OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, July 14, 1910, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1910-07-14/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

VIETINES ŽINIOS.
Žalgirio apvaikščiojimas.
500 metų mūšio ties Žalgi
riu sukaktuvių apvaikščioji
ma8 išpradžios buvo propo
nuo j amas Chicagoj tik vienas,
visų lietuvių pastangomis, bū
tent ant Bridgeporto, kur dau
guma lietuvių gyvena. Ap
vaikščicjimas taigi nutarta at
likti Liepos 17 dieną darže
Mark White Sųuare. Po anam
taigi nutarimui staiga gauta
žinia, kad tą pačią dieną, ty.
Liepos 17, Town of Lake lie
tuviai rengia skyrium tokį pat
apvaikščiojimą. Kodėl įvyko
toksai nesusipratimas ir lietu
vių persiskyrimas, mums tuo
tarpu nieko tokio svarbaus ne
žinoma. Tik reikia patėmyti
tas, kad toksai lietuvių nesu
sipratimas susilpnina jų pačių
veikimą. Nors lietuvių kaip
vienur, taip ir kitur pakakti
nas skaitlius galės susirinkti,
tečiau vis-gi butų buvę sma
giau dirbti išvien.
Tatai, lietuviai, nepamir
škite Liepos 17 dieną po pietų
kaip vieno, taip ir kito ap
vaikščiojimo, apsčiai susirink
dami ir atidžiai pasiklausyda
mi kalbėtojų, kurie aiškįs lie
tuvių ištorišką praeitį ir lietu
vių kovą su kryžiuočiais ties
Žalgiriu.
Salės atidarymas.
Šitoj subatoj, Liepos 16 die
ną, 5:25 vakare miestelyj Ga
ry, Ind. (netoli Chicago) ant
Lake Store gelžkelio stoties
bus priėmimas svečių, atvyku
sių ant atidarymo naujai pa
statytos mųsų tautiečio Anta
no Baupkaus salės, kertė 14
tos ir Wa8hington gatvių (Ga
ry, Ind.). Nuo minėtos gelž
kelio stoties ligi naujai salei
svečiams nuvažiuoti miestelio
majoras suteikia specijališkus
tramvajus veltui. Atidarymas
salės pramatoma labai gražus,
kadangi iš Chicagos su “Biru
tės” choru atkeliaus mųsų
garsus artistas Mikas Petrau
skas. Tame atidaryme daly
vaus visa Gary miestelio ad
ministracija ir daugumas sve
čių iš kitur.
P. Antanas Baupkus, nau
jos salės savininkas, yra tvir
tas lietuvis, karštas tėvynai
nis, labai mylįs savo tautą.
Kad pastatyti didelę salę, rei
kia žmogui turėti netik atsa
kantis kapitalas, bet ir daug
energijos, truso, o to visko
pas p. A. Baupkų nepritruko,
ir šiandie visi lietuviai savo
tautiečiu gali pasidžiaugti.
Dailės paroda.
Aname “Kataliko” nume
ry j pranešėme, jog Liepos 9
dieną atsidarys mųsų poroe
jaunų dailininkų dailės paro
da “Lithuania” svetainėje, ant
Bridgeporto. Dabar turime
paminėti, jog minėta paroda
jau atsidarė ir trauksis lig Lie
pos pabaigai. Šitą parodą pa
rengia “Aušros” draugija ir
visas įžangos pelnas bus ap
verstas mokslaeivių naudai.
Įžanga vyrams 10c., o mote
rims veltui. Parodą galima
lankyti: subatomis ir nedėlio
mis nuo 3 lig 6 vai. vakare,
kitomis-gi dienomis nuo 3 lig
5 vai. vakare.
Patariama lietuviams tą pa
rodą kuoskaitlingiausiai lan
kyti, kadangi gera proga pa
matyti lietuvių artistų pieštus
paveikslus ir tuo pačiu žygiu
prisidėti prie mokslaeivių su
šelpimo, kuo “Aušra” užsii
ma. Paroda talpinasi po nu
meriu 3149 So. Halsted St.
Gaisras gyvulių skerdyklose.
Perėitoj nedėlioj išryto siau
tė didelis gaisras gyvulių sker
dyklų distrikte, kadangi vie
nu žygiu net dviejose vietose
buvo pasirodžius ugnis. Gai
Bras greitai praplyto dėkui
sausutnai ir stokai vandens.
Sudegė vienas bustas firmos
Hainmond Packing Co. ir
tvartai Arms Palace Horse
Car Co. Nuostoliai apskaito
ma ant $150.000.
Lietus atgaivino žemę.
Chicagoj ir apylinkėse (re
gis ir visur kitur) lietaus nebu
vo beveik per du ištisu mėne
siu. Neiškrito nei lašelis, kad
tuo pačiu žygiu saulės spin
duliai žudė žmones ir kepino
žemę. Pereitoj pėtnyčioj kar
štis mieste pasiekė net 94 laip
snių, bet ant rytojaus atsalo,
o nakčia prieš utarninką smar
kiai palijo be griausmų ir vė
tros. Žemelė, medžiai ir aug
menis visur pakėlė savo nu
svirusias galveles, o žmonės ir
gi labai buvo ištroškę lietaus.
Tramvajaus sužeistas.
Ant kertės So. Halsted St.
ir 33 čio8 pereitos subatos va
kare iš tramvajaus lipant lau
kan baisiai buvo sužeistas lie
tuvis Martinas Urbonas, gy
venantis po numeriu 919-33
čio8. Sužeistasis nugabenta Ii
gonbutin.
SAUGOKIS KLAIDŲ!
Niekas negali išvengti visų
klaidų, bet nuo kaikurių kiek
vienas galėtų apsisaugot. Da
bartiniu karščių sezonu ypa
tingai reikia daboties, kad ne
padarius klaidų dietoj, kadan
gi klaidos šitame dalyke gali
suteikt nepageidaujamas pa
sėkmės. Svarbiausias daiktas
— daboties, kad perdaug ne
privalgyti ir išsigerti, o taipgi
turėti atkreipus akį į pilvo
suvirinimą. Geriausias vaistas
tokiuose atsitikimuose yra
Trinerio American Elixir iš
kartaus vyno, kurs pasiekia
iki ligos šaknų. Jis greit su
stiprina virinimo organus ir
tąsyk jie gali gerai veikti. Jis
yra labai geras visokioms pil
vo ir žarnų ligoms gydyti, ner
vams sudrutinti, krauju j pa
pildyti. Per vasarą jį visuo
met turėkite po ranka. Parsi
duoda vaistų sankrovose. Jos.
Triner, 1333—1339 So. Ash
land avė., Chicago, III.
JAIGU RUKAI, SKAITYK
ŠITĄ!
Seni tavorai, taip kaip seni
draugai — yra geriausi. Abu
du gyveno ilgus metus ir gali
užsitikėt vienas kitam.
Geriausias ir seniausias rū
kymui tabakas yra Lorillar
d’o. In pypkę ar cigaretui ne
rasi geresnio. Yra čystas ir
malonus, ir kas sykį parūkys,
rūkys visados.
Lorillard’o tabaką ruko nuo
senovės mųsų šalies žmonės ir
linksmi esame, kad pradėjus
garsinti American Tobacco
Co. tabaką, daugelis šio laik
raščio skaitytojų mėgino jį ir
taip jis patiko, kad dabar
nuolat jį naudoja. Poperukės
duodama su tabaku veltui.
Lorillard’o tabaką galite gau
ti pas kiekvieną vertelgą.
100 Tukstanczių
Gražiausių Popierų su gražiausioms
pavinczlavontims su kvietkoms ir kon
vertais pardavinGsime labai pigiai:
Popleros druknotos su krletkomis.
1000 popierų su kopertais parduosime
už |8.00
2000 „ „ 15.00
3000 „ 20.0C
1000 * „ 35.0C
5000 „ .. 30.00
Popleros druknotos be kvietkų.
■ 000 popierų su kop. parduosime už 6.00
2000
3000
4000
5000
110(1
15.0(
18. (K
30.00
Pasinaudokite isz tokios progos, nes
tos popieros yra labai puikiai iszdru
kuotos ant geros popieros, žodžiu su
kant geriausios popieros už visas ki '; u
popieras. Pinigus siuskite ant adr ;c
J. M. TANANEVICZE
8344 S& Morgan 8t. Oiieago. IU
Severas gyduoles yra išmėgintos ir ant }u
galima atsidėti.
Geras Apetitas
visados draugauja su gera sveikata, o stoka apetito reiš
kia, kad kas nors yra netvarkoje.
Dabartiname laike kiekvienas reikalauja padidinti
apetitą, kurio nustojo laike karščių.
SEVEROS
VIDURIŲ
BITTERIS
yra plačiai žinomas, kaipo sudrutintojas vidurių, pagelbe
tojas gromulįavimui. Turėti visada namie jo bonką, tai
apsisaugoti nuo daugelio vidurinių kenksmų, taip tankių
dabartiniame karštame laike.
Parsiduoda Aptiekose. Reikalauk visados tikru
Severos Gyduolių.
«*8T0MACK* I
BITTERS
^tĮKJJTSSSpSETS
-TSSsss-ea
si?s»gSSKSS!
ĮgvSšsSvES
ši£xi35?sts
W. R SEVERĄ ČO.
bW|M» .
<W1AB
PRICE ONE DOLLARl
Suputimas
burnos, rankų, kojų, nublankimas ir silp
numas, reiškia žarnų ligą. Neapleisk to,
bet tuojaus vartok
SEVEROS GYDUOLES
Nuo Žarnų ir Vidurių
Sutaiso visas sugedusias ir apsilpnintas
vidurių dalis, ir apsaugoja žarnas nuo vi
siško sugedimo. Kaina 50c. ir $1.00.
Nusilpimas
šio gyvenimo tai nervų sugedimas. Per
daug darbo, rūpesčių, užsiėmimų, apsilp
nina nervus. Reikalauji gyduolių sudru
tinimui, o geriausios yra
Scveros Ncrvoton
Pagydo ir sustiprina nervus, atgaivina, ir
suteikia sveiką stiprinantį miegą.
Kaina $1.00
Daktariška rodą dykai.
W. F. Severą Co. ‘“b*
■yjj^hite
Eagle
~Rrewing
Oompany
I
Vienatinis Lenkiškas Bravoras
KONTROLIUOJAMAS LENKIŠKAIS SALIUNISTAIS
1703 1715 80. ASHLAND ATE., Netoli 18tosgat..
White Eagle Bravoras išdirba taip gerą alų, kaip kokis nors seniausias bravoras pasaulyj. Kiekvienas lenkas
arba lietuvis norėdamas uždėti saliuną, tegul pirmiausia atsišaukia prie White Eagle Bravoro, o persitikrįs, kad
patams Vymas yra širdingas ir patarimai teisingi. Perdetiniai White Eagle Bravoro apreiškė visuomenei, kaį ta
me Bravore galima gauti alus bačkose tam tičia vlrytas ir tam tičia pataisytas su visokiais budais pagerinančiais
sveikatą, sudrutina nusilpusius, pagelbsti viduriams sumalt. Tas alus yra žinomas po vardu
“VVHITE EAGLE SPECIAL BREW.”
VISADA REIKALAUKIT TO ALAUS.
Su pagarba
L. RUTKOWSKI, Prez. J. A. PELKA, Sekr.
S. WLEKLINSKI, Yice-prez. S. BEL1NSKI, Kaslerius.
DIREKTORIAI:
J. F. BALCER, B. L. MACIEJEWSKI, P. KIEDZWIECKI,
H. N0WAK, J. CICHOCKI, FR. G0RZYNSK1, J. KOLBUSZ.
L
Kun. Juoz. Karpinskas
parafiios szv. Stanislovo iszgydytas nuo
Kataro ir Peršalimo
per vartojimą
Z O Z O N
ZOZON yra nauja gyduole patvirtin
ta kun. Karpinskio kaipo geriausia
gyduole ant svieto nuo viduriu kataro
peršalimo viso sistemo, kosulio, ner
viškumo, stokos kraujo, negromulia
vimo, abelno silpnumo ir yra geriau
siu sustiprintoju silpnu ir ligoniu.
Kas nori gauti ZOZON lai rašo pas
Zozon Remedy Co.
OHICAGO
ir indeda Money Orderį į registruotą
laišką o męs išsiųsim per expresą.
Kaina $l.oo 6 bonkos $5.oo.
GAUNAMA KRZYVVINSKIO APTIEKOJ
3149 So. MORGAN STREET
Kobolo
ITONICI
Geriausias vaistas j
NUO SKILVIO.
Gydo KonBtypacia, Indigacia, Dispep
siją, Galvos skaudėjimą, Skilvio ligas,
Szirdies ligas, Moteriszkas ligas ir tt.
Sugražina apetitą ir sustiprina kūną.
Kaina $1.00 6 bonkos $5.oo
Parsiduoda visose aptiekose, o jaigu jus ap
tiekorius neturi tai raszyk pas
sobou tome unm to,
2030 So. Salite! 51,, Cticip, III,
laigu norit daugiau ką dažinot apie tą vaistą
raszykit pas mus. Visi patarimai veltui.
I Kobolo BittersSus°K;Tr;aMliunu08e
FOTOGRAFIJAS
Seniausia ir atsakančiausis lietuvis fotografistas
mieste Ohicagos ir už tai turi geriausią prakti
ką nuimti puikiai visokio skyriaus paveikslus ir
Gvarantuoja visą savo darbą.
JONAS P. RASHINSKAS
3213 S. Morgan St. - 665 W. 18th St.
Netoli Šv. Jurgio Baž., Netoli Union St.
Tel. Yards 2139 : : Chicago, III.
ĮTelephone Verda 3164
Atsakančiausias
Lietuvis
Fotografistas.
Phone Canal 1198
Uždėta 1886 m.
Juozas G. Dailydis.
Pranešu Chicagos visiems Lietuviams kad AŠ parduodu
puikiausius mųsų pačių UNION padirbtus Siutus; kas tik
randasi po visą Amerikos Valstiją. Taj-gi kviečiu visus lie
tuvius kaj-po jaunus ir senns lankyti manę. O atėjęs tau
tieti busi pilnaj visame užganėdintas. Siutai gatavi nuo
$7.50 iki $30. Siutai ant orderio pradedant nuo $14
iki $50.
Siutai ge
riausios ma
terios pas mus
Siutus siuvam
ant
Orderio.
!
Unijos Krautuve visokių Vyriszkų Aprėdalų.
1853-55 Blue Island Avė., tarpe 18-19 gat. Chicago.
DR. A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, neaplenkiu
ir paslaptingų. Atsišaukiantiems iš kitur suteikiu spiningus patari
mus per laiškus.
3312 So. Halsted S t., Chicago, III.
Telefonas Yards 3162.
KAZIMIERAS RADZEVICZE
Tuojaus szale Lehigh Valley dypo. Visokią a
rielkų ir alaus didelis zopostas, taipgi ir isz Eu
ropos visokią vvną, cigarą ir visokią valgią ir
olsterią. Pakelevingi gali gauti nakvynę ir
prieteliszką rodą visame. Taipgi parduodu
Bzipkortes ant visą liniją ir siuncziu pinigus
l visas dalis svieto pigiausiai ir saugiai.
121 E. Centre St, Shenandoah, Pa.
Telephone Yards 3547
C. J. KILI—
kontraktieriue
Pervežimo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.
939-33rd PI. Chicago, III.
TELEPHONE TARUS 1188
GERKIT.
Gottfrieds Malt Extract ir tiottfrieds
geriausią alų o busite sveiki.
Bonkinis departamentas 2502 Wallace St.
GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO, ILL.

xml | txt