OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, June 29, 1911, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1911-06-29/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

' LEW. WALLACE. '
BEN-HUR
ISTORI^KA APYSAKA
JEZAUS KRISTAUS LAIKU
Sulietuvino
JONAS MONTVILA.
' - U
Tasa.
— Stai yra Sunus Dievo!
Ben-Huras nusedo nuo kuprio, noredamas ati
duoti garbe savo geradejui; tuomtarpu sulaike jj,
Hgiptietes balsas:
— Pagelbek, Huro sunau, nes mauo tevas
mirsta!
Sustojo, apsidaire aplinkui ir pasiskubino pa
galbon. Padave jam puoduka, su kuriuomi jis nube
gu i upe vandens, palikdamas vergui nusbdinti Balta
zara ir suklupdyti kuprj.
Neuzilgo Baltazaras atsipeikejo ir, atkis^s prie
sais save rankas, sauke storu balsu.
j— Kur Jisai?
-— Ivas? — paklause Iras.
Baltazaro veidas buvo nusvites uiganedininm jo
noru kada kalbejo:
— Jisai, Isganvtojas, Dievo Sunus, Kuri vel
maciau.
_. - f
— Ar ir tu tarn tiki? — klause Iras BenJ
— Tai pilnas stebuklu laikas,
^ 1 tojaus vel klau.se Krikstytojo, kad tyro vy
ras staiga pertrauke savo kalba ir, nulenkdamas galva,
suguko:
— Sitai Avinelis Dievo!
Visi dirstelejo \ rodoma puse, o ten stovejo tas
pats, ka ir vakar, zmogus. Ben-Huras ziuredamas i
ta esyb^, stebuklinga veida, reigkiantj malonuma ir
saldybe, pamislijo:
— Baltazaras turi teisybe, bet gal neklysta ir
Simonides. Ar-gi Isganvtojas negaletu buti ir ka
raliumi?
Tail) bemastydamas uzklause Sale stoviucio:
— Ivas yra tai zmogus.
Uzklaustasis nusisypsojo ir tare:
— Tai dailides sunus i§ Nazareto.
XXXY.
— Estera, Estera! liepkie atnesti man vandens!
— Ar nenoretum vatio, tete? • .> .
— Tegul atnega abieju.
Dejosi tai vasarnamyje ant stogo Huru rumu
Jeruzolimo. Stovedama ant stogo Estera ziurejo i
lauka; tuojaus i§pilde teA'o nora, nusiusdama ten pat
stovintj tarna.
Tuomtarpu atejo kitas tarnas ir, pasveikines su
nusizeminimu, tare:
— Sitai jumiems laiskas — ir padaATe aptraukta
antspaudu rygeli.
Paaiskindami skaitytotojui priduriame, kad bu
vo tai 21 d. kovo, apie trjs metai nuo tada, kad Kriks
tytojas dave paliudijima DieAO Sunui Betaberoje.
Tame laike Malluch atpirko nuo Pontijos Pilo
to Huru rumus, reikalaujant to Judai, kuris nenorejo,!
kad jo gimtiniai namai stoAetii tusti.
Zinoma, visi rumai turejo buti pertaisyti, per
mainyta durys, kiemai, trepai, kambariai ir stogai.
Tokiu budu rumai kitaip isveizejo ir netiktai, kad neli
ko nei zenklo taip prazutingu seimynai aplinkvbiu,
bet iiko jtaisyti dar puikiaus, nei seniau. Yisur da
vesi matyti supratimas savininko, islavintas buvimu
villej prie Misenum ir Kjuniomi sostinej.
Xereikia mislvti, kad Ben-Iluras Ariesai apsi§au
ke rumu savininku, nes dar nebuvo tarn laikas.
Ikisiol uzsieme prirengimais Galilejos, laukda
mas Xazariecio, Kuris jam kasdien rodesi nesupranta
mesne esybe. Stebuklingai, alikti prie jaunikaicio
akiu, sukele jo sirdyje abejojimus, kaslink jo budo ir
pasiuntinystes to, kuris turejo buti karaliumi. Kar
tais pribudavo i sventa miesta j savo tevii namus at
silseti, bet visados kaipo svetimas ir svecias.
Tie lankymai nehuvo yientik del atsilsio, nes
Baltazaras ir Iras gyveno rumuose. Mokslinciaus duk
te dar vis laike panciuose jo jausmus, o kaskart silp
nesnis ant sveikatos Baltazaras patrauke ji savo iS
kalba, kuomet tik ejo kalba apie Stebukladarj.
Simonides ir Estera pries lcelias dienas pribuvo
is§ Antiocbijos; sunki tai buvo pirkliui kelione, nes tu
rejo keliauti lektikoje, pritaisytoje ant dviejij kupriij,
o tie nevisuomet ejo lygiai. Kepaisant nuvargimo ne
igpasakytai dziaugesi, kad gavo dar karta pamatyti
savo gimtine Sali. Dziaugesi regykla nuo stogo ir ten
praleisdavo didesn§ dali dienos, kedeje panasioje tai,
kuria paliko namie ant Oronteso kranto. Lengvas
vejalis nese jam kvapsnj nuo kalnu, kuriuos taip gerai
zinojo, kvepavo pilna krutine, ziuredamas i saules be
g| nuo uztekejimo lig nusileidimo. Estera buvo prie
jo salies, jautesi tat laimingu toje vietoje, kur seniaus
gyveno jo neuzmirstina pirma Estera, jo jaunystes
meile, o paskui brangi jo pati. Nepaisant tiek atmi
nimu, neuzmirgo ir prekybos reikalii; kasdien pasiun
tinys parnesdavo zinias nuo Sanbalato, kuris vede rei
kalus Antiochijoje. Kasdien kltas pasiuntinys i§va
giuodavo i§ Antiocbijos su smulldausiais patarimals
v
ne^^imonides^pr^^^^^^^aMu^aMi^^us^part
tp, kuriuos Yisagalis>ugslepe nuo zmonip *kip.
Grjztant Esterai, igpildzius paliepiina, prie te
vo, saules spindulys, atsimugps j zvilg^adias stogo grin
dis, apgviete ja ir negaliina buvo nepripalinti jai gra
zumo. Ugis jos nebuvo aukgtas, be^^niuo puikus,
galva neperdideldj burna apskriti, $$$##?£, reigkianti
igmintinguma ir pasisventima girdies,iodziu, buvo
tai moterigke verta meiles, nes meile buvp pamatu jos
gyvenimo. ‘
Dirstelejo i rygelj, sustojo ir vel atkreipe ant
jo akis; uzkaito, paniacius Ben-Huro pe<5etf, ir nuejo j
kita gona. :1
Simonides valandele pala ike rygelj; apfciurejo
pedetj, sulauze ja ir padave dukterei laiska.
— Skaitvk! — tare.
Temijo i ja ir neramuinas atsimugp ant jo veido.
— Matau, Estera, kad ginai nuo ko gis laigkas.
— Taip, nuo mus pono. > ^ V
Norint nedrasiai, atvirai ziurejdjamj akis.
— Myli j|, Estera? — tare rimtaLr
— Taip. | >
— Ar pamislijai apie tai, ka darai?
— Mislijau, mano teve, kaip nemislyti kitaip.
kaip apie mus Valdova, prie kurio mane riga priderys
tes, bet tas man buvo persunku. f
— Esi gera, kaip kad bu > tavo motina — tare
uzsimislijes; po valandai igvede ji ig uisimislijimo gla
mejimas pergamido.
— Tegiil Yiegpats man atleid^p kad piktzo
dziauju, bet tavo meile nebutu buvu^Janiekiuta, kad
buciau pasilaik^s sibu; 000— kaip tureiau tiesa tai
— nes didele yra pinigu gale, y,
Butu buve argiau man, nes btidaina neverta
jo dirstelejimo, netureciau susiraminimui tos teisin
gos igdidybes, kuria suteike man tavo pasielgimas. Ar
skaityti? . • • ?
— Luktelk — tare — leiskie man tavo genu pa
sakvti ir tai, kas tau gali bnti skausmingiausiu. Drau
ge nesant bus lengvesne nasta. Savo sirdi atidave tu
lai moteriskei.
— Zinau — atsake rainiai. nd nt
— Sugavo ji i kilpas Egiptietp; — kalbejo to
liaus — turi ji savo tantos gabumus, yra daili, pro
tinga, viliojanti; sirdies visiskai netuiri, kaip neturi ir
jos tautietes. Dukte, kuri jzeidzia teya, pripildis su
sikrimtimu dienas savo vyro. -..o;
— Ar-gi ji taip daro? - - .!■
— Baltazaras yra ismintingas, ,-ir nprs stabmel
dis, turi nuo Yiespaties stebuklingas m.alopybes'; kars
tas jp tikejimas duoda jam garbe, o dukte, tyciojasi is jo.
Girdejai, kaip ji kalbejo, apie ji ivakar.J.^ .‘kJaunystes
klaidos yra. atlei|tinos,rseniems p.rijtjukqi ,ismintis, bet
kada jos nustoja, teeina.i kapus.” Biauyi.tai kalba,
tinkama Bymionei; girdedamas tai nenorpms pamisli
jau, kad tokis silpnumas, kaip Baltazaro, patiks kada
ir mane — kas zino, tas laikas gal jau arti. Bet tu,
Estera, nekados tokiii zodziu nepasakysi ant manes —
ne, niekad netarsi: teeina i kapus. Neveltui tavo mo
tina buvo Judo dukte.
Estera asarodama klause tu 2odziu, o paskui
tare:
— A§ savo motinos dukte.
— Taip, esi jos verta, o man tuomi, kuomi Sa
liamonui sventinycia.
Uz valandos uzdejo savo rank^ ant jos peties
ir tare :
“Gelbek ji teve! dnr npnerveluFi
I
— Vostik apsiyes su Egiptiete, pamislys apie ta
ve su apgailestavimu ir pasiilgimu, ues tiiomet su
pras, ko Siandie nemato, kad yra tiktai irankiu jos
rankose. Ji svajoja apie garbe, Eyrnds yda mieriu tu
svajoniu; jisai jai yra duumviro Aridus 'sunus, o ne
sunus Jeruzolimos kunigaikScio Huro.Ji ’
Estera nemegino netiketi tiems 'lod'zlams, da la
biaus gindytis; priesingai, jausdama,1 kad tas teisin
ga, susuko: ■ n
— Gelbek jj, teve! dar nepervelu!
Pirklys nusiSypsojo ir tare:
— Skestantj galima isgelbeti, ^simylejusi neis
gelbes niekas niekad.
— Teve, turi ant jo jtekme. , Pamislyk, jisai
vienas pasaulyj. Persergek jj nuo pavojaus; pasakyk
jam, kokia ji yra.
— Gal ir galediau atitraukti jj nuo jos, bet per
tai atsikreips jisai prie taves? Ne! — primerke akis.
— AS vergas, kokiais buvo mano tevai, o jukA nenu
sizeminciau ant tiek, kad galeCiau tarti: ZiiSik, po
ne, Sitai mano dukte! Yra dailesne uz Egiptiet? ir la
biaus tave myli. — Delto perilgai gyvenau ir perdaug
pasaulyj Senklinau. Tie zodziai sudegintu mano lie
4uvj, amSini akmenjs ant kalnu uzsigrjztu nuo manes.
Va dar karta ne! Del Patriarkii, velydiau drauge su
. V- ' )
tavim eit ten, kur tavo motina miega nepertraukiamu
miegu!
Estera uzkaito.
-— Nemislijau, kad tu jam tq. pasakytum. AS
rupinausi apie jj ir jo laime, ne apie save. Kad tu
rejau dr^sq. pamyleti jj, noriu buti verta jo pagodo
nes, tas gali iSteisinti mano dr^surn^. Dabar pavelyk
perskaityti laiSka.
— Teisybe, reikia jis perskaityti.
Griebesi uz skaitymo, nes norejo pertraukti ta
nesmagiq, kalba.
“8 Nizan.
Ant vieskelio tarp Galilejos ir Jeruzolimos.
Nazarietis ateina. Su Juomi, norints be Jo
zinios, vedu savo legijonq, — antras eina paskui. Ye
lykij iSkilmes duoda proga susirinkimui, nieks nepa
zvelgs. ISeinant mums tare: “Einame j Jeruzolimq,,
kad issipildytu, kas yra parasyta pranasu.”
Mijsu laukimas jau prie galo.
Yeliju tau ramybes, Simonidese.
Ben-Huras”,
Perskaicius atidave laiSkq. tevui, o dziaukcioji
mas spaude jai gerkle, nes kaip-gi galejo buti kitaip,
kad laiSke nebuvo nei iodzio del jos? Juk taip lengva
buvo paraSyti: “ramybe taviemsiems!” Pirmu kartu
gyvenime pajuto uzvydejim,g.
— Basyta tai astunta diena — tare Simonides
— astunta, o siandie, Estera, siandie?
— Devinta — atsake.
— Dabar jau gali buti Betanijoj.
— Gal pamatysime Siandie vakare — tare uz
mirsits izeidima.
— Gal, o gal rytoj; juk rytoj preskos duonos
svente, gal panores svesti drauge su mumis, o su juo
mi ir Nazarietis. Gal pamatyrsime juodu abudu.
Toje valandoje inesta vanduo ir yynas; Estera
padave tevui, kada ant stogo pasirode Egiptiete.
Jdomus dalykas, nielcad zydaukai nepasirode ji
taip daili, kaip dabar. Sviesiis rubai denge jq. nei
migla, kaklas ir rankos blizgejo nuo brangiu akmemj,
taip brangiiiamu jos tevyneje. Veidas reiske uzsiga
nedinima, zenge liuosai. Jos isvaizda tartum gazdino
Estera, ir ji prisiglaude prie tevo, lyg ieskodama jo
giobos.
— Ramybe tau, garbingas Simonidese, ir tan,
grazioji Estera — tare Iras, lengvai palenkdama gal
va link pastarosios. — Kada i tave ziurau, geras prie
teliau, jei man valia taip tave vadinti, primeni man
anuos puikius Persu kunigus, kurie baigiantis dienai
skubinasi ant stogu Sventinyciu pasiusti savo maldas
leklzianciaisi saulei. Jei nori paklausyti apie tas apei
gaSj pasauksiu teva; jisai ta isaiskis, nes paeina nuo
magu.
— Grazi Egiptiete — atsake pavartauniai pir
klys — tavo tevas yra garbingas zmogus ir istikro pa
laikyttt man uz bloga, k;ul jam pasakociau, jog jo per
siskas mokslas yra maziausia dalim jo zinios.
Ant Egiptietes lupu pasirode neuzganedinimo
zenklas.
— Jaigu turiu kalbeti —- tare ji, — tai turiu
priminti, kad maziau verta tobulybe liepia suprasti
apie vertesne... Teikkis man atsakyti, kokia vertesn§
tobulybe patemijai pas mano teva?
— Simonides atsigrizo i ja pavartauniai kal
bedamas:
— Tikras protas veda prie Dievo; tikru protu
yra pa^inimas Dievo; isties, tarp man pazistamu zmo
niu nerasi nei vieno, kuris tur'etu ta prota aukstesnia
me laipsnyje, kaip Baltazaras, ir nieks nemoka jo ge
riau parodvti savo zodziais ir darbais.
Noredamas uzbaigti ta kalba, paeine puoduka
Ir gere:
Iras atsikreipe prie Esteros:
— Neidomu, kad zrnogus, kuris valdo milijonus
ir laivynus ant juru, nesupranta, kas tinka ir ka myli
moteris. Prasitraukime ir ten prie miiro, truputi pa
kalbesime.
Nuejo ir atsistojo toje pat vietoje, nuo kurios
kadaisia Ben-Huras numete lentgali ant Gratuso.
— Ar buvai kada Byrne? — uzklause Iras, zaiz
dama savo antpeciu.
— Ne. — trumpai atsake Estera.
— Ir nenoretum kada ten buti?
— Ne
— All! koks tustfias tavo gyvenimas!
Po to atsiduso taip gailestingai, kad jausmin
giau jau negalima, lyg taip sunkus likimas lytetusi
jos pacios. TTz valandos vel nusikvatojo taip balsiai,
kad galima buvo girdeti ant gatves, ir tare:
— O tu sventas prastume! Smulkijs paukSte
liai, ka gyvena Sfinkso*) ausyje ant tyro smibdij ne
toli miesto Memfis, lygus tau ziniose.
Matydama, kad Estera susimaise, permaine kal
ba ir tare draugigkai:
— Atleisk man, tai juokai; tuojaus uzdengsiu
zaizdq nei pabugiavimu, nes tau kq pasakysiu... kq-tokj,
ko nepasakyciau kitam.
Ir vel nusijuoke, uzdengdama tuomi tyrinejanti
zvilgtelejimq ant Esteros.
— Karalius ateina!
Estera paziurejo j jq su nuosteba.
*) Ismislyta stovyla levo su zmogaus gairn —
perstaio saul§ ir Tcaraliy,.
j^Toliau busX,
NAMAI IR 'LOTAI ANT
PARDAVIMO.
Musy banke randasi di
dziausias “Real Estate” I
skyrius namy ir loty. Lie- |
tuviai pasinaudokite is ge
ros progos, nes visi namai in
lotai randasi ant Bridgeport
to ir apielinkej lietuviy ap
gyventoj. Kam moketi be
reikalo randy, kad galima
tureti savo namuky ir jame
laimingai gyventi. 2mogus
mokedamas randy per kele
ty mety, gaiety igyti savo
locny namy su mazmoziais
prisidejimo keleto simty.
Todel atsisaukite j musy
banky, o mes suteiksime vi
sas reikalingas informacijas
delei pirkimo namy ir loty.
Jaigu kur noretumete pirk
ti namy arba loty patinka
moj vietoj, atsisaukite prie
mys, o mes vistiek sulygsi
me pigiaus ir geriaus, negu
kiti agentai.
Cionais paduodame sura- j
sy nekuriy ir loty, kurious J
galima pirkti labai pigiai: I
AUBURN AVE. M
2 luby medinis namas, 3 storai ir I
3 gyvenimai. Randos atnesa $1300.00 ■
metams. Kaina . $17000.00. S
2 luby kampinis murinis namas, 1 I
storas ir 1 gyvenimas. Randos atne- ■
sa $315.00 meams. Kaina .. $2200.00. 11
2 luby medinis namas, 2 gyvenimai.
Randos atnesa $288.00 metams. Kai- H
na . $2300.00. ■
2 luby medinis namas, 3 gyvenimai.
Randos atnesa $336.00 metams. Kai- ■
na . $3000.00. V
2 luby medinis namas, 2 gyvenimai. ■
Randos atnesa $300.00 metams. Kai- B
na . .V... $2200.00. fl
1 lubij murinis namas, 1 gyvenimas.
Kaina . .. $2700.00. fl
2 luby murinis namas. Randos at- ^B
nesa $360.00 metams. Kaina $3600.00. fl
ARCH ST. ■
1 luby medinis namas. Randos at- ^B
nesa $300.00 metams. Kaina $2000.00. fl
1 luby medins namas, !2 gyveni- |
mai. Kaina . $1500.00. 1
1 lubu murinis namas. _ Kai,. ■
na . . 8a.
ARCHER AVE.
2 luby medinis namas. Kai- I
“a . $3000.00. I
EMERALD AVE. g
2 luby medinis namas. Randos at- ]
nesa $540.00 metams. Kaina $3000.00. I
1 luby murinis namas, 1 didelis pa- ]
gvenimas ir maudykle. Randos at- m
nesa $204.00 metams. Kaina $2000.00.^J
2 luby medinis namas. Rando^Hf
atnesa $420.00 metams. Kai-^fl
2 luby murinis namas. Randos at-^Bl
nesa $300 metams. Kaina $4000.00. ■§§
2 luby medinis namas. Parsiduoda^B
labai pigiai tiktai . $2800.00. ^B
2 luby medinis namas, 4 gvvenimai.^H
Kaina .‘$4000.00.fl|
FISK ST. fl
2 luby medinis namas, 4 gyvenimai^^B
Kaina . $4500.00J^fl
2 luby murinis namas, 3 gvvenimai.^Bg
Kaina . ‘$3200.00,flg
FOX ST. fl
1 lubu medinis namas, 6 kamba- ^B
riai. Kaina . $1900.00.
HALSTED ST. ■
1 lubij medinis namas su storu. ‘
Kaina . $3000.00.
1 lubij medinis namas, 1 gyvenimas,
su maudykle. Kaina . $2300.00.
2 lubij medinis namas ir storas su
keturiais kambariais ant 2 lubij po
9 kambarius. Eandos atnesa $430.00
metams. Kaina . $4000.00.
1 lubij murinis namas ir Storas su
5 kambariais. Kaina __ $3000.00.
KEELEY ST.
1 lubij medinis namas, 6 kamba- ]
riai. Kaina . $1400.00. |
1 lubij medinis namas, 2 gyvenimai. I
Kaina . $1600.00. 1
LOWE AVE.
_ 1 lubij murinis namas su 6 kamba- J
riais. Namas jtaistas pagal naujau- ■
si:j bud:} . Kaina . $3000.00. I
MORGAN ST. |
3 lubij bizniavas murinis namas, sto- J
ras ir 8 gyvenimai. Bandos atnesa 1
$1680.00 meams. Kaina .. $15000.00. ’
2 lubij murinis namas, 4 gyvenimai
Bandos atnesa metams $432.00. Kai
na . $5600.00, ■
1 lubij medinis namas ir 2 lubij mu- I
rinis namas. Kaina . $5600.00, A
1 lubij medinis namas su visais jtai- A
symais ir 2 lubij medinis namas. Kai- A
na . $4800.00 A
1 lubij murinis namas. Bandos at- "
nesa $600.00 metams. Kaina $4900.00.
1 lubij murinis namas su visais jtai- '
smais. Bandos atneSa $230.00 me
tams. Kaina . $2500.00,
1 lubij murinis namas. Kai
na . $2500.00
PARNELL AVE.
2 lubij medinis namas. Eandos at
nesa $300.00 metams. Kaina $2057.00
LOTAI.
1. Lotas lanal geroj vietoj tarp lie- ]
tuviij ant Auburn ave. ir 32 gatves,
Lotas 25x100 peddij. Kaina .. $700.00.
2. Du lotai labai geroj vietoj tarp
lietuviij apgyventa ant Morgan ir 33
place. Lotas 50x130 pSdij. Labai
geroj vietoj bent kokiam biznij kaip
tai del drabuzinio storo arba “nickel
shoe" teatro. Kaina uz abudu lo
tu . $4000.00,
3. Simtas loti} ant 46 gatves tarp
Western ave. Bock well ave., Talmas
ave., Washtenaw ave., Fairfield ave.
ir California ave. Lotai randasi la
bai puikioj vietoj. Vanduo randasi
ant visij lotij. Suras taipgi pradedi
jvesti ant Western ave. Situos lotui <
daugiausia perka lietuviai, slavokai,
iekai ir lenkai. Pasinaudokite i5 g»
ros progos. Tie lotai parsiduoda ui
$225.00 ir auksCiau.
4. Du lotai ant Western ave., Ir 4( J
gatvSs. Kiekvienas lotas $225.00 il 1
aukSJiau. J
JONAS M. TANANEVICE l
3244 So. Morgan St., j
Chicag o, HL I
^A

xml | txt