OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, June 29, 1911, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1911-06-29/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Zinios is Lietuvos.
PARAPIJIJ REIKALAI.
J. E. Magilevo arci-vys
kupo Kliucinskio jsakymu
Rygos katalikif parapija
padalinta \ tris parapijas: 1)
parapija Sv. Sopulingosias
Dievo Motinos (senoji baz
nycia) — jai pridera Ry
gos miestas iki Suvorovo
gatves, Peterburgo prie
miestis, Raudondauguvys ir
yisa Rygos gubernija, is
skyrus Dorpato apskritj; 2)
Sv. Pranciskaus parapija —
prie jos priskirta visas Ma
skvos priemiestis, miestas
iki Suvorovo gatves ir nuo
Kenneno parko; 3) sv. Al
berto parapijai priskirta
Mintaujos priemiestis ir
visas Uzdauguvys. Sv.
Pranciskaus parapijos kle
bonu palikta kun. prel. A
fanasavicius, sv. Motinos
Sopulingosios (senosios) —
^ kun. Dukalskis, sv. Alber
Pb^o — kun.
PUNIA.
Vilniaus gub.
Musij parapija grynai
lietuviska. Kai-kurie (to
kiij maza) moka ir lenkis
kai. Bet nei vieno neras
tume tokio, kuris nemoke
tij lietuviskai. Pridedamo
sios pamaldos visuomet bu
davo lietuviij kalba, neskai
tant atlaidij, per kuriuos sa
koma du pamokslu lietuviij
ir lenkij kalba. Tai daro
ma del atvykstanciij sveciij
is kitij parapijij.
Ligsiol pas mus buvo ra
mu. Bet ramumas ne vi
siems tepatinka. Taigi ir
pas mus atsirado jos ardy
tojas. Tai p. Vadeikis, tu
rjs Punios parapijoj mazg
palivarkelj. Isgalvoj§s kaz
kokijj “polskg. viarg”, erne
inkalbineti zmonems, kad
reikia j baznycisj jvesti len
kij kalbg (busig graziau),
reiki§ iskelti visupirmu sis
klebonas ir tt. Vazinejasi
po parapijij, prizada uz pa
sirasymg po prasymu 10 r.
ir sakosi, kad jam valdyto
jas liep§s surinkti 10 para
sij. Neatbaido musij kar
zygio nei lietuviij pajuoki
mai; kai-kurie net isstumia
pro duris neprasytgjj sve

cia.
Neissigystume vieno ne
nuoramos, jei nebutume
mat§ ir girdej§, kuo pasi
baigia panasys endeky dar
beliai. Gyvai pamename
Joniskio, Rodines, Asavos
ir kity parapijy atsitiki
mus. Nenoredami todel,
kad is musy baznycios buty
isvyta musy tevy kalba,
mes lietuviai-katalikai, Pu
nios parapijos, skaitome rei
kalingu daiktu viesai ir
grieztai pries p. Videiko pa
sistengimus — uzmesti
mums baznycioje lenky kal
by — protestuoti.
A. G. Jurgis Urmana
l'r vicius, Vincentas Roza
nauskas, Mykolas Ber
notavicius, Juozapas Gra
mauskas, Kastantas Bo
kunas, Juozapas Vaitke
vicius, Pranas Dzenkaus
kas, Kastantas Kar., Ka
zys Laukaitis, Mikas Vir
bickas, Juozapas Paulau
skas, Jokubas Urmanavi
Hus.
VABALNINKAS,
Panevezio apskr.
Inkuny kaimo jaunimas
jeguzio 1 dieny surenge ge
tuime. IMem
sedeti trosku... valio \ zalia
ja pievel§! Ramiai jauni
mui besibovijant, atvaziavo
polieija, sustate protokola
ir visus surase. Drebame is
baimes, nezinodami, \ kokj
Sibira mus isgrusf
Ta paeia diena trjs ber
niokai samdininkai Natis
kiij kaimo, jau Yabalninke
aludeje gerokai sukause,
grizdami uzejo pas ukinin
ka A. (tuo laiku cia buvo
pakasinos) ir paprase alaus.
Gave kibira alaus ir jj is
gere, pareikalavo antrojo.,
Negave, sudauze kibira ir
nuejo pas kita ukininka M.
Rado jau miegancius seimi
ninkus ir jij. vaikus. Puo
le ant seimininko, nutrau
ke nuo lovos ir, grasydami
uzmusti, pareikalavo alaus.
Issprukus is ju nagu seimi
ninkui ir isbegus pro dug
ris, museikos ji
tuo-tarpu motof
me due' wPWWmJJnraseT
kos vel pradejo jnirtusiai
belslies ir lauzti duris. Mo
terjs issigandusios spruko
pro langjj. Islauz§ duris,
sudauze uzbonus, puodus,
puodynes ir visa kas tik j
jp rankas pakliuvo.
Tp pacip naktj ukinin
kai puolesi \ policijp, bet
nieko nesurado, nes si buvo
uzimta Inkunp jaunimo su
rasymu. Ant rytojaus ap
siskundusi pristovui, sis,
patyrgs kad niekas nebuvo
Natiskiuose nei uzmustas,
nei suzeistas, ranka numo
jgs, pasake: kas man beda.
T. M.
— Musy miestelio ukinin
kams pemai metals nutarus
skirstyties j vienkiemius,
susitaikius su gritelninkais
del ganykly, dabar jau ma
tuojama zeuie. Matininkas
rusas, lietuviy kalbos nemo
ka. Nemokedami rusy kal
bos, musy zmones daug tu
ri vargo, kolei su vertejo
pagalba susikalba.
T. M.
DAUGAILIAI,
Ezereny apskr.
Daugailiy miestelis nedi
delis. Yra vienok dvi at
viri smukli ir keletas slap
ty. Smukles sekmadieniais
siaip jau sventadieniais
kimste prikimstos, papras
tomis dienomis liuosesnes.
Na, uztat rudenj, kaip su
vaziuoja is visy saliy dar
bininkai miestelenai, tai
Daugailiy smuklese uzia ne
lyginant avilyj bites.
Pradine mokykla viena;
mokytoja ruse, lietuviy kal
bos nesupranta. Yra la
bai mazai skaitanciy laik
raseius ir knygas. Gal ir
tvertys skaitymo, kad pa
raginty, bet tokiy cia nesi
randa.
ALTTNTA,
Ukmerges apskr.
Valdziai uzdengus “Vil
niaus Ausros” draugijy
(taigi ir Aluntos skyriy),
ilgy mety sedejome rankas
sudej§. Ky gi darysi, sa
ke kai-kurie, kad ir vel su
sispiesime i kuopely, val
dzia vistiek trukdys musy
darby. Bet blaivininkams
sukrutus, tuojau po Naujy
mety atsidenge “Blaivy
bes” skyrius, j kurj dabar
jau jsirase 600 nariy. Tai
parodo, kad ir aluntieciai
supranta draugijos naudin
gumy. “Blaivybes” sky
w^iagi^nep^QdSdid^b
veiklumo. Buvo net 3 vi
suotini susiriukimai, per
kuriuos buvo svarstomas
klausimas apie pasistatymij
namq 12 sieksniu ilgio ir 6
sieksniu ploeio. Bet kaip
ta sumanymq jvykinti, ik
sioL nieko tikrai nenutarta.
Ir nieko tame stebetino ne
ra. Juk tokie namai ap
sieis virs 2.000 rub., o ka
soje tera apie 300 rub. Vis
delto tikimes ingysiq savo
namus, nes be jq apsieiti
negalima: nei kUr susirin
kimai daryti, nei vakarai,
nei paskaitos, nes visi
Aluntos namai zydq ranko
se, o jie musq draugijai nei
kerteles savuose namuose
nenori uzleisti. Susirinki
mo buvo patarta rinkti pa
jus, kas kiek duos, ir pra
syti klebono issirupinti
konsistorijos leidimg, staty
ti tuos namus ant parapijos
zemes. Man rodos, ar ne
geriaus mums butq nusi
pirkus jau gatavi namai
pav. p. Katino, o jaigu st^
tyti nauji,
*er visuo
susirinkiimj, buvo
vienbalsiai priimtas p. J.
sumanymas — jvairiais bu
dais kovoti pries slaptij deg
tines pardavinejinuj, nes da
bar kiek miestelyje zydij
namij, tiek smukliij. Pa
naikinus t§ zydij “malon§”,
gerokai sumazetij girtuo
klybe.
Be to nutarta birzelio 26
d. surengti Aluntoje lietu
viij vakarjj. Kaip girdejau,
jau nusiijstas prasymas
Kauno gubernatoriui ir ar
tistai megejai jau mokinasi
“Uzburtg, Kunigaikstj”.
— Kovo 29 d. atsidare
senai laukiama r vartotojij
drangijos sankrova. Gegu
zes 1 d. valsciaus rastineje
buvo pirmasai draugijos vi
suotinas susirinkimas. Is
apyskaitos liglaikines val
dybos matyti, kad draugi
jon iki tai dienai jsirase 64
nariai ir pajij jnesta 1254 r.
Isrinkta valdyba: pirmi
ninku p. S. Kozello-Pok
levski, .izdininku kun. T.
Nainin, sekretorium p. A.
Kliucinskis ir valdybos na
riu p. J. Prusas. Jij kan
didatais E. Sirkevicius,
kun. D. Vainauskas, A. Ju
cius, ir T. Tarulis. J revi
zijos komisij^ isrinkta 12
asmemj, jos pirmininku dr.
J. Gaidys. Sankrovg, veda
p. Juozas Kazenas. Gerai
pazindamas savo darb§ ir
zmones, moka jiems intikti,
todel turi nepaprastg, pasi
sekimg, — prekiij negalima
suspeti atgabenti — tuojau
ir isperka.
Barbora C-te.
LATJKSODA,
Telsiy. apskr.
Seniau miestelyje buvo
vos 4 ukininkai, dabar jp
priviso daugiau; uzsiliko
vos vienas ukininkas kaip
ir cielas, kiti pasidalino, at
sirado plecninkp, du Bobi
liu ir Lauksoda butp sian
die tikru sodziumi, jaigu
nebuty. jsimais§s veislei
vienas zy delis. Nekaip,
zinoma, jam sekasi, bet vis
delto yra “pasaliniu Lauk
sodos abyvateliu”, turi sa
vo plecip ir kromelj. Sin
kavo jis ir degting, bet da
bar pabugo — liovesi.
Uzmane lauksodiskiai ei
ti j vienasedzius, atvyko ir
matininkas. Dalinimas bet
cia keblus. Gal mazai kur
taip nevienoda zeme, kaip
cia: molynai, grantynai,
baltzemis, kalneliai, torpi
situos ke&ltim^ prisidedr.
dar vienaH: kjl-kuriij pla
ciau gyvefita {eia seniau ii
zemaiciai degtirig sinkavo)
ir po tnipnSiuka zemeleF
praleista.' ; Tfebar gincai.
Verta ziboti ukininkams,
kad pries 1906 m. ir po jij
namie, ne pas notary, daryti
dokumentai apie zemes par
davimg, arba uzstatym^,
neb eturi svarbos; uztat
prie dalinamos \ vienasedi
jas matininkas i tuos na
minius popierius neveizi.
Delei tokiii tat dokumentp
kils nemaza bylp-byleliij, o
tie dokumentai esti papras
tai melaginti, kaip tai sako
ma — auksinuoti”, ant jiy
padeta dvilinka, trilinka
jmoketoji suma. Kaip ten
nebutij, perkant zem§ ir
vengiant by kokiij painip
ateityje, reikia kreipties \
notary.
Per sal| veizint \ mati
ninko pasielgimus, darosi
truputi slykstu: vedant
j§, tun griuti me
roros. turi butinai
_ nuo kapciaus buti
regimas. O gi kapciai vel
— sieksninis di.jametre!
Klausiu, kodel jis taip dir
ba? — Kazin, ar uzsienyje
toks medziij skinimas, arba
taip didziij, zemg dirbant,
kliuvancip kapchj darymas
butij pagirtas, ar ne?
Lauksodiskiai per didep
inkalbejiiny buvo sutik§
duoti zem? mokyklai sta
tyti, tai nusprende ir per
seniunijos sueigy. Dabar
dar nezinia, ar jy nuspren
dimas bus patvirtintas. .
Svietelis cia tamsokas,
dauguma nemoka skaityti,
o apie rasty tai nei kalbos
nera: vargonipinkas nesus
kumba laisky. rasyti. Isei
vyste Amerikon perdaug
jsikerejusi, darbininky
truksta, o nuo Amerikos tai
nei sakykla nesulaiko. Ne
tiki pasirengusieji, kad
dingo Amerikoje auksines
dienos. Margalis.
RADV3LISKIS,
Kauno gub.
Cia inkuriama elektros
varomas malunas. Intaiso
jj inzinierius elektrotechni
kas Kaz. Snapstys. Mo
kestj uz malimy zadama im
ti kuomaziausj; grudai bu
siy priimami pagal svary,
pagal svary busiy gryzina
mi ir miltai. Maluno intai
sytojas mano, kad ty paciy
elektro pajegy galima bu
siy sunaudoti, be malimo,
dar apylinkes gyventojy
naudai, butent, bustams ap
sviesti, masinoms varyti ir
tt.
ALYTUS,
Suvalkij gub.
Pirmadienj, geguzes 16 d.
Alytaus miestelj aplanke
ugnele, sunaikinusi beveik
didesn? ndiestelio dalj. Is
liko baznySia, valsciaus val
dyba ir pactas, uztat suples
kejo visos prekybos jstai
gos, sankrovos. Ugnele
prasidejo is tartoko, kur
buvo palei plat Nemuno.
Bet vejui1 permetus ugne
1§ kiton pus eh — vandens
pritruko ir nei gesinti ne
buvo galima. Dauguma su
degusiijjij trobesiy. nebuvo
apdrausta.
TELSIAI.
Pries gaisrg, buvo labai
apluz§, o dabar nieko sau
murai isdygo — aciu aplin
lcinin duosnumui. Uzburni
k§ ir aluti sumesta cia ne
mazai pinigw padegeliams
suselpti. Siniau ger§ zydr
bjznese, poBgaisrui — apt
Linijos White Star naujas garlaivis “Olympic”. Didziausias pasaulj gar
laiyis. /
: _ _ »
degsniij, o dabar jau ir gra
zesniuose butuose. Sunku
kitur rasti taip girtuokliau
jant, kaip cia. Gal uz
plumpsojim$ girtomis kojo
mis po rinkg, telsiskiai ir
gavo vard$ — Telsiij plium
pis.
Baznycia grazi, kunigij
daug, viskas gerame stovy
je, tik kai kurie dalykai
puola j akis ir ausis: — tai
suplikacijos ir geguzines.
Suplikacijos tebegiedama
su visais “ macnumais”.
Matyti, kitur gieda suplika
cijas teisiai is knygutes,
rubricela vadinamos; taigi
vyskupas suplikacijij teks
tq patvirtino. — Kodel jijs
negiedat nauju tekstu su
plikacijij? — Klebonas ne
leidzia. Keista tikrai, ko
del, paciam vyskupui leidus
pakeisti suplikacijij teksta
grynai lietuvisku, Telsiij
klebonas laikos lenkiskij
barbarizmij, kaip zvdas ko
sero.
Keista irgi, kai zemaitis
baznycioje lenkiskai gieda
ir geguzines pamaldas. Te
gu sau butij ir lenkiskos pa
maldos, bet kodel zemaitis
kij nera? Dar lenkij sovi
nistai gali dziaugties tebe
turj ir 2emaitijos sirdyje
tvirt?, pilj — Telsiij bazny
ci§. A. V.
ZABENAI,
Telsiij apskr. -
Pradeta statyti nauja me
dine baznycia; pamatai is
vesti gana graziai, medzio
darbas eina ir-gi speriai ir
graziai, materijolas isanks
to priruosta. 2areniskiai
vienok, ypac, kurie nieko
neduoda arba mazai teduo
da, kisasi su savo kritikos
skatiku, kaip “cicilikai’’ j
kunigy. pelnus. Mat, taip
yra paprastai: kas prie
darbo neprisideda skatiku
arba rankomis, tas kisa lie
zuvj. 2areniskius galima
pagirti uz nepuikum§. Pa
prastoje smirdincioje zydo
luzneje maukia jie degtin?
be uzkandos, o pasiger§ ne
reikalauja nei pagalvio, nei
paklodes: pasilsi ramiai
dumblyne.
Kabarksteika.
PLUKIAI,
Panevezio apskr.
Jail nuo Velykg darbuo
jasi cia matininkas, bema
tuodamas zemg \ kolionijas.
Inzinierius su padejeju hi
drotecbniku isvedzioja lini
jas, kur reiksig iskasti grio
vius. Mat, plukieciai, su
targ keltis j kolionijas, su
tare ir pelkes nusausinti.
Uz nusausinimg pelkig su
tiko ismoketi per 10 metg
daugiau, kaip 1000 rub.
Xvairiais kloniais, kuriais
busig iskasti grioviai, iSf
vestos linijos ilgesnes, kaip
5 varstg. Griovius kas uzu
poros metg; sako, rusai at
vaziuosig is kitur atlikti tg
darbg. Susirinkg plukie
ciai savo parasais patvir
tino sj nutarimg: 1) kuo
met bus iskasti grioviai —
labai juos priziureti, kad
ateityje neuzslinktg, neuz
zeltg; 2)kas nepildys nutari
mo t. y. ilgainiui nekuops
sau pasiskirto griovio, bus
baudziamas 50 kapeikomis
nuo sieksnio. Dabar inzi
nieriai atvaziavo i Sena
miescio sodzig, kur taip-pat
vedzios linijas palei grio
vig. 2. Dulke.
(“Viltis”).
LIEPOJUS.
Bekero ir komp. vielij
fabrikoje geguzio 21 d. is
kabinetas pranesimas apie
darbij pertraukimg trijuo
se skyriuose. Priezastis
buk stoka uzsakymp. Dar
bai vel prasidesia tik uz 2
— menesiij.
— Jrankiij fabrike “Plu
ton” dirba apie 300 darbi
ninloj, tarp kuriij apie 50
yra lietuviij. Yienok lietu
viais mazai kurie beprisi
pazjsta esg, dauguma is jij
sulenkej§ ir j lenkystg ziu
ri kaipo \ kokig nepapras
tg aukstenyb?. Darbai ei
na vidutiniskai, uzdarbis
irgi neperblogiausis. Dar
bo diena — pusdesimtos
valandos su pusantros va
landos pietij.
Geguzio pirmos dienos
paminejimui pagal naujgji
kalendoriij sio fabrikelio
darbininkai buvo metg dar
!>g. Streikavo tiktai vieng
liena. vienok pasekmest^j
sventes isejo nekokios: ap- I
kaltinti streiko vadavavime ■
apie 18 zmoniij likosi pasa- I
linti nuo darbo ir gayp ka- 1
lejim§ nuo 1 menesio, o kai- 1
kurie net po 3 menesius. |
Tarp nubaustpjij daugiaus J
yra finai. m
— Panedelyje geguzio 16^
d., sustraikavo padienia^H
darbininkai “Linaleum” fa-®|
briko Yikander ir Co.H
Straiko aplinkybes tokios^B
mat, fabriko administracijaB
apskelbe darbininkams nau-B|
jas darbo sglygas. LigsiolH
darbininkai subatomis te-Bv:
dirbdavo lig 3 \Vgjij
bargi apskelbe, Mg|j
dirbt lig 5 valand^M
ir numazina moke*
kap. nuo valandos, 1
tiems virs paskirtcl
(pasilikusiems ant \
valandp).
Darbinmkai ant
salygu nesutiko dii'bti
te darb$. Bet vargu kJH
mes, nes nera vienjBn
Straikininkai mane,
juos palaikys ir prie sxHj
ko prisides savo fabrikodHI
bininkai, teciaus kiti H
prisidejo, ir straikuojaneB
beliko tiktai vienas skyriul
Dabar fabrike isklijuof
apskelbimai, kad jaigu dar
bininkai petnycioje 20 d. ^
geguzio nestos ant naujujij
s^lygij prie darbo, tai visi
straikuojantieji bus atleisti.
Liepojietis.
(“Rygos Garsas”)
Atsargus.
— Ar naudojai vaistus.
k$ tamstai uzrasiau?
— Ne, ponas daktare,
— Delko?
— Nes man gyvenimas
yra dar mielas...
Geradarys.
Vyras: — Tai tik cia dar- '
bas! Perkant cigaretua
man isduota klastuotas de
simtukas!
Pati: — Nesirustink per
daug. Stai atiduok tarn
tieregiui elgetai.
Is valsciaus Obio viena
nasle, penkiolikos vaikij
motina — iesko sau vyro.
Tokios moterystes vert? la
bai retai kas galjs apkai

xml | txt