OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, July 13, 1911, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1911-07-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

Žinios iš Lietuvos
NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Valkininkų, dekonas kun.
V. Mironas gavo iš Vilniaus
gubernatoriaus Liubimovo
pranešimą, jog jam leista iš
laiciclinati Vilniuje„. lietuviu
kalba laikraštį vardu “Vil
niaus Spindulys”. Nauja
jame laikraštyje bus deda
mi: 1) straipsniai doriško'
turinio, 2) politikos ekono
mijos, 3) beletristika (apy
sakos, eilės), 4) žinios iš
Lietuvos, Rusijos ir užsie
nių ir 5) apskelbimai. Pre
numeratos kaina: metams 1
rub. 50 kap., pusei metų 75
kap. Redaktorium pasira
šys kun. Petras Kraujelis.
TVEREČIUS,
Švenčionių apskr.
Ši parapija yra grynai lie
tuviška. Treti metai jau
suėjo, kaip užbaigta daili
bažnyčia, tik altorių dar nė
ra. Šis miesčiukas butų
V
lūs, nes daili
Imto pastatytas ,tik
ad čia nėra mugių
[draugijų. Žmonės
^derlingą, tik labai
W. Vertėtu Tiems
(vienkiemius ir
taisyti
oet apie tai, matyt, ne
galvojama, nes
jie labiau
rūpinasi išeivy be. .Prekyba
žydų rankose, tik yra viena
sankrova lietuvio p. Spie
čiaus. Žmogus tai sąžinin
gas, taigi jam sekasi ne
blogai. Vargonininkas, lie
tuvis, mokina chorą, tik vy
rų kaip ir nėra. Labai rei
kalinga čia blaivybės drau
^•gija, bet nėra kam tuomi
pasirūpinti. Keleivis.
RYTIEČIO BALSAS.
.Negaliu gerai čia aš vie
nas išreikšti, kaip mums,
rytų lietuviams neapsako
mai malonu, kad dar vis mu
sų neužmiršta tie mūšų bro
li tautiecjiftkj^ypae Ame
’^snesiliauja siun
ai,
kas musu reikalams.
ridu, kasdiena auga
hm. Tumo fondas
ytieciams sviesti.
tiemaža kruvute su
tikimės, kad ir to
amirš musu tamsuo
fondas, nors iis ir di
as butų, greit išsi
nes skylių — daugybė.
gyvenu rytuose, tarpe
tūkstančių musų brolių, tad
matau didelį, didelį reikalų
nuskendusius traukti (gal
atsigaus), o skęstančius, žū
vančius gelbėti, nes tikrai
išgelbėsime.
Vardan jų aš sakau. Jū
sų, broliai žadintojai, mes
neužmiršime, atsikėlę atsi
lygįsime...
| Kai-kur jau ir mes, rytie
čiai, pradedam akis krapštv
jau kai-kurię pasijutom
;ilgai miegą, j'au kartais
natom ir spindulį saulu
įtekančios musu rytuo
|Gal vis kada išmiegosi
[r, kaip žmonės, prie
d stosime. Tad jei jus,
kiau pabudę broliai, no
1d peš nebūtum prie
is ir sykiu su jumis
line, tai nesiliauki
ę, kol mes visi pri
|ė. Teauga kun. Tu
i
rytiečiams švies
- D. M.
[VĖS KOMEN
ĮSAKYMAS.
namuosius pačto karvelius
•Juos laikyti tegali tik karo
tikslais tam tikra karo kar
veliu stotis Šančiuose; te
nai tai ir turį atiduot pačto
karvelius, kas juos laiko.
Nesilaiką šio įsakymo busią
baudžiami išsiuntimu iš
tvirtovės rajono. Tasai
įsakymas paliečia ne tik
Kauno miestą, bet ir jo
apylinkes, iki 7 varstu ap
linkui.
MARTIŠIUNĖLIAI,
Panevėžio apskr.
Martišiunėliuose buvo
per Sekmines nepaprastas
balius. Kai-kurie Ramon
galiij vaikinai, susidėję pa
sidarė alaus ir pakėlė Mar
tišiunėliuose balių. Šešta
dienį pradėjo alų gerti, pa
siprašė ir daugiau vaikiinj
ir mergaičių. Žinoma-, "per
Sekminių šventes bažny
čion nerūpėjo eiti, reikėjo
alus gerti; prie alaus ne
mažai ir degtinės buvo, ir
tai gėrė net 4 dienas. Pas
kutinę dienų atsilankė ir
neprašytų svečių, nusipir
ko alaus, pasigėrė, paskui,
žinoma, padėkojo už aluką:
vienam vaikinui armoniką
sudaužė ir jį nemažai sužei
dė. Nežinia delko Marti
šiunėliuose buvo jų balius,
gal Ramongaliuose negavo
vietos ir gailestingo žmo
gaus, kaip Martišiunėlių
V., kuris davė ir vietą ir
alų padarė. Kaip skaudu,
kad musų jaunimas taip el
gias: kai apšvietai ir ge
roms draugijoms tai gaila
ir skatiko, o pragerti negai
la ir rublių.
Lamokietė.
ADUTIŠKIS,
Švenčionių apskr.
Palei Siaurąjį geležinkeli
yra miestelis Adutiškis. Ši
parapija grynai lietuviška,
net ir dvarų čia visai nėra,
tik jos pakraščiai, nuo kai
kurio laiko (kaip vietiniai
žmonės pasakoja, nuo lenk
mečio) gudams apsigyve
nus pradėjo baltgudiškai,
anot jų, uturt (kalbėti).
Teko man čia būti Sekmi
nių dieną. Užeinu bažny
čion, gieda lietuviškai, prieš
sumą kun. sako pamokslą
lenkiškai, manau gal čia
mūsiškiai lenkais išvirto?
Po sumos išeina beveik vi
si žmonės iš bažnyčios. Ei
nu klausyti, kaip čia žmo
nelei liuosu laiku kalba,
girdžiu, didžiuma kalba lie
tuviškai, kur-ne-kur balt
gudiškai, o lenkiškai tik
vargonininkas su savo gimi
nėmis ir senas elgeta skai
tė lenkišką “Officium”.
Mišparų laiku tėmijau, ko
kios gi jų maldaknygės?
Ugi lietuviškos, dąugiausia,
Šaltiniai. Aišku, kad čia
lenkiškas pamokslas visai
bereikalingas kunigo ir
žmonių varginimas. Kas
link giedojimo, tai mergai
tės gana dailiai gieda, vy,
rai gi silpniau, gal nuo
alaus ? J. Keleivis.
PANEVĖŽYS,
Einu per miestą ir matau
naują afišą dviejomis kal
bomis. Skaitau: “Muze
um paweiksla par panora
ma Ira paradamu kokie
žmonis ir ku tikiečia ir zwie
res buwa ligi patapa, senu
■eus ir ja
fcnoiziesius,
M^bažnjr
manu
svietą aukseziai
kalnaj. „ Lėna Jįibai. maža,
kad dėl kožim butu iszgąla
tna tik po ' . 5 kapejkas.
szvantom dięnoffis jnii 12
valandoj - ligi U/v,. vakara”.
Na, taigi pirma afiša Pane
vėžy j c dar ’ taip taisykliš
kai parašyta. Manyti nau
jas ‘ 1 pililogas’ ’ įsteigė tą
teatrą — nionėlninką, ku
riame nėra nieko įdomaus
ir gero, tik gal 10 stikliukų,
per kuriuos matytį neaiš
kiai patįs niekšiškieji pa
veikslai.
Nevėžio Mylėtojas.
BALSAS NUO DRUSKI
NINKŲ.
Druskininkai yra apsupti
iš visų pusių parapijomis
lietuviškomis: Leipalingio,
Ratničės ir Liškavos, tai
pogi visi Druskininkų gy
ventojai išėję yra iš nuro
dytų parapijų. (Suraučiai,
Mankielevieiai, Čiurlioniai
ir kiti lietuviai). Nors jie
visi tarp savęs kalbasi lie
tuviškai, bet bažnyčioje vi
sos pamaldos lenkiškos, nes
taip nori keli ponai — len
kai turtuoliai, ir su jais lie
tuviai kovoti negali. Jų
rankose turtai ir pinigai;
jaigu jie neims mus sezono
laiku į tarnystes, neims tai
pogi pieno — ar daržovių
ir kitų dalykų, tai kuo
mums bėdiniems reiktų gy
venti ir užlaikyti šeimyną?
Dieve mano! nors verkda
mas priverstas būti lenku,
nes kitaip iš bado su vai
kais reikėtų pražūti!
Kada pasklydo garsas,
kad kunigą Voleiko (karš
tą endeką) iškelia iš. Drus
kininkų, visi širdingai
džiaugėsi (jo niekas nemy
li), bet lenkai, bijodami,
kad neatkeltų kun. lietu
vio, sudėjo pinigus ir siun
tė deputaciją į Vilnių su
prašymu, kad paliktų ant
vietos. Žinoma, prašymas
buvo išklausytas, nes Dva
siškoji Valdžia apie visą tą
istoriją nežino, o dabar kun.
Voleiko kas šventė iš am
bonos užduoda po 3 pote
rius už neprietelius — lie
tuvius, kurie norėjo jį iš
ėsti.
Dieve mano, ar ilgai taip
vargįs mus brolius — lie
j tuvius? Argi jau Dievas
nesusimylės ant musų bė
dinų — nuskriaustų? No
rėtųsi bent prieš mirsiant
atlikti išpažintį savo pri
gimta kalba, nes dabar nei
jie nesupranta ką kunigas
sako, ir taipgi nesupranta
kunigas,- ką tų sakai, dėlto
pas mus ir gii’dėti visokios
paleistuvybėš ir nežmoniški
pasielgimai.
BroLVaikis Antanas.
VILKAVIŠKIS,
Suvalkų gub.
Šiomis dienomis atsilan
kė pas mus vyskupas. Pri
imtas buvo labai pagar
biai. Sukruto ir draugijos,
kurių čia yra dvi ir per at
stovus sveikino J. E. vys
kupą. Taigi buvo atstovai
ir nuo mokinių vietinių
gimnazijų vyrų ir mergai
čių. Žmonių, Ganytojui
viešėj ant, prisirinko daug.
Padirmavota apie 3.191 as
menį. Žmonės negalėjo
tvarką užlaikyti. Vagių
buvo turbut visa gauja, nes
išimta iš kišenių žmonėms
keliolika dešimčių rublių.
Reikėtų, rodos, pasisaugo
ti, nes juk ne pirmiena to
kie atsitikimai. Išvažia
yus J. E. ^Vyskupui *užsto
Wų dieiN
feturias de
ų išstatytas
Ponaus Sven
ciausis įjį^^Hpentas. Žmo
nių supl^Upift visų kraštų
nesuskaitomos. minios. Gra
j žu, žmogaus dvasių kelia
augštyn. Per visas tris
dienas pasakyta žymesnių
pamokslininkų po du pa
mokslu ,tarp kurių labiau
! šiai atsižymėjo gerbiamasai
vadovas kun. Andziulis. Kų
jį girdėjome sakant, sunku
aprašyti. Ačių už tai ta
riame.
į Reikia būtinai Vilkaviš
kyje blaivininkų draugijos.
Uola.
ŠVENČIONIS,
Vilniaus gub.
Per gegužės mėnesį buvo
mokinama katekizmo prie
bažnyčios vaikai visos pa
rapijos. Lietuvių surašyta
ir eina mokintųsi 208 vai
kai, o lenkų vos surinkta 20
(žiur. “Vilties” 58 num.
laikr. apžv. “Gon. Codz.”
No. 112 koresp. iš Švenčio
nių). Aimanuoja lenkai,
reikalauja perpus pamaldų.
Gal musų lenkai ne visi
leidžia vaikus katekizmo
mokinties /Ne, leidžia visi,
ir kaipgi neleis, nes jiems
vieniems yra paskirtos die
nos ir lenkiškai mokinama.
Klebonas kelis sykius ragi
no iš sakyklos (lenkiškai),
kad daug; lenkų vaikų rink
tųsi, bet jau daugiau neb
sulaukiama (lies nebėra),
tai suprantama kiek, jų yra
musų parapijoje, o vis dar
dažnai bruzda, reikalauja
perpus pamaldų. Mat,
kursto vienas iš Vilniaus V.
H. Bažnyįuos chore lenkai
vįsai la
vai neleidusiai šiaip jau
gauna įvairius (pašaipos
laiškus iš savo giminių, gy
venančių Vilniuje.
D. Muz.
KRUONIS,
Vilniaus gub.
JVIusų miestelis jau su
mažėjo, visas išsiskirstė į
vienkiemius. Visi džiau
giasi, tik gerai pavargo, kol
perkėlė trobas. Nuo gegu
žio 1 d. čia po musų parapi
ją darbuojasi matininkas
rusas, mokąs susikalbėti ir
lietuviškai. Gintautiškius
jau išmatavo. Šią vasarą
dar turės išdalyti šiuos kai
mus: Vaiguvą, Narkunus,
Dijokiškį ir Dabintą. Kai
kur preš išsiskirstant kįla
maištas, ir neretai atvyksta
policija malšintų. Labiau
siai moterėlės trukdo.
Dievo Muz.
KLOVAINIAI,
Panevėžio apskr.
Gegužės 2t d., čia vieno
ūkininko daiginėje buvo
įrengta vakarėlis. Prasidė
jus šokiams ir žaislams, ne
tikėtai atsirado Pakruojo,
antstolis r su ;< sargybiniais,
kurio užklausti “ką čia
veikiate?” įrengėjai šiaip
aiškino: ?f£ai< yra vakaruš
kos. Pas mus tokia mada
— gegužes mėnesyje pasi
darėme alaus, suprašėme
svečius, senesnieji alų gė
rė, o jaunesnieji šoko ir žai
dė ant kluono arba darži
nėje”. Bet antstolis pada
rė kratą daržinėje ir rado
kai-kuriuos v reikalingus
spektakliui daiktus, ku
riuos kaipo kaltėsJsenklufi
pasiėmė su
savi
rinkusiems IimI
tvti, kadangi
ras su vai
sybės A
Pastaraisiais laikais nekuriuos Amerikos miestus apnyko dideli karščiai
Iš karščio, kaip ve Chicagoj, Bostone, New Yorke ir kitur daug žmonių mirš
ta, arba tiesiog nusižudo. Per pusantros savaites iš karščiu tik viename Chiea
go numirė į 300 suaugusių ir vaikų. Vaizdas perstato, kaip suaugusiejie ir vai-i
kai gelbisi nuo saulės spindulių užgavimo. Maudosi.
BALBIERIŠKIS,
Marijampolės apskr.
Ačiū karštam pasidarba
vimui vietinio vargoninin
ko, turime dar jauną, bet
gana gražų chorą, kuris 4
mišrais balsais puikiai pa
gieda rąžančių, taip kelias
giesmes iš p. Naujalio gies
myno ir nemažai tautiškų
dainų, kurių pirmą kart te
ko ir pašaliečiams pasiklau
syti ir pasigerėti. Mat, čia
per Sekmines vietinis kle
bonas su kamendoriu kėlė
puotą choristams. Sekmi
nių pirmadienį visas choras
apie 25 žmonės vietiniame
arbatnamyje pasivaišino
šaltais užkandžiais ir išgė
rė arbatėlės ir giros.
Padainavę keletą daine
lių ir pošokę tautiškus šo
kius linksmai išsiskirstė į
namus, palikdami smagų
įspūdį balbieriškiečiams.
Antradienyje gi susirinko
klebono sodne‘tik jau ma
žesniame skaičiuje. Paša
liečiai išgirdę jausmingą
dainelę, bėgo gatvėmis ir,
susistoję ties sodno Vartais,
su pasigerėjimu klausėsi.
Publikai dainos, matyt, pa
tiko, nes kaikurias prašė at
kartoti.
Malonu buvo žiūrėti, kaip
jaunimas ant žalios pieve
lės gražiai linksminasi, bet
dar maloniau, kad choris
tai ir, apskritai, ^Balbieriš
kio jaunimas. (išskiriant
mažą dalelę) savo suėji
muose apseina be alkoho
liaus, linksmindamiesi gra
žiais žaislais ir dainomis.
Ačiū karštam raginimui
vietinių kunigų, blaivybė
sparčiai kįla. Ražaneiaus
pasiklausytų į bažnyčią
ateina ne tik aplinkiniai
ir kitų parapijų žmonės,
bet ir miestelio žydai va
saros metu prie atdarų lan
gų susirenka ties šventorių
ir klausosi giedojimų. Už
tai didžiausia garbė darbš
čiam vargonininkui, mes
jam tariame širdingą ačiū.
Balbieriškietis.
L
KALVARIJA,
TtfĮšiij apskr.
23 į 24 gegužės
žė vagis į varto
tojų draugijos sankrovų, iš
vogė pinigus, markes ir
daug manufaktūros. Nuo
stolių apskaitoma apie 300
rub. Tų pačių naktį įsi
laužė per langų į traktierių,
paėmė irgi pinigus ir kai
kuriuos brangesnius gėra
lus. Yienoje aludėje, radę
pinigų tik i kap. ir plekšnių
porų, bet ir tų sugriebė.
Plėšikai mėgino laužties į
monopolį, bet čia jau; paju
to pardavėja, ir, manydama,
kad tai kokie girtuokliai,
ėmė rėkti, kad degtinės ne
duosianti, nes naktį niekam
neduodanti. Tai užgirdę
plėšikai pabėgo.
Anksti rytą buvo duota
žinia valdybai, pasidarė su
bruzdimas, vieni davė žinią
policijai, kiti šiaip ėmė ti
rinėti. Pavakaryj atbėbo
pailsusi viena mergaitė, gy
venanti netoli miesčiuko ir
pranešė sankrovos pardavė
jams, kad pamačiusi ką ten
nepaprastą rugiuose, netoli
jos grįčios esą drabužių ir
kitų daiktų. Kuogreičiau
siai tuoj pulta pas vieną in.
tariamą žmogų, ten gyve
nantį, padaryta krata, bet
nieko nesurasta. Rugiuo
se ištikro atrasta daug ma
nufaktūros, kaliošų, skare
lių ir tt., bet konjakų pa
vogtų iš traktieriaus nebu
vo. Vienas intariamas buvo
suimtas, bet dabar vėl pa
leistas. Labai negerai, kad
tokiam miestelyje jokio
naktasargio nėra. Mažes
niuose miesteliuose ir tai
po du naktasargiu būna.
Ar ne geriau butų nusam
džius dorą, blaivų žmogų,
kuris dabotų mesčiuką.
. Adomas iš Rojaus.
ALYTUS,
Suvalkų gub. *
Baisų reginį parodo Aly
tus: pora savaičių atgal
gaisras sunaikino tų mies
telį, paversdamas į griuvė
sius 282 sodybas. Neapsa
komas vargas ir badas, ap
link sodiečiai bėdini, iš jų
! nukentėjusieji nieko laukti
negali, dvarų taipogi mažai,
arba labai toli, už tai kiek
vienų pravažiuojantį apnin
ka pusnuogiai vaikučiai, se
noliai abiejos lyties ir mote g
ris, alkanų vaikų motinosl
melždami pašalpos. l
Daugel šeimynų be pas
togės po girių išsiblaškę su
liekanomis savo menko tur
to, po eglėmis tankmėse
susimetę daboja apdegusių
skurlių glėbius ir kruva^|
sulaužytų apdegusių rakan
dų ir baldų. Yra tarp jų
ligonįs, girdėties verksmai,
dejavimai, baisus reginys!
Gaisras prasidėjo iš tarto
ko . Eeina kalba, kad ty
čia padegta.
Gaisro laiku vienam, ku
ris uoliai ėmėsi gesinti, už
pylė miltais ajds; dvejetą,
piktadarių nutvėrė policija:
belaistant kerosinu sienas. (
Daugybė gaisro laiku, užuot
gelbėti, vogė, kas biauriau,
kad ir iš sodiečių tokie at-1
sirado: buvo turgaus diena.j
Tokioms biaurioms paska
loms išpradžių nenorėjo ti
kėti tos vietos klebonas,
bet išėjus eikštėn vagys
tėms, labai nuliūdo.
Meldžiu visų, kas kiek
gali ar iš apdėvėtų baltinių,
drabužių, ar pinigais, paau.
koti alkaniems artimiems
Aukas prašome siųsti šiuo
adresu: Alytus, Suvalkų
gub. kun. Pavlavičiui, pa
rapijos klebonui.
Kuo veikiau ateina su pa-*
galba, tuo geriau, užtai al
kanųjįi vardu meldžiu pasi
skubinti.
Lazdynų Pelėda.
DARSUNIŠKeS, A
Vilniaus
Visai neseki
baznyemj
kaip iik*ikii!^i
ir vargoninink
būti naujas,
reikėtų būti?
dažnai mainos
kai, todėl ir n<
nei mažo cho
bonas ir labai
bar apsigyve
vargonininkas
metus pabūtų
žmonės užgir
giedojimų ir dž|
I
''“Vilti

xml | txt