OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, July 14, 1910, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1910-07-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Iš Lietuviškų Dirvų.
East St. Louis, III.
Šitas miestelis guli pietva
karinėj dalyj Illinois valsty
bės, ant krašto upės Mississip
pi. Gyventojai: anglai, airiai,
vokiečiai, nigeriai, lenkai ir
lietuviai. Lietuvių yra nema
žas būrelis, nes jų bus į 2.000.
Čia ir darbų yra visokių:
gyvulių skerdyklos, plieno ir
geležies liejyklos,rolling-mills
ir daugybė mažesnių dirbtu
vių. Visur dirbama taippat
neprasčiausiai, iš kitur pribu
vusiam nėra sunku darbas
gauti. Uždarbiai visokie. Lie
uviai daugiausiai dirba gyvu
lių skerdyklose.
Amatnukų randasi tiktai
vienas — namų statymo kon
traktorius, Jonas Mitrinąs. Iš
verteivių: vienas barzdaskutis,
vienas valgomų daiktų parda
vinėtojas, vienas spaustuvi
ninkas, ir net 28 lietuviai
smuklininkai. Pastariemsiems
neblogiausiai sekasi.
Draugijų yra: Sv. Juozapo
pašalpinė dr., Šv. Jurgio, Šv.
Kazimiero L. K., moterų Šv.
Marijos dr., SLA 88 kuopa ir
LSS 87 kuopa. Prasčiausiai
gyvuoja LSS, bet dabar jau
pradeda atkiusti, tik nežinia,
kaip ant ileo.
Visos viršminėtos draugijos
(Ar ir LSS kuopa? Red.) ren
gia apvaikščiojimą Liepos 10
d. paminėjimui 500 metų su
kaktuvių mūšio ties Žalgiriais,
tik nežinia, ar tas viskas į
vyks. Mųsų lietuviai tuose
dalykuose per baugus. Kruta,
bet kaip apatinis girnų ak
muo. Nors lietuviškų draugi
jų vadovai dirba su pasišven
timu, bet be jokios naudos.
“Kataliko” 22 num. tilpo
nekokio Parodoj Dalyvavusio
korespondencija, kurioj butą
plačiai aprašyta rusinu vysku
po kun. Ortynskio čionai atsi
lankymas Gegužio 15 d. Ko
respondentas neužmiršo savo
korespondencijoj užkliudyt ir
čionykščios SLA 88 kuopos:
jis sako, tą dieną, kuomet čia
buvo iškilmingas vyskupo Or
tynskio priėmimas, SLA kuo
pa parengus prakalbas, kurių
klausyti susirinko vos apie 50
asmenų ir tame skaitliuje 3
merginos. Parodoj Dalyvavęs
tyčia ar netyčia apsiriko. Tą
dieną, kada buvo paroda ir
vyskupo priėmimas, prakalbas
parengė ne SLA. kuopa, bet
LSS 87 kuopa. Mųsų kuopa
tuomi jaučiasi įžeista ir labai
norėtų, kad p. Dalyvavęs Pa
rodoje paaiškintų, ko jis nori
nuo vietinės SLA kuopos?
Męs juk niekam ant kelio ne
stovime, nei asmenims nei
draugijoms darbuose, nekliu
dome. Negera taip “Kataliko”
skaitytojus klaidinti.
Lietuvos Sūnūs.
Red. p r. Kiek teko pa
tirti, tas buvo klaidingai, ka
dangi tą dieną prakalbas tu
rėjo tikrai LSS kuopa.
Rocliester, N. Y.
Oras labai karštas. Trūksta
visur lietaus, kurio iš pat pa
vasario perdaug butą.
Darbai slenka labai gerai,
visur dirbama pilnas laikas ir
kaikur darbininkų reikalauja
ma. Iš kitur pribuvę darbi
ninkai gali darbą gauti, kokį
tik sau nori. Kas nori iš mai
nų, arba iš kur kitur keliauti
į viršines dirbtuves, tai gali
keliauti dabar, nelaukiant žie
mos, nes žiemą gauti darbas
yra sunku.
Vietiniai lietuviai užsilaiko
puikiai, daugumas skaito laik
raščius ir nekurie imasi už ap
švietos su visomis pajėgomis.
parapijos reikalai kuoge
riausioje tvarkoje pasidėko
jant kun. Kasakaičiui.
Birželio 26 d. po pietų bu
vo pašventinimas kertinio ak
mens po statomąja lietuviška
Šv. Jurgio bažnyčia. Buvo
graži lietuvių paroda, kokios
ligšiol čionai nematyta. Gie
dri diena tą iškilmę dar la
biau darė kiltesne. Visos lie
tuviškos ir lenkiškos draugi
jos dalyvavo in corpore. Drau
gijos ties Šv. Mikolo bažnyčia
sutiko Jo Mal. vyskupą Hic
key ir nulydėjo paskui ties
statomąją lietuvišką bažnyčią,
ant Hudson avė. Po pašventį
mui akmens vyskupas pasakė
labai pritinkantį pamokslą,
paskui sakė pamokslą pats
klebonas kun. Kasakaitis, ku
ris savo žodžiais visus sugrau
dino. Daugumas ėmė ašaroti,
kuomet klebonas primine tė
vynę Lietuvą ir su ana persi
skyrimą.
Septyniomis myliomis nuo
Rocbester randasi miesčiukas
“Despatcb”, arba East Ro
cbester. čionai gyvena lietu
vių į porą de9ėtkų, nekurie
priguli prie Rocbesterio drau
gysčių. Liepos 4 dieną 5 lietu
viai išplaukė pasivažinėti luo
teliu ant upės. Tą dieną buvo
šventa, tatai gal jie buvo šiek
-tiek ir įkaušę. Bejuokuoda
mi iškrito visi iš luotelio ir jų
vienas nuskendo. Jo vardas
Jenas česnakauskas, 28 metų,
paeinąs iš Kauno gubernijos,
Troškūnų parapijos, nevedęs.
Amerikoj išbuvęs pusantrų
metų, bet neprigulėjęs nei prie
kokios draugijos. Jo kūno pa
laidojimui prisiėjo kolektuoti.
Palaidotas ant Rocbesterio
Holy Sepulcbre kapinyno.
Iš Rocbester pabėgęs ne
koksai Jurgis Grablikas. Mo
terų draugija jo paieško už iš
nešimą kokių tai pinigų už ti
kietus.
Flioras.
Cliicago, III.
Liepos 3 d. lietuviškoj Ap
veizdos Dievo bažnyčioj atsi
buvo primiciįa arba pirmosios
Mišios naujai įšventinto kun.
K. Zaikausko. Kun. Zaikaus
kas paeinąs iš Vilniaus guber
nijos, pirmiau mokinesįs Vil
niaus dvasiškoj seminarijoj. Į
kunigus jį įšventė Jo Mal.Cbi
cagos arcivyskupas Quigley.
X.
Wilkes-Barre, Pa.
T). L. K. Vytauto Politiškas
Kliubas Liepos 3 dieną laikė
savo pusmetinį susirinkimą.
Išrinkta nekur'e nauji virši
ninkai ir pereito pusmečio
knygų peržiūrėtojai. Kliubas
pažadėjęs paskirti iš išdo nors
5 dol. rengiamam tautos na
mui Vilniuje. Be to Kliubas
savo lėšomis sutaisė D. L. K.
Vytauto paveikslą, kuris pui
kiai atrodo ir dailiai papuošia
salę. K. K.
Birželio 26 dieną vietinis
klebonas kun. Vizgirda per
skaitęs tikintiems Evangeliją
apreiškė, jog tą dieną turįs at
sibūti parapijos susirinkimas.
Girdi, aš pats esu parapijonas,
bet negaliu būti susirinkime,
toli eiti, perkarsta, o juo la
biau, kad trumpas susirinki
mas, 10— 15 minučių, apsiei
site ir be manęs.
Taigi to užsakyto susirinkimo
pasekmės yra jau žinomos. Jos
atkartota “Draugo” 26 nume
ryj. Neteko man būti tame
susirinkime, tat negaliu pasa
kyti, kas ten tokio atsitiko ir
ar daug ten parapijonų buvo.
Liepos 3 d. buvau bažny
čioje. Tikėjausi išgirsti iš
kun. V. lupų, kas pereitame
susirinkime nutarta, bet nieko
nepaaiškino, tik ant Liepos 10
dienos užsakė pusmetinį susi
rinkimą. Reiks eiti ir pasi
klausyti. K.
Skaitytojų Balsai.
Newark, N- J.
Birželio 26 dieną išeinu iš
bažnyčios laukan, brač, dalija
vaikai spausdintus “plakatus”.
Apsidairiau aplinkui ir net
nustebau, kad visi tuos lape
lius iš vaikų ima ir net akis
ištempę skaito ir neatskaito.
Kas čia do kibelis! Irau ir aš
lapelį ir skaitau. Nagi, bro
liuk, S v. Jurgio dr-stės balius
skelbiamas. Skaičiau, skaičiau
ir vos supratau apie ką einasi.
Štai to lapelio turinys, žo
dis į žodį:
Parengta Perstorone
Dr. S v. Jurgio
Puikus pasilinksminimas
Arba Balius
Atsibus antro
2 dieno Liepos (July) 1910 m.
Ant sava salies, po nu meru
180-182 New York Avenue
Newark, N. J.
Uszprašom viesus Lietu vieš
ir Lietuvaites pributy ant to
puikes pasilinksminimas. Bus
puike muzikie grais lietuviški
muzikantėj viesokes šokies.
Prasidės nu septintos 7 dzie
gorios vakare ir trauksis ike
dvielikte 12 naktes teipgi ti
kemies.
Kad viesie Lietuvie ir Lie
tuvaites ne patingietumiet At
silonkity ant musu parenkto
Balios, teipgie ir mus iš sava
puries tinkimies. Uz ganedin
ty viesus lietuvies ir lietuvai
tes.
Inzienga in šalie vieru 25c.
Moterems ir merginoms 15c.
Su pasiediemu drapanų vai
kamies Sutevais dikai betuvu
bus ne ilaidzeme.
Su guodone Komitetas.
Toksai mųsų gražiosios kal
bos žeidimas, tai tikrai visų
lietuvių paniekinimas. O kas
kaltas, jei ne šv. Jurgio dr.
komitetas ?
Newarke juk randasi “Ži
burėlio” knygynas su skatyk
la. Su mielu noru tokius “ko
mitetus” pamokytų, kaip rei
kia parašyti, kad tik jie ton
skaityklon atsilankytų ir to
sau reikalautų. Regis, tokie
“komitetai” savo tuos darbus
atlieka kur smuklėse, tatai ne
įstabu, kad su tokiais savo
raštais lietuvius žemina.
Jonas “Grinomis”.
Laiškas draugui p.
Bimiiunui.
Guodotinas Petrai B.:—
Skaitydamas “Kataliko”
No. 23 š. m. radau, kad Chi
cago, III., Apveizdos Dievo
parapijos bažnyčioje, per išti
są Marijos mėnesį kas vakaras
kalbėjote rožančių ir giedojot
litaniją, vargonuojant vargo
nininkui Lemoutui. Po tam
būdavo palaiminimas. Iš vie
nos pusės mane ima džiaug
smas, kad Tamsta čionai A
merikoje tvirtai laikaisi dievo
tumo, o ypatingai prie Mari
jos garbinimo, kur jau mųsų
kiti draugai čion atvažiavę at
siskiria nuo tikėjimo, o iš an
tros pusės nuliūdimas spau
džia ir spaudžia man širdį,
kad mųsų So. Bostono para
pijoje nebuvo kas vakaras
dievmaldysčių prie Marijos ir
nepinėme dėl Jos vainikų iš
rožių ir lelijų, tai yra iš pa
sveikinimų, bet tiktai nedė
lios vakarais litanija buvo at
giedama, o paskui palaimini
mas.
Nauienos pas mus keistos.
Parapijoj betvarkė ir neap
švietimas. Mišparai vis po pu
sėj septynių; pakol pareini po
mišparų, o da kaip kada suei
ga (mitingas) būna, tai įtrau
ki į vidurnaktį. Mišparai pa
togiausia ant trijų vai., nes
dabar darbininkams žmonėms
labai ne laiku esti. Jungtuvės
pas mus visuomet prieš sumą
būna, kur žmonės pametę
maldas, liežuvius ant dantų
padėję, akis išplėtę, lig ant
kokio teatro, juokus daro.
Dar pas mus atsiranda ir to
kių lietuvių, kurie bažnyčioj
turi gromuliavimus, lyg Lietu
voj gyvuliai. Yra ir tokių, ku
rie save vadina apsišvietusiais,
o bažnyčioj kelia trukšmą be
bėgdami, idant neišgirst pa
mokslo, ir tuomi padaro per
trauką kunigui ir žmonėms.
Tai visa po visam, kad tu
rim gerą pamokslininką kun.
T. Žilinską, choro vedėją Kar
bauską ir gerą zakristijouą
Švagždį, kuris čia pastojęs
įtaisė kamžą ir kuri* parapi
jonams labai patinka, nes pir
miau čia sukinėdavosi apie
kunigus zakristijonai juodi,
kaip piktos dvasios.
Siunčiu mano meilingą pa
sveikinimą Tamstai, M. Ža
guniui, J. Hmeliauskui ir ki
tiems mano pažįstamiems.
Meldžiu atsiust dėl manęs
laišką ir aprašyt, ar visų tau
tų katalikai užlaiko Mišparus
laike trijų mėnesių, man tas
žingeidu žinot.
Man tamstos antrašas než i
nau kur nudingo.
Pasilieku sveikas, Jųsų
draugas, Jokūbas Variautis.
Kur valdininkai
nevagia?
Kur valdininkai nevagia ?
Kad ne Cbicagoj, tas vi
siems gerai žinoma, kada to
prirodymus dabar renka pro
kuratorius Wayman.
Bet netoli •Cbicago randasi
mažas miestelis, kurio admi
nistracija yra puikiausias pa
saulyj pavyzdis, kur vieši ka
pitalai netenka privatiškiems
kišeniams.
Taja “šventąją” vieta yra
miestelis Iioopeston, III.
Ir santikiai tenai teisingai
originališki.
Miesto majoras metams al
gos gauna 50 centų, aštuo
niems aldermanams mokama
po 25 centus kiekvienam.
Miesto valdyba, o tame
skaičiuje ir kasierius, renka
ma tiktai dviem metam, o pas
kiau negali užimti tos pačios
valdyboje vietos.
Tuo tarpu miestelis puikiai
tarpsta, 6.000 gyventojų gy
vena it rojuje. Kuomet miesto
valdybai metams algos išmo
kama $3.00, išlaidos admini
stracijai išneša $582.50. Ir ne
stebėtina taigi, kad pinigėlių
pakanka visokiems miestelio
reikalams.
Keturios viešos mokyklos
apkainotos ant $200.000, de
šimts bažnyčių $156.000, vie
ša skaitykla $12.000, miesto
namai — $10 000.
Hoopeston National bankas
turįs $200.000 kapitalo, an
trasis bankas First National
$175.000.
Dirbtuvės vystosi, darbinin
kai gerai uždirba, miestas au
ga, įgauna pajėgas ir vis di
desnį gerbūvį.
Delko ?
Nes visiems gyventojams
rupi jo gerbūvis.
Jau tik Įkurus miestelį pir
moji miesto valdyba su majo
ru McTerren norėjo tarnauti
veltui.
Vėlesnės valdybos taippat
algų imti nenorėjo.
Bet ką padarysi, kad kon
stitucija draudžia veltui dirb
ti, tatai paskirta “algos”, kaip
tai 50c. ir 25c. *
Užtaigi miesto išde gryno
pinigo Gegužio 1 d š. m. buvo
$38.840.79.
Panašiu surėdymu negali
pasigirti nei turtingi Chicago
arba New York, kur miesto
“tėvai” patraukiami teisman,
kur policija šaudo nekaltus
žmones, kur ramus pilietis bi
josi vėlai vakare išeiti ant ga
tvės.
Sunku su tiesa gyventi. La
bai gal sunku, jei betvarkė
viešpatauja.
Vokietijos pasiuntinys Ja
ponijoj, kuris apkeliavęs Ko
reą ir Mandžuriją, Berlynan
a.dai pranešęs apie nepapras
tą ten japonų pirmyneigą pra
monėje ir prekyboje. Iš ka
syklos Fusham kasdiena iši
mama 7.000 tonų anglies. Vi
sur tiesiami geležinkeliai. Mat
Rusija tenai nemokėjo šeimi
ninkauti.
Redakcijos Atsa
Jonui “G r i n o ri u i”,
N e w a r k, N. J. —Meldžia
ma Tamstos daugiau žinučių
iš lietuvių gyvenimo.
S. L. P. D. v a 1 d y b ai.
Tamstos turite savo organą,ta
tai mutns nepridera kišties į
svetimus reikalus. Nesunau
dosime.
“Lietuvių Spaudos
Draugijos Amerikoj”
Eeikaluose.
Įstojimo “Lietuvių Spaudos
Draugijon” $25.00 ir mene
sinės mokesties už Gegužį ir
Birželį $10.00 užmokėjo “Lie
tuvos” leidėjas p. A. 01
szevvskis.
J. M. Tananeviče,
L. S. Dr. Kasierius.
P. S. Meldžiama ir kitų
gerbiamųjų redakcijų L.S.Dr.
išdan įmokėti įstojimą ir mė
nesines mokestis.
J. M. T.
$ioo Typewriteris
už 17c ant dienos!
Perskaitykit antgalvį išnaujo, tada da
siprotesite, ką tas reiškia.
Oliver Typewriteris—geriausia mato
mo druko mašina $100—geriausias šių
dienų typevvriteris—bus jųsų už 17c
ant dienos!
Typewriteris, kuris yra svarbiu daly
ku pramonystCs istorijoje—bu s j ų s u ž
17c ant dienos.
Typevvriteris, kuris parengtas su to
kiomis prietaisomis, kaip tai: Lygus Ėji
mas, Lygumas Linijų, Dvigubas Sustoji
mas, Didis Spartumas,Automatiškas Ta
bulatorius, ir visos kitos naujausio is
radimo prietaisos.
Viskas
17c ant die
nos bus jusu!
Męs tik dabar tą
pagarsiname, nore
darni atjausti žmonių nuomones. Tik vi
sai mažas įmokBjimas ir paskui 17c_ ant
dienos. Tai yra plianas riešuto lukšte.
Iš pasekmes—tokios daugybes atsišau
kimų, męs patįs nusistebėjome.
Reikalavimai ateina nuo visokių luo
mų ir užsiėmimų žmonių
Daugiausia apsisteliavimą gauname
nuo gerai pasiturinčių žmonių, kuriuos
patraukė toji nauja propozicija. Dabar
Oliver Typewriteris dėlto ir yra populia
riškiausias.
Taigi dabar ir yra gadyne visotino var
tojimo typewriterių.
Ketvirtdalis milijyno žmonių daro
pinigus su
TĘg. .a
OLIVER
TypeWrifer
Geriausia matomo druko malina
Oliver Typewriteris daro pinigus iš
tarus tiktai žodį “eik!" Taip
lengvai drukuoja, kad pradėjęs bemat
išmoksti. Uždirbi besimokindamas. Te
gul mašina užsimoka už save 17c o rėš
tas lieka jums.
Kur nebebusi,^ten yra darbo ir uždar
bio su Oliver mašina. __ Pramones svietas
stveriasi už Oliver mašinų. Sunku net
išpildyti visus apsisteliavimus. Jos už
dirba daugiau, kaip kitos kokios darbi
ninkų kliasos.
“OliverTypewriteris kožname name”
Tai yra šios dienos šauksmas. Dabar
šios mašinos yra reikalingos kiekvienam
namui. Prastumas valdymo ir drūtumas
mašinukių daro jas parankiomis kasdie
niniam drukaovojimui. Daugiausia jos
užima jaunuomenę.
Dabartinio mųsiį pardavimo plianas
pristatys Oliver mašiną į kožną Ameri
kos namą.
Ar-gi jus uždarysite savo namo arba
offiso duris nuo jo?
Rašykite tuojaus klausdami informa
cijų ir naujo Oliver katalogo. Adresas:
The Oliver Typewriter Co.
47-55 Dearborn St. Chicago,Ill
Dr. G. M. Glaser
Sziuomi apreiszkiu pagodotai viauo
meniai, jog Bau seniausias gydytojas ant
Bridgeporto, praktikuojant per 19 me
tų, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą
savo locną namą po nr.
3149 So. Morgan. St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir ligsziol. Pasi
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to
liaus mane rems, esiu namie ant kiek
vieno pareikalavymo dieną ir nakt}. E
siu specialistas ligose vaikų, moterų ir
vyrų. ir užsendintose ligose. Darau vi
sokią operaciją. Liekuosi su pagarba
3149 South Morgan Street
Kertė 82-ros gat.
Telefonas Yards 687
Kertė 82-ros gatvės.
DR F. BOZINCH
Lietuviškas Daktaras iš
seno Krajaus.
Ofisas 519 Milvankee Avenue
Phoue Monroe 301
nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 9 vakare.
Gyvenimas 1629 N. Spaulding Avė.'
Tel. 4823 Iroing Park
priesz 9 vakare ir nuo 12 iki 2 po piet.
DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyrisz
kas moteriszkas ir vaikų ligas.
VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po piet ir
nuo 6:80 iki 7:30 vakare. Nedėliotais nuo
8 iki 10 ryte.
DR. JOSEPHL. ABT
1832 S. Halsted St., Chicago, 111.
Telephone Canal 37
Telephone Yards 2716.
URA VISI PAS
Juozapa Ridiką.
Szaltas
alus
skani a
rielkair
kvepen
ti eiga |
rai.
Turiu didelę salę dėl
mitingų, veselijų irtt.
3253 Illinois Ct. berte 33
GERIAUSIAS H0TEL1S
ANT BRIDGEPORTO.
Jaign esi nuliūdęs tai ateik pas
RUIGĮ IR LIEKI
O tai męs tamsta palinksminsime, nes
męs turime geriausią degtinę, o cigarai
yra importuoti net isz paczios Havanos,
męs turime didelę Halę kaip dėl mi
tingų ar Veseilių Su pagarba,
RUIGIS ir LIEKIS.
3301 So. Morgan St. Chicago.
Lietuviškas Saliunas
P. JAUKSZCZIO
Oi vyreli alus, o
stiklai milži
niszki, geriau
sias vynas dek
tine rugine o ci
I garai tai net isz
jv paczios turki jos
kaip rukai tai
k net dūmai kve
' pia.
2334 SO. LEAVITT ST.
kerte 23rd PI. Phone Canal 1924
Paduodu dėl žinios Tį
siems lietuviams!
Kad asz Juozapas Barevicze jau antri
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuvisz
ką sklodą visokių gerymų arba (Whole
sale Liąuor Dealer). Užlaikau visokius
gerymus nuo pirmutinio iki paskutinio
ir parduodu pigiau negu kiti. Teipogi
turiu Saliuną ir Svetainę dėl Mitingų
Veselijų ir Balių. Meldžiu visų brolių
lietuvių, kad reikalaudami kokiu nors
gerymų, kožname reikale kreipkitės pas
mane, ale ne pas žydus, nes gausite ge
resnius gerymus už pigesnę kainą ir
katrie ateisite kaip persitikrinsite, bu
site visi užganėdinti. Ant pareikalavi
mo siuncziu visokius gerymus j visas
dalis Ameriko
JIOZAPA8 BAREVICZE
1701 —1703 So. Canal St. kam. 17 St.
CHICAGO, ILL.
Notary Public, Real
Estate ir Insurance.
Esamlnavoju Abstrlctus, ir at
lieka kitus visus reikalus No
tariuszo pigiai ir atsakancziai.
Visą savo darbą gvarantuoju.
Eikit pas lietuj o ne pas are
timtautį.
i) 17-3 3 r (i St.
TeL Yards 5428.
>
Seniausia Lietuviszka Karczema
CflICflCOJE
L. AZUKO
3301 Auburn Avė., kertė 33čios gatvės
Dėlto asz ir turiu seniausių ruginių ir miežinių
gerymų, kaip szalto aluczio, gardžios arielkeles
ir kvepenczių cigarų.
Kur begi Raulai?
Nugi pas PET
'RA 8ZLAKI, nes
esu labai isztrosz
kęs, o pas ji gali
ma atsivedyti, nes
jis turi bavarska
alų, gardžią ruaką ocziszczina, cigarus
net iaz Havanos. Tai ilgiau negaliu au
Tamsta kalbėti, lik sveikas, turiu sku
bintiea, prie to jis duoda geriausias ro
dąs visokiuose reikaluose ir provose.
Teippat eina už vertėja į visokius sudus,
priima visokias provas, teippat ir už už
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia.
Parduoda namus ir lotus visose dalyse
miesto. Padirba visokias poperas. Pa
skolina pinigus ant namu ir budavoji
mo. Teippat užsiima su asekuracija na
mų ir rakandų.
PETRAS SZLAKIS
(Tarpe 33 Place ir 33 Street.)
3321 AUBURN AVĖ. CHICAGO, ILL.
Telefonas Yards 2451.
VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS
ROCHESTERYJE
JOS. RICKIO
Užlaiko puikų alų, elių ir porterį; pui
kiausę arielką Havanos cigarus. Pribu
vęs keleivis visados gauna nakvynę įir
visą patarnavimą.
781 Clifford - kertė Henry St.
KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS
JURGI ARTISZAUSKA
Nes jisai
užlaiko
szaltą alut
geri ausią
degtinę, o
^ cigarai vai
kine, jtai
■•net isz pat
* Kauno.
J. ARTISZAUSKAS,
8258 S. HalstedSt. Chlcago.
KUR VAŽIUOJI POVILAI
0»aswm. mukus
Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę : ir
kvepenczius Havanos Cigarus.
WI. MUKUS,
722 W. 120tk St. West Pullman, III.
Tel. West Pullman 104
Jonas Brazauskis
— UŽLAIKO —
PIRMOS KLIASOS SALIUI* A
Szaltas A lūs, Gardie Arielk
Kvepianti Havanos Cigarai
3200 So. Halsted St. Cliicago III.
Kampas 32-ro Str.
Telephone Yards 2750
PIRUOS KLIASOS SALIUNA8
T. RADA.VICZE
Linksminkis brolau pas mane atėjęs
nes asz užlaikau szalta alų, geriausia
vyną ir rugine DEGTINE, o cigarai tai
net isz pat Turkijos o prieto turiu dide
lę Halle delei Mitingų, veselijų ir kito
kiu susirinkimu, kuris pas mane atsi
lankys tai bus szirdingai priimtas ir su
ramintas lieku Su godone,
T. RADAVICZE
936 — 33rd. Chicago, III.
Phone 1044
LietuYiškas Saliunas
NORTH CHICAGOJ.
Užlaikau ge
riausius gBry
rnus, szaltą a
lų geriausią a
rielką ir pui
kius Havanos
cigarus. Esu a
gentu WestSi
des Brewery
Ka pas mane
atsilankys bus užganėdintas.
JOS DACKEVICZE
lOth and Victoria Sts. North Chicago.
Samnel Kulwinsky
Didžiaakis Liker Sklodas.
Užlaikau geriausius gerymus, szalta
alų, geriausia arielka vardu “RUtSr
15Y RYE” ir kitų visokių gerymų ir
puikiausius Havanos cigarus. Teipgi
pristatom orderius į namus ant viso
kių balių. Isz toliaus atvažiavusiems
atmokam kelio kasztus.
9055 Commercial Av, kampas 91 gat,
Tel. So. Chicago 5783.
LIETUVIAI ISZDIREEJAI
Geriausių Havanos ir Domestic Cigarų
WH1TE ROSE CLUB
SABOTSK1S ir LĖTU RAS
4614 So. Wood St. Chicag1', IU.

xml | txt