OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, August 16, 1892, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1892-08-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

"TELEGRAF"
i GAZETA CODZIENNA
32-34 Markei si. cer. Randolph Si.
^OHIOAGrO, - ILL.
No. 65. ' Wtorek, dnia 16go Sierpnia, 1892 r.
''TEŁEORAF" j
l-^-P OUSH POLITICAL D A I L Y-<S-|
I l'ublislii'il wry afi'iTiUMin :i ( HoVlocl.
TukI'TblkoiukV I'lULii iiisc; ('o.
32-31 MARKET ST. COR. RANDOLPH ST
TELEPHONE MAIN 1672.
Pielgrzymka z Ameryki do Kzymn.
Rzym, 15 sierpnia. — Dobrze po
informowane gazety tutejsze dono
szą, iż na jubileusz biskupi Ojcaśw.
oczekiwane jest przybycie TOO księ
ży pielgrzymów ze Stanów Zjedno
czonych i wielu pielgrzymów z po
łudniowej Ameryki. Pielgrzymi
przybędą do Rzymu w kwietniu r.
P
Telegramy z Europy.
Nowy gabinet w Anglii.
I,<>M>Y.\\ li) sierpnia. — Ostatecz
ny skład nowego gabinetu angiel
skiego podług wiadomości dobrze
poinformowanych gazet jest nastę
pujący: Karl lloseberry sekretarz
spraw zagranicznych, bar. llcrschel
lord kanclerz, sir V. Ilarcourt kan
clerz sprawiedliwości, Herbert II.
Asquit domowy sekretarz, C'. 11.
Campbell Uaimermaii sekretarz woj- j
ny, Karl Spencer lord admiralicyi,
sir Charles Russell prokurator jene
ralny, sam Gladstone pierwszy lord
skarbu. Co do pomniejszych pozy
eyi w gabinecie, te nie są jeszcze
stanowczo obsadzone.
tión lodowe na Oceanie.
Londyn, 1 i> sierpnia. — Okręt
angielski ,,North",' przybyły dziś
do Sligo z Porthland, Ore., podaje
wiadomość o olbrzymich górach lo
dowych, jakie spotkał na Oceanie
d. 11 czerwca na 44<» południowej
szerokości i 37° zachodniej długości.
Góry były wysokie na 200 do ;iOU
stóp. Otoczyły one okręt, który
pozostawał w tein strasznie niebez
piecznem położeniu do 14 czerwca.
Następnie istnym cudem zdołał się
wyrwać nieuszkodzony z lodowej ma
tki ....
Niemcy a Francya.
Bkrlix, 15 sierpnia. — Władze
wojskowe tutejsze z wielkim niepo
kój«m przyglądają się ruchom i ma
newrom wojsk francuzkieh nad gra
nicą. . .. Wtajemniczeni twierdzą,
że w Niemczech znajduje się bardzo
wielu szpiegów wojskowych fran
cuzkieh. Niemcy chcą pono także o
toczyó podobną opieką Francyę.. ..
Zbyt gorliwy sługa — przyczyną śmierci
pana!.!..
Rzym, 15 sierpnia.— Depesze z
Castro, na wyspie Sycy'ii,donosz i,że
bandyci w pobliżu Castro pochwyci
li bogatego kupca win nazwiskiem
Billotte i jego służącego. Billotte
wysłał służącego z listem do swego
bankiera, żądając złożenia za nie
go okupu 50.000 fr. Lecz służący za
miast udać się do bankiera, zawiado
mił żandarmów,którzy udali się niez
włocznie, aby odbić Blllotte'a zbój
com. Ci ostatni zostali uprzedzeni...
Kiedy żandarmi przybyli do ich
schronienia, znaleźli tylko trupa
nieszczęśliwego kupca. Bandyci u
ciekli....
Przygoda Bigelowa.
Bkku.v, 15 sierpnia. —Znany po
dróżnik i pisarz amerykański Poul
tney Bigelow miał przygodę na rze
ce Men podczas przejażdzki.. Napa
dło nań paru żeglarzy pod pozorem
jakichś opłat, których od niego żą
dali. Bigelow nie tylko odparł na
pastników i pobił ich, ale potem je
szcze dał ich aresztować.
Sprawa Pamiru.
BKRI-IX, 15 sierpnia. — Z dobre
go i wiarogodnego źródła otrzymano
tu wiadomość z Chin, iż rząd duń
ski wystosował do Kosy i ostrą note
dyplomatyczną, protestującą prze
ciw zajęciu Pamiru. Okupacya ta
ma być pogwałceniem traktatu chiń
sko-rosyjskiego zawartego w Liwa
dyi, który ustanowił granicę o 100
mil na północ od Aktash. Guberna
tor chińskiego Turkestanu wysłał
wojska dla obrony tej granicy.
Londyn, 15 sierpnia. — Z Simli
donoszą, iż emir Afganistanu rozbił
4000 powstańczych Usbegów,prowa
lżonych prze? Pluskali i wepchnął
ich za granicę| rosyjsku. Pomiędzy
ulem indyjskim lada
/.\q do ostatecznego po
.'in i rem a rz;
chwila przyjd
rozumienia.
Iskierki tele
Pktkksuuk
w całe j Kosy i
cholery i 4-JSf
burku cholera
Londyn. —
,,C. de Murit
wał na pare m
rraficzne z za oceanu.
;. — Dnia 12 sierpnia
było s(k>1 wypadków
śmierci. W Peters
się zmniejsza.
Stary bank londyński
tta tfc Co." zbankrnto
ilionów dolarów.
Pauyż. — Wczorajsza uroczystość
honapartystowska odbyła się dosyć
świetnie. Powzięto głośne rezolu
cye na cześć Cesarstwa we Francy i.
Londyn. Ogromne oburzenie
wywołuje tu sprawa Leonarda Mar
klowa, oskarżonego o usiłowanie za
mordowania dwóch panien z dobre
go towarzystwa, które spotkał na
drodze niedal .'ko stolicy. Przy wy
prowadzeniu sadu polieya musiała
strzedz więźnia, ażeby go tłum nie
rozszarpał.
"WiEDKii. — Lekarze tutejsi wy
rażaj a nadzieję, . że przy przedsię
wziętych ostrożność i ach na granicy
cholera nie p-zejdzie z Rosyido Au
stryi.
Rzym. — Odkryto trzech zabój
ców arcybiskupa Foligno. Zabójcy
popełnili zbrodnię w wagonie kolei
w celu rabunku.
Londyn*. — Na konfereneye kole
jowa do Petersburga udał się sir
John Tupper, jako przedstawiciel
Kanady.
Dum.iN. — Wczoraj w Tipperary
miała być sudzona sprawa księdza
liumphreya i 15-tu osób, oskarżo
nych o udział w zaburzeniach pod
czas wyborów. Nikt z oskarżonych
nie stawił się. Sad polecił wszyst
kich aresztować.
T elegramy Kraj owe.
Nowy niepokój w Tennesee.
Nashville, Texn., 15 sierpnia.—
Zbrojni górnicy znów napadli dziś
na kopalnie Inraan w Marion powie
cie, pokonali straże, zawładnęli pa
lisada i 2/2 więźniów odesłali do
głównego w lezienia. Sądą, że wy
padki sobotrie i dzisiejsze raz za
kończą oburzające ,,wypuszczanie w
dzierżawę" więźniów przez władze
stanowe do pracy w kopalniach
pry watnych.
NOTATKI TELEGRAFICZNE Z AMERYKI.
— W Buffalo i Cheek to waga, N. Y,
ciągle trwają niepokoje, pożary i a
wantury Wskutek strajku zwrotni
czych. Do Cheek to w aga wyruszył
Gf> pułk wojska, a pułk 74-ty został
odkomenderowany do strzeżenia po
siadłości koldi w Buffalo.
— Republikański kandydat nawi
ce-prezydenta Whitelaw Reid wyje
chał na Zachuj prowadzić swą kam
panie wyborczą.. ..
— W Lancaster, Pa. fabryka
,,Susquehanne;Iron Co." po sześciu
miesiącach przerwy została puszczo
ną w ruch. łnidlerzy zgodzili się
na znaczną zniżjkę.
— Z Fargo, N. D. donoszą, że
burza gradowa zrządziła ogromne
szkody w okolicach Argusville i Gar
dener. Zasiewy zostały zniszczone
na ogromnej przestrzeni około 50
tysięcy akrów.
— W San Augustino, Tex. po
konwencj i t. z. ,,Partyi ludowej"
wszczęła sic kł jtnia polityczna po
między Clabe Garret i J. Peoples z
jednej strony a niejakim I)airs i B.
Brown z drugiej. Dyskusya przero
awą bójkę, w której
ali śmiertelnie pora
nieni, a dwaj zabici.. :.
— Z South B^nd donoszą, iż wczo
raj tłumy katolików ze stanu Michi
gan przybyły ną doroczną pielgrzym
kę do Notre Dame. Było przeszło
3000 pielgrzymów. Odprawione zo
stały uroczyste nabożeństwa.
— Na pikniku kościelnym w po
bliżu Clinton, Ills, zatrutych zostało
przez sfałszowaną lemonadę około
dziła się w krw
dwaj ludzie zos
100 osób.... Wszyscy su mocno
chorzy, nikt nie umrze. •
— W Springtickl O. dwaj rabusie,
zaskoczeni w nocy przez polieyę na
gorącym uczynku kradzieży, broni
li się .ewolwerami.... Policyastrze
lała również. Rezultat—jeden rabuś
zabity.
— Adlai E. Stevenson był wczo
raj w domu w Rloomington na pikni
ku Tow. ''Hibernians". Witano go
z niesłychanym Kapałem!....
— W Carston, Minn, na oknie
tamtejszego kościoła ukazuje się ja
kiś cudowny obraz, przedstawiający
kobietę z dziecięciem.... Fakt ten,
wywołuje wielki zapał śród ludności!
— Rozpoczęto roboty około budo
wy kolei elektrycznej z St Louis do
Chicago. Będzie skończona za parę
miesięcy.
— W Hudson, Mich. 20-letnia
dziewczyna jest w więzieniu oskarże
nia o zamiar zamordowania swej ro
dziny przy pomocy eksplozji dyna
mitowej.... Chciała w ten sposób
zyskać spadek po rodzicach w sumie
85.000.
Polacy w Ameryce.
Ś. p. Józef llcwcrski.
Gkand Rapids, Mich., 15 sierp
nia. — Zmarł tu dziś ś. p. Józef Re
werski, jeden z wybitnych członków
tutejszej Polonii, właściciel sztoru z
obuwiem. S. p. Rewerski przez dłuż
szy czas mieszkał w Chicago i był u
was dobrze znanym, jako długoletni
członek, założyciel i prezydent Tow.
"Harmonia". Na ostatnim Sejmie
Z. N. P. .w Detroit p. Rewerski
był kandydatem na cenzora Z.N.P.
Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie,
ponieważ pozostawał na łożu boleści
prawie od początku r. b. Cześć jego
pamięci!
Znów nieporozumienia parafialne w
Cleveland.
Nieszczęśliwe Cleveland nie może
się nigdy obejść bez burz i skanda
lów w polskich parafiach.... Nie w
jednej, to w drugiej! Zaledwo uspo
koiło się u św. Stanisława, a oto już
w parafii Naj. Ser. Jesus na "Kra
kowie " zaszły nieporozumienia po
między trustysami a proboszczem co
do sióstr, które zostały usunięte
przez proboszcza.. .. Obecnie "Po
lonia w Ameryce" dowiaduje się, iż
kilku z parafian chodzi po spisie w
celu usunięcia ks. Orzechowskiego.
I s$ tacy głupi, co się im na jakichś
papierach podpisują.. . Oj, ludzie,
ludzie! Kiedyż nareszcie religia
przestanie wam byd pozorem do czy
nienia skandalów—i warcholenia!?..
Zepsucie chłopców polskich w Milwaukee.
Polieya w Milwaukee uwięziła w
tych dniach cała zgraję młodych pol
skich chłopaków w 18-ej wardzie.
Nazwiska ich sa: S. Klas, F. Koza
czek, F. Tropidowski i J. Kant.
Obrawszy sobie jakaś stanj budę za
schronisko, znosili piwo i rozmaite
inne rzeczy, a w tej liczbie pono kra
dzione. Najstarszy z malców liczy
lat 14.... Trzech ostatnich chło
paków wysłał sędzia za włóczęgo
stwo i zepsucie do domu poprawy aż
do 21 roku życia; resztę wypuszczo
no... Źle się dzieje z polska mło
dzieży w Milwaukee!...
DROBNE NOTATKI.
I W teatrze "Metropolitan Opera
House" w New Yorku występuje o
becnie z powodzeniem polska śpie-,4
waczka panna Felicya Kaszowska. ?
I Polak O. Kaziński poślizgnął si^
na ulicy w Cleveland, O.,upadł i tak
fatalnie rozbił sobie głowę, że praw
dopodobnie żyć nie będzie.
I W Milwauke, Wis. wóz Polaka
Szukalskiego przejechał 14-letniego
Sylwestra Janickiego. Chłopiec od
niosł niebezpieczne uszkodzenia.
• I W Erie, Pa. podobno w polskiej
parafii przyszło do niemiłych zabu
rzeń .... Kilkunastu Polaków mia
ło zostać aresztowanych. Przykra
wieść!.. ..
I W Buffalo, N. Y. aresztowaną
została 34-letnia służąca Marya Tu
cheńska, oskarżona o kradzież >5150
u swych państwa. Brzydko!....
|| W MtPleasant, Pa. rozpoczęto
budowo szkoły przy tamtejszy ni pol
skim kościele
I Polak Fr. Łuczak w Cleveland;
O. został tak strasznie przytłoczony
żelazną płytą, że wkrótce potem
zmarł.. ..
'
I W Toledo, O. mianowany został
policemanem Jan Oborski, Polak.
W mieście tom jest teraz dwóch pol
skich policyantów.
I Polacy w South Broki in id zamie
rzają założyć polską szkołę. W tym
colu zawiązali specyalne towarzystwo
i gromadzą fundusze.
|
|| Troje dzieci oh. Droga zam. w
Ko w Yorku, przybyło w tych dniach
z Europy razem z matką na okręcie
"Aurania". Dzieci rozchorowały
sic i wszystko troje w szpitalu umar-j
ły.... Niegościnną im była Ame-I
ryka!
I Podobno pułk. Weber, superin
tendent emigracyi na Ellis Island za
kupił nowojorski "Postęp" dla ce-j
lów.... politycznycl). Czyżby?.... I
|| Nowojorski "Postęp" p.Chrosto
wskiego w ostatnim tygodniu wydał
tylko.... połowę numeru. Jak pi-:
sze, dla braku — czasu. Times is —
money....
I W Buffalo F. Pikowiak za kra
dzież zegarka poszedł na 30 dni do j
kozy.
I W Detroit jakiś Polak został a-l
resztowany za zgwałcenie pewnej j
Polki w chwili, gdy jej męża nie
było w domu... A łotr!
|| Szczepan Brodowski, pracujący
w kopalni węgla Leisering nr. 1 pod j
Pittsburgiem został zabity wskutek
oberwania się kamieni.
|| W Buffalo Tow. pań polskich j
"Gwiazda Wolności" zamierza u
rządzić przedstawienie teatralne, i
Brawo Polki!
Z POLITYKI.
Posiedzenie Klubu Puławskiego. —
Klub republikański w 16-ej war
dzie. — Co pisze "Globe" o
kandydatach na komisarza po
wiatowego.
Na odbytem wczoraj posiedzeniu
Klubu Puławskiego panowało zna
czne ożywienie. Delegaci wybra
ni do Ligi demokratycznej polskiej
zdali sprawę ze swych działań i ob
jaśnili, że Liga ma połączyć wszyst-;
kie kluby demokratyczne polskie wj
stanie Illinois. Dotychczas należy
do niej 11 klubów. Następnie w obec j
rezygnacyi p. A. J. Kowalskiego, j
Klub polecił swym delegatom starać I
się, ażeby nominacyę na Komisarza
powiatowego otrzymali pp. J. J.
Dahlman lub W. Bardoński.
* . *
*
W 16ej wardzie został założony
polski Klub polityczny.. .. republi
kański. Urzędnikami tegoż Klubu
s$: ob. Alb. Jendrzejek prezydent,
Fr. Wlekliński sekretarz, Józef Bet
ker kasy er i Anastazy Lamkowski
odźwierny. Posiedzenia odbywają,
się w każdą śi*odę o godz. 8ej wie
czorem w Hali ob. Karaska.
* *
*
"Globe", urzędowy organ party i
demokratycznej, umieszcza komple
tny potrójną, listę kandydatów do
nominacyi, przedstawionych przez
komitet 25-ciu do nominowania w
tę sobotę na konwencyi. Z polaków
w liście tej znajdujemy nazwiska G.
T. Kozłowskiego z 9-tej wardy i A.
J. Kowalskiego z 16-ej wardy, a
obok wzmiankę, że p. Kowalski zre
zygnował....
MaIa rozNiCA.
Wiem, wiem — powiada X. do
przyjaciela, który odradza mu się że
nić z panną, Y. — ma ona swoje wa
dy, kaprysy i t. d., ale ja bez niej
żyć nie mog§.
— Tak, ale kwestya, czy potra-'
fisz żjć z nią,....
I I
Wiadomości Miejskie.
Pożary.
W domu pii. 412 na W. IHej ul.
(własność 'p. Antoniego
wybuchnął wczoraj rano
żar.... Budynek ten ;
sztor z galanteryą (t. Sin
omal sani się nie spalił
ściem, zdołał sie wyrwać
i uratować. Szkoda wsk
dochodzi do §1200.
Wieczorem o godzinie
wybuchnął znów pożar
ubrań pod firmą ,, Cheap
501-593 na Nubie.
wstał ztąd, że jakaś suknia, wisząca
zbyt blizko płomieniaga>owego, za
jęła sie ogniem. Szkoda [>aręset do
larów. Ogień ugaszono dość prędko.
Kakuszki)
groźny po
:ajmuje na
ller, który
. .. Szczę
z płomieni
utek o<rnia
x'j wczoraj
w sztorze
John" pn..'
Ogień po
Niezwykła sprawi
Niezwykłą sprawę wytoczyła w
tych dniach do sądu pani Anna Kna
pik. Twierdzi ona, że jest posiadacz
ką posiadłości przy rogu Milwaukee
ave. i Noble ul., wartując
ej -ś 15.000
i że teraz dopiero spostlrzegła, iż
jeszcze d. 8 maja 1887 r. nieznana
jej osoba zeznała nieprawny akt
sprzedaży tejże posiadłości p.J. Gill
meistrowi.... Akt ten sporządzony
został przed notaryuszem 1£. Coli nem
i rekordowany był 13 grudnia 1891,
cenę sprzedaży zaś oznacza na §1.00.
Pani Knapik żąda, aby sąd unieważ
nił ten akt....
Drobne wiadmosei.
* Charles Bennett i M. Taylor pro
wadzili ze sobą wczoraj zaciętą wal
kę na brzytwy na Green,: Randolph
i Halsted ul, goniąc za sobą i ucie
kając.. .. W rezultacie B innett od
niósł kilka ran śmiertelnych, Tay
lor jedną bardzo ciężką .'L,. Powo
dem strasznej bójki zbytria poufi
łość Bennetta z żoną Taylora.. ..
* Podczas starcia pociąg u na kolei
Rock Island w pobliżu Bine Island
zabity został bogaty handljarz bydła
James Earley.
* Kolej górna t.z. "L Alley R. 1
dochodzi dziś do 47-ej ulicy, a wkrót
ce będzie doprowadzoną do 51-ej.
* Na wystawie będą kursowały
elektryczne "cabs".
zwiazko
skieffo sa
* Marya Kubik wystąpijła do sad
przeciw Robertowi Kubik o rozwód
z powodu okrucieństwa i opu
szczenią.
* P. Jan Romanowicz,
wiec, nabył od p. K. Sła\
loon przy rogu Noble i Division za
$915.
* P. Teo. Kytka wycofał swą
skargę przeciw ad w. Colęmanowi o
§100.000 za.. .. odebranie przywią
zania. żony. Chwała-ż ci,
* J. Murray, młody m
chciał się wczoraj po pija
pić w kanale.. .. Uratowano go.
* J- H. Harvey i J. Stiles chcieli
oszukać na $40 A. Kobala
mocy fałszywego chec/cu, a
temu przeszkodziła.. .
* Istnieje obawa, że i %
wybuchnie strajk zwrotniczych na
kolejach.
* J. Hopfree, malarz, jsjadł z ru
sztowania przy budowie d
nr. 270 na Ohio ul. Złiam
nogę. Ofiara podobnego
padł W. C. Peak, cieśla pracujący
przy budowie domu pod n :. 263 na
S. Clinton. •! I
* Ostatniej nocy w domu p. Phel
phsa pod nr. 548 na Wabash avenue
wściekł się kot.. .. Pan P. musiał
z nim stoczyć kompletna iw ilkę, aże
by mu nie pozwolić pogryźć i podra
pać dzieci. Dopiero przywołany po
licyant zastrzelił wśeiekłe z
* P. Philippi, majtek n
"Churchill" spadł wczoraj
na pokład — i zabił się na
* Znów trzy czy 'cztery c
stały, wczoraj śmiertelnie poranione
przez pociągi kolejowe w Chicago...
W liczbie ofiar niema Polaków.
Boże!. ..
aszynista,
uemu uto
przy po
le policya
Chicago
3inu pod
ał rękę i
wypadku
wierzę.
statku
z masztu
miejscu,
soby zo
* Wszystkim polakomi -polecamy
skład towarów łokciowych p. S. J.
Szczechapod numerem 721 IMilwau
kee av. Popierajcie rodaka!
¥ SPRAWIE ZJAZDU DfflifflK
Projekt "Telegrafii'' uia jn
JRzucony przez pTelug
poyiedzi na odezwę p. Al
skipgo projekt Zjazdu
dziennikarzy polskich w
■l\ października ri b. p<j
. J. Sadow
tutejs
Iczas
stości na cześć Kol urn l>a, do
w nas:
CZY
je coraz więcej poparcia
sferach dziennikarskich.
Jak już wiemy, za pr<
świadczył sic p. Sadowsk
z nim <*Kcho".
(|he.nie "Kury er To lei
spriiwie tej pisze, co nasi
' rTe i eirral ", wn i osk u i i
6 głospk.
af1
I,
Chicago d.
IZY,
Oli
jekten
, a ralz
owski'
.'puje:
, aby z
redaktorów odbył sic w Chicago,
nie i w .Manistee, w d. 2 1 mździcrni
kajr. )). Nic wątpimy, że ten wnlio
sek'poparty zostanie przez wszyst
kicjt redaktorów polskich.
(plevelandzka "Ojczyzna" ośw
czą się także za zjazdem rt" Chicagó
dla racy i w '•Telegrafie" kvmienio
iiycjh.
Nareszcie w tej chwili bdbierdiln
następujace pismo:
4Sz. Redaktorze! — J|akkolM
już'dawno nie pracuję na n
nikjarśtwa i dziś nie mam
wiei żadnych stosunków :ę dzienni
karstwem polskiem w Air eryce
jednakowoż jako obrany ,v Detroit
członek zarządu zawiązanego naó v
czas"Stowarzyszenia Dziennikarzy
czuję sie w obowiązku, szczególniej
w obec ogłoszonych w wie! u pism uh
odezw p. Sadowskiego z E uffalo, d
świadczyć, iż najzupełniej uznaję
ek
wie dzjienl
nawet pra
pożytek dalszego istnienia tegoż"£ito
a z
H!
as.
warzyszenia" i że głosuję
dem dziennikarzy polskiet dnia
października r. b. w Chicago.
Zbigniew Brodowski"
Jak widzimy przeto, prlojekt nas:
ma za soba już 5 głosów, liozą.c i n
głós, 6.
Prosilibyśmy w imię wspólnot
naszych interesów i innych redakt
rów lub osoby będące z dziennik alr
stwem w stosunku o łaskawe wyra,
żenie swej w tej mierze opinii, ani?
wątpliwie Zjazd 21 października
dzie —; faktem dokonanym
ZitęczNE OŚWIADCZ"*
Młodzieniec wyznaje niłośd aa
mie swego serca w te słowa:
Anielo, kocham cie, kochkiln
cię' z zapałem, godnym.|. lepsjz^j
sprawy.
ro
na
ych
za Zj
NY.
Ostatnie Telegram
Uroczystość kościelna w
Londyx, 16 sierpnia. — Dziś n
110 iv kaplicy w Bromptoa, odby
się wspaniała uroczystość nwestytti
ry pal i u m, nadesłanego ] irzez Ojjca,
św.iks. dr. Vatighanowi, aiskupówi
katolickiemu. Ceremonie były wspj
niałe. Asystował wybór katolickie
go duchowieństwa z Anglii i Irlin
dyi. Uroczystość podobna nie iria
ła miejsca w Anglii od r. [1556.
Anglii.
Gladstone w Osbonrne House
Londyx, 16 sierpnia. -- Glads to
ne był wczoraj bardzo serdecznie
przyjmowany przez królowę. Ucato
wał jj?j ręce na powitanie,
o lOej wyjechał na Sou
Witano go wszędzie, jak
tora, okrzykami.
Fatalny wypadek
SześĆiu ludzi śmiertelnie
Coshocton, Ohio, 16 sierpnia, -r—
Lokomotywa pociągu budowlanego
wpadła na wagony w kop:ilni zw,iru
[Rickejsona wczoraj wieczorem, zrzą
dziła śmiertelne uszkodzeń a sześć
robotnikom i poraniła nit bezpiecz
nie lotu. W liczbie rannych bez ni
dziei jest Polak Jan Cyglcr z Pittp.
burgaj.
Odparty atak g<jrail«Hv.
Dziś ra
hamptc
tryum
annych
Nashville, Tenn., 16 sierpnia
Górnicy napadli; znów na pylisad
kopalni Oliver Springs, pragnąc u
wolnió więźniów pracujących w k
palni, lecz zostali odparci. Dwaj
strażnicy są ranni. Oczekują lać a
chwila nowego ataku.
)

xml | txt