OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, July 14, 1910, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1910-07-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Žinios iš Lietuvos.
SUGRIUVO NAMAI.
Birželio 2 d., 6^ vai. vakarą
sugriuvo dideli trimis gyv.
muro namai prie Žydų gatvės
Vilniuje (No. 5). Namai su
griuvo iš senumo: jie turėjo,
kaip spėja, į 300-400 metų.Su
griuvusiuose namuose,be gyve
namųjų bustų ir sankrovėlių,
buvo dar žydų maldos namai
ir žydų mokykla-pensijonas,
kur gyveno apie 20 tį berniu
kų. Tečiau iš jų nenukentėjo
niekas, nes mokytojas laiku
išvedė juos gatvėn. Sugriuvu
sieji namai užmušė vieną 49
metų žydę, kuri pardavinėjo
ties tais namais riestainius.
Atvykusieji saperai nugriovė
ir užsilikusias sienas; ieškoma
po griuvėsiais — gal ir dau
giau yra aukų.
ŽEMAIČIŲ VYSKUPO
INGRESAS.
Sekmadienį, Birželio 6 die
ną, J. E. Žemaičių vyskupas
Gasparas Cirtautas atliko iš
kilmingą ingresą (ineįimą) Že
maičių vyskupijos Kauno Ka
tedrom Tą dieną iš tos prie
žasties Žemaičių katedroje bu
vo visuotini atlaidai.
CEIKINE.
(Viln. g.).
Ceikiniečiai, sužinoję, buk
p. Golovnia pavedęs savo Cei
kinės dvarelį valstiečių ban
kui, kad tasai jį išdalytų vals
tiečiams, padavė Švenčionių
žemės tvarkymo komisijai pra
šymą, kad ta visa žemė butų
jiems parduota, o ne kokiems
pašaliečiams. Mųsų gerbia
miesiems atstovams reiktų tą
jų prašymą V. Durnoje parem
ti. Žiurėįbne, kas išeis. Gerai
Ibį :soras išsi
pildytų. A. Bertulis.
PAŠALPOS ŪKIO REIKA
LAMS VILNIAUS GUB.
Vilniaus gubernijos ūkio
reikalų komitetas gavo 1909
tiems metams iš vyriausiojo u
kio reikalų komiteto 18 tūks
tančių rublių Vilniaus gub.
ūkininkams vienasėdžiams
šelpti. Gubernijos komitetas
šiaip tuos pinigus išskirstęs:
agronomui laikyti —600 rub.,
statymui trobesių, nebijančių
ugnies — 1.500 rub., ūkio pa
šalpos ūkininkams — 10.200
rub., namų statymo draugijai
pašalpos — 300 rub. Pakvie
tęs agronomus, gub. komitetas
pataisė pas 44 ūkininkus vie
nasėdžius pavyzdinius ukius—
aprūpinusi juos trąšomis ir
naujaisiais ūkio įrankiais. Tų
pavyzdinių ūkių inkurta: Vil
niaus apskr. — 14, Trakų —
13, Dysnos — 11 ir Švenčio
nių — 6.
TAUJĖNAI.
(Ukm. ap.).
Tik dveji metai, kaip už
baigta statyti valsčiaus moky
kla, o šiemet jau reikalauja
ma 305 rublių jos remontui.
Grybas suėdė visas grindis ir
sieną. Tinkas taippat nubyrė
jo. O vis padriadčikų maga
garyčios tai daro! Užbaigus
tinkuoti, pirštu durent tinkas
byrėjo, o dėlto už darbą žydas
paėmė, kiek suderėta.
Bobų ponaitis.
RINGUVENAI.
(Šiaulių ap.).
Prieš keletą metų Ringuvė
nų dvarą valdė p. Porazinskis,
bet jam subankrutijus, tas
dvaras perėjo Komaro ran
kosna. Per to dvaro žemę ei
na vieškelis nuo Kuršėnų ir
kitų miestelių į Šiaulius. Vie
ną vietą to vieškelio pereina
Ringu vos upė, kur reikia ne
mažo tilto. Pirma jis buvo ne
žinia kieno pastatytas, bet su
griuvus, sale jo dvarininkas
pastatė naują. Prie tilto jis
pastatė sargą, kuris už perva
žiavimą vienu arkliu ima 3
kap., o dviem — 5 k. Žinoma,
keliauninkai už pervažiavimą
tuo tiltu tiek jam sumokėjo
pinigų, kad už juos geras til
tas galima butų pastatyti.
Nėr žinios, ar tasai dvarinin
kas turi teisę imti užpervažia
vimą. Vėl nėr žinios, kodėl
valdžia nesirūpina tuo tiltu;
juk ji yra pastačiusi ant kitų
upių tiltus, kaip antai: per
Ventą Papilėje, Kuršėnuose ir
k. Gal reiktų valstiečiams apie
tai valdžios paprašyti ? Gal ir
p. Komaras, sutinkant valstie
čiams prisidėti, pastatytų vie
šą tiltą. Jis jau keliose vieto
se ir vieškelį pataisė, kaip ties
Paražiais. Tautietis.
KURŠĖNAI.
(Šiaulių ap.).
Gegužės 25 d. čionai buvo
labai smarkus su ledais lietus.
Dvarininko Gružauskio ir ap
linkinių valstiečių ledai taip
išdaužė rugius, kad juos prisi
ėjo nušienauti. Tą pačią dieną
apie Lokymą, Ealsių Eidukių
sodžiaus taippat ledai išdaužė
rugius, bet mažiau jeibės pa
dirbo, kaip apie Kuršėnus.
Šiemet mųsų apylinkėje tai
dar pirmas lietus. Nors jis
kai-kur ir jeibių pridirbo, bet
vis dėlto naudingas — vasaro
jus be jo visai butų nuo saulės
išdegęs. Tautietis.
AGAILES.
(kiaulių ap.).
Čionai Kuršo baronas
Hahn’as turi geroką plotą miš
ko, apie 300 dešimtinių. Bet
bus jau 5 metai, kaip jį par
davė žydams Kušman ir Ko.,
kurie jau baigia jį kirsti, ir
neilgai trukus, ten beliks vie
nas plikas kelmynas. Darbi
ninkams tasai žydas už kirti
mą ir nuvežimą į stotį moka
visai pigiai. Žmonės džiaugias
ir tuo, nes kitur ir tokio už
darbio neberasi.
Dar Agailėse parduodama
viena dalis miško; butų gerai,
kad nupirktų lietuvis. Pas
mus yra gana pasiturinčių.
Tautietis
NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Kun. V. Dvaranauskas, Sei
nų seminarijos profesorius, ga
vo leidimą leisti naujam lietu
vių kalba laikraščiui vardu
“Artojaus Šaltinis”.
KAIRIAI.
(Šiaulių ap.).
Teko man būti vieną šven
tadienį Kairių bažnytėlėje. Ti
kėjaus, jog per mišias paliur
lįs vargonininkas, kaip visa
dos, savo menkais vargonėliais
ir tiek. Bet pasirodė visai kas
kita. Užtraukė, brač, choras!
Mažos bažnytėlės akmeninės
sienos skambėte-skambėjo nuo
skardžių balsų. Atvirai prisi
pažįstu, ir poterių, kiek rei
kiant, nebeatkalbėjau, besigė
rėdamas puikiomis giesmėmis.
Vėliau sužinojau, kad chorą
suorganizavęs jaunas vargoni
ninkas, p. Sabaliauskas. Da
lyvauja lietuvaitės sodietės ir
lietuviai sodiečiai. Girdėjau,
kad ir svietiškų dainelių ža
dąs Kairių choras padainuoti.
Dieve jums padėk! Bent galės
kairiškiai padoriai pasilinks
minti. Nebereiks alaus, nei
degtinės.
Tik vienas daiktas keista.
Suplikacijas kairiškiai tebe
gieda su macnais, nesmertel
nais, pavietrėmis, naglais ir
kitais barbarizmais. Taip, ro
dos, lengva butų pakeisti bar
barizmus mųsų pačių brangiais
lietuvių žodeliais!
K—s.
TAUJĖNAI.
(Ukm. ap.).
Gegužės 26 d. išnetyčių pa
daryta krasos revizija ir atras
ta išeikvota apie 1400 rub.
Krasos viršininkas Antipara
vičius pašalintas nuo vietos,
turtas jo areštuotas. Ir pavar
go gi žmonės prie buvusio vir
šininko! Ypač vargas būdavo
su pinigais: retai kas atsiim
davo juos tuojaus po atsiunti
mo; atsitikdavo, kad po kele
tą mėnesių pragulėdavo kra
80 je.
Pradžioje 1909 m. atsėdėjo
tris mėnesius kalėjime admi
aistratyviškai Kauno guber
natoriaus nubaustas Juozapas
Valeika Skabeikių sodžiaus.
Nubaustas liko užtat, kad
kurstęs žmones permainyti
valsčiaus raštininką. Taip bu
vo pranešta iš valsčiaus žemie
čių viršininkui.*' Dabar, pra
šant Valeikai, ištyrus šią bylą,
išsiaiškino, jog ant valsčiaus
raštinės raporto viršaičio Biti
no parašo butą netikro, o pa
vesto buvusio raštininko pa
dėjėjo Jankausko, kuris turė
jęs kokį ten pyktį ant Valei
kos. Buvusia gi raštininkas
Arlauskas taip teisinas, kad
matęs, jog pasirašyta viršaičio,
tai ir jis pasirašęs, nors apie
agitavimą Valeikos nieko ne
girdėjęs. Viršaitis Bitinas sa
ko, jog sužinojęs, kad be jo
žinios nusiųstas raportas, pra
nešęs žodžiu apie tai žemiečių
viršininkui Oernikov’ui.
Kaikuriems nemaloniai gali
pasibaigti ta istorija.
Bobų ponaitis.
VALKININKAI.
(Trakų ap.).
Oebatorių sodžiuje nesenai
vienam ūkininkui nežinia kas
buvo padegęs klojimą; pasise
kė apginti; paskum tvartą, bet
ir tą apgynė. Vis tai girtuok
lystės vaisiai.
Pas mus labai dažnai pava
gia moterims audeklus, ku
riuos jos baltina. Norint, kad
drobė išbaltų, reikia ir sėdėti
prie jos. Vasarą naktimis iš
skinami obuoliai iš sodnų.
Vieno ūkininko prigėrė
mergaitė 10 metų, o kito ber
niukas 5 metų.
Mųsų apylinkėje dabar to
kia sausatė, jog baisu, kad va
sarojus neuždžiutų, o kitose
vietose ledai rugius išmušė.
Lubinas gi smėlynuose gražiai
išrodė: paskutiniais, mat, lai
kais ūkininkai pradėjo jį sėti,
ir gerai daro.
F. Stakucis.
RYGA.
Gegužės 23 d. buvo čia me
tinis lietuvių švietimo “Žvaig
ždės” draugijos susirinkimas.
Narių dalyvavo daugiau kaip
200. Iš veikimo atskaitos pasi
rodė: 1909 m. dr-jos buvo už
laikomos Rygoje 5 pradinės
mokyklos, kurias lankė 419
mokinių, berniukų ir mergai
čių. Narių, užsimokėjusių už
1909 metus, buvo 650. Drau
gijos išdan inplaukė 6.817 rb.
81 kap., išleista buvo 5.876 r.
01 kap. 1910 metams paliko
1.141 r. 80 kap. iš inplaukimų
pažymėtina: 400 rub. gauta iš
miesto pašalpos; iš sutaisytos
tam tyčia lioterijos pelnyta
daugiau, kaip 1.000 rublių.
Smagu pažymėti, kad“Žvaig
ždės” mokyklose mokinių lie
tuvių skaičius vis auga. Taip
antai: 1906 m. mokėsi jose 125
vaikai, 1907 m.— 339, 1908 m.
—365, 1909 m.— 419 vaikų.
“Viltis”.
Amerikos žinios.
Imtynės juoduko su baltu.
Reno, Nev. Liepos 4 dieną
po pietų čionai atsibuvo senai
amerikonais skelbiamos imty
nės dviejų garsių pugilistų
(kumštininkų), baltojo James
Jeffries su nigeriu Jack John
son. Pirmasis yra airis, 35 me
tų, Kalifornijos gyventojas, o
antrasis paeina iš Texų, 32
metų, nigerės vergės sūnūs.
Imtynėse kaip ant tų patyčių
pralaimėjo baltasis. Suside
rėta susiremti 45 sykius, bet
jau po 15-tam susirėmimui
juodukas baltąjį taip sukulė,
kad tas paskirtu laiku negalė
jo atsistoti ir nigeris Johnson
apšaukta pergalėtoju ir viso
svieto šampijonu.
Pasirodžius tokioms negei
stinoms pasekmėms, ameriko
nai šovinistai nosis nuleido,
bet užtai gi nigeriai visoj A
merikoj ėmė Krykštauti ir iš
baltųjų juokties. Kai kuriuo
se miestuose tat nigeriai su
baltaisiais žmonėmis pradėjo
pešties, kauties, peiliais piau
styties. Visuose miestuose po
licija turėjus labai daug dar
bo, malšindama įnirtusius
sporto mylėtojus. Amerikonai
nesitikėjo tokių imtynių pa
sėkmių. Regis amerikonai ne
galėjo nigerio savon pusėn pa
traukti, jei pastarasis padarė
jiems tokią gėdą.
Bet iš tų imtynių ir pelnas
buvo milžiniškas ir tuo pelnu
pasinaudojo tik keli asmenįs.
Abelnai už inžangos bilietus
gauta $270.775 pelno. Už in
žangą mokėta po $50, $40,
$30, $25, $20, $15 ir $10.
Pasibaigus imtynėms, nige
ris pergalėtojas gavo $120.
000, o sumuštas Jeffries $117.
000. Mat pastarasis brangiau
pardavęs iš tų imtynių kru
tančius paveikslus. Abiejų
pugilistų manageriam8 dar li
ko gryno pelno po kelias de
šimt tūkstančių.
Ar tai negerai keliems as
menims tokiomis sumomisjpa
sinaudoti? Jie dabur juokia
si iš visuomenės, kad ji buvus
tokia lengvatikė ir krovus pi
nigus tokiems niekniekiams.
Jeffries, regis, jau atsisakęs
toliau mušties, bet nigeris jau
nusamdytas New Yorke į te
atrus.
Apie emigrantus.
Washington, D. C. Pagal
valdiškos statistikos, pereitais
fiskališkais metais, pasibaigu
siais Birželio 30 d., per visus
uostus į Jungtines Valstybes
atkeliauta 1.035.545 emigran
tų iš visų svieto kraštų. Tatai
už pirmbuvusius metus butą
daugiau 283.759 emigrantais.
Sugrąžinta atgal 24.200 emi
grantų, kuriuos valdyba išra
dus liguistais ir negeistinais
šiam kraštui.
Taippat iš Washingtono
pranešama, kad šiaia metais
viešpatystė neturėjus jokio de^
ficito. 1909 m. viešpatystė tu
rėjus $126.375.438 deficito
(nepritekliaus), o šiemet nei
jokio. Šiemet daugiausia pi
nigų sutaupta iš krasų užlai
kymo.
Dabar taigi kiekvienas te
gali pagirti tokį šeimininka
vimą. Žmonių noras pildoma.
Krutančių paveikslų perstaty
mai draudžiama.
AVashington, D. C. Delei
rasų kovos, kokia užgimus su
mušus andai mieste Reno bal
tąjį garsiose imtynėse, neku
rtuose miestuose policija už
draudžius teatrėliuose rodyti
tų imtynių krutančius paveik
slus. Policija sako, kad iš to
gali užgimti riaušės. Tuo tar
pu tie paveikslai uždrausta ro
dyti miestuose: Waskingtone,
Cincinnati, Baltimore ir At
lanta, tra. Regis, ir kituose
miestuose panašiai bus pasiel
gta. Kompanija taigi turės iš
to didelius nuostolius, nes tie
paveikslai jai atsiejo daugiau
poros šimtų tūkstančių dole
rių. Daugiausiai tiems pa
veikslams priešingi įvairių se
ktų pastoriai, kuriems toksai
žmonių brutališkumas nepa
tinka.
Trakių susidaužymas.
Middletovvn, O. Linijos
Big Four pasažierinis trauki
nis, greitai bėgdamas, užpuo
lė ant prekių traukinio linijos
Cincinnati, Hamilton & Day
ton. Tasai susidaužymas bu
vo baisus savo pasekmėmis.
Abudu garvežiu susimalė ir
du pasažieriniu vagonu sulužo
į šipulius. 19 asmenų ant vie
tos užmušta, o keliolika sun
kiau ir lengviau sužeista. Už
tą nelaimingą atsitikimą kal
tinama prekių traukinio ma
šinistas, kuris buvo suvėlavęs,
o paskui norėjęs paskubėti ir
pirm ano traukinio užvažiavęs
ant to paties kelio priešai.
Tas atsitiko Liepos 4 d. Jei
ne vienaip, tai kitaip žmonės
žudoma.
Liepos 4 dienos aukos.
Chicago, III. Garsi ir tru
kšminga amerikonų Nepri
gulmybės Diena jau praėjo.
Šiemet ji su nelaimingais at
sitikimais nebuvo tokio gausi,
kaip kitais metais. .Regis, a
merikonai įgauna daugiau su
pratimo, mažiau plaišo, ma
žiau šaudo, mažiau tat būna
ir nelaimingų atsitikimų. Šie
met butą mažiau ir gaisrų,
mažiau ir nuostolių. Iš stati
stikos matoma, kad šiemet vi
sose Jungtinėse Valstybėse už
mušta 50 asmenų, sužeista 743
ir gaisrais nuostolių padaryta
ant $234.420. Tuo tarpu 1909
m. buvo užmušta 215 asmenų
ir sužeista 5.093, o 1908 me
tais užmušta 163, sužeista-gi
5.460. Aiškus pažangumas.
firyan blaivybės apaštalas.
Lincoln, Nebe. Trissyk
buvęs kandidatu į Jungtinių
Amerikos Valstybių preziden
tus, William Jennings Bryan,
andai viešai apreiškęs, kad jis
nepriimsiąs jau daugiau jo
kios kandidatūros, bet visą
savo energiją pašvęsiąs blai
vybės praplatinimui ir pasi
stengsiąs, kad demokratų par
tija apskelbtų kovą prieš svai
ginančius gerymus ir jų par
davinėjimą.
Dideli miškų gaisrai.
Duluth, Minn. Ežero Su
perior pietiniame krašte degą
miškai; ugnis daranti kuodi
džiausius nuostolius ir gre
sianti aplinkiniams mieste
liams ir kaimams. Daugumas
gyventojų su savo šeimynomis
valtimis nešinasi į saugesnes
vietas, kadangi sausžemiu jau
negalima praeiti be pavojaus.
Keli kaimai jau išdegę, o ki
tus laukiąs ir-gi tas pat liki
mas.
Rabinų konvencija.
Charlevoix, Mich. Čionai
nesenai atsibuvo visos Ameri
kos rabinų suvažiavimas arba
konvencija. Kabinai Ameri
kos krašto nepripažįsta krik
ščionišku, bet sektarišku ir
doktrinerišku. Pasmerkta bi
blijos išguldymas viešose mo
kyklose ir nutarta kovoti su
tais laikraščiais, kurie spau
sdina karikatūras, pajuokian
čias žydus. Tam 'tikslui bus
renkama pinigai ir laikraščiai
boikotuojama. Kalbėta dar
vis apie tą pačią žydų viešpa
tystę Paleetinoje.
LEW. WALLACE.
BEN-HUR
ISTORIŠKA APYSAKA
JĖZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino
JONAS MONTVILA.
(Tąsa).
motina į dangų, lyg ieškodama ten įkvėpimo, o paskui atsakė:
— Reikalaudami teisybės dėl savęs, negalime atsakyti
jos ir kitiems. Niekinti pergalėtą priešą, tai sumažinti perga
lės vertę; priešingai, jaigu priešas yra ant tiek stiprus, kad
gali mus spausti, pajungti — čia susilaikė, — pačių savęs pa
godone yra pripažinti jam narsumą.
Po to kalbėjo daugiaus pati sau, nei sunui: — Bet
nesibijok, sunau! Teisybė, kad Messalo giminė yra garbinga,
jijė skaito kelias garsias gentkartes. Dar laikuose Rymo res
publikos, nežinau kaip tai senai, bet jau buvo kareiviais ir
senatoriais. Teisybė, tuomi vardu žinau tiktai vieną konsulį,
ir tai buvo senatorių giminė, turinti didelę įtekmę. Jaigu vie
nok tavo senovės draugas gyrėsi savo pratėviais, galėjai užgė
dinti jį, apsakydamas apie savuosius. Jaigu gyrėsi senovybe
savo giminės, darbais ar turtu savo pratėvių — ką viskas reiš
kia silpnumą proto ir širdies tuštybę — tu savo palyginimais
galėjai jį sumušti ant kiekvieno žodžio.
čia susilaikė, o valandėlę pamislijus kalbėjo toliaus:
— Ilga pratėvių eilė šiandie yra prirodymu garbingu
go paėjimo ir giminės, bet Rymionis, didžiuojantisis senumu
savo giminės prieš Izraeliaus sūnų, tame dalyke visados turi
nusileisti. Uždėjimas Rymo, tai jų pradžia, seniausios jų gi
minės neturi senesnių šaltinių. Ne vienas didžiuojasi be'jokio
prirodymo, remdamasis tiktai ant padavimų. Messala man
ding priguli prie šių pastarųjų. O męs kokią užimame vietą
prieš jų svajones ?
Tariant tuos žodžius jos veidas nušvito garbingu išdi
dumu, bet nakties tamsa neleido to patėmyti, o ji kalbėjo to
liaus:
— Perstatykime sau, kad Rymioms iššaukia mus į ko
vą; priimu tai ir atsakau be pasigyrimo, bet su vilčia.
Dabar jos balsas sudrebėjo, pilna liūdnumo mintis at
mainė jos privadžiojimų būdą.
— Tavo tėvas, Juda, nuėjo prie savo tėvų, pamenu tą,
lyg tai šiandie butų buvę, dieną, kurioje jisai ir aš su mųsų
draugais, nuėjome į šventinyčią, kad perstatyti tave Viešpa
čiui. Aukojome karvelius, o aš padaviau tavo vardą kunigui,
kuris prie manęs užrašė. Taip tai tavo vardas: “Juda, sūnūs
Itamaro, iš giminės Hurų” yra užrašytas ant amžių pašventin
to j Izraeliaus giminių knygoj. Negaliu pasakyti, kada buvS
įvestas tas būdas, rodosi, kad jau buvo užvestas dar prieš išė
jimą iš Egipto. Nuo Hillelo girdėjau, kad pats Abraomas
pradėjo vesti tą surašą savo sunaus vardais, kada Viešpats
paskyrė jį Izraelitų tėvu. Mųsų tauta, ant nelaimės, neklausė
prisakymų, nepildė nekuriu įstatymų, bet užrašą vardų laikė
šventa prideryste. Tiktai kartą pabaigoje antrojo skyriaus
metraščiai buvo pertraukti; vienok kad tauta po ilgo ištrėmi
mo sugrįžo į savo tėvynę, Zarobabelis skaitė švenčiausia pri
deryste link Viešpaties pagrąžinimą knygų ir nuo to laiko jau
per du tūkstančiu metų galime be pertraukos sekti platinimą
si ir eiliavimą Žydų giminės.
. . .Dabar jos balsas sudrėbėjo...
čia susilaikė lyg duodama laiką klausytojui apmislyti,
ką buvo pasakius, paskui kalbėjo toliau:
— Ką reiškia Kymionies pasigyrimas prieš tiek amžių?
Izraeliaus sūnus, gananti kaimenes ant kalno Refaim, šimtą
kartų yra senesniais bajorais už garbingiausią Marcius’o ainį.
— O aš, motin, kuomi esu pagal anas knygas?
— Tas, ką ligšiol kalbėjau, yra nei įžanga dėl atsaky
mo, kurio reikalauji. Tose knygose randame tikrus prirody
mus, kad esi tiesioje eilėje ainiu Huro, Jozuo draugo. Ar gi
tat tavo giminės paėjimas nėra gana senu ? Jaigu-gi tau dar ir
(Toliaus bus).

xml | txt