OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, October 06, 1910, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1910-10-06/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

^9
Zinios is Lietuvos.
viuutinhj mokykltj
REFORMA.
Yidutiniig mokyklig skai
cius vis auga. Siandien Ra
sija jau turi isviso 529 vi
dutmias mokslo jstaigas
(282 gimnaziji, 36 progim
tnazijas ir 211 realiniig mo
klig). Pastaraisiais 3
3tais atidaryta 103 val
ios ginmazijos ir 140 pri
tiniig. Valstybes izdas
g^aljs tiek mokyklig apru
pinti, todelei zada aprupin
ti tik trecdalg tig mokyklig
vietines jstaigos. Kadangi
zemietijos, miestai neissiga
li tokiig islaidig skirti mo
kykloms, projektuojama
pakelti mokestis uz mokslg,
iki 100 rub. metams. Per
sekancius 6 metus zadama
atidaryti po 33 gimnazijas
kasmetai. Aptariant mote
rig gimnazijig dalykus, su
tikta, kad tos ginmazijos
reikalaujancios daug pama
tiniig permainig, bet mano
ma palikti sis klausimas
iki Valst. Duma neapsvars
tys projekto pradinems mo
kykloms, moterig mokytojig
seminarijoms ir tt.
Is projekto ypatybiig pa
zymetinos sios: vietiniig kal
big ir svetimig tikybig (supr.
ne staciatikiig) isguldymas
bus leidziama zmoniig svie
timo minis terij os, sutin
kant vidaus dalykig minis
terijai. Yasaros poilsis t§
sis du menesiu. Kaledig dvi
savaiti, Yelykig poilsis pa
naikinama. Nuo mokesnio
bus paliuosuojama daugiau
sia 10 proc. viso mokiniig
skaiciaus.
Perlojaus parapijos kapi
nyne yra daug labai gra
ziy, nors jau seny ir gero
kai apkidusiy kryziy. Jie
esti jvairiu jvairiausios ry
sies ir payidalo. Geistina,
kad koks lietuvis fotogra
fas atvykty kuomet-nors
Perlojun ir nutraukty visus
indomesnius ir zymesnius
kryzius. Kitoniskai sunai
kjs juos laikas ir taip, ne
juciom, pranyks tos lietu
vii£ neapsakomai grazios
meno ir dailes liekanos —
zymes.
Kun. J. Sopara.
2ASLIAI,
(Trakij ap.).
Zasliai stovi labai puikio
je vietoje tarp 3 ezerp, arti
stoties, ant augsto kalno
stovi puiki nauja plytij baz
nycia; vidus puikiai istep
tas; pamaldas baznycioje
atlieka pakarciui lietuvis
kai ir lenkiskai, nors lietu
viti 3 daljs, o lenkij tik ket
virta. Parapija susideda is
9000 su virsum dusip. Zmo
nes kulturoje labai zemai
stovi; tautiskai susipratu
sios tik mergaites; vyrai vi
sai mazai, o dar menkiau
jaunieji. Mergaites beveik
visos yra “Tretininkes”, o
perdetine turi lenkg; tai
truputj trukdo tautiskumg..
Mergaite mazai kuri nemo
ka skaityti ir rasyti; jos
moka daug visokip lietuvis
kp tautiskp ir istoriskp dai
nelip; neuzmirsta nei bazny
cios. Anksciausia, tik po
Adynp, jau isgirsi mergai
cip balsp, pradedant rozan
cip giedoti; vyrai ateina bai
giant rozancip arba ant su
mos, bet apsieinama ir be jp.
Kai-kurios turi tokius bal
sus, kad puikiausiai vyris
ku balsu atgieda antifonas,
neretai ir “Sventas Dieve”.
Be to yra ir lotiniskas cho
ras, kurs jau neblogai gie
da, moka 2 misias 4 bals.,
4 inwBb. 1 — 2 b. ir vi^a
pradeta rnokyties 4 ball^gl
gieda 2 misparus 4 bals. n!
keletq. offertorip 4 bals. ir
vienp 2 b. Gerb. musp kle
bonas kun. Paukstis prielan
kus chorui, pazjsta ir megs
ta giedojimp; taigi tikimes,
kad ilgainiui choras labiau
sustipres. . Dvasiski vado
vai abu lietuviai.
Miestelis apgyventas vien
zydij ir miestelemj lenkij;
3 sankrovos katalikij, viena
vartotojij draugijos sankro
va, o likusios visos ir pre
kyba zydij rankose. Ei
nant per Zasliij didzi§j§,
gatve, pirmiausia krinta \
akis iskabos: “Cia geras
alus Sopeno, cia Engelma
no, cia Restoranas, cia mo
nopoline”; taip priskaityti
jij lig 20. Nors musij ku
nigeliai nuolat saukia baz
nyciose, isguldinedami gir
tuoklystes kenksmingumjj ir
sutik§ girtij pabart, vis del
to kas sventadienis ir tur
gaus dien§ abides, resto
ranas ir monopoline pilni.
Jau apie 5 — 6 val. po pie
tij galima pamatyti ir is
girsti girtij biaurius zo
dzius. Labiausia nemalomj
jspudj daro, kad ir moters
kartu padeda vyrams. Ke
letsj kartij teko matyt, kaip
moteris eina girta su vyru
namo, o vaikeliai turisi uz
sijono is abiejij pusiij jsi
kib§, juokiasi ir sokineja,
o parej§ namo, savo drau
gams giriasi, kad siandien
“ot, smagu: mama su tete
gere ir man dave”....
Tokie vaikeliai, paugejg,
jau patjs randa karciamg, ir
monopolin§, o paskui prisi
gerg musasi. Labai'daznai
pamatysi prie felcerio na
mij stovintj jaung, bemiukg,
aprista galva; paklausk fel
cerio, koks ligonis ? Atsa
kys, susimuse ir perskele
galvg,. O kiek papuola vi
sai nekaltiems zmonelems,
nes girtas nekados nepraeis
neuzkabings zmogaus. Rug
piucio 1 d. zmogus is Tul
punij s. sedejo alineje. Ate
jo gauja girtij bermj is
Sciukiskiij dv. ir sudauze
jam, galvia. Nors nekaltai
rej§s.
sveikg, tu
Rugpiucio 7 d. vaikinas is
Puptakiemio Z. ir kitas vai
kinas is Migucioniij B. gr|z
damu inkaus§ is vakaruskij,
susitiko ir susimuse; pirma
sis Z. move peiliu antra jam
B. j song ir \ rankg; tas puo
le ant zemes pusgyvis; kiti
suzeistojo draugai pergabe
no jj namo, o paskui tevai
nuveze jj Vilniun ligonbu
tin, o Z. ant rytojaus polici
ja arestavo ir pasodino ka
lejiman. §tai ir vaisiai tg
grazig iskabg.
Stepas Baudonanosis.
“NAGARBA”.
Uz septyniij varstu nuo
Kretingos, ties Rudaiciij so
dzium, yra pilekalnis, zmo
niij vadinamas “Nagarba”.
Pile supilta palei “Tinze”
upelj; turi isvaizdg, apvalia,
apaugusijj medziais, dau
giausia eglemis ir pusimis
gan augstsi, is siaures puses
kiek zemelesng, is tos puses
prieina dirvos. Bet stebe
tina, kad kalno virsune in
dubusi, o viduryje nuolatos
stovi prudas, is ko galima
spr§sti, kad cia gruntas kie
tas, kad vanduo nepersisun
kia zemen. Gal cia buvo
muro tvirtove, apipilta ze
memis; stogui ir sienoms
kiek sukritus, pasidare in
dubimas, zemes pradejo
slinkti vidun, o paskui, pri
lijus, vanduo nebegalejo
niekur isbegti. Zimones pa
sakoja, cia buv§s dvaras,
pana is kalno iseinanti; ki
t§ velnias, eziu pasivert§s,
vijgs ir tt. Yienu zodziu,
kalnas skaitomas baidymo
vieta. Netol Nabarbos yra
Milzinkapiai, ariami; ran
da senoviniTj liekamj, Ka
roliij ir k., bet matyti jij ne
teko. “Yersmes dauba”—
saltinis, neuzsal§,s ir ziemg,.
“Rudens kalva”, kur ran
dama eilemis sudetij akme
mj, tai liudija, jog cia ka
piniij buta. 17z dviejv varg^
tij nuo “Nagarbos”
•nigrgtae kalnaft: “Autfl.1’,
tarp misku. Apie Nagarba
raso vysk. Yalancius kny
geleje “Antano Tretininko
Pasakojimai”; bet to paia
vimo negirdejau pasako
jant, zmones jo nezino. Pats
gi kalnas pavadintas “Sen
kij kalnu” nuo sodziaus,
esancio antroj pusej Tin
zes. Svajotojas.
AR YEA LIETUVIIJ
RASTO KALBA?
Pries kelets menesip Vil
niaus mokslo apygardos ap
linkrasciai apskelbe progra
ms lietuvip kalbos isguldy
mui Yakarp gubemijp pra
dinese mokyklose, kuriose
lietuvip kalbos isguldymas
buvo leistas geguzes 1 d.
1905 m. ir balandzio 22 d.
1906 m. Si programa, kuri
turejo buti palengvinimu
lietuviams ismokti prigim
tos savo kalbos, tarp kitko
paaiskina, kad apie litera
tiskp lietuvip kalbp negali
buti nei kalbos, kadangi,
esp, tokios kalbos visiskai
nera; lietuvip kalba ikisiol,
mat, esanti liaudies kalba,
sudeliota is daugybes jvai
rip tarmip, daznai viena \
kitp nepanasp. Yaldzios
uzt virtinto j e progimnazi j o
je zodziai: “literatures kal
ba” nuosekliai pakeista —
“knygp kalba”. Bet kaip
tik su tokiais “galvocip” is
vedziojimais dauguma nesu
tinka. Stai “Peterb. Vie
domosti”, karstai protes
tuodama pries tai, priveda
daugybg faktp ir tvirtina,
kad Lietuvos gubernijose
yra daug zymip lietuvip li
teratp ir rasytojp.
Mat, ne visi “filologai”
tos pacios nuomones apie
musp kalbp.
(“Viltis”).
GIMTINE SALIS.
Kaip gi nemyleti
Man kampelio sito,
Kad jis man meilesnis
Uz kiekvieng, kit$!
Cia esu as gim§s,
Kudikeliu zaid§s,
Cia dienas jaunystes
As esu praleidgs.
Cia visk$ pazjstu:
Eye^misksi, fi&u&ja,
Kurs po slenj plauko.
Skyre tq, kampeli
Dievulis geriausis,
Jis uz tai ir bus man
Uz viska brangiausis.
Tegu sviete rasis
2eme nors auksine,
Bet si man meilesne,
Nes man ji gimtine!....
Ks. Van.
Amerikos zinios.
Murininkij straikas.
New York. Cionai nuo
nekurio laiko straikuoja
murininkai. Kad jiems to
je su kapitalu kovoje pa
gelbejus, parnete darbus
murininkai dar situose
miestuose: Boston, Hart
ford, Philadelphia, Baltimo
re ir Washington. Tautis
kos murininkij unij os val
dyba pranesus murininkij
kontraktoriij s^jungai, kad
jei jie trumpu laiku nesu
tikshj su straikuojanciij rei
kalavimais, tuokart murinin
kij padejejai skaitliuje 35
GOO tik vienam New Yorke
sustraikuosi^. O jei ir tas
nieko negelbetij, tuokart vi
soj Amerikoj busies ap
sauktas murininkij straikas.
Darbininkai kaltinama.
Fort Wayne, Ind. Koro
nero teismas, tyrinej antis
tramvajij susidauzymo prie
zastis, kur andai 41 asme
nij prazuta, o keli suzeista,
nusprendgs, kad tarn nelai
mingam atsitikimui kalti
“extra” tramvajaus darbi
ninkai, ty. motormanas ir
konduktorius, kuriuodu ne
laukg praeinancio lokalisko
tramvajaus, bet pasileidg
. priesai amj. Kompanija be
Ko paaiskinus, kad juodu ne
*buv§ nuvargusiu, nes t§ die
menkai dirbusiu,
ir tik neatsargumas jiedum
prot§. atemgs. Abudu kal
tinamuoju randasi ligonbu
tyj.
Trustas pirk§s zemes
plotus.
El. Paso, Tex. Parejus
cionai zinia, kad skerdyklij
kompanija Morris and Co.
Meksike nupirko labai pi
giai 1.250.000 akrij zmes,
kur esama gerij ganyklij.
Kompanija taigi pati uzlai
kysianti galvijus ir tenai
naujai pastatydintoj sker
dykloj skersianti.
Mesos trustas palengva
kraustosi \ atvangesnias
vietas.
Politikieriai apvoginejo.
darbininkus.
Trenton, N. J. Cionai is
ejo eiksten, kad politikie
riai, miesto vandens depar
tamento valdininkai, uzde
j§ mokestis ant darbininkij,
dirbanciij tame departamen
te, islupdami is kiekvieno
po 5 dol. kas menesis repu
blikomj kompanijai. T§, ne
dorij darbg, var§ kelis me
tus. Miesto majoras, tai is
gird?s, nusprend^s tuos vi
sus valdininkus is vietij
prasalinti.
Tik tokia jiems bausme?
_ j
Neistrauks laivo “Maine”.
Havana, Kuba. Paskly
d§s garsas, kad Jungtiniij
Amer. Valstybiij karo lai
vas “Maine”, nugrknzd§s
pirm 12 metij, nebusi§s is
trauktas is vandens. Na
rai tik is laivo isimsiq, jurei
viij uzsilikusius lavonus ir
kitokius brangesnius daik
tus. Be to turesig, istirti
jo nugrimzdinio priezastj.
Ir prisibijoma-gi sviesos...
Siuvejij straikas pasibaige.
New York. Pereitoj sa
vaitej pagaliau pasibaige
siuvejij milziniskas straikas,
besit§siantis 9 savaites. Su
grjzo j darbus j 50.000 siu
vejij. Dalimis darbininkai
laimejo, kadangi dabar jie
turesig, geresnias sanitaris
kas islygas, darbas nebus
duodama j namus ir darbi
ninkams leista organizuo
ties j uni j as.
Rucker nekaltas.
Milwaukee, Wis. Dr.
William Colby Rucker, svei
katos departamento virsi
ninkas, kurj buvo skundzius
viena mergina uz “tevisku
nut”, andai teisme isteisin
tas. Savame laike jis net
buvo is savo valdvietes pa
sitraukgs, idant tuo budu
sumazint miesto valdybai
rupescius, teciau dabar is
naujo apem§s savo tusci§
valdviet?. Majoras Seidel
ir aldermanai jo rezignaci
jos nepriem§.
Roosevelt vedeju.
Saratoga, N. Y. Puljki
ninkas Roosevelt vienok
vis-gi isrinktas vedeju New
Yorko valstybes republiko
nri partijos konvencijoje.
Vedeju neatbutinai norejo
likties dabartinis vice-prezi
dentas Sherman, teeiau
Roosevelt paeme virsij 125
balsais. Tokiuo budu da
bar Roosevelt republiko
nams konservatistams ne
leis nei issizioti ir taip va
dinamoji “senoji republiko
mj gvardija” uzleis vietg,
“insurgentams” arba pa
zangiesiams republikonams,
kuriems krasto .gerove dau
giau rupi.
Didelis palikimas.
De Kalb, 111. Nesenai
mirgs pulkininkas Isaac JL
Ellwood palikgs $10,000,000
vertes turtp, kurie paskiri -
tyta sekanciai: du jo sum
gausig, po 3 milijonus, duk
terjs po 1 milijon§, o liku
sius paimsig, tolimesni gimi
naiciai. Viesiems reika
lams mlijonierius nieko ne
palikgs, tiktai jo paveldejai
paskiau sumet§ $25,000 li
gonbuciui....
Taft nebusi^s kandidatu.
Washington, D. C. Pre
zidentas William Howard
Taft neatmainomai apreis
kia, kad jis 1912 metais ne
apsiimsi§s likties kandidatu
I prezidentus. Jisai t§, savo
nor§ apreiskgs be to New
Yorke, National League of
Republican kliube ir be to
dar sakoma, kad jis stosi^s
pazangiiijvL republikomj pu
sen ir podraug su pulki
ninku Rooseveltu pareika
lausi^s reformij. Kad pre
zidentas Taft tiesg, kalba,
yra faktas, nes savo gene
raliskam postmeisteriui jis
uzdraude politisk^ mailing
tepti, bet ziureti krasos rei
kalij. Tokiuo budu prez.
Taft pasitraukia is kelio
pulkininkui Roosevelt’ui.
Postmeisteriij pagelbinin
kai.
Washington, D. C. Nese
nai prezidentas Taft islei
d§s paliepinuj, idant visi
postmeisterip pagelbininkai
skaitliuje 8.000 butii egza
minuojami pries civiliskos
tarnystos komisijg,, podraug
jiems draudziama maisyties
j politiskuosius reikalus, bet
ziureti savo darbo. Taigi
dabar tarp postmeisterkL
pagelbininkij uzgimus pa
siauba, kadangi jij daugu
mas nemano islaikyti eg
zaminus. Pirmiau tokiij eg
zaininp nereikedavo ir bile
vienas gale jo but postineis
teriu. Taigi politikieriai
tvarkoma.
LEW. WALLACE.
BEN-HUR
istoriSka apysaka
JEZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino
JONAS MONTVILA.
1
(Tgsa).
(Grekg javii uzderejimo dievaitis), nedave uzderejimo.
Is tos priezasties prekyba zydejo. Gal girdejote apie
Ghersones’o jurg plesikus, plaukiojancius Euxeno van
denyse, ant Bachus’o, yra tai drgsuoliai! Vakar ate jo
zinia \ Rymg, kad jij laivynas nuplauke Bosforo pa
krasciais, paskandino Bizantijos ir Chalcedonijos lai
vus, ir dar neuzganedinti tuomi plesikai jplauke \
Egeiskas juras. Taigi javg pirkliai, turinti savo laivus
rytiniuose Vidurzeminhj jurij uostuose, sudrebejo is
gird§ apie tai ir saukesi. paties cezaro pagalbos. Ce
zaris jp paklause, ir siandien is Ravennos isplaukia
simtas zeglinii^ laivij, o is Misenum — nutilo, lyg nore
damas pakelti klausytojij zingeidumg, paskui uzbaige
— vienas....
— Lanmngas Kvintuse! Velijame tau geriausiu
linkejimg!
— Isrinkimas reiskia pakylima. Galime pasvei
kinti tave kaipo duumvirg.
— Kvintus Arius duumviras juk skamba gra
ziau nei-Kvintus Arius tribunas.
Tokiais linkejimais atsisveikino jj.
— Dziaugiuosi drauge su visais — tare dar vie
nas, labiausia numylej§s vyng, draugas — bet tureda
mas gana praktikos, susilaikysiu su savo linkejimais,
kol nepatirsiu, brangus duumvire, ar tas pakylimas at
nes tau naudg kaulelig metyme. Tada zinosiu, ar die
vai velijo tau gero, ar blogo.
— Draugai, dekoju jums po simtg kartg! — tare
Arius — turetumete zibintuvus, mislyciau, jog esate
augurais (pranasaujanti ateitj kunigai), bet as zengsiu
da toliaus ir pavadysiu jumis burtininkais, nes atme
nate stebuklingai? Ziurekite ir skaitykite!
Issieme rystelj poperij ir padave jiems, tar
damas:
— Stai kg apturejau pereitg naktj nuo Sejanus’o.
Tas vardas tuomet buvo garsus Ryme; nebuvo
dar suterstas, kaip tai atsitiko veliaus.
— Sejanus! — susuko visi, apsupdami ]
'"IC' ™^to p-kaitytoip. ' ' - —
“Sejanus i C. Caeciliusp Rufusp, Duumvirp.
Rymas XIX Kal. Rugs.
“Cezaras apturejo geras zinias apie Kvintusp
Ariusp, tribunp. Didei pagirta jo drpsa Vakarp van
denuose; delto Cezaro noru yra tuojaus perkelti \ Rytus.
“Taiposgi Cezaro noru yra, kad jisai tuojaus
surengtp simtp geriausia apginkluotp laivp su trimis
irklp eilemis ir iseitp priesais jurp plesikus, kurie pa
sirode Egejaus jurose; Kvintus turi buti laivyno val
dovu. Tavo prideryste yra atlikti kitus sio prisakymo
dalykus.
“Reikalas yra neatidetinas, kaip persitikrjsi is
pride tp cia kitp pranesimp; lytisi jie tav§s ir virsmineto
Kvintuso. Sejanus.”
Arius visai neklause laisko jtalpos; visp jo do
mump atkreipe ant savgs siubuojantis ant jurp bangp
laivas. Pagalios kilstelejo savo togos skvemp, o ant
laivo tuojaus pasirode veliava ir keletas zeglininkp.
Irklai dirbo su dvigubu smarkumu; laivas artinosi prie
kranto. Su uzganedinimu ziurejo Arius \ savo paval
dinius. -i
— Del deives! — susuko laisko skaitytojas —
netinka mums sakyti, kad mpsp draugas paliks aukstu
zmogumi, nes jisai jau dabar yra tokiuo. Mylesime jj
dar labiaus. Ar-gal turi dar kp mums pasakyti?
— Daugiau nieko! — atsake Arius. — Tas, kp
dabar patyrete nuo man§s, Ryme yra jau sena nauiena.
Kas link visko, suzinosiu tik ant laivo, kur man§s lau
kia uzpecetyti prisakymai, kur ir kaip susijungti su
laivynu. Jaigu-gi noretumete sudeti aukp kokiam die
vui, melskites prie aukuro uz draugp, skeciantj zeglius
ir iriantjsi kur-ten Sicilijos linkon. Bet artinasi ir
laivas — tare ziuredamas \ valti: — Uzima mane jos
valdytojai, juk su jais turesiu plaukti ir kovoti. Tuo
tarpu stebekimes jp gabmnui, nes nera lengva prisiirti
prie tokio kranto, prie kurio m§s stovime.
— Kaip tai, tat visiskai nepazjsti sito laivo?
— Nemaciau jo niekad ir nezinau, ar rasis ant
jo pazjstami man zmones.
— Ar tas nepavojinga?
— Tai niekniekis. Ant jurp greitai susipazisime,
o pavojus laike meiles taippat greit uzgema, kaip ir
neapykanta.
Laivas prigulejo prie skyriaus greitpjp; buvo
tat ilga, siaura ir mazai panerusi vandenyje valtis. Dai
liai isdrostas ir smailas laivo priesakis, skirdamas vilnis
nei peilis, smarkiai artinosi prie krasto ismesdamas po
rp zmogaus stuomens aukscio bangp ant kranto. Is so
np buvo trjs eiles skylip del irklp. Tp skylip kiekvie
name sone buvo po sesiasdesimt. Ant laivo buvo is
kelti auksti stiebai. Dvi stori virvi, pertiesti per visp
laivp, buvo inkaro nuleidimui.
(Toliaus bus).

xml | txt