OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, August 11, 1910, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1910-08-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
“KATALIKAS"
Ifieina kas Ket vergas, Chicare. .11.
Kaina metams:
Amerikoje $2.00 Į Užsieni $3.00
Prenumerata turi būt iškalno užmokėta.
"Kataliko” spaustuvėje spaudinasi visokios
knygos, konstitucijos ir tt. Darbas atlieka
mas labaipuikiai, greitai ir pigiai. Užsira
šydami “Kataliką” siųskit prenumeratą ar
ba laiškus sekančiu antrašu:
JOHN M. TANANEYICZ
8244 So. Morgan St., Chicago, III.
No. 32
THM UTHUAN1AM Ir SEKLY
“KATALIKAS“
Publlshed etery Thnrsday at Chieago, Hk
Subscriptiou $2.00 per Year
ToEurope $3.00 per Year
Advertlsing Rates on Application
Book and Job Printing in Lithuanian,
Polish, English and tul otber modom
Languages.
Ali Communications mušt be addressed:
JOHN M. TANANEYICZ
8244 So. Morgan St., Chicago, I1L
ištiš Pašvęstas Reikalams Lietuvių Katalikų Amerikoje.
Chicago, 111., 11 d. Rugpiučio (August) 1910 m.
ENTERED AB 8EOOND-CLA6S MATTER JAN. 25, 1899 AT THE POST OFFICE AT OHIOAGO, ILL. UNDER AOT OF MAROH 3, 1899
Metai XII
Politiškos Žinios.
Rusija.
Rygos iškilmės.
Liepos 4 d. buvo čia dide
lės iškilmės. Švęsta 200 metų
sukaktuvės, kaip Ryga ir visas
Baltijos pajūrio kraštas pri
jungta prie Rusijos. Atideng
ta du paminklu carui Petrui
Didžiajam, kuris Rygą pri
jungė. Atidengimo iškilmėn
atvyko patsai caras su cariene,
ministerių pirmininkas ir dau
gybė augštųjų valdininkų.
Caras aplankė stačiatikių so
norą ir vyriausiąją protestan
tų kirchę ir kitas įžymesnią
sias Rygos vietas. Kuršo gu
gernatorius, vice gubernato
rius, Rygos moksle apygardos
globėjas ir kiti augštieji vie
tiniai viršininkai gavo prie
tos progos paaugštinimo titu
lus. Bėdiniesiems Rygos mie
sto gyventojams caras teikėsi
paskirti iš savo pinigų 10.000
rublių. Liepos 5 d. caras ir
carienė išvažiavo savo laivu
“Štandart”.
Muravjovo valdymas Lietuvoje.
Husų laikraštyje “Russkaja
Starina” paskelbta indomiosj
žinios apie Muravjovo veiki
mą Lietuvoje, kaip jis ją
“ramdė” 1863 metais. Pasiro
do, j°g jis pasmerkė išviso
9.361 žmogų. Iš to skaičiaus:
mirtin - 128, ištremta Sibiri
jon- 972, paimta kariuome
nėn - 348, areštantų rotosna -
864, vidurinėn Rusijon ištrem
ta - 1 529. Išteisinta gi buk
9.229 žmonės.
Valstybės Banko jubiliejus.
Liepos 2 dieną Rusų Val
stybės Bankas šventė savo gy
vavimo 50 metų sukaktuves.
Įsteigimo metais (1860)
Valst. Banko buvo padaryta
paskolos operacijų tik už 19
milijonų rublių; gi 1910 m.
Sausio 1 d. balansas nurodo
jau 466 milijonus rublių, ma
tome tat, jogei Banko opera
cijos padidėjo 25-riopai.
Pamatinio kapitalo, įstei
giant V. Banką, buvo tik 15
milijonų rub. ir atsargos - 1
milijonas; 1895 m. pamatinio
kapitalo butą jau 50 milijonų
rublių; gi atsargos kapitalas
1900 m. siekė jau 5 milijonus.
V. Banko įstaigų 1860 m.
buvo tik 7 visoje Rusijoje; nū
nai yra jų 115 nuolatinių ir
7 laikinos.
Sausio 1 d. 1910 m. buvo
išviso atidaryta kredito vek
• sėliais 532 milijonų rublių, iš
kurių 250 mil. buvo paskirta
prekybos paskoloms, 282 mil.
gi - pramonės paskoloms.
Kitataučių “valymas”.
Iš Pietų vakarų gelžkelio
valdybos pradedama paša.] i n t i
kitataučiai, ne rusai. Daroma
tai visokiais budais. Kaip pa
vyzdin, vien<* skyriaus virši
ninku buvo lenkas (Įlinka, 40
metų ant gelžkelio tarnavęs.
Jam patarė pasišalinti nuo
tarnystes delei “ligos”, bet
kad jis nenorėjo tai padaryti,
tai jo skyriaus tarnaujančius
pervedė ir jis pasiliko be tar
naujančių (ty. panaikino tą
Žalgirio apvaikščiojimas lietuvių ant Town of Lake, Chicago III., Liepos 17 d. š. m. Perstatoma D. L. K. Vytautas su savo štabu.
skyrių), bet kad ir tai nieko
negelbėjo, tai vyriausybė pa
kvietė daktarą, kuris apžiurė
jo sveiką Giliuką ir pripažino,
kad jis negali judėti be pasa
linių pagalbos. Glinką tuo
met pasalino, o jo vietą ūžė
mė “tikrasai rusas”.
Indomus atsitikimas.
Varšavos laikraščiai prane
ša tokį indomų atsitikimą.
Viena žydė norėjo, kad jos
sūnūs kaip nors pastotų gim
nazijom Bijodama tiesiok di
rektoriui duoti kyšį, ji atėjo
pas direktorių ir suėjo su juo
laižybosna, kad jos sūnūs ne
išlaikys egzameno. Sumušta
laižybos iš 800 rublių. Žino
ma direktorius laimėjo. Vai
kinas puikiausiai išlaikė eg
zameną ir liko priimtas gim
nazijon. To tik ir tereikėjo.
Japonų karo atbalsiai.
Senatorių revizija susekė,
kad per rusų karą su japonais
Tolimuosiuose Rytuose viso
kie valdininkai padarę vyriau
sybei nuostolio bent už 12 mi
lijonų rublių, kurie tai pini
gai, suprantama, suplaukė į
kieno tai kišenes.
Parlamento sesijos
pertraukta.
Anglijos parlamentas per
traukta lig Lapkričio 15 die
nai, palikdamas klausimą kas
link lordų privilegijų sekan
čiam posėdžiui. O juk tasai
klausimas yra opus. Ir regis
jis pirmiausiai ateinančiame
posėdyj bus perkratinėjamas,
nes atstovai ir lordai turės
pakaktinai laiko prisirengti
prie tų savo ginčų už privile
gijas.
Naujo parlamento svarbiau
siuoju dalyku buvo kancle
riaus Lloyd George budžeto
priėmimas, kuris tai budžetas
senesniame parlamente pagim
dė kovą, kad net parlamentas
delei to turėjo būt paleistas.
Per naujuosius atstovų rinki
mus pvemieras Asųuith liko
isnaujo tauta palaikytas ir da
bartinis liberališkas kabinetas
pripažintas atsakančiu.
Parlamente tarp partijų bu
vo kilę nesutikimai, bet mirus
karaliui Edvardui partijų va
dovai atlaikė konferenciją ir
susitaikė.
Parlamentas taippat pagirti
galima už pakeitimą prisaikos
formos ir ateityj Anglijos ka
raliai, apimdami sostą, dau
giau neišjuoks katalikų tiky
bos ir neužgaus jų jausmų.
Kiti projektai, tarp kurių
randasi ir sufragisčių klausi
mas, atidėta rudens posėdžiui.
Japonija rūpinasi saro
laivynu.
Vakarinėms viešpatystėms
didinant savo karo laivynus,
Japonijos valdžią ima baimė
ir ji pastaraisiais laikais sten
giasi didinti savo karo laivy
ną, jei nori turėti perviršį ant
vandens Tolimuose Ky tuose.
Japonija regis turi tik 6 karo
laivus, su kuriais galima stoti
kovon, ir iš tų dar du laivu
n .užbaigtu. Kiti-gi laivai yra
jau perseni. Tokio dienraščiai
ilgais straipsniais išreiškia sa
vo nuomones, kad Japonijos
karo laivynas sekančiais 10
metais turįs turėti mažiausiai
20 atsakančių laivų, vertės
pustrečio šimto milijonų dole
rių. Kadangi Japonija savo
veiklumą perkėlus į Koreą ir
Mandžiuriją, tatai pakraščių
apsaugojimui privaląs būti
milžiniškas laivynas, nes ki
taip gali labai daug nukentėti
krašto reikalai.
Tatai visi Japonijos politi
kai ir žinovai valdžiai pataria
kuogreičiausiai taisyties dide
lį laivyną, jei nori išsisaugoti
pavojų.
Revoliucijonieriai žengia
prieky n.
Nicaraguos revoliucijonie
rių generolas Moncado, ku
riam vadovaujant revoliucio
nieriai Liepos 29 dieną skau
džiai sumušė ir išblaškė val
dišką kariuomenę palei Acoy
apa. su savo narsia armija
žengiąs priekyn ir norįs už
pulti ant Nicaraguos sostai
nės. Jo armija pasiekus jau
Granadą, kur randasi vyriau
sia valdiškos kariuomenės sto
veinė. Kita revoliucijonierių
armija jau priėjus net ties
Mombacho, ty. 15 mylių į pie
tus nuo Granados. Abidvi tos
armijos rengiasi užatakuoti
valdišką kariuomenę ir už
duoti jau galutiną smūgį. To
k
mis dienomis abidvi armijos
turėsiančios susijungti ir mes
ties ant bejėgio priešo. Prezi
dentas Madrizas su savo val
džia randasi didžiausioj bai
mėj, kadangi jei ir dabar re
voliucijonieriai imtų viršų,
tuokart visas kraštas sukiltų
prieš dabartinę valdžią.
Suokalbis Venezuelėj.
Iš Venezuelės parėjus žinia,
kad tenaitinė valdžia susekus
suokalbį prieš dabartinį pre
zidentą Gomez ir iš Caracas
gubernatorių. Pasikėsinimas
ant jų gyvybės turėjęs būt at
liktas Liepos 26 dieną Iš Ve
nezuelės politiškieji pabėgė
liai tą žinią apie suokalbį pa
tvirtina.
Gomez, kuris buvo tuokart
kelionėje į Valenciją, staiga
sugrįžo į Caracas ir liepė su
imti generolą Zuilą Vidalą,
buvusį valstybės Bermuda
prezidentą ir buvusio prezi
dento Castrobičiuolį. Valdžia
deda pastangas, kad tasai rei
kalas perdaug neišsiplatintų.
Generolas Telbo Mendoza,
kuris buvo Castro kabinete
finansų ministeriu, pabėgęs į
New York.
Demonstracijos atšaukta.
Ispanijos katalikai ant pe
reitos nedėlios mieste San Se
bastian ruošėsi parengti dide
les priešvaldiškas demonstra
cijas. Kadangi tos demonstra
cijos butų lengvai pagimdžiu
sios kraujo praliejimą, tatai
valdžia aštriai uždraudė tas
demonstracijas daryti ir tam
tikslui parengė kariuomenę.
Fanatikai nemanė to valdžios
uždraudimo klausyti, tečiaus
prieš pat nedėlią pabūgo ir
ruošiamas demonstracijas at
šaukė, patariant pačiam po
pežiui.
Ispanijos su Vatikanu ne
sutikimai auga, juo labiau,
kad Ispanijos pasiuntinys iš
Vatikano atšaukta. Girdima,
kad Vatikanas prieš valdžią
kieku galima norįs nusileisti
ir artinties prie senobinės tai
kos.
Kuomet krašte verda tokie
baisus nesutikimai, karalius
Alfonsas viešnaginėjas sau
Anglijoje.
Iš Viso Pasaulio.
Iš Zuricho pranešama, kad
tenai visi kalnai, turinti dau
giau 1.600 metrų, apsikloję
sniegu. Delei to oras visur at
šalo.
*
Sirijos apskrityj Hausan
nuožmieji druzai išžudę trijų
kaimų gyventojus; pražūta
daug krikščionių ir muzulma
nų. Turkijos valdžia pasiun
čius kariuomenę.
*
Francijos laukuose padary
ti nuostoliai nuolatiniais lie
tais ir šalčiais apskaitoma ant
400.000.000 frankų. Vienok
kviečių rinkine apskaitoma
ant 312.400.000 bušelių.
»
Rusijos trečiosios Durnos
pirmininkas Gučkov pradėjęs
kalėti Petrapavlovekoj tvir
tovėj už valdžios nedaleistą
dvikovą su grafu Uvarov.
Pasmerktas nž tai keturiems
mėnesiams.
*
Salų Filipinų polieijos sky
rius nesenai užatakavęs moro
sų gaują, kurių vadu buvęs
nekoksai garsus žmogžudis
Dalto Appa. Kilusioj kovoj
bet policija gavus viršų ir pat
sai žmogžudis užmušta.
Ant salos Kuba mieste 8aa
tiago andai atjausta per kelias
sekundas smarkus žemės dre
bėjimas su pertraukomis.
Mieste tarp gyventojų užgi
mus pasiauba ir imta iš namų
bėgti laukan. Nekurie namai
suplaišėjo.
*
Nicaragua prezidentas Mad
riz nesenai prašė Vokietijos,
idant pastaroji savo intekm
pagelbėtų ten suėmiau žti re
volinniją, kurią remiančio!
Jungtinės Valstybės, bet Vo
kietija atsisakius tame reika
le maišyties.
fl
Mieste Bruksel Belgijos a
viatorius Mikolas Kinet su
la stytuvu nukritęs iš aukšto
650 pėdų ir užsimušęs ant vie
tos. V iesulas sutraukęs nekurias
lakstytuvo vietas ir tasai per
sivertęs ir kritęs kaip akmuo.
Aviatoriaus žmona tą nelaimę
mačius.
*
Meksike, Saltillo miesto
valdiškame kalėjime andai su
šaudyta Jose Lugo, maištinin
kų organizatorius ir vadas,
kuris su saviškiais buvo pasi
priešinęs dabartinio Meksiko
prezidento Diaz valdžiai. Lu
go kalėjime išbuvęs ištisus
metus ir tenai buvęs torturuo
jamas, pagaliau sušaudyta.
Tai kraugerio prezidento Di
az darbas.
*
Medyolane (Italijoj) susek
ta anarchistų suokalbis prieš
Italijos karalienės našlės Mar
garietos gyvastį. Tasai žmo
gus, kuriam anarchistai pave
dę karalienę nužudyti, pats
pasidavęs policijai ir viską pa
sakęs. Bet išreiškęs suokalbi
ninkų pavardęs, tuojau kalė
jime nusižudęs.
*
Jungtinių Valstybių amba
sadorius Anglijoje, Wh. Reid,.
sumanęs, kad kaip anglai sa
vo karalių toastais sveikina,
taip turėtų amerikonai svei
ki^ ti prezidentą. Pokiliuost'
pav. anglai Anglijoje sako:
“The King; God bless him”.
Amerikonai turėtų sakyti:
“The Prezident; God bless
him”. Ko jau neišgalvos tie
darbininkų darbo vaisių su
naudoto jai!

xml | txt