OCR Interpretation


Katalikas. (Chicago, Ill.) 1899-19??, July 13, 1911, Image 9

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062053/1911-07-13/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

Geriausias Rankvedis Išsimokinimui
ANGLIŠKOS KALBOS
Jos vardas yra.“
“Vienatinis savo ryšles LieUiviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis”
Kaina drūtuose audeklo apdaruose tiktai $1.25
Kiekvienas supranta kaip yra reikalinga angliška
kalba šitame krašte. Žmogus atvykęs į šitą š lį pri
.valo lavintis angliškoje kalboje delei pagerinimo savo
būvio. Taigi mes rekomenduojame naujai išleistą kny
gą : s Rankvedis. “Vienatinis savo rųšies Lietuviškai
1Angliškos Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių
’Amerikos Valstybių piliečiu: Yra tai praktiškiau
sias Rankvedis lietuviškoje kalboje delei išsimokinimo
^erai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Jisai yra
parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa
lietuviški žodžiai, paskui angliškas tekstas, o trečioje
iilėje teisingas ištarimas. Prie galo telpa pamokįni
jnas tiems, kurie nori pasilikti Jungtiniu Amerikos
Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga.
[ Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteiprj
JONAS M. TANANEVICZE
3244 So Morgan St. Chicago, III.
GHEORGKE IIAZARD
PLUM BERIS
Suveda gazą, euras ir tt. Visus užkalbinimus greitai
atlieka ir savo darbą gvarantuoja.
3252 Emevald Avenue - - Chleago, III.
Telephone Yards 4527.
Visados darote gerą veikmę
kada geriate
McAvoy’s ALMA
MATER Alų ir
McAvoy’s MALT
MARR0W
Jeigu ne McAvoy’s,
Tai ne Malt Marrow.
McAvoys Malt Marrow Department
2340^8 South Park ftve.
Tdletonas Galumtt 5401 Visi Dept
JEIGU ESATE SUSIRGĘ?
X E VILKINKITE BET TUOJ AUS ATEIKITE PAS MUS IR
DUOKITĖS IŠEGZAMINUOTI PER
Gydytojus Specijalistus iš Seno Krajaus.
Vienas doleris už pilna ir gera egzaminą su geriausiais vaistais
Gydo jie labai pasekmingai ir trumpu laiku visas ligas VYRIOKAS ir
MOTERIŠKAS, net ir sunkiausia pagydomas, visas slaptincas ligas, už
nuodijamą kraujo, reumatizmą, nušašimus, išbėrimus, ligas plaučių ir
skilvio, uždegimą pūsles, galvos skausmą, skausmus per kryžių, ligas mo
teriškas, silpnumus ir visokias kitas ligas.
Musų biuruose randasi naujausios elektriškos mašinos naujausiai meto
dai gydymo ligų.
Vai.: 10 iki 12 ryte, 1 iki 3 po piet, 5 iki 7:30 vak. Nedelioj: 1 iki 5 vak.
Biuras: 1118 So. Halsted $♦., Tarp 12tos ir Taylor Sts.
DR. A. L. GRAIČUNAS
LIETUVIS GYDYTOJAS
3312 South Halsted Street
Telephone Yards 3162
HATTERS & GENT5' FURNISHERS
MERCHANT TAILORING 898-600
OUR SPEOAT-TY Blue Iftland Av«*
Seniausia ir
Puikiausia
Krautuvė. Ga
tavų Vyriškų
drabužių pas
mus. Teipgi ir
Siuvam daug
ant Orderio.
Prekes mnsq nuo $10-00 j|(j $50-00
JOE DA1LTDIS ~
LIETUVIS PARDAVEI AS
Naujas No. 1853-55 Blue Island Av.
tarpe 18 ir 19 gatvių, Chicago.
SVIETIŠKI PAVEIKS
LAI
Litigrafuoti paveikslai vienoje spi
roje, juodai ant balto, kurie privalo
rastis kiekviename name, Vi J. ps gra
žintu kiekvieno lietuvio stubų.
Gedeminas, Didi, Lietuvos Kuni
gaikštis, apima Kijavos pilį 1318 me
tais: maskoliai, puldami prieš jį ant
kelių, paduoda jam duonų ir raktus.
Miera 22x28. Kaina . 30c.
Didis Lietuvos Kunigaikštis Keis
tutis, miera 22x28. Kaina .. 35c.
D. L. K. Vytautas, 22x28 .... 35c.
D. L. K. Algirdas, 22x28 ......35c.
D. L. K. Gedeminas, 22x28 .... 35c.
Simanas Daukantas, 22x28 . 35c.
Dabartinis Fopežius, Pijus X, ko
loruotas, 18x25 . 25c.
Tie visi paveiksal puikiai išrodo, ga
li būti gers atminimo dovana ant
švenčių arba ant varduvių. Siunčiant
pinigus ir užsakymus uždėkite adresų:
JONAS M. TANANEVIČE,
3244 S. Morgan st., Chicago.
Telephone Yards 157
DR. J. N. THORPE
GYDYTOJAS IE CHIRUEGAS.
Pasekmingiausiai gydo moterų ir
vaikų ligas.
Valandos :nuo 9 ryte, nuo 3 iki 4
ir nuo 7 iki 8 vakare.
4801 Ashland Avė., Chicago, Dl.
(21—33)
R. S. IVASZKEVICZE
1543 W. 46th St.f arti.
Ashland Av., Chicago, UI.
Pirmutinis lietuviškas išdirbšjas
visokių minerališkų
gerymų, kaipo.
GĮNGEE AT.E, P APSO, SALSEBIO
IB OBUOLINĖS BAIDĖS
LIETUVIŠKAS
BUFFETAS.
iTas netari imkvinės. Pakelei ‘"ingi
tegu a.iilackj prie mi sų, o mes Jums
duosime atsakančią vietą pailsi ir pa
tarnavimą visokiuose reikaluose.
Lieku su godone,
Kasparas Idzilevicze,
3200 Auburn Av.
Telephoue Canal 285
KAZ. MATUTIS
LIETUVISZKAS GRABORIUS
Persamdo kereczius ant
pagrabų, veselijąir tt.
668 VV. 18th St. Chlcagro, III.
Telephone Gary 182
J. T. Wachowski
ADVOKATAS
Varo provas suduose kopasek
mingiausiai. Reikale kreipkite^
po antraszu:
Broadway & Seventh Avė.
GARY. IND.
FARMOS! FARMOS!
Štai proga įgyti žemės tarp 61 lietu
viško farmerio. čionais Lietuvių ko
lionijoj tapo suorganizuota “Ūkiška
Draugija Palengvinimo Ūkininkavimo
ir Apdirbimo žemes” . Šita lietuviška
kolionija randasi Lake Massan, pavie
te Michigano valstijoj, pietvakarinėm
krašte prie ežero Michigan tarp 4 ge
ležinkelių labai gražių upių ir gana žu
vingų upelių. žemės turime ant pardavi
mo dėl 1000 farmerių. Gera žemė dėl
javų, daržovės, sodanls ir pievoms.
Pienininkystė, galvijų ir paukščių au
ginimui. žeme parsiduoda pigiai su
geromis išlygomis. Galima pasirinkti
bent kokios žemės. Kaina $10.00 už'
akerį ir brangiaus. Norėdami pirkti
žemės, kreipkitės ani šio antrašo:
ANTANAS KIEDIS,
Peacock Lake, Co. Michigan
IM. 23 AKMENŲ
GELEŽINKELIO
LAIKRODĖLIS.
Vyriškas arba
moteriškas laik
rodėli) gvarantuo
tas ant 20 metų,
. paauksuotas du
I beltavi lukštai
puikiai visaip iš
marginti, gerai
laikų laikanti, la
blausiai naudoia
mi keliauninkų, kurie turi daboti lai
ką. Spcijališkrs pasiųlijimas. Mes
nusiųsime šitą laikrodėlį kiekvienam
C. O. D. už $5.75 ir expreso kaštus
dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks, ne
mokėk ųei cent iii jį kitur mo
kėtum $35. ,14k. [ar.uksuotas lenciū
gėlis "ovąnc-i prie laii - odelio.
EXCELK_OR WATCy CO.
004 At: ur.aum Bidg., i'kicago, Iii.
/
KRITIKOS; SATYROS IR JUOKU MĖNESINIS LAIKRAŠTIS
Išeinąs kas 10-ta diena kiekvieno mėnesio.
Metams lėšuoja $1.00. Kas nori sočiai prisijuokti
iš Amdrikosllietuvių politikos, tegu "Dagį” tuojau užsi
rašo. Parvienis numeris tik 10c.
į|j Uz pavienius numerius galima siųsti ir markėmis.
Laiškus rašydami visuomet pa
dekite tokį adresą:
“dagispubl.co.
3244S.M0RGANSL
a CHICAGO ILL
The Scholl Sheot Metai & Eoofi&g Co.
UŽDEDA ir TAISO STOGUS, TEIPGI
BLEKE APDENGĖ ir TAISO.
Darba priimam ir isz paszaliniu miestelin.
4080-82 Archer Amu Chicago, III
Szaka 3036 Archer Avė. Tel. Drover 1323
Ko tu
įšauki bro
li? Nagi
kad ma
no burna
labai sausa, tai bėgų pas
VINCĄ skllABULI
ten gausiu' milžinišką stiklą alaus
išsigerti ir havanos cigarų parūkyti.
1500 Adams St., Gary, Ind.
Klauskit
ChopenlOe
cigarų, nes
padirbti iš
geriausio
tabako.
4934
JOS. BAHTK0WIAK
liSdfrbeįrs
So. Paulina it., Chicago, III.
Pbone Yards 41C4.
nauja daktariška knyga,
daktaras KIšENIUJE.
®u .paveikslais, naudingais patari
mais ir daugybe receptą nuo visokių
,gražiai apdaryta su auksinėms
raidėms ant apdaro, knyga parsiduo
< a po 1 dol. Tą knygą gali gauti
dovanai užsirašydamas “Kataliką"
ut metų mokėdamas prenumeratos 2
dol. musų agentui.
M. jd ALTANA VIČE
61 Milbury St., Worcester, Mast.
Telephone Y aras 7W
Aptiekorius
Užlaiko namines ir uirubeiines gy
dyoles, ir receptus išpildo kožnf va
landa su dideliu saugumu. Reika
le nusiduokit pas jį, o busite užga
nėdinti. Siunčiam gyduoles į ki
tus miestus.
3315 S. Sorgais St„ Ctoago, 1E
Telephone T arda 2750
PIRMOS KLIASOS ŠAUTINAS
T. RADAVICZE
Linksminkis brolau pas mane atšjęs
nes aš užlaikau šaltą alų, geriausią
viną ir ruginę DEGTINI, c cigarai
tai net iš pat Turkijos, o prie to turiu
didelę Hallę delei Mitingą, veseliją ir
kitokią susirinkimą. Kuris pas mane
atsilankys, tai bus širdingai priimtas
ir suramintas. Lieku su godone,
T. RADAVICZE
936 — 33rd St., Chicago, UI.
Telephone Monroe 2842
DR. F. WISNIEWSKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Ofisas 1268 Milwaukee Av.
arti Paulina St.
Specijalistas ligi} vyri}, mote
rį},. vaiki} ir akušerijos. Gydau pri
vatiškas ligas vyri}, reumatizmo, už
nuodijimo kraujo, vidurii} ligas, inkš
ti}, širdies, akii} ir prirenku akulio
rius. '
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 ryte;
nuo 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8
vakare.
LIETUTIS KRIAŪCZIUS
Siuvu visokias vyriszkas drapanas
kaip tai: Overkotus ir visokios ma
dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o
busite užganėdinti. Turiu daugelį vi
sokių ceikių; priegtam senas drapa
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar
buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu:
J. Kuczinskas,
238 Slocum St. Kingston, Fa.
Tei e plione Yards 3547
C. J. Kl
kontraktieiTua
Pėrvė£imo ir pakėlimo namų.
Visus užkalbinimus atlieka kuoveikiausiai.
939-3Srd JM. Chicago, IU.
Broliai neeikit pas žydą
Męs pasiuvam Siutą kokį kas nori. Turiu įvairių
kningų,skaitymų ir D.L.Kun. paveikslų, ir svarbu
turėti “Kovos ties Žalgiriu” pav. 500 m. sukaktu
vių baisios karės su kryžiokais. Teipgi užrašau
“Kataliką”. Teipgi pas mus randasi visokių kny
gų ir paveikslų L. Kunigaikščių. Antrašas:
--r KAZ. KUCZINSKAS,
ĮHI. -SU VMm, Fa.
LIETUVIŠKAS ŽIRGVAIKIS.
Iškaltas iš balto, kieto gipso (Plaster of Paris)
Uždėtos ant šviesiai mėlyno šilknio aksomo. Didu
mo 25x25 colius. Artistiškai ir puikiai atliktas dar
bas. Kaina $12.00 be prisiuntimo.
Siųsdami pinigus arba laišką adresuokite šitaip:
JOHN M. TANANEVICZ,
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILLINOIS.
Artistams-me&eįarasžmotina
Nuo liepos mėnesio pradės eiti iš Vilniaus mene*
sinis peri j odinis leidinys
TEATRAS
Eis knygutėmis nuo 32—48 pusi. in 16.
Tilps jame: verstini ir originalai: dramos, kome
dijos, farsai ir tt. — kur reikės — bus ir muzika.
Visi spausdinami “Teatre” veikalai bus tik dra
matiškos cenzūros leidžiami. Prieš spauzdinant
kiekvieną veikalą peržiūrės tam tikras literatų ir
scenos veikėjų komitetas.
Kaina metams su prisiuntimu:
Lietuvoje — 3 ' rubliai,
Užrubežyje — 4 rubliai.
Visus rankraščius ir pinigus reikia siųsti šiuo
adresu: ,
VILNIUS, 2 PONOMARSKIJ
PEREULOK, No 14, BUTAS 10,
JONUI STRAZDUI.
Telefonas Ganai 3263
DAKTARAS S. VVISSIG
Iš SENO KKAJATJS. - _
Su geriausia pasekme gydo visokias kroniškas ligas vyry ir mo
terų, kad ir užsisenejusias. Jei kiti jus neišgydė nueikir pas ji, o jis
jumis apžiuręs ir pasistengs pagelbėt.
Dr. Wissig duos geriausius vaistus iš savo aptiekos.
Pirmu rodą dovanai.
Valandos kasdien nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki S:30 vakare.
Nedeliomis nuo 10 iki 12 ryto.
1759 West 18 Str., Corner Wood Str.
Atdara Pa
nedelio Ut
arninko ir
Ketverge vak
iki 9 vai.
Atdara Su
katos vaka
re iki i0:30
vai. Nedel.
iki pietų.
Kerte Blue Island Avė. ir 18ta gatve.
Šito? krautuves gabumas pigume
yra plačiai pripažintas.
Mes esame persitikrinę
kad mus Huolatinis augi
mas lankytojų rėmėsi ant
to, kad mes duodame ge
resnį tavorą už jūsų pini
gus, negu kokia nors kita
krautuve Chicagoje. Mes
užkviečiame jumis kad
galėtume darodyti, kad
tai yra tiesa ką męs sa
kome, peržiurę j imu mus
gražių siutų, naujausios
mados, spalvų ir išdirbi
nio kuriuos mes parduo
dame nuo
$10 iki $26
Stasys Kuczis,
Kazimioras Ramanauskas
Ir Juozas Gulčlus.
LIETUVISZKI PARDAVĖJAI.

xml | txt