OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, September 12, 1892, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1892-09-12/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

TELEGRAF
Pismo polityczne, społeczne i literackie, poświę
cone interesom Polaków w Stauach Zjedno
czonych Ameryki Północnej.
WYCHODZI CODZIENNIE.
PRENUMERATA (z górv) WYNOSI:
Aooznie —
Półrocznie ••• '•J*''
Kwartalnie * £?c
Miesięcznie ..-oc.
Cena pojedynczego numeru Ic.
WYDAWCY:
Spotka Wydawnicza Telegrafu.
W CUICAIJO ILLINOIS.
M. S. Cyborowski, - Prezes i Zarządca.
A .J. Schultz, - - - W ice-Prezes.
i .Tarkowski, - - - Kasyer.
L. Gboszkiewicz, - - Sekretarz.
H. Naoiel, Naczelny Redaktor,
ty. Rzeszota kski, agent ogłoszeń.
Wszelkie listy i korespondencye uprasza sig
przesyłać pod adresem:.
TELEGRAF
32 & 34 Maiket cor. Randolph Sts■ Room 51
TELEFON: MAIN 1672.
Wszelkie przesył*. pieniężne należy nadsyłać
a rgce kasyjera.
JOHN TARKOWSKI,
32-34 Market cor. Rantlolpn Sts., Room51, Chicago,111.
"TELEGRAF"
The Polish Political Daily, devoted to the interest
of the Polish people in United States of America.
TŁe Polisa Daily "TELEGRAF" Publishing Company.
PUBLI 8HERS:
M. S. Cyborowski, President and Manager.
A. J. Schtjltz, - - Vice-President.
J Tabkowski, - - Treasurer.
L. Gboszkiewicz, - - Secretary.
H. Nagiel, Chief Editor.
M. Tarski, advertising solicitor.
SUBSCRIPTION (IN ADVANCE):
I «J Year 83.00;
fer 0 Months. 1.50
per 3 Months .......... 75c.
One Month ' 25c.
Single copy one cent.
OFFICE:
32 & 34 Market Cor. Randolph Stu. Room 51.
(LIND BLOCK.)
TBLBPHONB: UAIK 1678.
ENTERED AT THE CHICAGO POST OFFICE
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.
CHICAGO,dnia 12 Września, 1892.
URZĘDOWE
Sprawozdanie ze Sejmu Zjed. P. R. K. pod
op. M. B. Częstochowskiej Królowej
Korony Polskiej, odbytego w pa
rafii św. Kazimierza w Chi
cago, 111.
DziEń Pierwszy Sejmu (5-go wrze
śnia 1892 ROKU.
Sesya pierwsza. 1). Delegaci ze
brali się o godzinie 8:30 m. rano w
hali parafialnej. Prezes Zjed. J. Na
pieralski odmówił modlitwę pańska,
poczem wszyscy delegaci udali sie
do kościoła na Mszjj Św., która od
prawił wiel. ks. llroll na intencya
Sejmu. Po mszy św. wiel. ks. Fran.
Kroll wygłosił piękne kazanie, za
chęcaj ac do zgody i jedności, ażeby
raz na zawsze położyć koniec zwa
dom i kłótniom, istniejącym w pol
skich parafiach w Chicago, gdyż to
bedzie najlepszy dowód, iż my Po
lacy umiemy się szanować tak jak
inne narodowości. Po kazaniu dele
gaci udali sic do sali Sejmowej i za
jęli swoje miejsca.
2). O godzinie lOtej rauo prez.
J. Napieralski otworzył Sejm i mia
nował marszałka Sejmu w osobie ob.
O. Grochowskiego, a na odźwierne
go przeznaczył ob. Jana Rosińskie
go, po czem przemówił jeszcze pare
słów, prosząc delegatów o zachowa
nie porządku i zastosowanie się do re
guł parlamentarnych ;zachęcał też.do
zgody i miłości braterskiej. Nastę
pnie odmówiono "Pod twoją obro
nę".
Ob. W. J. Pijano wski robi wnio
sek, ażeby obrać sekretarza Sejmu.
Wniosek poparty i jednogłośnie przy
jęty. Na wniosek ob. J. Napieral
skiego sekretarzem Sejmu obrano ni
żej podpisanego.
3), Sekr. Zjed. ob. Jan Grzego
rzewski odczytał imiona i nazwiska
wszystkich obecnych delegatów. Są
one następujące: Del. Tow. św.
Wojciecha B. i M. — J. Napieral
ski, W. J. Pijanowski, Ignacy Mo
rzyński i Onufry Grochowski. Del.
Tow. serca Najśw. M. Panny — Jos.
Wichłaczyński i Marcin Nowicki.
Del. Tow. Rycerzy św. Kazimierza
— Fr. Kamiński i Jan Nowak. Del.
Tow. Najśw. Imienia Jezus— Kon
stanty Gólcz i Paweł Nowak. Del.
Bractwa św. Dominika — Józ. Her
man i Jan Bieniak. Del. Tow. Kra
kusów św. Grzegorza — B. L. Ma
ciejewski i Michał Kluczyński. Del.
Bractwa św. Stanisława Kostki —
Fr. Aronowski. Del. Tow. św. Ka
zimierza — Jan Rosiński i Wojciech
Szleichert. Del. Tow. św. Józefa—
Fr. Marcinkowski i Antoni Polenc.
Del. Tow. św. Michała Archanioła
. z Passaic N. J. — Jan Grzegorzew
ski, który otrzymał upoważnienie od
wymienionego Towarzystwa.
4). Dalej obrano komitet do spra
wdzenia mandatów; takowy składa
ją: Ig. Morzyński i Jan Nowak. Ko
mitet udaje się do pracy.
5).'Obrano komitet do sprawdze
nia ksiąg finansowych, w skład któ
rego wchodzą: Konstanty Gólcz,
Joz. Herman i Jan Nowak. Komitet
zajął się natychmiast pracę,.
6). Komitet do wniosków — B.
L. Maciejewski, Fr. Kamiński i A.
Polenc.
7). Komitet do balotów — Fr. A
ronowski, M. Kluczynski i Jan Wi
eli łączy ń ski.
Ob. Jan Kosiński robi wniosek,
ł 7
ażeby wysłać komitet do wiel. ks.
Fr. Kroll z prośba o przybycie na
Sejm. Wniosek przyjęty. Do komi
tetu w tym celu obrani: Jan Kosiń
ski i A. Polenc.
Marszałek Sejmu ob. O. Grocho
wski zawiesza posiedzenie na pół go
dziny.
*S'esya 2<ju. — 1). Komitet spra
wdzający mandaty, zdaje sprawę, iż
wszyscy delegaci mają imańdaty w
porządku i mogą zasiadać w izbie
sejmowej. Sprawozdanie, przyjęto i
ko misy ę rozwiązani
Wiel. ks. Fr. Kroll przybywa na
Sejm powitany przez powstanie de
legatów z miejsc. W. J. Pijanowski
robi wniosek, ażeby wiel. ks. Fran.
Krolla obrać radcą duchownym na
czas Sejmu. Wniosek poparty i przy
j-- I
2).' Sekr. Zjed. podaje do wiado
mości, że Tow. Najśw. Serca M.
Panny, ma dług w Zjednoczeniu i
póki się z takowego nie uiści, niema
prawa bnć udziału w obradach sej
mowych, jednakowoż za wnioskiem
ob. Jana Nowaka Tow. wyżej wy
mienione dostaje prolongacyę na je
den miesiąc do uiszczenia aię z dłu
gu, a gdy tego nie uczyni, Rząd Cen
tralny ma prawo postąpić sobie po
dług przepisów konstytucyi.
3)y W. J. Pijanowski robi wnio
sek, ażeby wysłać telegram do ks.
arcybiskupa o błogosławieństwo dla
sejmu. Wniosek przyjęty, lecz za
radą wiel. ks. Krolla sprawa odłożo
na na później. Sprawą tą ma się za
jąć ks. Kroll, Fr. Marcinkowski i
J. Napiera]ski.
4). Sekr. Zjed. odczytał protokół i!
z ostatniego Sejmu. Protokół przy-1
jęty z małą poprawką, a mianowi
cie, że W. J. Pijanowski Rz. Cen
tralnego nie przepraszał, bo nie miał)
za co. Za wnioskiem J. Napieral
skiego wiel. ks. Fr. Kroll odmówił
modlitwę pańską i sesye odroczono
do godz. 2-iej po południu.
Wszyscy delegaci udali się na
wspólny obiad do ob. Kasperskiego.
Se*u/a oda. 1). Godzina druga po
południu. Posiedzenie otworzone
przez marszałka Sejmu. Wiel. ks.
Kroll odmówił modlitwę. Sekretarz
odczytał listę delegatów; wszyscy
byli obecni. Nastąpiło odczytanie
dalszych protokółów z czynności
Rządu Centralnego, wszystkie pro
tokuły zostały przyjęte. O godzinie
8:15 m. wiel. ks. J. Małecki odwie
dził Sejm i został powitany przez o
klaski.
2) Ob. Lipiński, reporter gazety
"Reformy" nie został przyjęty ani
nawet wpuszczony do sali sejmowej.
3) Sprawozdanie urzędników Zjed
noczenia. Prez. J. Napieralski zdaje
sprawę, że jest zadowolniony ze
wszystkich urzędników, ponieważ
każdy z nich sumiennie i rzetelnie
swoje obowiązki wypełniał. W dal
szej swej mowie twierdzi, że na sej
mie Zjed. p. op. B. S. Jezusa w Ma
nistee żadnej stanowczej obietnicy
co do połączenia się nie robił, a wszy
stko, co piszą gazety, nie jest zgod
nem z prawdą. Prosił on tylkó Sej
mu o powetowanie krzywdy, którą
nam wyrządzono z powodu nieprzy
jęcia "trzech punktów", a potem do
piero pomyślimy o połączeniu się.
Ob. Jan Grzegorzewski twierdzi, iż
jedynie za staraniem wiel. ks. Fr.
Krolla i kilku jeszcze innych księży
Sejm uchwalił krzywdy wynadgro
dzić. Wiel. ks. Fr Kroll potwierdza
powyższe sprawozdanie i dalej objaś
nia, iż jedynym jego celem i pragnie
niem jest, ażeby raz na zawsze nie
porozumieniom wzajemnym oskarże
niom położono koniec i ażeby na
miejscu niezgody zakwitła prawdzi
wa miłość braterska. Sprawozdanie
to przyjęto, jednakowoż dalsze deba
ty zostały odłożone do następnego
dnia.
4) Sprawozdanie sekretarza i kasy
era Zjednoczenia odłożone do na
stępnego dnia.
Za wnioskiem ob. J. Napieralskie
go posiedzenie zawieszono na pół
godziny.
Sesya Jfta.— Godz. 4.30m. Spra
wozdanie opiekunów kasy. Ob. A.
Polenc odczytał wykaz wszystkich
' v i':.1
■ ■ • . ■••■■■■ '-~Ąż l'J 'CI?.'..-'.
dochodów i rozchodów z całego ro
ku. Ogólny dochód jest $j>8.386.70
Z poprzedniego roku pozostało w
kasie śl.153.08
Dochód razem; §9.539.78
Rozchodu w ciągu roku było
$8.968.74
a zateru pozostaje u kasyera goto
wych pieniędzy .1 8574.04
u kasyera znajduje się jeszcze szpilek
wartości J .. $1.50
i|G akcyi na hale Puławskiego war
tości i 160 doi.
Wszyscy opiekunowie kasy potwier
dzieli to sprawozdanie.
Wnioski wypracowane przez Ko
mitet odczytane i odłożone do dnia
następnego.
I Ob. W. J. Pijanowski porusza
sprawę 50 dolarów, które dwa lata
tkmu były ofiarowane na sieroty pol
skie i oddane ks. arcybiskupowi
Feehan, z prośby o odesłanie tychże
na ręce siostry przełożonej domu sie
rot w Detroit; ponieważ pieniądze
te leżą, jeszcze na banku, więc mają,
b!yó odebrane i ofiarowane na sieroty
polskie w Chicago. Wiel. ks. Kroll
Obiecał się zająć t% sprawą.;
Ob. J. Napieralski robi wniosek,
ajżeby całe sprawozdanie że sejmu
było podane przez sekretarza i u
mieszczone w "Telegrafie", ^nio
sek przyjęty.
Marszałek sejmu ob. O. Grochow
ski prosi wszystkich delegatów, aże
by się zebrali o godz. 8mej rano na
zajutrz na Msze Św., którą;odprawi
Iwiel. ks. Kroll za zmarłych; braci ze
Zjednoczenia
i Wiel. ks. Fr. Kroll odmawia mod
litwę, a za wnioskiem ob. Janai Grze
gorzewskiego sesya odroczona do
godziny 8mej rano.
Drngi dzień Se.inro d. 7 wrześnial 1892.
Sery a pierwsza, O godż. 8 rano
wszyscy delegaci udali się do kościo
ła na nabożeństwo żałobne.; Posie
dzenie otwarto o godz. 9 m. 15.
Wiel. ks. Fr. Kroll odmówił modli
twę pańską.
1). Sekretarz odczytał listę dele
gatów; wszyscy obecni. Odczytano
prośbę od delegata Ig. Morzyńskie
go o zwolnienie, ponieważ nie może
być obecnym na Sejmie z ważnych
przyczyn. Na wniosek W. J. Pija
nowskiego ob. Jan Bednarz zajmuje
jego miejsce, jako delegat.:
2). Sekr. Sejmu odczytał proto
kół z dnia pierwszego Sejmu. Przy
j-0- I.
3). Raport sekr,. kasyera i Kom.
rewizyjnego z ksiąg finansowych od
czytany i przyjęty. Komitet stwier
dza, iż książki są w najlepszym po
rządku.
4-). Debaty nad wnioskami ko
mitetu. Wniosek, wypracowany
przez komitet, brzmi:
,,My niżej podpisani, jako komi
tet, pragnąc zgody i jedności ze Zje
dnoczeniem pod op. B. S. Jlezusa,
jednogłośnie wnioskujemy za połą
czeniem, lecz wymagamy: 1) ażeby
naszagpatronka Matka Boska Czę
stochowska była także nadal razem
patronką, całego Zjednoczenia. 2)
Ażeby nasze odznaki dotychczasowe
były zarazem uznane, jako odznaki
połączonych Zjednoczeń. 3) Jeżeli
nowe odznaki będą robione, ażeby
nasza patronka była na takowych u
mieszczona razem z Sercem J ezusa.
4) Propozycye, uczynione k omisyi
przez Sejm w Manistee oraz przez
księży, mają być wykonane co do
litery, a mianowicie mamy tu na
myśli przyjęcie do kościoła i zwrot
i chorągwi. 5) Ni,ech Sejm da tylko
; aprobatę naszym wnioskom, a to
warzystwa powyższe wnioski roz
strzygną. 6) Niech towarzystwa w
przeciągu dwóch tygodni tę sprawę
|załatwią. j
B. L. Maciejewski, fr. Kamiń
tiki, Antoni Poletic, Komitet.
i
Ob. W. J. Pijanowski j robi do
wniosku poprawkę, ażeby wyznaczo
ny czas dwutygodniowy został prze
dłużony na cztery tygodnie, a po
nieważ Zjednoczenie M. B- pz. K.
K. Polski powstało na mas9-mityn
gu, więc sprawy te tylko na takimże
ogólnym mityngu rozstrzygnięte być
mogą. Wnioskuje więc, aby Rząd
Cenralny zwołał wielki mityng i za
razem zaprosił na takowy komisyę,
wybraną na Sejmie w Manistee. Po
długich debatach wnioski komitetu,
poprawki i wnioski W. J. Pijanow
skiego przyjęte zostały jednogło
inie. .......
I #
Za wnioskiem Fr.Kamińskiego o
brano w tej sprawie komitet. Ta
kowy składają,: B. L. Maciejowski,
Fr. Marcinkowski,! Jan Nowak i
wiel. ks. Fr. Kroll.' Sprawa, wnie
siona przez Tow. Krakusów św.
Grzegorza w sprawie Konstantego
Gólcz, rozstrzygnięta w ten sposób,
iż ma on zapłacić w Towarzystwie,
co winien. Ob. Gólcz obiecał to u
czynić. Prośba od Tow.. Serca M.
Panny wymaga wspomożenia, tj. po
wrócenia kosztów, które poniosło
przez sprawy sadowe z ks. Rad ziej e
wskim. Sprawa ta nie zostaje przy
jęta dotąd, dopóki Towarzystwo nie
ujści się ze swoich należytości do
Zjednoczenia.
Wniosek Tow. św Wojciecha i
wniosek Tow. Krakusów św. Grze
gorza, ażeby imię Zjednoczenia nie
było zmieniane, odłożono na czas
nieokreślony. Wniosek Tow. Ryce
rzy św. Kazimierza, ażeby kasyer
Zjednoczenia wypłacał pośmiertne
kasy ero wi pojedynczego towarzy
stwa, a kasyer ten dopiero wdowie
lub wdowcowi, nie został przyję
ty. 'j • •
Poprawka ob. Jana Bednarza, aby
sekretarz towarzystwa był uwiado
miony, kiedy pośmiertne jest wypła
cane, przyjęta.
Marszałek Sejmu odmówił mo
dlitwę 'pańską i odroczył posie
dzenie do godz. 2ej po południu,po
czem wszyscy delegaci udali się na
obiad do ob. Kasperskiego.
Sesya clruga. 1). Posiedzenie
otworzono ogodzinie drugiej po po
łudniu. Modlitwę odmówił wiel.
ks. Kroll. Lista delegatów odczy
tana; wszyscy obecni.
2). Ob. Jan Grzegorzewski robi
wniosek, ażeby nad konstytucyą nie
debatować, ponieważ niema na wi
doku żadnych w niej zmian. Wnio
sek przyjęty. Wniosek ob. Jana
Pijanowskiego, ażeby Sejm prze
znaczył §100.00 na kościół św. Ka
zimierza, przyjęto, j Ob. Fr. Ka
miński robi wniosek, ażeby pensya
sek. Zjednoczeniu była podwyższona
do §100.00 rocznie, i Wniosek przy
jęty. Ob. Fr. Marcinkowski robi
wniosek, ażeby zakupić jeszcze czte
ry akcye na Halę Puławskiego. Przy
jęto. Ob. Jan Nowak robi wniosek,
ażeby prezydent, sekretarz i kasyer
Zjednoczenia dostali! za czas Sejmu
po 8 doi. każdy. Wniosek przyję
to. Ob. Jan Grzegorzewski podaje
wiadomość, że ob. Rokoszowi z
„Reformy" należy się za druki $8.
Uchwalono zapłacić.;
Ob. W. J. Pijanowski robi wnio
ski, ażeby dać ofiarę na dom SS.
Nazaretanek z tej przyczyny, że
Zjednoczenie, będąc zaproszone na
założe»ie i poświęcenie węgielnego
i,
kamienia, nie wzięło w takowem
udziału. Wniosek przyjęto. Na
ten cel ma być wysłany specyalny
asesment po 15 centów na każdego
członka.
Ob. Jan Bednarz robi wniosek,
ażeby bonds (kaucye) dla nowej ad
ministracyi wyrobił ob Jos. Napie
ralski. Wniosek przyjęty.
Poczerń przystąpiono do obioru u
rzędników przez balotowanie. Obra
ni zostali większością głosów:
Józef Herman Prezydent
Józef Napierał ski Wice-prez.
Fr. Marcinkowski Sekretarz
B. L. Maciejewski Kasyer
A. Polenc
Paweł Nowak
M. Nowicki j. radni.
J. Wichłaczyński j
Jan Biniek
Marszałek Sejmu powołał wszyst
kich nowoobranych urzędników do
stołu i odebrał przysięgę, którą ka
żdy z urzędników j potwierdził w
księdze protokulowej. Marszałek
Sejmu w serdecznych słowach dzię
kował wszystkim delegatom za skro
mne zachowanie się w czasie Sejmu,
'a następnie prosił wiel. ks. Fr. Krol
la, aby odmówił mojdlitwę pańskg,, i
zakończył Sejm. Sejm odroczono do
godziny 4 iu. 30 po południu.
Powyższe sprawozdanie jest wy
pracowane tak, jak! się na Sejmie
działo.
. W. J. jPijanowski,Sekretarz Sejmu
w parafii św. Kazimierza w Chicago,
Ills.
Nie boi się.
— Pani się nie
— Nie.
—- Odważna z pani
— Proszę pana
trzeci raz wdową .. .
: POLACY NA OBCZYZNIE.
\ W Wiedniu 65-letni Polak
Konst. Czyżewicz poderżnął sobie
brzytwa gardło w celu^amobójczym.
Znaleziono go w kałuży krwi na u
licy i odwieziono do szpitala, gdzie
prawdopodobnie zostanie uratowa
ny.... Powodem samobójstwa by
ła choroba.
I W Berlinie w konserwatoryum
tamtejszem koształci się młoda polska
fortepianistka panna Błażejewicz z
Torunia. Ma ta być ogromny talent,
przyszła „gwiazda" fortepjanowa.
I W Petersburgu zmarł jen. [Kon
stanty Biskupski, Polak, naczelnik
trzeciej dywizyi grenadierów rosyj
skich. Zmarły pomimo stanowiska
urzędowego znał się i żył z Pola
kami.
Do niej.
Jesteś cudna, jak marzenie,
Jak poranek uśmiechnięta,
Masz usteczka, jak maliny,
Jak szafiry masz oczęta.
Kto raz zbliżył się do ciebie,
Pozna, co miłości męka.
"Piękna —mówią — jak obrazek!"
"Świeża — mówią—jak jutrzenka!"
Porównanie zganić muszę,
Choć twym wiernym jestem sługą,
Bo.... jutrzenka rano wstaje,
A ty sypiasz bardzo długo...
Chmurzysz czoło? Oh, przeprosić
Jestem gotów w każdym czasie:
Nie jutrzenka jesteś, pani,
Ale słońcem w pełnej, krasie
K. W.
— Kkadzież na poczcie. Od pe
wnego czasu w Paryżu zdarzały się
znaczne kradzieże pieniędzy pocztą,
przesłanych, a suma doszła stopnio
wo do wysokości 300.000 franków.
Obecnie udało się odkryó złodzieja,
którym jest urzędnik pocztowy
Schnebelin. Służy on w urzędzie po
cztowym od r. 1880 i cieszył się ta
kiem zaufaniem, że powierzano 'mu
przewożenie wszelkieh posyłek
wartościowych z dworca Lyoń
skiego na Połnocny. Schnebelin
tedy w porozumieniu z woźnicą, o
twierał po drodze worki i przywła
szczał sobie z ich zawartości, co u
ważał za stosowne. Ubiegłej soboty
zgłosił się Schnebelin do banku fran
cuzko-belgi jskiego, celem sprzeda
nia akcyi greckich i obligacyi na su
mę 30,000 fr. Podał się za Henry
ka Laffon i wskazał mieszkanie,
gdzie portyer udzielił o jegomości
tegoż nazwiska jak najlepszych in
formacyi- Pomimo to, dyrektor bau
ku powziął podejrzenie, i zawiado
mił o tem komisarza policyi, który
po odpowiednich poszukiwaniach,
przekonał się, że p. Laffon nie istnie
je i że jest on urzędnikiem poczto
wym p. Schnebelin, który też po
krótkiem wypieraniu się. przyznał
się do wszystkiego....
Przybyły okręty.
Do New Yorku: "Columbia" z Sout
hampton, "Zaandam" z Amsterdamu,
"St. Pancras" i "Aurania" z Liverpoolu,
"Ces. Wilhelm II" z Bremen, "La Cha
pagne" z Cherburga.
Do Cherbourga: "La Taoraine" z
New Yorku.
Do Queenstown: "Servia" i "Arizo
na" z New Yorku, "Lord Clive" z Phi
ladelphia
Do Philadelphia "Manitoban" z
Glasgową, "Illinois" z Antwerpii.
Do Glasgow a: "Nestorian" z Phila
delphii.
Każdy na stanowisku.
• — Powiedz mi czern sie trudnią,
trzej bracia pana Zygmunta?
— Jeden jest niby artystą., drugi
blondynem....
— No, a trzeci?
— Ten trzeci cieszy się, że ma ta
kich dwóch braci.
Nowa Sery a
TOWARZYSTWO
Budowniczo-Pożyczkowe 6ej Wardy
PUŁAWSKIEGO
otworzyło
Szóstą Seryę.
Zapisywać się można każdego cza
su na posiedzeniu w każdy Wtorek
w hali ob. L. Czesławskiego, 32 ul.
róg Laurel ul. Towarzystwo to j uż
istnieje od 8miu lat. Każda serya,
która wyszła> przyniosła akcyona•
ryuszom ładne zysU. Zapisujcie
sie wszysi
$5
ROCZNIE $3,
NUMER POJEDYNCZY
:
Podaje wszystkie
wiadomości z Europy,
Ameryki i ze wsżyst
kich części świata.
Szybko i treściwie.
Wiadomości z Polr
ski i o Polakach w A
meryce, najobfltsze
najszybsze.
Najwcześniejsze Te
legramy.
Wszelkie zamówienia
prosimy nadsyłać
pod adresem:
Tie Polis! Daily
'TELEGRAF
PUBLISHING CO.
32 & 34 Market Cor.
Randolph
Room
LUE:
Sts;
B1
BO OFISU FILJALNEGO

xml | txt