OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, July 13, 1911, Image 11

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1911-07-13/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

Administracija Liet. Teatr.
Draugystės po priegloba fcv.
Martino.
Nik. Overlingas, Piririn.,
3245 S. Morgan St.
Stan. Stonevieze, Viee-prez.,
3206 Auburn Av.
Ant. Kasparas, Prot. Baštin.,
3239 Auburn Av.
Eom. Kadzievski, Fin. Bastin.
1900 W. 17th St.
Mart. Kadzievski, Iždininkas,
3244 S. Morgan St.
REŽISIERIUS TEATRŲ.
Martinas Z. Kadzievskis,
3214 So. Morgan St.
Administracija Dr-tes Sv.
Stanislovo V. ir K.
Juoz. Klimas, Pirmsedis,
4527 Marshfield Avė.
Mot Kandis, Pagelbininkas,
4608 So. Wood St.
Paulius P. Baltutis, Prot. Rast.,
3244 So. Morgan St.
Jurgis Brazauckas, Fiu. Kast.,
4530 So. Wood St.
Kazimieras Stulga, Kasierius,
4513 So. Wood St.
Administracija D. L. K. Vy
. tauto Politiško Kliubo.
f VrLEES-BAKRE, PA.
J. liaukis, Pirmininkas,
4įj5 So. Grant St.
J. Ažis, Pagalbininkas,
130 Staunton St.
K. Kučinskas, Fiu.. Karst.,
1C8 X. Waskuigtci St.
P. Aceviče, Kast. Prot.,
58 Sheridan S:.
J. Kekus, Kasierius ,
138 S. Meade St.
J. Aušura, Glob. Kasos,
159 Becse St.
J. Grimaila, Maršalka,
31 Taimery So.
Administracija Draugystės
Lietuvos Sūnų Ko. 1.
ANT TOWN OP TAKE.
Tam. Petrokas, Pirmsėdis,
4014 So. Wood St.
K. .Tovaiszas, Vice-prez.,
4800 S. Paulina St.
Tuoz. žalandauskas, Prot. Rast.,
4513 Hermitage Avė.
fc Vaitkaitis, 4549 S. Hermitage Av.
Antanas B. žemaitis, Kasierius,
4731 So. Wood
Kliubas Lietuvos Kunig.
Miildaugio.
V. Zachareviče, Prez.,
917 — 33rd St.
Martinas Kudzievskis, Sekr.,
3244 So. Morgan St.
J. M. Tananeviče, Kasierius,
3244 So. Morgan St.
Knn. M. Kraučunas, Kapelonaa,
32nd PI. and Auburn Avė.
Vyriausybė Susivienijimo
Lietuvių. Namų Savininkų.
Ji ii. Tananeviče, pirmininkas,
3244 So. Morgan St.
J. Kidikas, kasierius,
, K. Climieliauskaa, raštininkas,
3231 Aufcurn Av.
Administracija Dr-tės Šv.
Juozapo Laim. Sm.
I
^■Juozapas Zainndauckas, Prez.,
Įf 4513 Hermitage Are.
rfurgis Leščinskis, Vice-Prezidents,
4535 So. Honore St.
Juozapas Paleckas, Prot Rašt,
4558 So. Marshfield Are.,
ronas Przijalgauskis, Finansų raštinin.
4723 So. Marshfield Av.
I Stan. Anučauskas, Kasteriąs,
4559 So. Hermitage Avė.
Administracija L. L. U.
Kliubo.
BE PARK, WILKES BARRE, PA.
Adomas čikanauskas, PirmsSdls,
78 Lee Park Are.
Teofilius Faustas, Pagelbininkas,
78 Oiford St.
Juozas Adominas, Trot. Sekr.,
R. E. D. No. 1. Rox 172.
Alex čerbauskas, Fln. Sekr.,
78 Lee Park Are.
lrank Zatautis. Kaslerlus,
R. F. D. No. 1 Box 171.
“Kataliko” Kliubo
Administracija.
EDWARDSVILLE, PA.
Mo;. Stragis Pirmsėdis.
446 Main St.
Jonas Kučinskas Bastin.
238 Slocum St.
Administracija Lietuviškos
Tautiškos Draugystės
“Vienybė”.
S. Pocius Pirmsėdis,
670 W. 18th St.
Stan. Badaviče, Protokolų Bašt.,
1823 Striug St.
M. J. Tananevicze Kasierius,
670 W. 18th St.
J. Girgždas Pirmin. Padėjėjas.
913 — 19th PI.
Jonas Simanas, Finansų Bašt.,
2037 Canalport Av.
i
Dr-st§ Šv. Kryžiaus Ant
Town of Lake.
A. Kasmauskis Pirmsėdis,
4559 Hermitage Av.
J. Vasilkus, Pagelb.,
4508 S. Wood St.
Ang. Saldukas, Protokolų Bašt.
4738 So. Paulina 8t.
K. Karkai, Kast. Fin.,
4519 S. Paulina St.
t M. AmbrozE.itis, Iždininkas,
4447 So. Honore St.
ir stė Lietuvių Jaunikaičių
dainos Mylėtojų.
.. Mieszlaikis, Pina.,
2122 W. 23rd St.
J. Vasikauekas, Pag.,
2409 S. Hcyne A v.
S. Pocius, Baštin. Prot.,
670 W. IStt St.
[. Neverauc*,**, Ra. Baitin.,
2154 W. 24 St.
af. Palionis. Iždininkas.
083 & Lmritt St
Administracija Dr-stčs Šv
Mateušo Apaštalo.
Petr. Andrejauckas, Pirm.,
918 — 33rd St.
Antanas Mazelanskis Pagelbininkas,
3302 t'c. Morgan St.
Nikodimas Overlingas Bašt. Piot,
3245 So. Morgan St.
Altanas KasparaviSia Kaiti. Piti.
3239 Aaburn Ava.
Kazimieras P. Sirus Iždininkas,
918 — 33rd Str9et.
ign'1 sas Brazauskis Knygius,
3220 Illinois Court.
PASARGA: “Už korespondencijas,
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija
neatsako”.
Oraugiscziiį reikalai
TEMYKITE
LIETU VIAI!
TAUPYKIT PINIGUS.
Keistuto Paskolinimo ir Buū-i mojimo
Dr-stė No. 1 (spulka).
Nauja 40ta Serija atsidarė Gegužio
11 d. 1911 m., ant Dr-tės susirinkimo
kuris atsibuna kas ketvergas 8 vai.
vakare J. Bidiko svetainėje, 3251 Illi
Court. 6i spulka yra seniausia
yįsy lietuvišką spulkij Chicagoje.
kaina 25c., taigi draugai gali
užsirašyti keletą akciją^ akcijos užsi
baigia už 6 metą ir kiekviena akci
ja tur atnešti $100. Taigi guodojami
draugai meldžiame užsirašyti kiek ga
lima sau akciją, nes tai yra geriau
sias būdas dėl susįeėdijimo pinigą,
mokant po kelis centus arba dole
rius ant savaitės. Virš minėta Drau
gystė (spulka) yra po priežiūra valsti
jos Illinois ir yra vedama pagal tie
sas valstijos.
Paskolas duoda tiktai ant pirmo
morgage su peržiūrėjimu visą popierą
ant atsakančią namą.
Su guodone,
S. A. Pileekas Sekretorius,
2002 W. 22 St.
Chicago, UI.
MITINGAS.
Susiv. L. B. K. A. lo-ta kuopa lai
kys savo mitingą nedėliojo 16 d.
Liepos, 1911, 12 vai. diena, salėje pa
rapijos šv. Jurgio Iv. ant 32 PI. ir
Auburn Avė.
Kiekvieną sanarį meldžiame pasisto
roti pribūti ant šio mitingo, nes labai
daug svarbių dalykų turime dėl ap
svarstymo.
Alek. Byanskas prez.,
M. Z. Kadzievskis sekr.,
3244 So. Morgan St.
TĖMYKITE NARIAI!
Dr-stė Šv. Kryžiaus laikys savo pus
metinį susirinkimą nedėlioj, 16 d. Lie
pos (July) paprastoje svetainėje, 45
ir Wood gatvės. Susirinkimas pra
sidės 2 vai. po dievmaldvstės. Kiek
vienas narys neatbūtinai privalo pri
būti, už nepribuvimą bausmė pagal
instatus.
Su pagarba,
Pirmsėdis A. Kasmauskis,
Barštininkas Aug. Saldukas .
TĖMYKIT NARIAI!
Liet. Teatr. Dr-stė šv. Martino
laikys savo pusmetini susirinkimą ne
dėlioj, 16 d. Liepos (July), 1911 m.
1-mą vai. po pietų, šv. Jurgio K. sa
lėje, salės No 16, ant kampo 32 PI.
ir Auburn Avė. Kiekvienas narys
privalo pribūti, nes bus daug svar
bių dalykų dėl apsvarstymo. Už
nepribuvimą bausmė pagal narių nu
tarimą.
Su godone,
N. Overlingas Pirms.,
A. Kasparas Bašt.,
3239 Auburn Avė.
NUO KIMITETO RENGUSIO AP
VAIKščIOJIMĄ 4-je D. LIEPOS.
Vardan Komiteto šiuomi ištariame
širdingą ačiū kaip asmenims taip ir
draugijoms, kurios ar tai pimgiškai, ai
dalyvaudami prisidėjo prie puikaus
painiosimo lietuviško skyriaus apvaikš
ėiojimo kaip vidurmiestyj, taip lygiai
ir parkuose vakare.
Visas draugijas, kurios dar nesudė
jo savo aukų padengimui to apvaikš
čiojimo iškašėių, meldžiame pasiųsti
savo aukas į p. Joną F. Eudeikį, Ko
miteto kasierių, 4605 S. Hermitage
avė., kuris kiekvienam išduos kvitą.
Suvedus visas rokundas, bus viešai iš
duota atskaita, su nurodymu vardų ir
paaukotų pinigų.
Prie tos progos pranešame visoms
Cliicagos lietuviškoms draugijoms, jog
7 d. Rugpjūčio (Augiist) 1911 metų,
8-tą vai. vak; re bus viešas susirin
kimas visu lietuviškų draugijų atsto
vų, svetainėje parapijos šv. Jurgio,
kertė 32-ro PI. ir Auburn Avė., kur
bus išduotas pilnas dabartinio Komi
teto raportas ir bus bandyta sutverti
iš draugijų atstovų Komitetą, kuris
vienytų draugijas visuose tautiškuose
reikaluose. Tan susirinkiman kvie
čiarna ir pavieni asmenjs, kuriems ru
pi labas lietuvių Chicagoje.
Dar sykį ištardami širdingą ačiū vi
siems prisidėjusiems prie pereito ap
vaikščiojimo, pasiliekame.
Su pagarba,
J. J. Elias, Prezidentas,
J. J. Hertmanovičius, Sekretorius.
ura visi ant iškilmingo
PIKNINKO.
Su lenktynėmis ir išlaimejimais pa
rengė Dr-ste Karaliaus Dovydo, nedė
lioj, 23 d. Liepos (July), 1911 m.,
Bergmann’s G-rove, Eiverside, III. Era-"
sidės 9 vai. ryte ir trauksis iki vėlu
mo nakties. Muzika. P. Budriaus.
Kviečiame visus letuvius ir lietuvai
tes, senus ir jaunus, atsilankyti be
skirtumo, praleisti laikų gražiai prie
muzikos, ir pamatysite daug juokų per
lenktynes, o labiausia kaip bus bul
vių rinkimas. Atsilankusius svečius
stengsimės priimti kuogeriausiai.
(28—29) KOMITETAS.
DIDELIS METINIS PIKNIKAS.
Parengtas Br-stės šv. Petro ir Po
vylo, atsibus nedėlioj 16 d. Liepos
(July), 1911 m., Antano Zopelio, lie
tuvio darže, Summit, III., kampas
Archer ir Center Avė. Piknikas
prasidės 9 vai. iš ryto ir trauksis iki
vėlumo nakties. Inžanga 25c. porai.
Užkviečiam visus nuoširdžiai, kaipo
jaunus taipo ir senus atsilankyti ant
musu iškilmingo pikniko, nes labai yra
graži ir daili platforma dėl pasišoki
mo ir daržas gražiai papuoštas viso
kiais medžiais ir šviesa elektriko, iš
ėjus iš daržo, puikios pievos dėl pa
sivaikščiojimo ir kalnai kokių dar ne
regėjote, už tai nepraleiskite šito pik
niko, o mes iš savo pusės stengsimės
visus svežius gražiai jjrimti. Muzyke
bus p® vadovyste A. Pilacko.
KOMITETAS.
PASARGA j — Važiuodami imkite
Archer Avė. Limits karus iki dypo,
po tam Joliet karus, kurie davež iki
daržo vartų, ten komitetas visų pa
lauks. Nuvažiuoti visas kelias tik
10 centų.
UBĄ VISI KAS OWI 18 DŪMO
ANT ANTRO METINIO NAKTINIO
(MOONLIGHT) PIKNIKO.
Parengto storone Simano Daukanto
Teatr. Jaun. Kliubo, kuris buvo pa
rengtas ant pereito Birželio 24 d. 1911
m., bet iš priežasties didelio lietaus
buvusio tą dieną ir naktį, paliko ati
dėtas ant Subatos vakaro ir per visą
naktį, Ljppos (July) 22, 1911 m.,
Tony Zopelio (lietuvio) darže, kam
pas Archer ir Center Avė., Summit,
III. Prasidės 6 vai. vakare ir trauk
ais per visą naktį iki 7 vai. nedėlios
rytą. Puiki “Birutės” muzykė jgriež
naujausius amerikoniškus ir lietuviškus
šokius. įžanga 25c. ypatai. Tikietai
bus tie patįs geri kas turi tuos senus,
kurie buvo rašyti ant Birželio (June)
24, 1911 m., galės įeiti į daržą kas at
siveš. Užkviečia
KOMITETAS.
PIRMAS LIETUVIŠKAS DIDELIS
PIKNIKAS.
Parengtas L. T. Dr-stės Kunigaikš
čio Algirdo, atsibus subatoje, 22 Lie
pos, 1911 m., Schick’s darže ant pir
mo str. ir kertės 9th avė., Melrose
Park, Dl. Prasidės 2 vai. po pietą,
širdingai užprašome visus lietuvius ir
lietuvaites, kavalierius ir paneles vie
tinius ' ir iš aplinkinią miestelią at
silankyti ant tos puikios zabovos, nes
tai bus vienas iš puikiausią pikninką.
Nes muzykė susidės iš geriausią mu
zikantą, kad už grajins, tai net sal
du pasidaro ant širdies ir platforma
dėl šokią, tai puikiausiai intaisyta, ge
riausia ir didžiausia, galima sutilpti
į šimtą porą, kad šokti ant syk. In
žanga 25c . ypatai. Iš Cbicagos va
žiuojant reik imti Lake str. karus ir
važiuoti iki galo, paskui eit pekščiam
4 blokus į vakarus iki daržui. (28—29)
PAIEŠKOJIMAI.
Reikalinga mergina lietuviškoje
krautuvėje už pardavėją (Drv goods).
Mokestis atsakantis už darbą, taipgi
yra reikalaujamas paliudijimas. Malo
nėkite atsikreipti po No. 715 — 120
St., W. Pullman, III. (28—30)
Reikalaujam agentų norinčių sau su
tverti pastovius inėjimus, taip kad ne
reiktų remtis ant nuolatinių algų. Ijtes
galime pradėti tau **biznį”, kur tu
gali padaryti pinigus. 'Turi maž kiek
kalbėti angliškai. Atsišaukit nuo 10
vai. ryto iki 2 po piet, Coin Exehange
Insur. Co., 1040 First National. Bank
Bldg.
Reikalaujame buferių No. 1, supran
tančio visą bizni, turi: tnojcfti angliš
kai kalbėti, gera užraokeaįis dėl tei
singo vyro. Atsišaukite tuo jaus. Mor
kus Bros., 3402 S. Halsted Št.
Paieškau savo tikro brolio' Vincento
Arnasio, Kauno gu.b.,. Raseinių pav.,
Šilalės volosties, Tenenį? paėap. Se
niau gyveno Pittstbn,- Pav o dabar
nežinau kur. Prašau, ar jis pats, ar
kas kitas pranešti ant adreso:
J. Aruasis,
370 Hamilton St., Grand Rapids, Mieli.
Paieškau savo draugo ir draugės,
Jono Maslaucko ir Petronėlės Garš
vaitės, abudu Kauno gub., Panevėžio
pav., Joniškio parap., Valdaikių so
džiaus. Jie patįs ar kas kitas, mel
džiu pranešti ant adreso:
Aralentas Kajarunas,
488 Main St., . Hartford, Conrt.
Paieškau savo vyro Antano Ja
nauskio, paeina iš Kauno rėdą Rasei
nių pav.,, Tauragės valsčiaus, sodžiaus
Nakaičių. 2 metai ir pusė kaip gy
vena Amerikoj, dirba anglių, kasyklose.
Pranešu, jog aš Uršulė JonauskienŠ at
važiavau iš Lietuvos pas brolius j.
Chicagą ir noriu taipgi žinot apie sar'
vo vyrą, kame jis gyvena. Jis pajs
ar kas kitas apie ji žino, meldžiu atsi
šaukti ant šio adreso:
Uršulė JonaiftlUbųė, '.
4558 S. Marsbfield avė., i CE'ėągo, BĮ.
Paieškau Elzbietos Lemezukė , per
nai pavasari išvažiavo „iš Ško
tijos i Ameriką ir aš dabar norėčiau
žinoti kur ji yra. Meldžiu jos pačios
„r kas kitas kas ją žino pranešt i man
ant antrašo:
Juozupas Kaniuška,
218 River St., Excter Boru,Pa.
(2&—28)
ANT PARDAVIMO.
- ---—•. /•
Parsiduoda puikus Saliunas ant kam
po parko, su didele- svetaine, iš prie
žasties savininko išvažiavimo ant tar
iau. Atsišaukit pas savininką: 1444
S. Jefferson st., kampas 14tli PI., Chi
eago, III, arba į "K-to’* redakciją.
(21—28).
Parsiduoda Barberšape, ant dviejų
krėslų ir 3 stalai grajinimui bolės ar
ba pool room pigiai iš priežasties sa
vininko užsiėmimo su kitu bizniu, arba
paieškau barberio atsakančio tų darbų
mokančio, mokestis atsakantis. Kreip
kitės pas savininką ant adreso:
K. J. Kodis, _
611 E. Main St., De Kalb, HL
(27—29)
Ant pardavimo forničei dėl 4 ruimų
parsiduos nebrangiai, nes savininkas
nori išvažiuoti į Lietuvą. Norinti
pasinaudoti iš geros progos, lai -atsL
šualcia po adresu:. Kaz. Pilipaviče,
3244 So. Morgan st., Chicago, III.
(26—28)
Ant pardavimo krautuve arbatos,
kavos, sviesto, kiaušiniu ir kitokiu
grocernčs daiktą, labai pigiai, gerojo
lietuviais rr lenkais apgyventoje ap
linkinėje. Pasinaudok it iš progos,;
nes savininkas turi parduoti kuogrei
eiausia. Norinti gali atsišaukti į “Ka
[■kaliko” Bedakcija arba per Telefonu
Normai 1*5, (28—30)
Ant pardavimo grcl
su namu ir vionujol
randasi labai geroj! ,,\1
VI? IT uaucę apgyventi:
dėl lietuvio. “■'3rrr
Northcott avit.,
((28—SO)
swr
proga
. 4831
Chicago, UI.
-t
visu inren
fferas biznis, lie
Ww*Į| apgyventoje vietoje; priežastis—
savininkas išvažiuoja ant farmos. At
sišaukite pas Matui Hoieša, 1711 S.
Union St, 28—30).
DIJ-KART NEDELEflS LAIKRAŠTIS -
“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS .
_ Išeina Icas iitarnMas ir petouiila.
PRENUMERATA KAŠTUOJA:
AMEBIIOJ fmetams *2-|?
L pusei matų $1.25
EUROPOJ f ir Lietuvoj $3.50, Angli
■_( joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.
Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai.
W. D, Boczkauskas & Go.
520-522 W. South Ali., - Mahanoy City, Pa.
Visotinas Išpardavimas Krautuves.
Visi kokie tiktai randasi drabužiai krautuvėje bus
parduoti už daug numažintas Minas.
Vyriški t viršutiniai ir apatiniai marškiniai, kelnės
šventėms ir darbinės, skrybėlės, naktaizos, kalnieriai,
vyriškos ir moteriškos pančekos; vyriški ir moteriški
čeverykai ir daug kitokių daiktų,.Ms kam reikalinga,
turime. JjTiskas tas, turi būti parduota bėgyje vieno
mėnesio if na&rias išrandavotas, nes savininkas neatbū
tinai turi išvažiuoti į krajų. Todėl, pasiskubinkit kol j
dar visko yra pilnai ir naudokitės iš pigumo, tuom už- j
čėdysit sa!u didelį procentą, nes viskas bus parduota už
NUMAŽINTĄ kainą, nes čia parsiduoda ne kad už
dirbti, bet kad yra reikalas išvažiuoti, ir todėl užčėdy-1
šit “štornSnkd pelną” sau. Jaigu kas mislytų kitaip,
tai labai užMįečįame- atsilankyti, kad ir nieko ne- i
pirksit, bet teiš busime užganėdinti, kad persitikrin
sit, jog tiesąsakom, kad atsakantis tavoras ir pigi
Mina. Jaigu kas norėtų visą ta vorą paimti kartu ant
biznio, tai labai linkime, bą tai gera proga; biznis iš-,
dirbtas ir nesigailės nupirkęs. Atsišaukite pas,
K. STULGA, 45*3 So. Wood Street
CHICAGO, ILL. į
Totophone'Yerds 1454
WM. E. FURLONG
FIRE INSURANCE
3502 Se. Hnisted Street,
Chicugo, Wi.
Lotai! Lotai!
Tik $225.00 ir aukščiau
Ant 46 gatvės S. Fairfįeld Av. So. Wash
tenaw A.vtC 8. Talman ir S. Roekwell St
■ S'i-.'."..*-!
Vanduo visur ant lotų įvestas. Geriausia proga
Lietuviams'nusipirktl tuos lotus, nes lotai randasi ge
riausioj apygardoj mieste Chicagos, kadangi tenai la
bai puikus oras. Tenai prieina karai Westem Avė.
ir 47-tos gatvės, ir visą miestą galima apvažiuoti už 5c.
Pasinaudokite iš geros progos, nes trumpu laiku
lotai bus brangesni.
Dabar yra geriausias laikas pirkti šiuos lotus,
nes šiuo laiku yra geriausiai statyti „namus kadangi jau
oras gana šiltas. / ^
Atsišaukite prie savininko: • 'v A ; • •• j
J. M. TANANEVICZE
3344 S. Jrtorgan St. Chicago.
DYKAI. — Pirkite pas mue 18.00 1
vertes tabako ir išslskirklt sau dovaną
iš sekančių daiktų: 1. Naujausias im
portuotas fonografas, su dldella nike
liuota dūda ir rekordu, kuris grajlna
garsei ir aiškel. Kiekvienas gali turėti
savo name koncertą. 3. Geriausia
armonika vokiško išdirbinio su notom
ir ttt. 3. Gražus nikelinis laikrodis
sn muzike. Kiekvieną kartą muzika
grajina 10 minutų. 4. Gražus, padai
linti vyriški arba moteriški laikro
dėliai. 5. Stalavi inrankiai gražioje
dėžutėje: 6 peiliai, 6 šakutės, 6 dideli
šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1
šaukštukas cukrui. 6 Rašomoji ma
šinėlė, kurią kiekvienas gal! į
vartoti. Apart to duodame iš- ^
siskirti: gražų alNumą foto
grafijoms su muzike, 10y2 col. augštą.
Gražu užbouą alui, su muzika, 8ya co
lio augščlo, su gražioms figūroms, ka
da uzboną paimi muzika grajina, c ka
da pastatai všl perstoją.
Už musų dovanas vien norime, kad
pagarsintumėt musų firmą. Atsiųskit
mums ant rankos 50 centų pačtiniais
ženkleliais, o mes jums prisiusime 40
pakelių tabako už 6 dolerius, dovana
per expresą. T
Kam prekės nepatiks, gali JI su
gražinti.
English-Asiatic Tobacco Co., Dept. T.
115 Ea»t 7th Street New York City.
TEL. DROWEB 285
Kleker’s Photo Studio
Geriausias Fotografas ir Artistą," mieste. Atlieku viską atsakau
čiai pagal naujausią madą, visokios rušieB fotografijas su di
džiausiu pasisteilgimu: veseliją, kliubą ir visokios rūšies foto
grafijas. Mana specijališ kurnu yra koloravimas ir padidinimas
fotografiją is mažą į dideles. i\j^^yĮ_palnidijima Senatvės nuo
kunigo, ateikit pas mane, o aš įiresiu jusą Tbtogrttfiją į rėmus.
1645 West 47-th Street, CHICAGD.
20 metų senas laikraštis
“LIETUVA”
Išeina kas Pėtnyčia Chicago, UI.
Laikraštis, “Lietuva”, 8 puslapių, didelio
formato, redaguojamas geriausių redaktorių, tai
pina raštus geriausių raštininkų ir visuomet pil
nas naujausių ir tikriausių žinių iš Lietuvos, A
merikos ir viso pasviečio, ypač iš didžiausio svie
te miesto Chicagos, kuriame gyvena apie 60.000
lietuvių ir turi šimtus visokių pašelpinių, teatra
liškų, bizniškų ir kitokių draugysčių.
“Lietuvos” prenumerata Suvienytuose Vai
stų uose Siaurines Amerikos: —
Metams $2.00, puse! metų $1.00.
1 Kanadoj ir Mexike:—
Metams $2.50, pusei metų $1.25.
Rossijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinese vieš
patystėse: — Metams $3.00, pusei metų $LS0.
Užsirašyti “Lietuvą” galima kiekviename laike.
OžsiraŠant “Lietuvą” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per
pačto Money Orderi arba pinigais registruotame laiške ant išleisto
jo ranką, adresuojant šiteip:
A. OLSZEWSKI,
3252 5o. Haisted St., Chicago, III.
RAŠYK tuojau,, o gauti vieną “Lieta vot” numerį ant pažiūros dykai.
Atsakančiąsias
Lietuvis
Fatografistas.
VYRAI!
PASITEIRAUKITE SU
Dr. ZINS
Senu patyrusiu ir pasekminglauslu specialistu Chicagoje, kuris
aplanko savo ligonius ypatiškal.
Mydaolią be jokios naudos, ir mano noru yra parodyti visiems tiems žmonims, kurie gy
dėsi pas tuziną ar daugiau daktarų be jokios naudos, kad aš vartoju vieninteli būdą, ku
riuomi tikrai ir ant visada išgydau.
VYRAI ATGAUKITE SAVO SVEIKATĄ
atsilankykite į mano ofisą ir pasiteiraukite sn manim draugiškai. Kalbame visomis kal
bomis. Tamista gausi geriausį patarimą ir pasinaudosi mano patyrimu, įgytu per 14 metu
esant specialistų vyrų ligą. Jaigu tamstos padėjime yra dar viltis, tai as tamstai parody
siu kaip išsigydyti ir
Kgydau visiSkai ligas skilvio, plauSių, kepenų ir inkstų.
Ne mok ik už nepa sėkmingą gydymą-H EISŽCYDO, NEMOKĖK.
Slaptos
Vyrų Ligas
Pražudytas Vyrišku
mas, LfgosKspsnif Ir
Inkstų
išgydomos greitai visiškai ir
užlaikomos paslaptyje. Ner
viška Negale, Silpnumas, Pra
žudytos Pajiegos, Gyslų Išty
simas, Kraujo Užnuodijimas,
Szlapumo Nubegimai.
Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kvėpavi
mo Ligos išgydomos visiškai
mano vėliausia metodą. Szir
diez ligos.
[Išgydo, km birtum svolkas
Specialistas.
Vyru ir Moterų Li£u«
(Ištyrimas Dovanai)
KRAUJO <
UZNUODIdlMJį
ir visas odos ligas, kaip Spuo
gus, Piktąją Dedervinę, S šun
votes. Niežus, Hemorhoidus,
Patinusias Gyslas, Naikinan
čius Nubegimus, Įsisenėjusias
Ligas.
Moterų
Ligos
Vidurines Ligos, Skausmai
Strėnose, Baltosios Tekėjimas
ir kitos ligos išgydomos visiš
kai. Užpakalines žarnos, įsi
senėjusios ir nerviškos moterų
liifos.
VISISIKO ISICiJIMO kiekvienai Įieško. As tamistą išgirdysią visiškai, jaigu tamista
tiK pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano at
sakančio gydymo, o išlygos yra labai lengvos. Ateik šiądien ir pasdiuosuok nuo kente
(RODĄ DOVANAI./ KalbameLietuviszkai.
Dr.ZINS, 183
__' „
lt. CLARK ST.PUIPAPP
Tarp IMplIrUi UlIlUHvM
Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 vakTiTadilIoms nuo 8 ryto Iki 4 po ^

xml | txt