop v celém čínském národě
za púltřetího sta let a aby odznak
pohany národa stal se symbolem
_ 1 —
a vuiuuuy
Na úpravu svého copu věnuje
CířSan mnoho času Měli jste jen
jiti se mnou do veřejné školy v
Kantoně a dívati se s jakou noble
sou upravoval holič copánek mému
čínskému kolegovi před tváří
všech školáků ve třídě!
Kdo jen trochu může povolává
si do domu fnséra jenž vplétá do
copu svého panstva trochu černé
ho hedvábí Jenom za doby smut
ku mívá v sobě cop tkanici bílou
Na Čífianovi zdá se nám býti
věcí podivnou cop u ČÍSanky
zmrzačelá nožka
Ale zadívat! se na takový ústroj
nenaskytuje se cizinci příležitost
snadno a vždycky neb již pouhé
ukázání nohy obuté jest v očích
Číňanových hřích proti mravopo-
čestnosti neřku-h aby čínská
dáma ukázala zvědavci nohu ob
naženou Proto uchovávají pořád
né ČíSanky své nohy jak jen mo
hou a pořádní muži v Číně vědí
že se nesluší aby se na jejich
nožky dívali
Znetvořená nožka čínské krásky
nebývá větší nežli dětská pěsť a
jest vždycky přední ozdobou a
známkou že pochází dívka ta z
ušlechtilejšího rodu
U nás mrzačí si ješitné dámy
hrudník a život v Číně nohu —
Moda tato udržuje se v Číně již
od několika set let Že byla ta
ková již ve 14 století" víme z ce
stopisu Františkána Odorice jenž
vyprsYuje: "Matky mívají ve zvy
ku zavinovati nožičky narozené
dcerky a stahovati je tak aby ne
mohly růsti"
Abyste si mohli představiti jak
vypadá znetvořená noha Čífianči
na pozorujte pěsť své zavřené
ruky a položte jí prsty na podlož
ku Tak jeví se i šlapadlo na
zmrzačené noze Čínské a obvyklé
bývá zvláště v severní Číně
Na čínském jihu deformuje se
dívčina noha ještě jiným spflso
bem a týká se kostí nártních Aby
se operace dařila vkládá se pod
chodidlo a to mezi prsty a dlafi
kovový váleček načež se utahuje
noha obvazem Stažením sklenou
se nártní kůstky obloukovitě a
nožka stávi se tak krátkou ie
střevíčky na ní zdají se nám
býti střevíčkem pro nijakou loutku
a přece je vystavil čínský obuvník
a prodej pro dospělé ženy
Pochybují že by se vám noha
tak zmrzačená líbila Vypadá dle
nalebo vkusa šeredně Také chůze
Čínských krásek není po nalí chuti j
byť i čínští poetové přirovnávali
ji ke "kolébání lilie'
Ženy čínského vyslance Sui Kuo
Jina které jsem poznal již za
plavby na Tichém oceánu mohly
se na drobných svých "nožkách
liliových" sotva udrželi a podpí
raly se za chůze o zábradlí neb o
lenošku nebo měly oporu ve svém
synoviDoma toho nebudou ovšem
potřebovati neboť se dávají od
nášeti do zahrady na zádech svých
služebnic Na návštěvu známých
kteří bydlí v jiné ulici dají se
beztoho dopraviti v nosítkách jak
sluší na dámy t lepších rodin
Ale cvikem stávají se i "liliové
nožky' obratný k chůzi a slouží
ČífSance skoro tak jako by jí vy
rostly přirozeně
Výminku ve zmrzačování noh
činí ženy mandžuskéa mongolské
Však to bývá i u žen plujícího
města v Kantoně Zmrzačelé nohy
byly by jim přece jen při veslař
ském zaměstnání na překážku
Avšak obyvatelstvo na pevnině
pohlíží na takové ženy jako na
vyvrhel a pokládá říční osadnice
za nejnižší třídu lidí jejichž syno
vé nemohou býti ani připuštěni k
veřejným zkouškám a pro nízký
svůj rod nedocházejí žádného
státního úřadu
Jeden z panovníků chtěl šered
ný ten zvyk odstraniti ale zákaz
zmrzačovati nohy dívek byl brzy
zase odvolán Dnes musí se při
držeti toho zvyku i křesťanské
missie chtějí li aby se osiřelé
dívky v ústavu odchované dobře
provdaly Dívky s přirozenými
nohami nešly na odbyt Tak ale
spoň tvrdila ctihodná sestra Fer
nanda ze sikavejského sirotčince
v okolí šangajském když jsem si
zřízení blahodárného toho ústavu
prohlížel
Co přimělo Číňany k deformaci
noh dívčích neumí nám pověděti
ani Číňan a cituje pouhou legen
du: Čínští císařové měli rádi něž
né pohlaví právě takjako všichni
smrtelníci a vladař Li heu ču roz
plýval se blahem když viděl tan
Čiti půvabnou milostnici jejíž
jmeůo Li-jaa-niang bylo Aby
přízeň císařova neochabovala vy
mýšlela sličná tanečnice nová
kouzla Takovým půvabem byly
stažené nožky její Pohledem na
ně byl císař jako u vytržení a ká
zal vyložili půdu které se nožky
dotýkaly zlatými liliemi Když
pak byl jednou tancem opět une
šen zvolal: "Každým krokem
vykouzluješ novou lilii na půdě!"
A od té chvíle stahovaly si palá
cové dámy nohy jen aby se císaři
zalíbily Výraz "liliová nožka"
je v Číně posud běžný
Jinou podivnůstkou u vzneše
ných Číňane jsou dlouhé nehty
či vlastně dlouhý nehet na malíč
ku Čínská dcera Evina vykráš
luje svůj malíček pouzdrem fili
gránovým aby si uchránila dlouhý
nehet před poškozením Mně se
zdálo že se dívám na ruku mada
garské poloopice Chiromys
Ale jakkoli se umi i srdce Číňa
novo rozehřáli pro něžné pohlaví
přece se bavívají copatí synové
nebeské říše ve svých divadlech
jenom sami a dopřávají své drahé
polovici divadelních radostí nanej
výše buď v ložích neb na galeriích
Mravokárci Čínští vyloučili ženu z
veřejných zábav a čerpali ze zku
šenosti z níž vešlo do Života:
Deset žen devět žárlivých
Také personál herecký skládá
se jenom z mužů- Vystupovali
na divadelních prknech Čífiankám
se zakazuje Zákaz ten pochází z
x8 století
Hudba na jevišti zdála se mi
býti pravou kocovinou hudebníci
víří na bubínky buší do tamtamu
pískají na píšťalky ' skřípají na
malinké housličkycinkají na bron
zové zvonečky a vyíuzují podivné
zvuky z tamburiny flétny mando
liny a jiných nástrojů pro něž mi
scházejí jména Ryšavý barbar z
Evropy úzkostí až trne ale Číňan
slyší v těch tonech harmonii nebe
skou jež je s to aby jí byly vyvo
lány z hrobů i duše zemřelých a
radovaly se s radujícími pozem
šťany Aby se taková hudba v čínském
národě zachovala o to má péči
zvláštní úřad v ministerstvi osvě
ty a obfidů (li-pu) Presidentem
této čínské konservatoře je snad
doposud Tsai-šu a náměstkem ši-
cenk
Pokud jest čínský herec na prk
nech těší se přízni unesených po
sluchačů ale po divadle je zároveň
po respektu k živoosti herecké—
Herci a nádenníci neboli kuli
(slovo nepochybné indické) čítají
se v Číně k nejnižií třídě Udí
Divadelní ředitel vychovává si
herce ze svých učedníka Snad je
koupil jako malé děti a stává se
jejich majitelem ]
Čínští herci vystupují také v
rodinách soukromých a baví spo
lečnost hrami jež předkládají ho
stiteli na vybranou Stačí oznámiti
pouhé jméno divadelních kusů a
herci již hrají I o Čínských her
cích mohl by říci Schakespearův
Polonius: V odříkávání a impro
visování není jim nikde rovných
Jos Kořenský
Požáry v Praze
Pavillonu nuselského pivovaru
někdejší to kavárny Hlavový na
výstavišti v Král Oboře není více
Dravý živel 2ič'ce v odpoledních
hodinách zničil jej úplně až do
základů Hromada spálených trá
mů označuje místo které bylo
o výstavách v minulém desetiletí
dostaveníčkem četného obecen
stva Restaurační pavillon nuselské
ho pivovaru přízemní to dřevěná
budova postaven byl na velmi
příhodném místě v blízkém sou
sedství rozsáhlého pavillonu smí
chovského akciového pivovaru na
straně levé hledě od průmyslové
ho paláce Po straně levé buj
nou zelení obklopen je pavillon
pivovaru českobudějovického o 15
metrů dále na zad rozprostírá se
vysoká dřevěná budova někdejší
"Flory' která v minulých letech
sloužila výstavě dobytka V zadu
nalézá se vysoký pavillon ameri
ckého Čecha a dále pnou se bu
dovy české chalupy americké
ochutnávároy v předu pavillon
s výstavou "Bitvy u Lipan' V
blízkém sousedství pavillonu nu
selského pivovaru nalézá se řada
dřevěných budov a celý tento roz
sáhlý komplex octl se v největšfm
nebezpečí katastrofy jaká na vý
stavišti v Král Oboře nebyla vi
děna od požáru strojovny v roce
1895 při výstavě náropisné
Ku slavnosti sokolské výčepni
ctví v pavillonu bylo svěřeno p
Antonínu Mlejnkovi hostinskému
na Král Vinohradech který také
zahájil přípravy k opatření pavil
lonu potřebnými pomůckami Není
však zjištěno zda krátce před vy
puknutím požáru někdo v pavillo
nu se nenalézal Bylo asi tři čtvrtě
na pátou hodinu odpolední když
policejní inspektor Chalupa který
se ubíral od průmyslového paláce
podél pavilllonu česko-budějovi-ckého
spozoroval že v kuchyni
nuselského pavillonu šlehá plamen
a že značné kotouče dýmu okny
derou se ven Ispektor spěchal
před výstaviště kde nachází se
požární automat a oznámil vznik
nutí požáru hasičské stanici
Trvalo pouze několik minut a
celý pavillon byl plameny obklo
pen Zřízenci v okolních restau
račních budovách sice okamžitě
přikvapili ale záchranná práce
jejich neměla valného výsledku
Dva číšníci vyrazili skleněné dvé
ře vyzvedli je ze závěsů a odnesli
je k pavillonu smíchovského pivo
varu Dva jiní číšnicí současně
vnikli do pavillonu a po nemalém
namáhání nespatřivše tam nic cen
nějšího vynesli z hořící budovy
velikou skříň Chtěli sice do pa
villonu se vrátili a v zachraňova
cích pracích pokračovat! leč oheň
šířil se s takovou rychlostí Že do
pavillonu přístup byl úplně zne
možněn Plameny vysoko šlehaly z dře
věné několikadenními parny veli
ce vyschlé budovy na jejíž za
chránění nebylo ani pomyšlení
Hasiči z Holešovic dále dobro
volní hasiči kteří k požáru nej
prve přibyli rychle zahájili akci
záchrannou především k ochrá
nění pavillcnu akciového smíchov
ského pivovaru pouze lajá metru
vzdáleného který byl nejvíce vy
dán nebezpečí Na hříšti které
rozprostírá se za pavillonem Flo
ry nalézala se sice parní stříkač
ka leč s nevýslovným překvape
ním bylo shledáno že nemožno
jeji působení vyvinou ti Z důvodů
nepochopitelných byl vodovod
uzavřen Hasičům kteří měli
hadice napnuté ku chrlení spousty
vody do žároviště nezbývalo nic
jiného než hadice opět svinouti a
s parní stříkačkou velmi dalekou
oklikou kolem výstaviště hlavní
branou odjeti blíže k požáru Tím
ovšem ztracena drahná doba
Rychle za sebou přijeli hasiči
z pražské ústřední stanice dále
hasiči z Karlina s velitelem panem
Demartinem sbor hasičský z Vi
nohradů a i z Nuslí Dvě parní
stříkačky pražského sboru vyko
naly opravdový div Jedna umí
stěna byla u pavillonu Flory a
druhá blíže hlavního vchodu do
průmyslového paláce Veliké spou
sty vody objemnými hadicemi
chrlily jednak na žárovišti jednak
na pavillon smíchovský který po
dařilo se zachrání ti Střecha však
jakož i stěna jsou značně ohořelé
O 6 hodině odpolední sřítil e
krov nuselského pavillonu z ně
hož do výše trčel pouze komín
Ale i ten za krátko sřítil se do
spousty spálených trámů O 7
hodině večerní zbyla z celého pa
villonu pouze hromada shořelého
dříví Mezi uítrt nalézaly se zbytky
železného úplně zničeného za
hradního nábytku Krásně vzrostlé
topoly a nízké smrčiny byly žárem
úplně ožehnuty
Škoda požárem způsobená ob
náší as 13000 zl a jest hražena
z části pojištěním u pražské měst
ské pojišťovny
24 čce od 10 hod dopolední
aŽ do 9 hod večerní v nádvoří
domu Č p 1009 — II v Hybern
ské ulici na dol Novém městě
pražském zrovna naproti budově
rak uh státní dráhy zuřil požár
který spúsobil značnou škodu —
Vznikl v rozsáhlém skladišti zboží
materiálního náležejícího firmě
Julius Kussi
Dravý živel rozmohl se měrou
netušenou poněvadž ve skladišti
nalézal hojnou potravu v rozma
nitých olejích a jiných hořlavých
látkách
Skladiště materiálního zboží
firmy Julius Kussi rozkládalo se v
nádvorní dvoupatrové budově 4
metry dlouhé a 8 metrů široké
Pod budovou byly dvojité sklepy
v nichž veliké množství materiálu
bylo nahromaděno Se skladištěm
materialií sousedilo veliké skladiště
G Freitaga (Tempský) kde slo
ženo jest ja 3000 velikých balíků
tiskopisů a knih zejména od Ša
faříka Tomka a j
Pražský sbor hasičský byl za 7
minut na místě s parní stříkačkou
a neprodleně zahájil akci záchran
nou Otvory sklepními byla voda
chrlena do skladiště ale požár se
nemírnil Ba nezmenšil ee ani
tehdy když sjela se celá řada ha
sičských sborů Tak z Karlíne
Král Vinohrad Nuslí Libně
Vršovic Smíchova Buben Žižko
va ze státního nádraží a Kobylis
Hasiči spojenými silami snažili se
dravý živel utlumili leč bezvýsled
ně Třikráte musilo se mužstvo
vystřídati aby nadlidskému namá
hání nepodlehlo
Do 11 hod povstaly ve sklep-
unii smau-au 4 "cuai vjuuiiiy
Poněvadž se obchodvedoucí ňrmy
ani slovem nezmínil jak veliké
množství hořlavých látek ve skla
dišti se nalézá očekávalo se že
oheň bude záhy obmezen Když
ale jeden výbuch povstával za
druhým přiznal obchodvedoucí
že je tam množství benzinu petro
leje olejů etherických laků a pod
V prvém patře dokonce byla veli
ká zásoba sirek a síry Rachocení
hromu podobné výbuchy se mno
žily a naděje na brzké utlumení
požáru mizela
V 11:50 hod— Ohromné spou
sty vody parní stříkačka a 7 hyd
rantů nepřestává chriiti do hořící
budovy Nebezpečí je čím dále
větší neboť ve sklepě nalézá se
veliké množství hořlavých látek
Teprve nyní společník firmy pro
zrazuje že ve skladišti nalézají se
3 vagony rákosu 2 vagony okru
francouzského 15 sudů kakfuny
dále velká zásoba různých etherů
a beizinu 20 sudů terpentinu 12
sudů kafru 12 beden sirek 20
sudů lněného oleje který se po
12 hod vzňal a ohromné kotouče
dýmu vyvíjel Sdělil dále že ve
skladišti v prvém patře nalézá se
několik beden sirek a velká záso
ba síry O všem tom hasiči dříve
nevěděli Když na místo přijeli
sdělili zřízenci firmy že ve skla
dišti je jen několik sudů oleje
Proto všeobecně překvapilo když
obchodvedoucí firmy prozradil
jaké množství zboží ve skladišti
se nalézá
Hasiči kteří do budovy postu
povali byli k sobě přivázáni pro
vazem aby v dýmu snadněji mohli
zjistili zda některého z nich ne
stihlo neštěstí ' Náhle povstsl
výbuch Ve sklepním skladišti
povstalo rachocení jakoby deset
bubeníků současně bubnovalo V
zápětí potom mrak šedého dýmu
vyrazil z dolejších otvorů sklep
ních místností Hasiči kteří se
uvnitř nalézali rycLIe se vraceli
Jeden z nich tam zůstal Byl to
hasič Hruda od pražského sboru
Nalézat se v popředí výpravy a
octl se u velikém nebezpečí Opa
tření že byli hasiči navzájem při
vázáni zachránilo Hrudu Byl
vyvlečen napolo udušený ale při
spěním lékařů ze záchranné stani
ce záhy se vzpamatovat
Ve 2:35 bod nastal ve skladišti
ohromný výbuch Hasiči byli na
několik metrů odhozeni Mezi
obecenstvem ve velikém množství
v Hybernské ulici shromážděným
a obyvateli sousedních doma po
vstalo nesmírné zděšení Celá
budova zahalena byla v dým z
něhož najednou pronikly plameny
Nebylo více pochybnosti o tom
že rozsáhlé skladiště je ztraceno
Požár nezuřil více jen ve skladišti
firmy Julius Kussi nýbrž rozšířil
se i na sousední rozsáhlé skladiště
papíru firmy G Freitag a na skla
diště kávy cukru a koření firmy
Elkan Fischel a spol
V 8:35 hod povstaly nové vý
buchy Hasiči zjistili že ve skle
pě pluje několik sudů s benzinem
a hoří ' Hasiči musili chvatně
prchnouti a v zápětí jeden sud po
druhém vybuchl Celá budova
opět zahalena je v Černý smrdutý
dým
Teprve po 9 hodině večerní
mohl vrchní velitel hasičů ozná
miti že nebezpečí již pominulo
Ze spáleniště sice ještě vycházel
dým ale byly to už pouhé mráč
ky Požárem byla zničena nádvorní
budova za skladiště sloužící a dvě
patra vysoká a s ní zboží materi
álního v ceně asi 20000 zl Dále
zničena část skladiště firmy G
Freitag a Škoda obnáší asi 80000
zl pak zničeno bylo skladiště fir
my Ellan Fischel a spol
Neodvažujete te žádného risika
když koupit CfmmbfirlainTs Colic
Cholera & Ditirriioeti Ktjnipdy Vši
chni lékárnici vrátí vám peníze nebu
dete li po youziif jeho upokojení Všu
de uznáván jest m uejuípěánější lék
proti nemocím glievuíro a jest jedi
ným kterýž uikily nechybí Jest pří
jemným bezpečným a spolehlivým
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica
go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cení"h výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkL rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody ak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou zales
něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis
Dulutb Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhů pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na
Oeo' W Bell
pownikoTÍ kooilsar Hadson WU
aneb na Q_ jj McRae
16 proa A O P A St Paul Mino
fcTeJlepěi ze váecli!
Po padesáte let Mra WInslov'a Soothlnc
Byrup matkami podáván Jich dltkám v dobe
když dostávají loubky Jste vyruíováol
noci a zbavováni spánku cburavfm násled
kem boleni iub6 plujícím dítkem? Jestli ano
zaátete si lbned pro lilie v "Mra Wlnslow'a
Hoottalnu Syrup" prodilky dostávajíc! zoubky
Cena Jeho Jest neodhadnutelná Uleví ubobé-
matky Vylétl prijera zresuluje žaludek &
střeva vyléčí koliku změkne dásni imirnl
tápal a dodá gvézeatl celému ústroji "Blrs
W dhIow's gootblnjr Syrup " pro dítky loubky
dOKtávaJIct Jmt příjemné cbutl a Jest predpl
som JiMlné 1 neJstarSicb anejleplícb ienskoh
lékařek a opatrovnic ve Spoj Státecb Jest
na prodej u váecb lékárníka po celém tviti
Oena Zto lábev Buďte Jisti a pottdeJU o
H rs Winslow't Suotbing Byrup
Česko-angllrk? (asopla AlfHCká LlStT vy
chází nyní vv zcela nove dpravi a pMnil! hoj
nost rozmanitých povídek Slánko a zpráv
vleho drubu anglicky I tenký I Jak se čtou
PHnáli taká četná vyobrazeni Jetotasopls
pro každého čecna ať ni Ml obce tičíti angli
cky od zaíátku nebo se chce v té řeči zdoko
nalit! Hlaste se oeiaio na ukázku Kdo nyní
mu pFihláitidoatane cennou pmmll Plil nvnl
Mfij "Nov velkf aníllcko-íesk alovnlk"
kr# njn! T fh vydávám bode velká
kniha aul t nebo 4 palce silná aal 8 palea
dlouhá a ilroká Jeiti lze dostat! flsla od
začátku Hlaste se nyní pokud zásoba staíí
Vyučuji také anirlicky po! ion a moha vás na
učit! za tH měsíce anillcky Poálu vám Jedna
dlohu na zkoušku kdrá ml nyní dopijete —
Mám také na prodej tH knlby k ofeni se reci
anglické a sice Znalee angllclny' dále 'l'rak
ilckon Ikolu anvllrkébn luvka a nak řtenáf
norfa angifckčb' Chcete-líačklíroa ítéelita
knih pláte rol Adresa: Aat M SeakaaMl W
Ittth Bt Pllaea Btailea Chleago IU Mr
Výlety pro hledající sobi
domovy
V první a třetí úterý v květnu
červnu Červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst
ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter
ritory a do některých míst na jihu
a na jiho-východě O podrobnosti
pište neb hlaste se ▼ úřadovně
společnosti jiho-východnf rob 14
a Douglai ul Omaha 70tí
J O MIHIppl T F Godfrey
AOFAPA P A
Ladcé výletní ceny do Cclortlo
ve dnech i a terrna a I a 17 Července a
1 7 a zl srpna pro Ibtkr a Chlcaca a mfai
vebodat od reky Missouri a daech U a
ti řrvnal-7 a 10 I7„ 18 červeno a t
7 aíL srpna od reky Mlaaoari do Deaver
Colorado Sprlnn Maaltoo Puebio Salt
Lake Ulty Of den Ctah a zpít prodáván
budoa
OřXVnAT
ZvOCS XSXtJLáTS
DRAHQT7
za eeao Jízdy Jeda t pflrálkoa f N aaeeety
ofce Ltetkr plata budoa do ti Rjae —
Ptfta t pro bllU podrobnosti a pro spásak
Colorado The Matnlacleof — sdarata
JOHN aiBAlTIAir
epAdtnoAao

xml | txt