OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, November 10, 1910, Image 12

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1910-11-10/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for

VIETINES 2IM0S.
DEMOKRATIJ VIESUS!
Pereitame utarninke ru
dens rinkimuose visuose
valsciuose demokratij tikie
tas laimejo. Demokratij
kongresan isrinkta 39-niais
didziuma. Taigi dabar per
du metu demokratai valdys
krast$.
Cook paviete, kuriam pri
klauso Chicago su apylinke
mis, laimejo visi demokra
tai. Dabar viskas demokra
tij rankose.
Netiketas republikonams
smugis visame kraste. Da
bar matysime, kaip demo
kratai seimininkaus.
NEPAPRASTA PROGA.
Kodel musij zmones sve
timon salin atvaziav§ skurs
ta? Kodel jie esti menkai
apmokami? Kodel is ju vi
si tyciojasi? Ant sity, o ir
daugelio kitij klausimu,
Ausros 1-os kuopos Apsvie
tos Komisija bande atsa
kymus duoti: stengesi isras
ti btidij pagerinti lietuviu
padejimg, Amerikoje, ji ir
pasirjzo padaryti, ant kiek
jstengs musij tautieciij gy
venimg, sviesesniu, links
mesniu ir daugiaus ko za
daneiu. Yaisius jos m^sty
mo yra — vakarine moky
kla.
Yisiems yra jau zinoma,
kad “Lithuania” Kliube,
3149 So. Halsted str., atsi
dare mokykla pirmutine sa
vo rijsies Amerikoje. Pir
mutine ji yra todel, kad ji
turi t;j, ko nei viena kita
lietuviij mokykla Ameriko
_ je nera turejusi: sistematis
isdestytus kursus.
Iki siol, visos mums zi
nomos mokyklos, neprisilai
ke jokios sistemos. Ir kas
is to isejo? Isejo vien ne
uzsiganedinimas is puses
mokiuiy bei jsteigeju.
Ausros 1-mos kuopos Ap
^svietimo Komisija suprato,
kad pinn visko turi butinai
jvesti sistein^.
Po sistemos jvednno, ki
lo kitas nemenkesnis klausi
mas: geru, gabiu mokyto
jij. Ir cia buvo nemazai
mastymo padeta, nes, zino
dama, kaip svarbu kiekvie
nai mokyklai tureti, tinka
mus mokytojus, Apsvietos
Komisija paskyre tiktai
tuos, kurie turi reikalinge
prisirengime mokytojauti
naujoje, daug zadancioje,
mokyklo j e: Aritmetikos
skyriu ves mokytoju semi
narije baiggs — p. J. Joni
kis; Algebros ir geometri
jos — p. K. Mikolaitis B.
S.; angliskos kalbos — p.
Sliakis, mokinys teisiij fa
kulteto Northwestern uni
versitete; lietuvip kalbos p.
K. Jurgelionis, zinomas li
teratas; braizymo p. K. Gu
gis, lankes Armour’o Insti
tute.
Pilnas mokyklos kursas
t^siasi penkias dienas sa
vaiteje isskiriant utarninke
nuo 7:30 iki 9:30 vakare.
Tie, kurie nejstengs lahky
ti visus kursus gali uzsira
syti j atskirus kursus, to
kiuo biidu gaudami proge
prasilavinti kokioje patin
kamoje sakoje uz maze kai
ne
Tai-gi, viengenciai, jaigu
trokstate pasiekti ko augs
tesnio, jaigu norite jgyti ap
svietime, kuris jums nebu
vo pirma prieinamas jai
gu, pagaliau, trokstate pa
Velti save is skurdo ir var
I go, tai neatideliokite, ir
!; ateikite uzsirasyti j te nau
| svarbie jstaige. Sitoje
^paokykloje rasite pilne uz
siganedinimg,, nes mokykla
yra systeinatiskai sutvarky
ta, mokytojai savo sakii ir
mokymo budo zinovai, pa
galios is pinigiskos puses
mokykla yra visiems priei
nama.
Uzsirasyti galima bile ko
kj vakarg, (isskiriant utar
ninko) nuo 7:30 iki 9:30
Kliubo svetaineje, 3149 So.
Halsted str.
Ausros Apsvietos Komi
sija:
L. Sernas,
J. Ilgaudas,
Y. Miseika,
Kl. Jurgelionis.
Siuvejy straikas mieste
nepasibaige. Straikeriai
kasdiena rengia susirinki
mus ir placiai apkalba savo
padejimy. Ne visur teeiau
buna ramu; buta sumisimy
vienur ir kitur ir daug
straikeriy arestuota. Poli
cija labai brutaliskai su
straikeriais apsieina. Vis
kam kaltas policijos virsi
ninkas, kuris dominuoja
mieste, kaipo koksai caras.
Kai kurias dirbtuves sau
goja augstesnes draugijos
moterjs, atkalbineja straik
lauzius nuo darbo. Su jo
mis ir policija ne taip ziau
riai apsieina, kaip su pa
prastomis siuvejomis-darbi
ninkemis.
Tos moterjs taippat ren
ka straikuojantiems pasal
py.
Policijos virsininkas Ste
ward andai pranes§s net
majorui Busse, kad jam
truksta polieijanty, o ypac
per utaminko rinkimus.
Patarta visas straiky apim
tas dirbtuves uzdaryti.
Pereitoj subatoj po piety
pasklydo garsas, kad kom
panija Hart, Scbaffner &
Marx su straikuojanciais
unistais susitaikius. Kiek
tame teisybes, nezmoma.
Taigi pagal naujos sutar
ties j tos kompanijos jstai
gas turi but priimta yisi
straikuojanti darbininkai ir
darbininkes, ty. net ir tie,
kurie neprigulinti prie uni
jos. Kompanijai mat svar
biausiai darbininkg susior
ganizayimas. Ji uni j os bi
josi kaip kokios ugnies.
Bet podraug pasisakius, kad
ir unija nebusianti perse
kiojama.
Ateityj tokie darbiniuku
su darbdaviais. nesutikimai
busig pavedami treciyjg
teismui.
Gal artimesnes dienos at
nes kg naujesnio.
Jei leidimg (licences) lco
miteto propozicija miesto
taryboje bus priimta, tuo
kart yisi teatrai ir visos pa
silinksminimo vietos ateityj
nedeldieniais bus uzdaryta.
Aldennanai stengiasi jvai
riais budais isnaikinti nuo
muocius, kurie superka te
atrg geresnius bilietus ii
paskui pardavineja su ge
roku uzdarbiu. Uz tai dau
giausia kaltinama teatro
valdybos ir teatrams taigi
norima atkersyti.
Bet ar tik nebus tusti tic
grgsinimai, kadangi tokia
mieste perversmg padaryti.
nesiklausus gyventojg opi
nijos, labai sunku ir beveik
negalima.
Turtingos moterjs labai
daug darbuojasi rubsiuvrg
straikeriij labui. Nekurios
jij net “pikietauja” pas
jstaigas, kuriij darbninkai
straikuoja. Tos taigi mo
terjs isleidziusios straike
riams regulas, kuriij anie
turi prisilaikyti, idant is
begus arestavimo. Sutrum
pintai regulos skambaj
Nevaikscioti kuopomis,
iaugiausiai jei po tris arba
iu.
Nestoveti prie rubij siuvi
tno jstaigij, bet isilgai sau
per vis§, blok§, vaikscioti, \
ten ir atgal.
Nesulaikyti ant gatvnj ei
nanciii asmenu, su kuriais
norima kalbeti, bet galima
eiti drauge ir snekuciuoties.
Ant gatves nesukauti.
Nelyteti asmemj, su ku
riais norima kalbeti.
Netverti uz rubij einan
tiems, kadangi policija tai
gali palaikyti uz uzpuolim^.
Nevadinti savo priesinin
ku “skebais” ir neerzinti
tq, kurie dar prie straiko
neprisidejo.
Prasyti, maldauti ir ais
kinti, teciau neikados nie
kam negrasinti.
Jei kurj arba kuriq poli
cijantas nekaltai arestuotq
— nereikia priesinties, tik
atminti jo zvaigzdes nume
ris ir su juo eiti policijos
stotin.
“Ausros” dr-jos pirmo
sios kuopos prelekcijos at
sibus lapkricio 13 diena:
Davis Square saleje, ant
Town of Lake, skaitys J. P.
Varkala; tenia: Kiek zmo
nes prageria visame svie
te, Amerikoje ir isimtinai
Town of Lake.
Letuviq Kliube, 3149 So.
Halsted St., skaitys K. Mi
kolaitis; tema: “Populia
riskoji astronomija”.
Pradzia kaip vienur, taip
ir kitur 3 val. po pietij.
Jzanga 10c. asmeniui.
Kaip auksciau mineta, jog
ruby siuvimo firma Hart
Schaffner & Marx buvo su
sitaikius su darbininkais ir
po islygomis pasirase. Su
batoj-gi buvo manoma, jog
straikeriai sugrjsiy prie dar
bo.
Kad staiga nedeldienyj
rubsiuviy unija erne saukti:
Isda vikas! Taip pavadinta
rubsiuviy uni j os preziden
tas Kickert. Uzmesta jam,
jog straikerius pardav^s,
lies su • firma susitaik^s be
darbininky zinios ir, kas ar
siausiai, sutikgs su “open
shop”. Zinomas dalykas,
straikeriai tuojau susauke
susirinkimus, wo prezi
denty pasmerke n nuspren
de toliau straikuoti.
Taigi straikas juo toliau,
vis labiau platinasi ir pa
baiga nepramatoma.
NEMALONTJS SAPNAI.
Zmogystes, kainuojamos
nemaloniy sapnu, arba ne
galincios gerai miegoti, turi
atsiminti, kad tai apsireis
kia del suvirinimo netvar
kos ir kad reikia permainy
ti gyvenimo budas. Pir
miausia rekia isvalyti visy
systemy, kaip tai turi buti
daroma prie visokiy virini
mo organy ligy, o paskui
sustiprinti systemy, kad ga
iety gerai atlikti savo dar
by. To jys galite atsiekti,
vartodami Triner’io Ameri
can Elixiry is kartaus vyno.
Sito vaisto sudejimas nese
nai truputi buvo permainy
tas, kad vaisty padarius sti
presniu bei pasekmingesniu
ir jis dabar tikrai uzgane
dins visus zmones. Nesu
virinimas ir daugelis kito
kiy viduriy ligy situo vais
tu labai greit palengvinama,
o vartojant ji ilgiaus ir vi
sai isgydoma. Vartokite jj
visuomet, kada esant nusto
jy apetito ir jauciaties esy
nusilpy bei jvargy. Vaisty
sankrovose. J os. Triner,
1333—1339 So. Ashland av..
Chicago, 111.
: : : s
Severos gyduoles yra sutaisomos baigusiij moksl% naujausipje
laboratorijoje.
Kosulio ir Persaiimo,
nereikia kenteti. Gali but isgydomi greitai. Ne
kurios gyduoles gali pagelbeti laikiniai, bet
SEVEROS
PLAUCZIU
BALSAMAS
nuo per§alimo ir gripo yra geriausia gyduole.
Tabeles pergales persalim^ ir apsaugos nuo svar
bii} jo pasekmin, Balsamas-gi pagydys susiemni
m^, isvarys flegmq, palengvins kvepavim^ ir pa
liuosuos nuo kosulic.
Dviejq didumi^: 25c. ir 50c.
Severos Gyduoles yra parduodamos ir rekomenduojamos aptiekoriu.
Pirkdamas gyduoles aiskiai sakyk. kad nori “SEVEROS”. *
Neimk padirbtu.
Severos
SZ\7. GOTHARDO ALIEJDS
Geriausias iinimentas, apstabdymui
skausmij, tynimai, opij. Vartojant
jj tuoj pasiliuosuosi nuo sopuliy.
PAMEGINK!
Kaika 50c.
Severos
GYVYBES BALSAMAS
sudrutina vis$ organizing ir yra pa
sektninga gyduole nuo visokiij vidu
riniij ligi^. Igvalo krauj^ ir sudruti
na vis$ sistem^.
IMK J II
Kaina 75c.
liotta per lalskus visiems veltui.
' ’ ■-•••• • v>a •: • >•.' : .
Klauskit lietuviij pardav.B
P. Stefonaitis No. 117 *
P. Pilkis, No. 33 I
M. Yutus, No. 162 1
Veronika Grigaitis, 157 |
Jadviga Vizgentaite 198 ij
Br. Vizgentaite, No. 26ll
Andrius Rupkalos, 115 §
IKlauskit L. KLEIN Pirklystes Markin, jos teip geros kaip pinigai
Pilna Knygute rerta $3.oo imant tarorais arba $2.50 pinigais.
Oidelis Drabuziu Ispardavimas
Geros naujienos kiekvienam, kuris mislina pirkti siut^ arba overkot^ uz daug
zemesn§ kain^ kaip paprastai. Mes pirkom uz $20,000.00 zieminiij siutij ir over
kotij uz 40 proc. Mes pirkom pigiai i§ priezasties fabrikos perdidelj stocky,
mes uzmokejom gatavais pinigais, taigi ir teip pigiai dabar parduosim.
M§s jums duosime prog^ sucedyti pinigus.
Jeigu ji^s atsilankysite pamatyti siuos pigumus.
$8,50 Cheviot Siutai ir Overkotai
§itie siutai pasiuti is geros cheviot materijos, naujos
mados, overkotai geros oxfords melton materijos,
graziai pasiuti, puikiai tinka, kitur parsi- ©C QC
duoda po daugiau dabar tik.VViUV
$10 Pnikijs Siutai ir Overkotai
UzSit* kain^ mes duodam cystos vilnos melynos ser
ge xr worsted materijos siutus, grazios mados, over
( kotai juodos kersey ir melton materijos, kitur nenu
pxrktum be lO.oo, juos parduosim pigiai ©T OE
tik po....Of.00
[ $15 Siutai ir Puikijs Overkotai
I Siutai kuriuos parduodam uz siq. kain^, yra puikiai
I pasiuti is Cystos vilnos, overkotai Protector ir Pres
I to mados, visokio koloro, 15.oo, parduosim 00 0g
1 $18 kriauciij darbo Siutai ir Overkotai
I Siutai ir overkotai siame skyriuj rankij darbo, koz
■ nas puikiai tinka, atsilankykit pamatyt ©If Cf|
kaip jie puikiai isrodo.vllawll
0
120 Puikiausi Siutai ir Overkotai
jf W. C. »OTtt
~ Mes norim pranesti jums apie Siuos siutus uz 14.85,
jie verti 20.oo, rudo, zilo ir melyno kol., overkotai
V krudo, zilo ir juodo kol., Protector mados, ©f J| OE
teipgi Chesterfield, tiktai. .Wl4iOv
J L l , ■
I Telephone Yards 709 l|
man warn I
> Aptiekorius I
IUilaiko namines ir uirubezines gy- I
dyoles, ir receptus ispildo kozna va-1
landa su dideliu saugumu. Reika- I
le nusiduokit pas jj,, o busite uzga- I
nedinti. Siuniiam gyduoles jki- I
tus miestus. ft
3315 S, Morgan St., Chicago, 111. |
Kur begi Ranlai?
Nugi pas PET
^ RA SZLAEI, nes
esu labai isztrosz
kQS, o pas ji gall
ma atsivedytl, nes
jis tun bavarska
alu, gard&iq ruskq ocziszczina, cigar us
net isz Havanos. Tai ilgiau negalin su
Tamsta kalbeti, lik sveikaa, tunu sku
binties, prie to jis duoda geriausias ro
das visokiuose reikaluose ir provoae!
Teippat eina u* verteja i visokius sudus,
priima visokias provas, teippat ir at ut
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia.
Parduoda namus ir lotus visose dalyae
miesto. Padirba visokias poperaa. Pa
skolina pinieua ant namu ir budavoji
mo. Teippat uiaiima su asekuracija na
mq ir rakandq.
PETRAS SZLAKIS
(Tarpe 33 Place ir 33 Street.)
3321 AUBURN AVE. CHICAGO, ILL.
Telefonas Yards 2451.
CHQ?*N
Klauskit J
Chopen 10c^
cigarij, nefl
padirbti im
geriausio
bako. M
JOS. BARTKOWIAK
Iszdirbejas
4934 So. Paulina St. Chicago
Phone Yards 4154.
George J. McFadden
ATTORNEY AT LAW,
1400 Title and Trust Bldg.
100 Washingtoi St.
Telephone Central 5076. Chicago
Telephone Yards 3716.
OKA VISI PAS
Jnoznpa Bidika.
Turin didelq salq del
mitingq. veselijq irtt.
8353 Illinois Ct. kerte 33
DR. J. L. ABT
Pasekmingiausiai gydo visokias vyrisz
kas moteriszkas ir vaikq ligas.
VALANDOS:
Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po piet ir
nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Nedeliomis nuo
8 iki 10 ryte.
DR. JOSEPH L. ABT
1833 S. Halsted St., Chicago, 111.
Telephone Canal 37
Telephone Yards 2750
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS
T. RADAYICZE
Linksminkis brolau pas mane atejqs
nes asz uilaikau szalta alu, geriausia
vyna ir rugine DEGTINE, o cigarai tai
net isz pat Turkijos o prieto turiu dide
lq Halle delei Mitingq, veselijq ir kito
klu susirinkimu, kuris pas mane a tai
lankys tai bus szirdingai priimtas ir su
ramintas lieku Su godone,
T. RADAYICZE
936 — 33rd. Chicago, IU.
R. 8. Iyaszkevicze
Pirmutinls lietuviszkas iszdirbejaa
visokiu mineraliszku
gerymq, kaipo:
GINGER ALE, PAPSO, SAL8ERIO
IR OBUOLINES SAIDES.
1543 W. 46th. St. Arti Ashland Ave
CHICAGO, ILL.
LIETEY1AI ISZDIRBEJAI
Geriauain Kavanol Domes
WHITE HOSE CLUB
SABOTSKIS lr LETUKAS L
4614 So. Wood St. Chicag 111
i. t. imm
Notary Public, Beal
Estate ir Insurance.
Examlnavoju Abstrlctna, lr at»
llekn kitna visua reikalua No
tarinaao pigiai lr atsakancaiaL
Visit savo dwrb^ gvarsntnojn.
Eikit paa lietuvj o me paa evo
timtautf.
917-33rd St.
»?!. Vi*!« 5423.
» ■

xml | txt