OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, July 14, 1910, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1910-07-14/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

Administracija Liet- Teat.
Dr-stės po priegloba
Szv. Martino.
Vinc. Armonas, Prez.
941 — 33rd. 8t.
Stan. Stonevicze, Vice-prez.
3206 Aubura Avė.
Martinas Z. Kadzievskis Sekr. Prot.
3244 8o. Morgan S t.
A. Kasparavicze, Fin. Sekr,
3239 Auburn Avė. Chicago, III.
J. M. Tananevicze Kasierius
3244 So. Morgan St.
REŽISZIERIUS TEATRU
Martinas Z. Kadzievskis
8244 So. Morgan St.
Administracija Dr-tės Šv.
Stanislovo V. ir K.
Juoz. Klimas, Pirmsedis
4627 Marshfield Ava.
Mot. Raudis, Pagelbininkas
4608 So. Wood St.
Paulins P. Baltutis, Prot. rast.
3244 So. Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Fin. rast.
4551 Hermitage Ava.
Kazimieras Stulga, kasierius
4513 So.|Wood St.
Administracija U. L. K.
Vytauto Politiško Kliubo
WILKBS-BARRE, PA.
John S. Lopatto.
Attorney-at-Law Prezidentas.
47-48-49 Bennett Bnilding.
Petras Aceviczius Vlce-Prez.
58 Sheridan St.
Sylvestras Pileckis Sekr. Prot.
462 E. South St.
Kasim. Kuczinskas, Sekr. Finansų
180 N. Washington St.
Ant. Sheakevicze, Sekr. Finansų
501 New Grant St.
Jurgis Bekus Kasierins.
138 So. Meade St.
Petras Mažeika Globėjas Kasos
662 Northampton St.
Jea. Brrzdaitiss Glabejas Kasos.
480 Stanton St.
Jooeas Grimaila Marszalka
31 TonnarySt.
Administracija Dr-stes
Lietuvos Sūnų No. 1
ANT TOWN OP LAKE.
Stan. Anuczauskis, prez.
4559 S. Hermitage Avė
Juozapas Klimas, vice-prez.
4527 S. Marshfield avė.
Jnoz. Žalandauskas,protokolų raazt.
4613 So. Hermitage avė.
Antanas Jankaitis, finan. raszt.
4514 Paulina St.
Antanas B. Žemaitis, kasierius.
4731 So. Wood St.
Kltabae Lietuvos K. Mindauglo.
J. V. Zacharevicze, prez.
917 38rd st.
Martinas Kadzievskis sekr.
3644 So. Morgan st.
J. M. Tananevicze, kasierius,
3244 So. Morgan st.
Knn. M. Krauczunas, kapelonas,
32nd PI. and Auburn avė.
Yyriausybe Susivienijimo Lietuvių
Namų Savininkų
Aleksandra Byanskas, Pirmininkas,
3327 Auburn Avė.
J. K. Chmelauskas, Basztininkas,
3231 Auburn Avė.
Administracija Dr-tės Šv.
Juozapo Lai m. Sm.
Juozupas Zalandauckas, prez.
4513 Hermitage Avė.
Juozupas klimas, vice-prez.
4527 Marshfield Avė.
St. Vaitekaitis, rast. prot.
4504 S. Paulina St.
Jonas Pszelgauckas, sekr. fin.
4437 So. Wood St.
Stan. Anuczauskas, kas.
4559 8. Hermitage Avė.
PASARGA: “Už korespondencijas ir
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija
neatsako.
Draugisczių reikalai
Extra! temykit
akcijonieriai!
Keistute Paskolinimo ir Budavojimo
Dr-st5s No. 1, Balandžio 28 d. direktoriai
laike saro susirinkimą, ant kurio nutarė
permainyti vietą susirinkimo j Juozapo
Ridiko salę ant 83 ir Illinois Court. At
einantis susirinkimas bus laikytas Lie
pos 14 d. Juozapo Ridiko svetainėj.
Teipgi atsidaro 36 Serija. Meldžiam ant
ateinanczio susirinkimo kuodaugiausia
prisiraszyti prie mųsų Paskolinimo Ban
kos. Su godone,
M. Z. Kadzievskis, prez.
S. A. Pilackas, Sekr.
730 W. 17th Str.
Tėmykit sąnariai!
Sąnariai Dr-tes szv. Stanislovo, V. ir
K. Kiekvienas privalo pribūti ant ren
giamo apvaikszcziojimo 500 m. kovos
ties Žalgiriais, Nedelioj 17 d. Liepos
(July)1910m. 1:30 po pietų szv. Kry
žiaus parapijos svetainėje 46 ir Wood
gatvių. Nepamirszkite pasiimti dr-stes
ženklą ir baltas pirsztinaites. Už nepri
buvimą bausme 50c. be jokio iszsikalbc
-'•imo. Paul. P. Baltutis,
3244 S. Morgan St.
Dr-ste Lietuvos Sūnų No. 1 ant Town
of Lake. Kiekvienas sąnarys privalo
pribūti ant rengiamo apvaikszcziojimo
500 m. kovos ties Žalgiriais, Nedelioj 17
d. Liepos (July) 1910 m. 1:30 po pietų
szv. Kryžiaus parapijos svetainėje 46 ir
Wood gatvių. Nepamirszkite pasiimt
dr-stes ženklą ir baltas plrsztinaites. Už
nepribuvimą bausme 50c. be jokio iszsi
kalbejimo.
J uozapas Žalandauckas,
4513 Hermitage avė.
Dr-ste szv. Juozapo L. M. kiekvienas
sąnarys privalo pribūti ant rengiamo ap
vaikszcziojimo 500 m. kovos ties Žalgi
riais, Nedelioj 17 d. Liepos (July) 1910
m. 1:30 po pietų szv. Kryžiaus parapijos
svetainėje 46 ir Wood gatvių. Nepa
mirszkite pasiimti dr-stes ženklą ir bal
tas pirsztinaites. Už nepribuvimą baus
me 50c. be jokio iszsikalbejimo.
Stan. Vaitekaitis
4504 S. Paulina Si.
Firmas Didelis Piknikas!
Parengtas per storone Draugystes szv.
Benedikto, atsibus Nedelioj 24 dieną
Liepos 1910 m. Schends Park ant Mil
vvaukee avė, Keno3ha, Wis. PiKnikas
prasidės pirmą valandą po pietų. Užpra
Bzom lietuvius isz aplinkiniu miestų at
silankyti, bus visokių zobovų, gerymų,
szokių ir užkandos, kas atvažiuos nei
vienas nerugos. Inžanga j daržą dykai.
Užpraszo szirdingai, KOMITETAS.
Ura visi ant 10-to meti
nio pikniko!
Parengto kasztu ir storone Draugystes
Karaliaus Dovydo Nedelioj, 34 d. Liepos
(July) 1910 m. Bergmann’s Grove, Ri
verside, III. Inžanga 25c. porai. Pavie
nėm lietuvaitėm dykai. Nes tai bus pui
kiausias 10 metinis piknikas, grajįs pui
kiausia muzyke prie kurios galėsite la
bai linksmai pasiszokt ir kitoniszkų vi
sokių puikiausių zobovų kokių dar ne
buvo nei ant jokio pikniko, galėsite pui
kiai pasivaikszczioti po puikiausią girią
palei tekantį czystą vandenį upes, atsi
kvepuosite czystu ir tyru oru.
SZITAI DOVANOS. Vaikinas kuris
atsižymės savo greitumu, gaus dovanų
Turkiszkų cigarų skrynutę; mergina ku
ri atsižymės savo greitumu gaus puikų
lietsargį su žuvieB kaulo rankena; mo
teris kuri atsižymės savo greitumu gaus
puikią knygą Muka Jėzaus paaukautą
per p. J. M. Tananeviczę; maža mergai
te nuo 8 iki 12 metų, kuri atsižymės sa
vo greitumu gaus skanių Czekalado cu
kerkų skrynutę; mažas vaikas nuo 8 iki
12 m., kuris atsižymės savo greitumu
gaus Czeverykų porą paaukautą p. A.
Jablonskio czever. krautuves. Užtaigi
užpraszome visus lietuvius ir lietuvaites
kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant szito
iszkilmingo pikniko, o svecziai busite
kuopuikiausiai priimti. Su godone,
(29) KOMITETAS.
Grunvaldo Didelis Apvai
kši*lojimus su Pra
kalbomis.
Lietuviszkos draugijos parengė didelį
apvaikszcziojimą su prakalbomis, kuris
atsibus sziais metais Liepos >17 d. ant
Bridgeporto Mark White ssųuare Dar
že. prie Halstcd st. tarp 29 ir 30 gat.
Pradžia lygiai 4 vai. po piet. Inžanga
kiekvienam dykai. Po prakalbų jau
nuomene galės grįžti į Szvento Jurgio
parap. mokyklos svetainę, ir paszokti
lietuviszkus szokius, bet kiekvienas įei
nantis į svetainę privalo turėti Grunval
do ženklą.
Taigi broliai ir seseris, meldžiame at
silankyti ant to musų didžiausio lietu
viszko apvaikszcziojimo ir pasiklausyti
gerų kalbėtojų kurie aiszkis apie sukak
tuves 500 metų, kada lietuviai muszyje
prie Grunvaldo sumusze kryžiuoezius.
Su pagarba
(28) KOMITETAS.
Pąfieszkojimal.
Lietuvis isz penktos klesos Rusijos
gimnazijos, mokantis gerai kalbą len
kiszką, paieszko darbo aptiekoje, pas
daktarą ar krautuvėje, adresas:
Anthony Zalba (28)
57 N. Broadway St. Aurora, III.
Atvažiavęs isz Lietuvos felszeris pa-,
ieszko sau panaszios vietos, arba aptie
koje arba pas gydytoją
Fr. Kemzuro. (30
Box 593 Melrose Park, 111.
Paieszkau savo žmo
nos Julionos Petkevi
czienes po tėvais Re
maičiuke,kuri apleido
mane apie 20 Vasario
1910 m. palikdama
pas mane dvi dukriu
kes 3 ir 6 metų. Gir
dėjau, buk ana yra
onicagoje ir buk persitatanti save per
merginą. Ji yra vidutinio ūgio apvaliu
baltų veidų, kalba gerai lietuviszkai ir
truputį angliszkai. Paeina ibz Klovai
nių parapijos. Panevėžio pav., Kauno
gub. Jeigu kas žinote ar girdėjote, ma
lonėkite praneszti po antraszu.
Feliksas Petkevicze, (28)
Bos 443, North Chicago, III.
Paieszkau Motiejaus Nausėdos dėl at
siėmimo savo skrynes su drapanom ir
kas ne būt viduje skrynes (bakso) jeigu
neatsiszauksit tai viekas virszmineta
bus parduota.
John Vaiszvilas (28)
3409 S. Halsted St. Chicago, III.
Paieszkau savo brolio Juozapo Cze
pauskio ir pusbrolio Antano Raszinskio,
abudu paeina isz Kauno gub., Raseinių
pav., Girdiszkio par., Koszių kaimo.
Girdėjau, kad yra Amerikoje, gal kas
girdėjote ar jisai pats atsiszaukite ant
antraszo žemiaus patalpinto. Pirmam
praneszusiam duosiu atlyginimo $5.00.
Stanislovas Czepauskas, (28
2251 W. 21 St. Chicago, III.
Praneszu visiems savo tautiecziams
kad priimu pataisymui, pagerinimui ir
pertikrinimui skripkas, klernatas, triu
bas visokias, teip koncertinas-armoni
kas,gitaras gramafonus ir visokius įstru
mentus grajinimui. Esu daugiaus kaip
10 metų dirbęs prie tų, pertai galiu ge
rai ir pigia kaina pataisyti, o prie to ir
greitai.
Reikalaujantiems meldžiu atsiszaukti
Mr. J. Stasiulauis
3159 So. Halsted St.
(28) ant pirmųjų lubų. A
ANT PARDAVIMO
Keturi puikus namai parsiduoda la
bai pigiai. Namai randasi ant Centre
Avė., tarp 33-czios ir 34-tos gatvių, yra
puikiai įtaisyti ant dviejų familijų su
cementiniais skiepais. Atsiszaukit pas:
J. M. TANANEVICZE,
3244 So. Morgan St.
Parsiduoda labai pigei buczerne ir
groserne labai geroj vietoj lietuvių ir
lenkų apgyventa. Tas vienas sztoras
yra ant cielo bloko ir eina gerai biznis,
dėlto parduodu, kad turiu 15 Augusto m.
iszvažiuoti in Lietuvą. Praszom ateiti ir
persitikrinti szioB geros vietos po szi
tuom adresu. (30
John Jonikaitis,
4330 S. Wood St. Chicago, III.
Parsiduoda labai pigiai “Ice Cream”
darymo maszinos su visais tam reikalin
gais prietaisais, kaip sodos founton ir ki
ti, stalai krėslai viskas pasiduoda labai
pigiai. Norintieji pirkti gali atsiszaukt
į “Kataliko” Redakcija. (28
Parsiduoda rakandai (furniture) ant
4711 So. Lincoln St.
Savininkas isz važiuoja į Lietuvą. Gali
ma matytis 6 valanda vakare.
Parsiduoda groserne ir buczerne geroj
vietoj apgyventa lietuviais, biznis eina
gerai ant dienos tavoro parsiduoda už
$45.oo, subatomis lig $100.oo, norinti
pirktie kreipkitės pas savininką po nr.
1705 St. Canal St. Chicago, III. (28
Ant pardavimo du mūriniu namu, la
bai pigiai, ant 23 Str. netoli Leavitt —
$1400.00 kožnas. Du murintu namu už
$2700.00 —23 Str. Puikus ant 3 lubų mū
rinis namas ant 23 Place, netoli Leavitt
Str. $6200.00. Specijaliszkai 3 lubų
mūrinis namas ant 22 Place randa $42.oo
kaina $3600.00.
Emil A. Basener,
28) 2140 W. 22nd Str.
Parsiduoda viii naminei rakandai
(Furnitnre) labai pigiai isz priežasties
reikalas yra staiga apleisti azią szalį rei
kalas iszvažiuoti į seną tenynę Lietuvą,
norinti pirkti kreipkitės ant žeminus
paduoto antraszo:
E. Martinaitis,
628 W. 18 Str. Chicago, III.
ANT RANDOS.
Puiki vieta dėl biznio lietuviui prie
lietuvisakos bažnyczios kriaucziui arba
barzdskucziai. Randa pigi. Atsiszaukit
pas M. Olszunas,
3213 Auburn Avė.
SZTORAS ANT RANDOS.
Sena iszdirbta vieta bucaemei ir gro
sernei. Butų gera vieta ir duonkepiui.
Lietuvių apgyventa vieta. Atsiszaukit
po numeriu. (30
1957 Canalport Avė.
J. ADOMAITIS
UŽLAIKO
PUIKU SALIUNA
Szaltas alus skani arielka
ir kvepenti Havanos Cigarai
17ta ir Union Avė. Chicago.
I. PALIUKA/T/S
LIETUVTS KARPENDERIS.
Praneszu visiems lietuviams kad asz
taisau visokius namus be skirtumo, po
pieruoju, maliavoju ir visą darbą atlie
ku kogeriausiai ir pigiausiai. Meldžiu
su reikalais kreiptiB pasmane po antr.
3229 Aubnrn Avė., Kertė 33 PI.
Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kereczins ant
pagrabų, veselijų ir tt.
166 W. 18th St. Chicago, IU.
GVARDIJOS HOTELIS
Męs užlaikome konogeriauaių visokių
gerymų, jaigu kurie atsilankys prie mų
sų, tai męs patarnausime konoge
riausia dėl savo draugų.
S. Poceyicze
3302 8. Morgan St., Ghicago.
George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW,
1400 Title and Trust Bldg.
100 Washingtox St.
Telephone Central 5076. Chicago.
Mokykla Šokių!
Prof. Julius S. užtikrina, kad iszmo
kys szokti kiekvieną jauną ar seną. Isz
mokina valcą 6 rųszių ir taip kad gali
drąsiai eiti szokti publikoje. Taip-gi isz
mokys ir kitus szokius su 6 vakarais;
vakare nuo 8 valandų iki 11. Kas moka
vaikszczioti, tas gali iszmokti ir szokti.
Kas nori mokytis tegul ateina į svetainę,
po numeriu, 2119 South Halsted Street,
mokinu kasdien, apart szventų dienų.
Prof. Julius S. pranesza visiems, kurie
nori iszmokt tuos szokius, kad ateitų se
kanczio adreso:
2124 South Halsted st.
Ofisas ant 3-czių lubų.Atdaras nuo 5 iki
8 vai. vakare.
Prof Juliaus szokiu mokykla užsidaro
June 25, ji vėl bus atdara September 2.
AR KENTI NUO SUTYNIMO?
Iszdirbame į 70 gatunkų drūtų
guminių juostelių: elastiszkų,
plieninių, trumpai kalbant turi
me atsakančias juosteles kiekvie
nam; nuo 25 proc. iki 40 proc. pi
giau, nei parduoda kiti. Geras
vienpusinias juostelias padirbame]
nuo 65c., abiejų pusių juosteles
nno $1.25; diržai ant pilvo nuo
$2.00 ir aukszcziau; elastiszkos pancziakos vartojamos nuo mėszlingio,
kojų sutinimo nuo $2.00 ir daugiau.
Elastiszkos guminės pancziakos, diržai ant pilvo, bandažai, padaryti
pagal mierą pas mus kaštuoja pigiau, laiko ilgiau, tinka geriau, nei ko
kis senas sugulėtas tavoras. Dėlto verčiau eikite tiesiok į dirbtuvę ir už
siganėdinti už mažus pinigus. Užlaikome tiktai suprantančius bandažis
tus vyrams ir moterims. Atvira kasdien iki 8 vai. vakare, nedėlioms nuo
9 iki 12 vai. dieną. Apsisteliavimai juostų, bandažų ir 1.1, išpildo
mi pagal gydytojo norą ir už žemas kainas.
HOTTINGERO FABRIKĄ, ant namo bok. laikrodis
Kampas Milwaukee ir Chicago Avės., imkit eleveitori ant 6 lubų.
Concord-su Ara-Notch
Evanston-su guz. skyle
NAUJI
ARROW
KALNIERIAI
DEL VASAROS. Gana aukšti dėl išziuros
gana žemi dėl visados ir yra gana vietos kaklari
šiui liuosai traukytis.
15c. vienas, du uz 25c.
Cluett, Peabody & Company Arrow Mankiet. 25c
S. fl. ZalewsKi
Civiliškas Inžinierius ir (Geometrą.
OFISO FILIJA:
3203 W. North Avė.
kampas KedzieAve. Tel.Humboldt302l
OFISAS:
Kambarys 508J^ Opera House ulock
112 Clark gatv. Chicago, Iii.;
Tel. Main 5227. Tel. Main 2255.
K. STULGA
Užlaiko visokį tavorą kaip
Batas czeverykus ir kitokias
vsriszkas puikias drabužius.
Meldžia aepamirszkit mano kraatu
ves, o busite meilingai priimti.
4518 So. Wood St.. Chicago
B. S. Ivaszkevicze
Pirmutinis lietuviszkas iszdirbejas
visokiu mineraliszku
gėrynių, kaipo:
GINGER ALE, PAPSO, SAL8ERIO
IR OBUOLINES SAIDES.
1645 ff. 46th. St. Arti Ashland Avė
CHICAGO, ILL.
Klauskit
Chopen 10c.
cigarų, nes
padirbti iš
geriausio ta
ako.
JOS. BARTKOWIAK
Iszrtirbejas
4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 4154.
Telephone Yards 709
moms imam
Aptiekorius
Užlaiko namines ir užrubežines gy
dyoles, ir receptus išpildo kožną va
landą su dideliu saugumu. Reika
le nusiduokit pas jį, o busite užga
nėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.
331S S. Morgan 1
III,
0
t^fOKlN6,
PLOR/LLARD COHPANY,
JČRSEY CITY, N. J.
Lorillard's
STRIPPED SMOKING
TOBACCO
yra GERIAUSIAS
Del Pypkės arba Slgarato
Jo Dūmas Labai Skanus
Lorillard’o yra smagus rūkyti. Užga
nėdina kožna rūkytoja. Jis yra pirm
eilinis rūkymui Tabakas Amerikoje
ir galima ji pirkti krautuvėse visur.
SIGARETU POPIEROS DYKAI SU PAKELIU
Apsisaugokite Imitacijų!
Tikrasis Lorillard'o turi ant
viršaus šitokią raudoną
popierelę
THE AMERICAN TOBACCO CO.
Antanas Mabtinktjs
“Matymas yra tikėjimas"
Mąsą lietuviai pardavėjai Antanas Martinkus, Antanas Tupikaitis ir
Jurgis Kairis maloniai savo tautiečiams parodys mąsų tavoro gerumą,
ir męs norime kad pamatytumėt mąsą tavorą kuris mums davė tokį po
puliariškumą.
Vyrų gatavi siutai $7.50 iki $28.00)
Męs teipgi padirbam siutus jus pritikimui už kainą pradedant nuo
*18.00 - *40.00
MORRIS & GOLDSCHMIDT
CLOTHING, HATS, FURNISHINGS & SHOES
1922-1932 So. Halsted St., : tarpe 19tos ir 20tos gatvės
Krautuve atdara vakarais išskiriant Seredos ir Petnyčios vakarus.
Atdara Nedėlios ryte iki 12 valandai.
Antanas Tupikaitis
LOTU! LOTOI!
LITU! LOTU!
NAUJA
SUBDIVIZIJA
John M.Tananeviczs
SUBDIVISION-^^
OF THE N 8 ACRES OF THE S 28 ACRE5 OF THE ¥ Jfc,
OF S.E.J4 OF 5ECTI0N I. TOTtfKSHIP 38H,RANGE I3EL0F
THE 3R-D PRINCIPAL MERIDIAN
NAUJOJ LIETUVISZKOJ KOLIONIJOJ Tarp Rockwell St. ir Galifornia Ava. ant 46tos gatves
Lotai Parsiduoda po $195.00 ir augščiau
Davažiuoti galima Ashland Avė iki 47tos gatvės, paskui 47ta iki Rockwell St. arba California Avė., arba Archer Avė iki Western
Avė., o Western Avė. iki 46tos gatvės. Labai puiki vieta ir sveikas oras. Toji aplinkinė neužilgo susilygins ir su kitoms lietuviškoms
kolonijoms. Pasinaudokit, iš teip geros progos, nes dabar lotai ten parsiduoda labai pigiai tik už $195.00 ir augščiau.
Meldžiam atsišaukti per Telefoną Yards 1030 arba pribūti pas locniniką Subdivizijos.
JONAS M. TANANEVICZE, 3244 S. Morgan St., Chicago, III.

xml | txt