OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, October 06, 1910, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1910-10-06/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Is Lietuviskq Dirvq.
Brockton, Mass.
Gerbiamoji “Kataliko”
Redakeija:
Meldziame atspauzdinti
visuomenes ziniai zemiau
paduotg, zinut§,kuri nors jau
ir veloka, teciau gal ne vie
nam bus zingeidi, kas pas
mus, brocktoniecius, veikia
ma. Anksciau nebuvo ga
lima surankioti visp smulk
menp.
Pas mus senai buvo ren
giama apvaiksciojimas ko
vos ties Zalgiriais pamineji
mui. Jis invyko rugsejo 5
d. s. m. ir buvo neblogas,
bet ne toksai, koks buvo
rengiamas. Sian iskilmin
gan apvaiksciojiman buvo
pakviesti sie kalbetojai:
kun. T. Zilinskas, kun. Ur
banavicia ir F. J. Bagocius.
Jie visi prisizadejo atsilan
kyti su prakalbomis, pri
rengtomis siai kiltai iskil
mybei. Apart minetijjy ir
vietinis klebonas apsieme t§
susirinkimg, atidaryti ir is
reiksti jojo tikslg.
Apvaiksciojimo laikui be
siartinant, programas, kuris
tai tikrajai dienai ate jus ge
rokai suiro, buvo visaip pla
tinamas ir uoliai rengiamas:
vietinis klebonas tris ismo
kino deklemuoti, Sv. Roko
parapijos giedoriai uoliai
darbavosi su dainomis. H.
Vaiciunas, nors velai, buvo
pakviestas ir prizadejo kal
beti. ^iodziu sakant, viskas
ejo geriausiame suredyme
iki dr. J. Sliupas, “Kelei
vio” redakcijai agentauda
mas, nebuvo vietiniams so
cialistams nasisiu^s uz kal
Detail
Ir dr. Sliupo pasisiuliji
mas suarde vis§, o visg, tvar
k§ musci tautiskame ir ben
drame darbe. Zmones tar
pe sav§s pradejo nesutikti.
Kalbeto j ai, deklemuoto j ai
ir choras pamete savo uz
duotis ir atsimete is daly
vavimo. Paskiau ir kuni
gai atsisake kalbeti, saky
dami: “Mes negalime su to
kiuo aiskiu bedieviu isvien
eiti! — O kas link baimes,
tezino, jog mes jo nebijome
ir nebijosime. Jei kas su
juo nenori biciuoliauties —
reiskia, kad jo neapkencia,
bet ne bijo”.
Ir galy gale taip viskas
pakriko, kad atejus parodos
laikui, zmones taip is
Broektono, kaip ir is kitp
miestii, rinkosi, teciau ne
zinojo, kas cia pradejus.
Bet zmonems besirenkant
pas vietin§ lietuviu bazny
ci§, H. Vaiciunas erne zmo
nes raminti, sakydamas:
“K§, brolyciai cia bemacys
darius didesn§ betvark§?
Tik riskites visi vienyben ir
tuojaus \ darbg.! O kad ku
nigai negali, tatai jijs patjs
pradetq, darbg. pirmyn pas
tumekit!”
Be to pats H. Vaiciunas
apsieme savo darbg, lig pat
pabaigai varyti. Klebonas
liepe dalyvauti chorui ir de
klemuotojams. Visuomene
erne laikyties vienybes, is
reiksdama: “Pervelu sklai
dyties, nes islaidos perdide
les. Negalima apsistoti ne
dalyvavus”. Teciau suta
re: Jei dr. Sliupas prades
ardyti musy tikejim§, tures
tuokart apleist savo tq kal
hq, o net ir — Brockton^,.
Ir tuokiuo budu atsiradus
visuomene je santaikai,
12:30 prasidejo marsavimas
nuo lietuviskos baznycios.
800 vyry zenge paskui mar
salky su lietuviskomis ir
amerikoniskomis veluvo
mis. Ape jus kelias gatves,
numarsavo \ Massasait sa
ly, kur ir sue jo. Kokie
1.300 zmoniy klausesi beno
grojy, V. Jusko so
lo, deklemacijy, vietinio
cboro dainy ir vietinio ma
joro Cliffordo, dr. Sliupo,
Bagociaus ir yaiciuno pra
kalby.
Pirmininkui yaiciunui
Juozui pakalbejus, atida
rius apvaiksciojimy ir puse
programo praleidzius, pasi
rode dr. Sliupas. Pirminin
kas tuojaus jj publikai per
state ir pasake, kad: kalbe
tojai patjs privales publi
kos atsiprasyti uz susiveli
nimy.
Dr. Sliupas nieko tokio
neminejo apie savo susive
linimy, tik tuojau griebes
kalbeti. Ir apsakys seno
ves lietuviy sunky gyveni
my, kaip tai pony galingu
my, lietuviu vargus, kuni
gy godumy, sulygino pas
kui ty visky prie siandieni
nio lietuviy gyvenimo. O
uz tuos lietuviy vargus ir
zemai nupuolimy viesai pas
merke musy dvasiskijy ir
tikyby, prisipazindamas
esys didziausiu kataliky ti
kybos priesu.
Tuokart lietuvip katalikp
susirinkusioji minia eme
sirsti ant dr. Sliupo, bet,
nenoredama svetimtauciu
akyse nustoti savo gero
vardo, seip taip raminosi.
Dr. Si. suprat§s, kad uzga
vgs tuo katalikp jausmus,
pertrauke apie tai ir eme
kalbeti.apie darbininkus ir
jp padejimg,; priskaite ir
save prie darbininkp, saky
damas: “Mes, darbinin
kai””. Dr. Si. nors buvo
susvelnings savo kalb§ pries
katalikus, bet vistiek neis
kente negrjz§s prie tp pa
ciij katalikams uzgaulingp
zodzip. Ir uzbaige savo in
zeiding^, kalbq, zodziais, ku
riii netik krikscionis — kaip
jis save pavadino — bet nei
stabmeldis, nei laukinis
zmogus nedrapstytp \ akis
taip astriai tikintiems ir ci
vilizuotiems zmonems.
Po to buvo kolekta ir gro
jai. Paskui V. Juskai su
dainavus, eme kalbeti F. J.
Bagocius.
O dr. Sliupo inzeisti klau
sytojai tikejosi, kad F. Ba
gocius suramjs any uzgau
tus jausmus, nes jis labai
katalikiskais zodziais pra
dejo: “Kristus paliko 99
avis ir rupinosi surasti vie
ny prazuvusiy. O jo pase
kejai paliko 1.500 tam pra
keiktam Sliupui, lai yaro jis
anas tiesiok pragaran!”
Taigi lietuviai Bagociaus
kalbos pageidavo bereikalo,
nes jis, insiranggs \ dr. SI.
vezes, kalbejo ty patj, ky ir
dr. Sliupas.
Tolesniai buvo deklema
cijos ir po any pirmininkas
dave H. Yaiciunui 25 minu
tas kalbeti, kadangi sokiams
laikas nuolatos mazinosi. H.
Vaiciunas savo trumpa kal
ba pasake, kad bereikalo
“pirmeiviai” ardo musy ti
kyby ir, kad jie taip beagi
tuodami, jokios naudos ne
atnes musy tautai. Pasake
jis, kad mums nei. dr. SI.,
nei tokio F. Bagociaus ne
reikia klausyti, kad mums
reikia vienybes, reikia tiky
bos, reikia Dievo ir kunigy,
zodziu pasakius — reikia to
viso, ky juodu nori panai
kinti. Paskirtam laikui is
ejus H. Yaiciunas apsistojo.
Pagaliau 0. Stankaitei dai
liai padeklemavus, choras
savo dainomis pabaige pro
gram^.
Dr. Si. su Bagocium no
re jo dar kalbeti, bet minia
neleido, kaip kad buvo ir
prizadejus. Sakoma, visuo
mene ir pirmutines kalbas
jiems butij sustabdziusi, jei
svetimtaueiij saleje butij ne
buv§. Kaip tik pastarieji
isejo, taip susirinkusieji su
dr. Si. kalba ir nesutiko.
Ant galo buvo pasilinks
minimo vakaras su sokiais.
Aulaj ir is viso vakaro in
plaukp surinkta $358.45. Is
laidij buta $293.54. Liku
sieji paskirstyta seip: $32
tautos namams Vilniuje ir
$32 palikta vietinei stato
majai lietuviij svetainei. 91
gi centas liko persiuntimui
pinigij \ Yilniij.
Parapijonas.
Worcester, Mass.
Sv. Kazimiero lietuviij
baznycioj atsibuvo 40 va
landij. atlaidai. Prasidejo
rugsejo 12 dien§, o pasibai
ge 14 d. Svetirmj kunigij
buvo gal 7. Pirm§. vaka
rq, pamokslsj, sake kun.
Krasnickas, garsus pamok
slininkas, is Cambridge,
Mass. Privirgde jis zmones
pakaktinai. Liepe nelan
kyti neprigulmingo maldna
mio, patardamas verciau
lankyties \ teatrus, arba
krutanciij paveikshj persta
tymus. Antrg, vakarg, pa
moksla pasake kun. Zebris
is New Britain, Conn. Sis
kunigas daugiausiai dave
vejo neprigulmingiems. Gir
di, jie ten garbina versi,
kaip senoves zydai. Nesi
nori to gerb. kunigo pa
mokslo kritikuoti, bet kam
tuos vienus neprigulmin
guosius kaltinti. Reikia
pirmiau atrasti ji^ atskili
mo priezastis. Jei vietinis
klebonas su zmonemis bu
t^ apsiejgs kaipo Dievo tar
nas, tai nebutu buvus ir tos
neprigulmingos parapijos.
Treci§, vakar^ sake kun.
Urbanavicius is Lowell,
Mass. Kalbejo apie Dievo
meilg, labai graziai, nieko
neuzgaudamas. Tegu bu
nie garbe tokiam pamoksli
ninkui! Kiekvien^ vakar$
zmoniij susirinkdavo pilna
baznycia, daugumas atliko
ispazintis.
Rugsejo 18 dieng, cionai
buta lietuviskij prakalbu.
Kas anas surenge, nezinau.
Lapeliuose buvo apgarsin
ta, kad prakalbose busi§,
abu klebonai. Kas tuodu
DYKAI! Atneikite iitq Kupona i mijsij Krautuv? siadien arba kita
savait$, kn^s duosime jums 20 PIRKLYSTES MARKIU DYKAI
nepaisanlj ar jijs pirksite kg ar ne.
Temykit Visi!
M q s turime
daugiau lietu
viij pardavejij
ne kita krautu
ve Chicagoj.
M$s duodame
$2.50 pinigais ar
ba $3 tavorais uz
piln^ knygut§
KLEIN BROS.
Markiij.
Moters ateikit pamatyt m Rudeniniu Drabuzlu Ir Skrybellu, parslduos plgial;
Szitie $20 Siutai tiktal $14.75
Puikiai pasiuti is geros vilnones materi
jos, kotai apsiuvineti su mezginiais, sati
* no pamusalas, naujausios mados andaro
kai, juodo ir melyno koloro AM A TfK
parsiduos po .IO
Puikios Skrybeles tik $4.89
^Skrybeles su didelem plunksnom ir stan
^gom, teipgi kelios su sparnais, Persian
silku apsiuvinetos, naujausios Q M QQ
mados tik.wHB05J
Moteru Sziikines Jekes
pasiutos is geros messaline silko materijos
apsiuvinetos su mezginiais kaklas ir ran
koves, juodo, balto ir visokiij naujij. rude
niniii koloro, $5 vertes, dabar QQ QQ
parduosim po . WftiuO
NAUJI RUDENjNIAI ANDAROKAI—Sitie andaro
kai pasiuti is cystos vilnos Panama mate
rijos, puikiai apsiuvineti, juodo, ru- QE
do ir zilo koloro, verti $7, dabar.
FORNICZIAI ANT LENGVU ISZMOkESCZIU-Trys Didsli Pigumai.
Parlor Solas 3 smotn, berzo
ar mahogany, ver- $94.95
tes $40, tik.v
Gelezines Lovos tik $9.95
Puikios gelezines lovos visokios
mados, naujausio darbo 0Q QC
parduosim po.wwiwV
KUKNINES KEDES tik 67c
Padirbtos is kieto medzio, su gera
skurine sedyne, Ekstra specijaliska
kaina per sitq ispardavim^ CTa
tik...DIG
r~ ■ ■■ •
klebonu, nezinia. Teciau
paskui viskas isejo eiksten.
Kuomet zmoniij daugybe
salen susirinko, kalbetojais
pasirode “kun.” Mickevi
cius ir koksai ten nuo Siau
liij ‘ ‘ klierikas ’ ’. Abudu
trapailinejo tiek, kad net
nuilso. Be to tarn “klieri
kui” padaryta kolekta ir
surinkta $27.00. Regis tas
prakalbas surenge Mickevi
cius savo naudai, o tamsijs
zmones aukoja pinigus. Kas
turi daug pinigij, lai auko
ja, juk negali uzginti.
Vietiniai lietuviai dide
liausiame nesutikime gyve
na. Ret baznycioje esant
vieni j kitus snairuoja. Is
krikome, pasidalinome ir
dabar nesutinkame. Var
gas mums, bet gal didesnis
vargas bus musp vaikams,
jei mes nesusieisime kru
von. Prigulmingas.
DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyrisz
kas moteriszkas ir vaikq ligas.
VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po piet ir
nuo 6:30 iki 7:30 vakare. NedCliomis nuo
8 iki 10 ryte.
DR. JOSEPH L. ABT
1882 S Halsted St., Chicago, 1U.
Telephone Canal 37
I '
CHOPIN
Klauskit
Chopen 10c.
1 cigarn, nes
* padirbti is
geriausio ta
bako.
JOS. BARTKOWIAK
Iszdirbejat
4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 4154.
Telephone Canal 285
KAZ. KATUTIS
LIETUV1SZK AS GRABORIUS
Persamdo kerecziaa ant
pagrabq, veselijtj ir tt.
668 W. 18th St. Chicago, 111.
i ataBiasaE
Vaizdelis perstato prezidi
,Ifi!ffas Czepleyicze
Ui laiko
Pirmos Kies os Salinity
Szaltas aluB hardi arielka ir kvepianti
Havanos cigarai. Gera uteiga del visq.
3328 S. Halsted St. kerta 33 pi.
Lfetuviskas Saliunas
PETRO JAU KSZCZIO
Oi vyreli alus, o
stiklai miUi
niszki, geriau
sias vynas dek
tin5 rugine o ci
garai tai net isz
I paczios turkijoE
* kaip rukai tai
i net dumai kve
pia.
2168 W. Sard ST.
kerte Leavitt at Phone Canal 4019
Paduodu del zinios vi
siems lietuyiams!
Kad asi Juozapas Barevicze jau antri
metai kaip asz utdejau tikrq lietuvisz
kq sklodq visokiq gerymq arba (Whole
sale Liquor Dealer). Utlalkau visokius
gerymus nuo pirmutinio iki paskutinio
ir parduodu pigiau negu kiti. Teipogi
tnriu Saliunq ir Svetainq del Mitingq
Veselijq ir Baliq. Meldiiu visq broliq
lietuviq, kad reikalaudami kokiu nors
gerymq, kozname reikale kreipkites pas
mane, ale ne pas tydus, nes gausite ge
resnlus gerymus ut pigesnq kainq ir
katrie ateisite kaip persitikrinsite, bu
site vjsi utganedinti. Ant pareikalavi
mo siuncziu visokius gerymus ( visas
dalis Ameriko
JIOZAPAS BAREYICZE
1701 —1703 So. Canal St. kam. 17 St
CHICAGO, ILL.
LietuTi£ka Sokiu
Mokykla.
Moklna gertausiai ir greicziausiai vi
sokius lietuviszkus ir angliszkus szo
kius, kur galima iszmokti su keliais va
karais gerai szokti, kad neturesi sarma
tos eiti bile kokioj Halle j szokti. Mea
uttikrinam iszmokinti jaunq ar senq,
kad tmogus gal pavaikszczioti, tai gal
ir szokti iszmokti. Mokinam Utarnike
Seredoj ir Ketverge vakarais, atdara
nuo 7:30 iki 10:30. Noredami mokintis
meldziam atsilankyti minetais vakarais
| Hailq po No. 3119 So. Morgan St. arti
31-mos gat.
Prof. P. J. A. L.
.>_. ' - ' - "■ •-_
Telephone Yards 709
mm iebipi
Aptiekorius
Uzlaiko namines ir uzrubezines gy
dyoles, ir receptus ispildo kozna va
landa su dideliu saugumu. Keika
le nusiduokit pas ji, o busite uzga
nedinti. SiunCiam gyduoles j ki
tus miestus. ,
3315 S. Morgan $t, Chicago, 111.
Kur begi RaulaiT
Nugi paa PET
^RA 8ZLAKI, nea
68u labai isztroaz
' kQ8, o pas ji gall
ma ataivedyti, nee
jia turi bavaraka'
alu, gardziq rusk!} ocziszczina, cigarus
net isz Havanoa. Tai ilgiau negaliu su
Tamsta kalbeti, lik sveikas, tunu aku
binties, prie to jis duoda geriausias ro
das visokiuose reikaluose ir provose.
Teippat eina ut verteja j visokius sudus,
priinia visokias provas, teippat ir ui ut
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia.
Parduoda nanus ir lotus visose dalyse
miesto. Padirba visokias poperas. Pa
skolina pinigus ant nanu ir budavoji
mo. Teippat ntsiima su aseknraci ja na
mq ir rakandq.
PETRAS SZLAKIS
(Tarpe 33 Place ir 33 Street.)
3321 AUBURN AVE. CHICAGO, UtiL.
Telefonas Yards 2451.
VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS
ROCHESTERYJE
JOS RICKIO
Uzlaiko puikij all), elii) ir porterj; pui
kiauBQ arielki) Havanos cigarus. Priba
v^s keleivis visados gauna nakvynq ir
vis^ patarnavimf).
781 Clifford kerte Henry 8t.
KUR VA2IUOJI 81MAI? PAS
JURGI ARTISZAIJSKA
Nes jisai
u i 1 a i k o
szaltq alut
peri ausiq
degtinq, o
k cigar ai ▼ai
| kine, .tai
•net isz pat
' Eauno.
J. ARTISZAUSKAS,
3253 S. Hoisted St. Chicago.
s.fl. zaui
Civiliskas Inzinieriug ir Geometra.^^
OF1SO FILIJA:
3203 W. North Ave.
kampas Kedzie Ave. Tel.Humboldt 3021
OFISAS:
Kanibarys 50314 Opera House Block
112 Claik gatv. Chicago, 111.
Tel. Main 5227. Tel. Main 2255.
J. ADOMAITIS
UfcLAIKO
PUIKU SAL1UNA
Szaltaa alns skani arielka
ir kvepenti Havanos Cigarai
17ta ir Union Ave. Chicago.
Telephone Yards 2750
PIRHOS KLIASOS SALIUNAS
T. RADAVICZE
Linksminkis brolan pas mane atejqs
nes asz utlaikau szalta alu, geriausia
vyna ir rngine DEGTINE, o cigarai tai
net isz pat Tnrkijos o prieto turin dide
1q Halle delei Mitingq, veselijq ir kito
kiu susirinkimu, kuris pas mane atai
lankys tai bus szirdingai priimtas ir sn
ramintas liekn Su godone,
T. RADAVICZE
986 — 33rd. Chicago, 111.
R. S. Ivaszkeyicze
Pirmntinis lietuviszkas iszdirbejas
visokiu mineraliszkn
gCrymn, kaipo:
GINGER ALE, PAPSO, SALSERIO
IR OBUOLINES SAIDES.
1645 W. 46th. St. Arti Ashland Ave
CHICAGO. ILL.
LIETUV1AI 1SZDIRBEJAI
Gerianain Hwnos Dome*
WHITE HOSE CLUB
SABOTSK1S Ir LKTUKAS _
4614 So. Wood St Ohicae 111
i. ?. mam,
Notary Public, Seal
Estate ir Insuramce.
Examlnavojn Abstrictns, ir at*
Ilekn kitns vians reikalna No
tarlneso piglai ir atoakaaerlni
Vis^aavo darb% gn
Bikit paa lietnvl 01
timtautj.
1

xml | txt