OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, July 13, 1911, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1911-07-13/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

AMERIKOS ŽINIOS
Ekspresų kompanijos pa
vojuj.
Washington, D. C. —
Dauguma kongreso atstovei
sumanė įnešti kongresai! ki
lių, kuriuomi visai butų pa
naikintos įvairios ekspresų
kompanijos vežiojaneios vi
sokius ' siuntinius. Suma
nyme reikalaujama, idant
visokius siuntinius vežiotų
krasa, arba jau nors gele:
žinkelių kompanijos, bet ne;
specijalinės ekspresų 'kom
^panijos, kurios už Siuntinių
ezįojimą lupa - nežmonišką
,ainą. išsigandusios, tuomi
kspresų kompanijos sava
oriai žymiai sumažino kai
las, bet kongreso atstovų
as visai neužganėdino, nes
ii dauguma būtinai reika
auja panaikinti tą apiplė
iiantį visuomenę ekspresų
companijų trustą.
Laivas “Maine” iš savo
priežasties nuskendo.
j Wasbington, D. C. — Pa
jai pranešimą generolo W.
I. Bixby, kuris yra virši
tinku Amerikos armijos in
žinierių departamento, ka
ro laivas “Maine” savu lai
Eu nuskendo iš priežasties
avo trijų sprogstančios me
žiagos sandėlių vidurinės
kspliozijos.
Žinoma yra, kad iš priežas
Ies nuskendimo šio laivo
vo laikais iškilo baisus
iras Jungtinių Valsčių su
panija, nes manoma buvo,
id ispanai šį laivą nuskan
no. Kas-gi dabar atšauks
atmokės tas baisias pa
kines ir nuostolius to ka
, kuomet pasirodė, kad
karas be jokios priežasties
buvo vedamas?
| Neprigulmybės šventė.
F Washington, D. O. — Be
veik visuose didesniuose
(jungtinių Valsčių miestuo
ie šiemet pasirodė daug va
lesnis ir žmoniškesnis ap
aikščiojimas 4-tos dienos
epos, arba Neprigulmybės
mentės. Šiame mieste, pa
al policijos paduotas ži
ias, nesprogo neiviena pe
irda ir neiššovė nei vienas
evolveris. Tiktai parkuo
e atsibuvo koncertai, o prie
Vashingtono stovylos tą
lieną buvo leidžiamos įvai
rios dirbtinos ugnis.
Xew Yorke atsibuvo di
delis žmonių susirinkimas
miesto rotušėj, o iš ten pa
roda miesto gatvėmis, ka
me didelę rolę lošė atsižy
!nėjęs Meksiko revoliucijoj
T. Garibaldi, sūnūs žinomo
talų patrijoto. — Nežiū
rint, kad sprogstančios me
džiagos ir dirbtinų ugnių
pardavinėjimas čia buvo už
Iraustas, vienok delei šau
Ivmu 2 asmerųs liko už
Misti, 37 sužeisti ir iškilo
D gaisru.
Į Kaltina nr’jo atsibuvo iš
1 minga paroda “historiji
,o laivo” su lordu Balti
Jcame didelės žmonių
Tiiavšavo miesto gat
ms.
Bostone šventė buvo ap
aikščiojama parodomis,
bncertais ir leidinėjimu
arkuose dirbtinų ugnių.
Olevelande ir Toledo
n'ppat panašiai buvo ap
likščiojama 4 d. liepos
ventė.
I Pittsburge trys vaikai li
ko sunkiai sužeisti, o trys
Ramai sudegė delei uždraus*
u šaudymų.
I Milwaukee policija smar
kiai dabojo, idant gatvėse
nebūt u šaudoma. Anksti
ryte miesto majoras Seidel
savo maudynėje apsidegino
gazu ir nžtai negalėjo da
lyvauti jokiuose apvaikščio
j i urnose.
Kansas City labai triukš
iningai šventė buvo ap
vaikščiojama ii* užtai atsiti
ko daugybė mažesniu ir di
desnių nelaimiu, nežiūrint,
kad šaudymai ir ten buvo
uždrausti.
Vakaruose keli miestai
sudegė.
Kansas City, Mo. — Iš
šio miešto pranešama, kad
iš priežasties triukšmingo
apvaikščiojimo 4 d. liepos
didesnė dalis Princeton,
Mo. miesto sudegė. Ugnis
sunaikino visą didžiausią
pirkivbinę miesto dalį.
Pranešama taippat, kad
miestas Trenton, Mo., sto
vintis 25 mylias tolumo nuo
Princeton, beveik visas su
degė. Suvažiavę iš dauge
lio aplinkinių miestų ugna
gesiai jokiuo bildu negalėjo
sustabdyti nepaprastai įsi
vyravusį gaisrą.
Fort Smitli, Ark. Iš čia
pranešama, kad didesnė
Braggs, Okla. miesto dalis
liko visiškai sunaikinta. Te
legrafo komunikacija liko
sunaikinta, užtai stoka
smulkesnių žinių. Tik tiek
yra žinoma, kad gaisras iš
kilo delei neatsargaus
sprogstančios medžiagos
vartojimo 4 d. liepos šven
tėje.
Traukinių apiplėšimas.
Eugene, Ore. — Užsidė
ję Meinas banditai sulaikė
ir-apiplėšė Southern Paci
fic geležinkelio traukinį ne
toli Eugene, Ore., kalnuotoj
ir giriomis apaugusioj vietoj
West Fork. Kaip papras
tai tokiuose atsitikimuose,
netikru signalu sulaikė
traukinį, grasindami revol
veriais privertė mašinistą
atkabinti krasos vagoną,
kuriame dinamitu išprogino
geležinę spintą ir pasiėmė
su savim kelis tūkstančius
dolerių. Policijos šerifas
su pagelbiniiikais plėšikus
stropiai ieško.
Erie, Pa. — Plėšikų ban
da, susidedanti iš 12 užsi
dėjusių Meiliomis žmonių su
laikė ir apiplėšė geležinke
lio linijos Philadelphia &
Erie krasos ir pasažierinį
traukinį netoli šio miesto.
Mašinistas pamatė gulintį
skersai geležinkelio bėgius
telegrafo stulpą ir sulaikė
traukinį, bet staiga iššoko
pasislėpę plėšikai nepradė
jo į traukinį šaudyti. Tuo
jaus plėšikai apsupo krasos
vagoną, išsiėmė maisus su
siuntiniais ,toliaus įsilaužė
į bagažo vagoną ir ten vis
ką iškraustė. Keliauninkai
manė, kad tai atsitiko trau
kinių susidaužimas ir jie
pradėjo iš vagonų lipti, bet
plėšikų šoviniai tuoj aus
jiems pasakė kame dalykas.
Krasos traukinis vežė $45
000, tatai traukinio tarnau
tojai iškarto smarkiai plė
šikams priešinosi. Šaudy
me liko sužeisti keturi trau
kinio tarnautojai ir du ke
liauninkai. Apiplėšę trau
kini, plėšikai pasislėpė ar
timoje girioje. Visas atsiti
kimas tuojaus pranešta po
licijai, kuri plėšikų stropiai
ieško ir , sakoma, jau sura-J
do j^ pėdas.
Juokiasi sau iš teismų.
Spriugfield, Mass. —
Oli. F. Chase ir E. Newton
Ba'gg, kuriuos valdžia pa
traukė teisman kaipo narius
medžio trusto, pasinaudojo
iš 4 d. liepos apvaikščioji
nib, idant viešai pasijuokti
sau iš teismo bylos. Paro
diniam vežime, kuri trau
kė ketvertas arklių, jie sė
dėjo plieninėmis štangomis
išpintoj klėtkoj, perstatan
čioj kalėjimo kamerų, apsi
taisę kalinių drabužiais ir
važiavo miesto gatvėmis
sutaisytame marša vime:. Su
sirinkusios žmonių minios
jiems nesigailėjo rankų plo
jimo. Ant jų vežimo buvo
uždėtas tokis ; parašas:
“Vietiniai nariai menamo
medžio trusto, apturėję vel
tų užlaikvina”.
žemės drebėjimas.
San Franeiseo, Gal. — Vi
durinėj dalyj Kalifornijos
ir rytinėj dalyj valstijos
Ne vada 2 dieną, liepos išti
ko žemės drebėjimas, kuris
nuo 1906 metų iki šiam lai
kui buvo didžiausias. Pir
mutinis žemės sudrebėji
mas ištiko 2:01 po pietų,
kitas gi atsikartojo po ke
lių sekundų. Nuostoliai
padaryta nedideli, tiktai
mieste San Franeiseo ir ki
tuose tasai žemės drebėji
mas labai Įbaugino gyven
tojus. Visi žmones di
džiausiame sumišime iš sa
vo namų bėgo aut gatvių ir
tuščių piečių, kame kelio
lika žmonių liko sumindžio
ta ir sužeista. Žemės dre
bėjime buvo girdėti pože
minis užimąs ir griaustinis.
Visoj šalyj negirdėti karš
čiai.
Washington, D. C. — Iš
visų Jungtinių Valsčių
kraštų pranešama apie ne
į girdėtus karščius, kokie
kankino gyventojus pirmu
tinėmis liepos mėnesio die
nomis ir kurie turėjo bai
sias pasekmes. Visur ter
mometras rodė daugiau 100
laipsnių šilumos. Pagal
vyriausybės biurų apskaity
mą nuo 1 iki 6 dienai liepos
nuo karščių visoj šalyj žu
vo 500 žmonių.
Kariuomenė atitraukiama
atgal.
Dalias, Tex. — Paliepus
karo sekretoriui, 4-tas lau
ko artilerijos pulkas ir 9-tas
raitelių pulkas, kurie buvo
pasiųsti ant Meksiko sienos,
dabar jau grįšta iš valstijos
Texas į savuosius garnizo
nus Fort Russel, Wyo.
Krasos išplėšimas.
Greely, Colo. — Plėšikų
gauja, įsilaužūsi į vietinę
krasos stotį, atlupo geleži
nės spintos duris ir išsiėmė
$10.000 vertės krasos žen
klelių ir $100 pinigais. Iš
plėšę krasos turtus, geleži
nę spintą apmainę užrak
čius vėl uždarė ■ ir įsėdę į
automobilių nuvažiavo. Ži
novai net ištisas šešias va
landas dirbo, kol pagalios
pasisekė atidaryti sukombi
nuotus spintos užrakčius.
Baisi ugnis.
Pol-t Arthur, Tex. — Bai
sius nuostolius padarė šiam
miestui, kuomet, eksplioda
vus žibalo sandėliui, visiš
kai liko sunaikinti vietiniai
dokai ir portas. Nepapras
tai smarkioj ugnyj 2 asme
nis žuvo, o keli liko sužeis
ti. Apart kitų namų, su
degė dvi didelės dirbtuvės
ir sandėliai, kur liepsnose
žuvo 10 tuks'tl
balo, apie $30(
j0®f vertės.
Mokytojų st]
izmvimas^
San Francisco,. Car^^—
Specijaiiniai ‘ti*alitiniai iš
visos šalies šuveža į čion
mokytojas ir'' mokytojus,
dalyvaujančius pedagogų
organizacij ų šuva žia vinie
arba seime. Apskaitoma,
kad į tą seimą suvažiuos
apie 20.000 mokytojų. Sei
mo sesijos prasidės banke
tu, kurį suvažiavusieji mo
kytojai pakelia visų Ohica
gos viešųjų mokytojų supe
rintendentej, poniai Filą
Fragg Young.
Brolių McNamarų byla.
Los Angolos, (Jai. — Prieš
teisėją Bordwell statyta
broliai •McNamarai, kaltina
mieji, kaip jau visiems žino
ma, už išsproginimą dinami
tu namų laikraščio “Los
Angeles Times”. McNamą
rai kaltinami papildyme 19
žmogžudysčių, už kurias tu
rėjo atsakyti už kiekvieną
skyrium. Kaltinamųjų ap
gynėjai vienok padarė pro
kuratoriui visai netikėtą
protestą, kad broliai McNa
marai visai negali būti tei
siami už žmogžudystes, nes
juos atgabenta iš Indiana
polio už išsproginimą dina
mitu namų. Apart to, ap
gynėjai turi dar 35 kitus
įstatymų punktus,, pasire
miant kuriais pįkąlaus vi
siško bylos išbraukimo ir
kaltinamųjų paliuosavimo.
Kiek visoj šalyj išgerta
alaus. \]
Ne\v York, N. Y. — Pa
gal statistikos atskaitas
šiais skaitlinii
tais, užsįljcri^
birželio š. m.,
odinio me*
ką 30 d.
fioše Jung
tūliuose Valsčiuose išgerta,
uei daugiau nei mažiau, tik
tai 62 milijonai bosų alaus.
Alaus vartojimas šiais me
tais buvo 6.21 nuoš. dides
nis, negu pereitais. Deg
tinės šiais metais parduota
už $146.973.000, arba/ aštuo
niais milijonais doleriu dau
giau, negu pereitais metais.
Pati valstija uždeda ap
saugą.
Madison, Wis. — Wis
consįno valstijos guberna
torius McGovcru pasirašė
po biliumi, sutekiančiu tie
są valstijos gyvasties apsau
gos komisoriui uždėti ap
saugos biurą, kuriame kiek
vienas galės apsisaugoti sa
vo gyvastį nuo $500 iki
$3.000 sumos. Apsaugos
apmokėjimai bus tokie, ko
kių reikalauja įstatymai,
bet užtai apsisaugojus ne
reikės mokėti agentams, ku
rių begalinį skaitlūj turi
dabartinės apsaugos kom
panijos. Apmokėjimai už
apsaugą bus sumokami tie
siog į komisoriaus biurą,
Veikimas to biuro manoma
pradėti nuo 1 d; sausio 1912
metų ir jaigu pasekmės pa
sirodys geros, tuomet biu
ras veiks nuolatos. ' Apart
išmokėjimo posmertinių su
mų, prigulinčiam prie ap
saugos kelioliką metų vals
tija ir gyvam įmokės tam
tikrą sumą pinigų, a
,e.;.
Moterįs-straiklaužės.
Schenectady, N. Y. — Čia
sustraikavo visi darbinin
kai,'dirbantieji prie prave
dįmo kanalų. Į vietų strai
kierju
itai
emt
s t r;
cenl
įauKe aaugyoe
.kurios apsi
kompanija
jka po 50
■ttraikuo
fCATHePRAL. 1W CATAHtAi
{StClLIAN tNlMteRANTS LEAV»N& FOR AMERICA
jautieji darbininkai bandė
užpulti ir sumušti moteris,
bet jas iš visu pusių saugo
ja policija.
Dovana dėl miesto,
Cleveland, O. — Kokis —
tai nežinomas labdaris pa
dovanojo miestui sklypą že
mės, pusės milijono dolerių
vertės, užvedimui ant tos
žemės naujo miesto parko.
Visur buvo manoma, kad to
kią gausią dovaną miestui
suteikė žinomas milijardie
ris J. D. Rockefeller, vie
nok vėliaus persitikrinta,
kad padovanota žemė pri
guli aliejaus trustui Stan
dard Oil Co.,'kurio tėvu yra
Rockefeller ’is.
Dovana už užmušimą mili
jono musių.
San Antonio, Tex. — Ma
žas vaikas Robert Base įtei
kė kontestantams musių
krūvą, turinčią savyje mili
joną ir ketvirtdalį tų biau
rių vabzdžių. Musių krū
va turėjo tris pėdas augščio
ir tiek-pat storio. Tokiuo
budu čia sutaisytam musių
mušimo konteste vaikas iš
lošė pirmą dovaną. Buvo
pasklida $10 dovana už už
mušimą mažiausiai pusės
milijono musių.
POLITIŠKOS ŽINIOS.
Kruvinos riaušės Portu
galijoj.
Iš Portugalijos sostainės
Lizbonos Londonan prane
šama apie kruvinus susirė
mimus ant Lizbonos gatvių
jūreivių su miesto gyvento
jais. Jūreiviai, esą, sukėlę
maištus prieš dabartinę
republikonų valdžią ir norė
ję kraštui sugrąžinti monar
chiją. Sakoma, monarckis
tų agitatorių — pilnas kraš
tas, kurie už storus pinigus
darbuojasi, by tik kuogrei
čiausiai sugrąžinus karaliui
sostas.
Valdžia kaip tik tuos su
mišimus sutrėmus ir tam
tikslui, prieš jūreivius, pa
naudota pėstininkai ir rai
teliai.
Mieste, sakoma, viešpa
taujanti pasiauba ir vyriau
sybė ištempus visas savo
l
spėkas, by tik sulaikius tu
maištų atsikartojimų.
Vyriausybė patyrus, jo
gei Portugalijos monarchis
tai nesenai iš Brazilijos ap
laikę $410.000, kas turi būt
sunaudota kovai su repu
bl ikonų valdžia, ar, aiškiau
pasakius, sosto sugrąžini
mui. Lizbonoj įvesta aštri
cenzūra depešoms ir laik
raštijai.
. Iš visko matoma, jog Por
tugalijos monarehistai neri
mauja ir jiems norisi sugrą
žinti kraštui monarchijų.
Bet vargiai bau tas bus at
siekta.
“Maine" nugrimzdo nuo
ekspliozijos.
Jungtinių Amerikos Vals
čių karo inžinierių viršinin
kas Bixby nusprendė, jog
šarvuotis “Maine" Havanos
uoste pirm 13 metų nu
grimzdęs nuo vidurinės eks
pliozijos, kuri atsitikus tri
juose laivo magazinuose.
Tasai inžinierių viršinin
ko raportas yra valdiškas,
kadangi jis su savo štabu
nugrimzdusį šarvuotį galu
tinai apžiūrėjęs.
Aiškiai tad patirta, jog
plyšimas užgimęs ne iš lau
ko, bet iš vidaus, tečiau vir
šininko nuomone nėra ir ne
bus galima tikrai patirti to
plyšimo priežasties.
Ingulos lavonų taippat
mažai surasta ir, galima sa
kyt, tik vieni sutrūnėję kau
lai. Kadangi plyšimas bu
vęs labai smarkus, tat jūrei
viai į visas puses nuo laivo
išnešiota.
Pasirodo, kad laivo ply
šimui yra kalti patįs ame
rikonai, o pirmiau už tai
buvo kaltinami ispanai.
Mirė Portugalijos karalienė
našlė.
Italijos mieste Turine,
karališkoj pily j Stihigni,
pereitoj savaitėj pasimirė
Portugalijos karalienė naš
lė, pavaryto nuo sosto ka
raliaus Manuelio močiutė
(bobutė), Maria Pia. Kuo
met Portugalijoj kilo revo
liucija, karalius Manuelis
buvo priverstas bėgti užsie
nin. Su juom išbėgo ir mi
rusi jo močiutė ir gavo prie
Pietų Italijoj smarkiai
ėmjjĮRy igiausti cholera. Ant
vaizdo parodusmu^. keturi
miestai: Scylla, MešsJSflįi
Taormiua ir Catania ir apy
linkės, kur labiausia siau
čianti cholera.
glaudą Italijoj, minėto j pi
ly j
Maria Pia gimus 1847 me
tais ir buvo dukterimi Ita
lijos karaliaus Viktoro
Emanuelio I. Buvo apsive
dus su Portugalijos karaliu
mi Liudyiku I, kuris 1889
m. mirė.
Savo gyvenime pralei
džius labai daug kentėjimų.
Jos brolis, Italijos karalius
Huinbertas, jpaskui jos sū
nūs, Portugalijos karalius
Carlos ir sosto inpėdinis
krito nuo anarchistų rankų,
o pagaliau anūkas Manue
lius prašalintas nuo sosto.
Francijos . prezidentas Ho
landijoj.
Francuos prezidentą š>
Fallieres, kuriam draugauja
užsienio reikalų ministeris,
andai nuvykęs į Holandijos
sostainę Amsterdamą pasi
viešėtų ir aplankytų Holan
dijos karalienę. Amsterda
mo gyventojai prezidentu
labai iškilmingai ir širdin
gai sutikę ir sveikinę.
Prezidentas atkeliavęs
skraiduoliu “Edgar Quint
tet”. Amsterdamo uoste jo
laukus karalienė Vilhelmi
na su savo vyru, kunigaikš
čiu Henriku, ir daugumas
palydovų.
Pasisveikinus, visi svečiai
ir karalienė su saviškiais
atvirose karietose nuvažia
vę į karališkus rumus. Vi
sas miestas buvęs dailiai pa
puoštas.
Pasklydo gandas, joge;
buvęs Venezuelės preziden
tas Castro visgi paslapta
dasigavęs į Yenezuelę ir iš
lipęs neapgyventose vietose.
Prie krašto priplaukęs val
timi, varoma gazolinu.
Rusijos uoste Kronštad
te nesenai vandenin įleista
naujas Rusijos karo laivas.
Dreadnought tipo vardu
“Sevastopol”. Dabar ta
sai laivas ginkluojamas.
Antras toksai pat dydžio
“Poltava” busiąs šiomis
dienomis įleistas vandenin.
Keli laivai dirbami. Kaip
matosi, Rusija milžiniškais
karo laivais ginkluojasi.

xml | txt