OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, November 10, 1910, Image 7

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1910-11-10/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

JUDOSIUS VIENUOLIO
‘jg RUBUOSE.
i I
Tuo antgalviu skaitome
Seinuose iseinanciame laik
rastyj “Saltinis” apie
zmogzudystg Censtakave
stai kg:
Prie ko gali zrnogij pri
vesti pamynimas po koju
Dievo ir Baznycios jsaky
nnj, rodo negirdetas dar
kstorijoje atsitikimas, ku
rio aprasymij pilni paskuti
niij dienij laikrasciai.
Damazas Macoch, vaito
siinus is Lipimj kaimo,
Censtakavo apskr., pabai
g£S pnuline mokyklg, buvd
ilgg laikg valsciaus rasti
ninku. Sulaukes 26 metij
amziaus, mete rastininka
v§s, jstojo 1896 m. \ pauli
mj vienuolyng Censtakave,
kur po keleriij metij liko
jsventintas i kunigus. Jsto
jo Damazas \ vienuolyng
ne Dievui tarnauti, lie at
gailg daryti uz jaunu dienij
liusidejimus, bet, pamyngs
po koju visa, kas svenciau
sia, uzmirses Dievg, issiza
dej§s sgzines, apsivilko vie
nuolio rubus, prieme kuni
go sventimus, kad galetij
parankiau vogti ir gyventi,
lcaip sau norejo. Turejo
pazintj su kokia-tai Krzy
zanauskiute Elena; jg Da
mazas inpirso \ moteris is
pradziij savo broliui, o Siam
numirus, savo pusbroliui
Yaclavui Macoch.
Keleri bandymo, mokslo
metai buyo Damazui tikras
cyscius, bet kentejo visa-kg,
apsiinetgs doru, pamaldziu,
kad bviti neisvvtu, kad
t Ik gautg likti kunigu. Li
kes kunigu, erne varyti Ju
dosiaus darbg.
Voge, kur kg gale jo: au
kas, sv. Misioms duodamus
pinigus ir siaip — kas pa
sisuko. Pernai, kaip zino
ma yra “Saltinio” skaity
tojams, apiplesta Censtaka
ve Svc. Paneles paveikslas;
vagig gi nesurasta. Dabar
jau beveik neabejotina, kad
tai to paties Damazo dar
bas. Voge Damazas ir ve
ze pinigus savo brolienei
Elenai, kuri gyveno Var
savoj ir kurig jis daznai
lankydavo.
Jos vyras Vaclavas uz
kg-tai susipykgs su Dama
zu, ir Damazas sig vasarg
uzmuse kirviu Vaclavg Cen
stakavo vienuolyne. Uz
musgs indejo kung su tarno,
Stasio Zalogos, pagalba \
uzdaromg sofg, pasamdg
vezimg isveze naktj sofg
is vienuolyno ir, nuveze toli
nuo Censtakavo, jmete i
upg. Sofos galas islindo
is vandens: surasta uzmus
tasis, o siomis dienomis su
sekta ir uzmusikas.
Damazas, pajut§s, kad
gali buti beda, pabego is
Censtakavo. Bet 7 dieny
sio menesio sugavo jj Kro
kavoje. Judosius prisipazi
no, kad voge ir kad uznrase
savo pusbrolj, tiktai nuo pa
veikslo apiplesimo dar gi
nasi. Suimta taipgi uzmus
to Yaclavo pati Elena. Sta
sio Zalogos policija negali
surasti. Intariama dar du
vienuoliu: Izidorius Star
cevskis ir Bazilius Olesins
kis, biik sie buv§ Darnazo
padejejai, bet kiek tame
tiesos, dar tkrai nezinia.
Baisus atsitikimas! Vogi
mai, uzmusimai — lcasdieni
nes laikrasciy naujienos;
bet kad vagjs, zmogzudziai
varyty savo amaty, pasisle
p§ vienuoliy rubuose, tai ga
le jo atsitikti tiktai mfisy
gadyneje, kada vis daugiau
atsiranda zmoniy — be ti
be syBines, be bai
mes, be gedos, kada dorg,
norima paremti ant pilnos
Iiuosybes, daryti kas kam
tinkama, niekinama gi visa,
kas augseiausia, svenciau
sia.
Kaip Judosiui nieko ne
gelbejo nei Viespaties Je
zaus draugija, nei Jo sven
ti pamokinimai, kaip Judo
sius, apkurt^s, apakgs, geis
te geide tiktai daugiau pi
nigij, nesibiauredamas net
isduoti Isganytojg,, taip Da
mazui per niek buvo ir
svento vienuolyno vieta ir
kelte kelianti pine Dievo
vienuoliij jstatymai bei pa
mokinimai: jam rupejo tik
tai pinigai ir liuosas gyve
nimas: nesidrovejo nei di
dziausiij sventvagvsciij, nei
zmogzudystes, lead tiktai
savo geidulius pakakinti.
Lengva suprasti, kaip di
dis skausmas yra tevams
paulinams, kad jij tarpe at
sirado tokis Judosius. Sir
dies sleausmg, jie isliejo
graudziam atsisaukime \
visuomeng, kuriame raso:
“Kadangi Damazas Ma
coch — paulinas istikrujij
dalyvavo taip biaurioje gal
vazudysteje, tevai paulinai
sunleiai paliesti ta baisia
Dievo panieka ypatingoje
Jo Motinos garbei nuo am
ziii pasvgstoje vietoje, pa
liesti panieka Sviesiojo Kal
no, esancio tautos dvasios
stiprove, pagalios paliesti
savo Motinos zoleono suge
dinunu — jaueia priederm?
su didziausiu skausmu ir
pasibiaurejimu tos baisios
piktadarybes — uzprotes
tuoti ir pries pasaulj ir tau
ta ir visu tvirtumu pazv
meti, kad joje nei kick ne
dalyvavo.
“Mes, neverti brangiau
siojo tautos turto sargai,
suprantame visy pktadary
bes didumy, pries kuriy, re
gis, nyksta ir byly sventva
giska Stebiiklingojo Pa
veikslo panieka ir aplupi
mas jo brangiy vainiky ir
ruby.
“Toji piktadarybe musy
vienuolijai buvo nelaime ir
skausmas, dabartine gi —
yra geda. Toji visoje len
ky zemeje issauke neper
traukiamas permaldavimo
pamaldas, uzbaigtas am
ziais neuzmirstina vainika
vimo valanda, kuri zmonese
padidino musii , Svicsiojo
Kalno Panelei garb? ir mei
1?. Dabartine tik sukelia
drebulj ir bairn?, kad deliai
jos nepavirsty zmoniy tike
jimas, deliai taip dideles
mus prispaudusios nelai
mes.
“Prislegti, apleisti —
vien tik Dievo gailestingu
me dedame visy musy viltj.
Tik vieny karty dar pries
visy krasty protestuodami,
uztikriname, kad isnaudosi
me visas jegas, idant sven
tu vienuoliy gyvenimu at
sakytume garbingam sven
tos vietos sargy pasauki
mui...”
Graudu skaityti tas
sauksmas genj tevij. pauli
mj, kurie siame atsitikime
tiek tik tera kalti, kad, bu
dami patjs geri, visus ge
rais laike ir, nemanydami
nesitikedami, kad tarpu ju
galetii atsirasti Judosiai,
savo neapsiziurejimu dave
aniems liuosyb? judosiskai
elgties.
Liudi tevai paulinai, liudi
Oenstakavas. Stebuklingo
je vietoje — negirdeti gies
miij, nematyti dziaugsmin
g\i, iskilmingu pamaldij, tik
tylios kasdien teskaitomos
sv. Misios, o Sve. Paneles
koplycios asla nuklota kry
zium gulinciij tgvy paulinij,
daranciij atgailg, uz padary
tas sventoj vietoj baiseny
bes.
Liudi visa lenkij zeme;
po vis$ Lenkijg laikoma pa
maldos permaldauti Diev$,
kad Sutvertojas nebaustij
visos tautos uz subiaurini
mg svenciausios jij salyje
vietos, o is visij jos kampe
liij plaukte plaukia j Vloc
lavko vyskupg,, Stanislovij,
su daugybe parasij laiskai,
isreiskianti uzuojauta ir
prisirisimg prie sv. Katali
kij Baznycios, taip sunkiai
Damazo Judosiaus jzeistos.
Mes, lietuviai, taipgi ger
biame stebiiklingq, Censta
kavo Svc. Panel?, mums
taipgi brangi ta sventa vie
tele, j kuria lietuvis daznai
nesa parodyti Svc. Dievo
Motinelei savo vargus, be
das. Taigi ir mums skau
da sirdj del padarytij tenai
baisenvbiu, ir mes, lietu
viai, isreiskiame broliams
lenkams, ypatingai geriems
tevanis paulinams, sirdingg
uzuojautg sioj baisioj nelai
meje ir mes meldziames,
kad Sutverejas del vieno ne
baustij visu... o pasibaisej?
Damazo Judosiaus, melsi
mes ir tuo labiau visu gvve
nimu rupjsimes, kad toji
dvasia, kuri padare Dama
za Macoch Judosium, nesi
platintij tarpu musu, kad ne
nieko nevarzoma liuosybe,
bet Dievo ir Baznycios jsta
tymai butu pamatas visu
mus darbij ir troskimu.
Tiek “Saltinis”. 0 mes
dar pridursime:
Damazo Macoch bend
ras, vienuolyno tarnas, Za
log suimtas m. Hamburge,
is kur jis norejo keliauti i
Amerika. s
Damazas vis dar randasi
Krokavo kalejime. Be to,
arestuota Censtakave dar
du vienuoliu: Izidorius ir
Bazilius, kuriuodu nuga
benta Piotrakavo kaleji
man. Tame kalejime ran
dasi ir Damazo mylimoji
Elena.
Lenkijoj truksmas didelis,
nes arestuota net ir arti
miausieji tu vienuoliy ne
kurie gimines.
Arestuotas Zalog prisipa
zin§s, jogei jis Sv. P. pa
veiksly apiplesgs.
AEROPLANAI IR
KARAS.
Jdomiy opinijy reikale
aeroplany, kurie norima su
naudoti karo tikslams, an
dai isdave Jungtiniy Ame
rikos Valsciy zinomas gene
rolas Friderikas D. Grant,
kuris andai New Yorke su
didziausiuoju domumu ob
servavo any meginimus.
Generolo Grant nuomone,
aeroplanai es§ visai nepa
vojingi prieso armijai, ka
dangi jie lengvu budu gali
ma sautuvais sunaikinti.
Aeroplanai galima apsaudy
ti is apaeios ir net tuokart,
kuomet jie rastusi 6.000 pe
dij augsturnoj. Kanuoles
aeroplanus naikinti nera at
sakaneios, kadangi anas
lengvai gali pavaduoti toli
saudomieji kareivirj sautu
vai, kurie lengvai kulipkas
nunesa per 2.000 yardrj.
Kareivis galjs nusauti zmo
gij. 2.000 yardii atstume
esantj, tatai juo labiau ga
ljs pataikyti j daug didesnj
uz zmogrj aeroplane.
Antraip vertus, jei aero
planas, kad apsisaugojus
saudymij is apaeios,pakilsi§s
labai augstai, tatai negale
siga aviatorius matyti, kas
ant zemes veikiasi, negale
sigs observuoti prieso, ar
ba, kitaip sakant, tasai
skraidziojimas pasiliktij be
tikslo. ■'•! G "
Is to visko pasirodo, jog
dabartiniai aeroplanai esan
ti be jokios reiksmes karo
reikalams. Su anais butij
galima role losti tiktai ne
kuriuose atsitikimuose. Pa
vyzdin:
Daleiskime, kad prieso
armija susitaisius nakvoti
bent kokioje vietoje. Sau
lei nusileidzius, kuomet tru
putj sutemsta, netiketai ant
ilsiancios armijos apsireis
kia aeroplanai ir imama me
tyti plystaneioji medziaga.
Tokios rijsies uzpuolimas
gali but gana pasekmingas.
Generolas Grant vienok
netiki is aeroplano bombii
metymo pasekmems ir tai
is to atzvilgio, kad aero
planas labai smarkiai \ salis
metosi ir negalis operuoti
nors trumpai antvienos ir
tos pacios vietos, kadangi
priesingai jam gresia pavo
jus nuo sautuvu is apacios.
Tiesa pasakius bet aero
planas ateityj galjs tureti di
deli pasisekimg, ir tai daug
geresnj nei styrinis oralai
vis, kuris is nekurnj atzvil
giij maziau naudingas uz
aeroplane
Aeroplanai karo metu ga
letu labai daug prisideti
prie prieso krasto sunaiki
nimo, bet , gener. Granto
nuomone, ciyilizuotas pasau
lis neprivalgs leisti naudo
ties tomis oro masinomis
karo mete, nes tai biitij civi
lizacijos nupuolimas.
A' --
■ i
NAUJI RASTAI.
•• ■’..v'TV ■',! ••
Apsakymeliab (Teismas,
Neismiegotas- Motiejienes
miegas, Is senoves Egipto
padavimy, Ar atsimeni?),
Surinko ir isverte Pranas
Siulelis. Chicago, 111. Spau
da ir lesomis “Kataliko”.
1910 m. Pp. 75.
Karolis Vairas. Magda
les Mari j a. Mintis paimta
is P. Heize dramos“ Mari
ja is Magdales”. Chicago,
111. Spauda ir lesomis “Ka
taliko”, 1910 m. Pp. 75.
Y. Veresajev. Zvaigzde.
Rytri pasaka. Lietuviij kal
bon isverte J. Giela. Chi
cago, 111. Spauda ir leso
mis “Kataliko”, 1910 m.
Pp. 17.
Edward Bellamy. Pazvel
gus atgal. Sociologiskas
romanas. V erte Pranas
Siulelis. Brooklyn, N. Y.
Spauda ir lesos “Yienybes
Lietuvninkij”. 1910 m.
Pp. 356.
Dangus ir Zvaigzdes. Po
puliariska Lekcija is Astro
nomijos. Rusiskai parase
V. Lunkevicius. Verte A.
Musteikis. Kama 10c.
Brooklyn, N. Y. Spauda ir
lesos “Vienybes Lietuvnin
kij”. 1910 in. Pp. 26.
Netiketai. Komedija tri
juose aktuose. Parase Agle.
Isleido scenosi myletojai.
Spauda “Kovosi”, Philadel
phia, Pa. 1910 m. Pp. 22.
Socijaldemokratij Mokslo
Pamatai. IsaiSkinimas jzen
giamos Erfurto programos
dalies. Parase K. Kautsky.
Is vokieeiij. kalbos verte P.
Kovas. Preke 10c. Turtu
ir spauda “Kovos”, Phila
delphia, Pa. 1910 m. Pp. 54.
Darbininkojsveikata. Pa
gal daktax$ llatg’4, pdhtse
/__ 1 —.—I
vjemm^^^^e^
tn^it,' . ■■< i *—. in.
—— ■ — 1 ■ ■■ 11 ■■■■ ——
Panamos perkaso reginiais. Tasai perkasas busias pabaigtas 1915 metais. Tai (
bus zymi civilizaeijoje pazanga perkasus tok] plota ir sujungus vandeniu Allan- *
tikg, su Ramuoju vandenynu.
P. Norkus. Turtu ir spau
da “Kovos”, Philadelphia,
Pa. 1910 m. Pp. 36.
Macio-Keksto eiles. Pitts
burg, Pa. Leidimas ir spau
da Broliy. Baltrusaiciip 1910
m. Pusl. 98. Kama 50e.
(Zmonhj Knygyno leidinys.
No. 4 ir 5).
J. Sliupas. Mazoji arba
Prusiskoji Lietuva 19-tame
simtmetyje. “Laisvos Min
ties” leidinys. “Lietuvos”
spauda. Chicago, 111. 1910
m. Pp. 21.
PASKIAUSIOS ZlNIOS.
Pereitas nedeldienis Is
panijoj praslinko ramiai.
Barcelonoj ir kitur laukta
dideliij maistij. Teciau val
dzios gelezine ranka atlai
ke ir neleido savo priesams
nei nepasikrutinti.
*
Caras Mikalojus jau su
grjzo i' Eusijg, is Pocdamo,
kur viesejosi pas Viliij ir
kur anam buvo priruosta
medziokle.
IT
Praneuzij su vokieciais
kare 1870 m. prancuzai su
em§ daug vokieeiq kareiviij
kaipo belaisviq. Pasibai
gus karui, belaisviai paleis
ta, bet du belaisviu per klai
dq palikta ir paskui juodu,
kaipo piktadariu isgabenta
\ Guianq. Siomis dienomis,
praslinkus 40 m., abudu pa
leista. Tame laike vieno
pati buvo isejus uz antro, o
antroji naslavus. Tai ko
kios daroma klaidos.
*
Pasklydo garsas, kad pas
merkto miriop Londone dr.
Crippen pati esanti gyva ir
ji matyta Amerikoje. To
kiuo budu dr. Crippeno eg
zekucija bus sulaikyta.
*
!
Tllrlma
Portugalijoj nuo visokios
atsakomybes paliuosuota
arestuotas buv§s diktato
rius Franco. Paliuosavi
mas paremta politiskuoju
prasizengimu, o juk visi po
litiskieji isleidziami is kale
jimij. Taigi ir buvusiems
ministeriams viskas dova
nota.
*
Cholera Italijoj mazinasi,
taip pranesama is Rymo.
*
Rumunijos valdzia nu
sprendzius jsitaisyt sau lai
vyna. Ispradziij tarn tiks
lui norima isleisti $50,000
000.
LAISKAS REDAKCIJON.
Gerbiamasis “Kataliko”1
Isleistoji!
As, zemiau pasirasgs, po
draug su visais kitais drau
gais “Kataliko” Skaityto
jais, kurie kas savaite per
ka is mangs “Kataliko”
egzempliorius, siunciame
Jumis kuosirdingiausius 1 in- 1
kejimus ir dekong uz “Ka- M
taliko” padidinimg, ir Jusij
gerbiama “Katalika” svei
kiname su dideliu dziaugs- I
mu ir sirdies prijautimu, M
parnatg jj padidintij. Kaip ^
kad “Katalikas” padidin
tas, taip jam velijame, kad ,
ir jo Skaitytojij skaitlius I
dvigubai padidetij, pasidau- I
gintij. O p. J. M. Tanane
vieiui ir jo sandarbinin
kams linkime, velijame kuo
geriausios sveikatos ir kuo
ilgiausiojo amziaus, idant
ilgus, ilgus metus pa
sidarbuotuinete lietuviij is
eiviij labui. To visko sirj
dingai velijame.
K. Makarevicius.
New Haven, Conn.
PIKTUME.
Seimininkas: — Tamsta
esi nieksas! Prisivalgei ge
ros jautienos, o da bar neJ
nori uzmoketi! Na, tegul
tamsta nors zino, kad tai
buvo arkliena!
mtiE L ARGEST VESSEL fRMVM
EWORLD • \
Belfaste, Anglijoje, baigiama puosti viduryj (nefl
jau pastatydintas) milziniskas pasazierinis garlaivisBv
“Olympic” kompanijos White Star Line. Apie tai bu-^1
to mineta “Kataliko” 43 numer. Jis sveriys 27.000" 1
tonu, jgula snsidedanti is 860 zmony. Keleiviy gale^^
giai paimti 6.0QSL asmeny. Laivas lesuosiyj^jLoOQJlM

xml | txt