OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, September 28, 1892, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1892-09-28/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

NAD WARTĄ.
POWIEŚĆ.
PRZKZ 4
Teodora Jeske-Clioińskiego.
(Dalszy ciHfr)
— W interesie tej służby pojadę
do Niederbronn. kiedy taka wola
ministra. Co zaś do owych niewdzię
czników i głupców, jak pan nazy
wasz tubylców, zechciej ich zosta
Avić w <»rzechu i ciemaocie, która im
droższa, aniżeli wasze światło. Nie
opiekujcie się nami, a nie będziecie
potrzebowali skarżyć się na brak u
znania. W tych popiołach tlą jeszcze
iskry* które wystarcza na wielki
pożar, ^ im w nie więcej owe wasze
nowe prądy dąć będą, tem szerszym
wybuchną płomieniem. Spójrz pan
na mnie! Byłem już dawno trupem,
rzeczywistym dla tego kraju popio
łem, a ożyłem, kiedyście na mnie
zionęli oddechem nienawiści. Przeto
c.
nie troszczcie się tak serdecznie o
nas. Damy sobie radę, choćbyście
nas wszystkich przesiedlili do Nie
derbronnów.
— Jesteś pan niepoprawnym fana
tykiem! — zawołał dyrektor, wypa
dając z roli.
— A pan zawsze równo nieprzy
zwoitym i okrutnym.
— Panie radco!
— Nie cofam słów powyższych.
— Zapominasz się pan.
-- Nie jesteś pan już moim
zwierzchnikiem.
— - Minister*będzie wiedział o tem
zajściu
— Wiadomo, że posiadasz upouo
bania policyanta, panie dyrektorze.
— Stajesz się zuchwałym, panie
radco.
— A ty śmiesznym z swoją nie
zgrabnie maskowaną, złością.
Strumień krwi oblał twarz dy
rektora. Przez chwilę wydawało się,
że rzuci się na swego przeciwnika,
który stftł wyniosły, z głową, odsu
niętą w tył, 'z dłonią opartą, na
biodrze, jakby trzymał rękojeść
szabli.
Kilka ( sekund patrzyli na siebie
dwaj zapaśnicy, potem odwrócił się
dyrektor, i wyszedł z biura, warcząc
na korytarzu:
— Przeklęte plemię! Wyciąć je,
wyrwać z korzeniem i rzucić w o
gień! Jacy hardzi, ci nędzarze.. ..
IX.
Nadszedł ostatni dzień miesiąca,
a z nin> termin opuszczenia Pleszo
wiec.
Kalkulator nie podał nawet prośby
do ministra, choć mu sposób ten ra
dzono.
— Nie będę się poniżał — odparł.
— Mam ich dosyć.
Wiadomość o przesiedleniu radcy
Różyckiego w strony niemieckie
wywołałk w mieście większy burzę,
aniżeli wybóry, gdyż potwierdziła
różne obawy, straszące od pewnego
czasu mieszkańców Wielkopolski.
Więc prawdą jest, czem grozili
„pionierzy", więc postanowiono po
zbawić kraj inteligencyi rodzimej i
zastąpić ją chcą,, napływową, któ
rej by żadna nić sympatyczna nie łą
czyła z tubylcami?
W Itsięztwie zfodzeni i wycho
wani urzędnicy współczuli z ziom
kami swoimi, byli pobłażliwymi i
wyrozumiałemi r»a ich rozdrażnie
nie, umieli łagodzić spory i zacierać
zbyt rażące przeciwieństwa.
Teraz zmieni się położenie. Z za
chodnich prowincyj krwią i żelazem
zlepianego cesarstwa przybędą cu
dzoziemcy, karierowicze, usposo
bieni wrogo dlai „barbarzyńców",
z pogardą, w s^cu i z nienawiścią
w czynie. Żaden! węzeł nie oplecie
ich, nie przywiąże do ludzi inaczej
wierzących, czujących i mówiących.
Rodziny. ich nie wykwitły z tej
ziemi, młodości ich nie owiewał
cichy smutek, płynący nad prasta
remi Piastów dzierżawami. Nie kar- |
mili się oni piersią słowiańską, ani
poili gorżką łzą straceńców. Szkoły
i dzienniki nauczyły ich lekceważyć
niedolę zwyciężonych i dziwić się
„głupcom", którzy nie chcą zlać się
z narodem myślicielów, a tradycya
krzyżacka wszczepiła w nich pra
gnienie zdobyczy na Wschodzie.
Hasło: Drang nach Ostem\ dzwoniło
w uszach ich od powicia.
Cóż przyniosą krajowi tacy przy
bysze? Gniew na „niepoprawnych"
przywiozą, z sobą, przeświadczenie
o swojej wyższości i chęć popisania
się patryotyzmem przed najwyższem
chlebodawcą. Szlachetniejsi Niemcy
nie porzucą swych rzek i lasów,
swych miast i zamków, i nie spodlą,
się deptaniem wydziedziczonych.
Misyi pionierów cywilizaćyi, której
śladami wloką się śmierć, zniszcze
nie i demoralizacya, podejmą się
,,nowi ludzie", gotowi na wszystko
dla zyskownych posad, dla orderów
i awansów. Tacy Kaergerowie za
pełnią szkoły, sądy i biura admini
stracyi.
Pelszowczanie zrozumieli znacze
nie tranzlokacyi kalkulatora. Był to
pierwszy strzał, za którym odezwą
się inue. Bo w Prusach nie działają
jednostki, lecz system, posiadający
siłę milionów posłusznych narzędzi.
Za Różyckim pójdzie niebawem
Wójciński, za tym reszta starszyzny,
a potem?.. .. Po.tem przyjdzie kolej
i na młodszych, na wszystkich, gdyż
system nie zatrzymuje się w połowie
drogi i nie cofa się nigdy.
Z kimże rozmówią się mieszczance
i chłopi powiatu, z kim podzielą się
troskami swojemi? Kto poda życzli
we ucho żalom ich i skargom?
Na co w końcu mają dzieci swe
kształcić, męczyć nauką? Aby uto
nęły w morzu germańskiem i schnęły
zdała od swoich z tęsknoty, boć
w kraju nie pozostawi ich chyba ten
straszny potwór, któremu na imię:
interes państwa.... ;
Interes państwa? Jak gdyby nie
było rzeczą obojętną, czy kalkulator
sprawdza rachunki w Pleszowcach
lub też gdzieindziej, byleby czyn
ność swą dobrze spełniał....
Okrutne, bezlitośne kłamstwo! .. .
Pleszowczanom zdawało się, że
los, który spotkał rodzinę Róży
ckich, dotknął całe miasto. Był to
smutek publiczny.
Kalkulator sposobił się tymcza
sem do podróży. Całe urządzenie do
mu, nie pominą/wszy najstarszych
gratów, wysłał wozem frachtowym
do najbliższej stacyi kolejowej wraz
z kucharka, gdyż zabierał z sobą na
wygnanie służbę polską; dworek
swój i kilka sum, które umieścił na
kamienicach, powierzył opiece Nizi
ny, a ostatniego dnia miesiąca za
mierzał wyruszyć sam z żona i
dziećmi.
Kilka dni przed wyjazdem był na
utrzymaniu miasta. Ponieważ ku
charka pilnowała w drodze mebli
i nie było komu zgotować ani śnia
dania, ani obiadu, przeto pamiętali
Pleszowczanie o potrzebach kalkula
tord^Ąue chcąc nawet słyszeć o tem,
aby się stołował w hotelu. Sam Ni
zinaj^yłby wystarczył, ale za
możniejsi obywatele nie zgodzili się
na taką wyłączność.
— CTo nasz, on był zawsze uczci
wym i? zacnym panem, pożegnamy
go wszyscy — mówili
Codziennie przynoszono od kogoś
do dworku Różyckiego mnóstwo po
traw, a ubogie kobiety, mieszkające
w sąsiedztwie, narzucały się pani z
pomocą. Sprzęto^ pokojowych po
życzył radca Wójciński, a sędzia
Schultz pamiętał o piwie, nasyłając
go tyle, że kalkulator częstował
niem wszystkich gości.
A było ich dużo tych życzliwych.
Ludzie, z którymi kalkulator nie po
zostawał w żadnych stosunkach,
zgłaszali się do niego, ściskali mu
ręce serdecznie, byli nawet tacy,
którzy ocierali łzy kraciasty chustką,.
Opustoszały dworek roił się pocie
szającymi, jak gdyby miano wyno
sić z niego truinnę z nieboszczy
kiem.
W duszy wygnańca zastygały rze
rzywiśeie resztki dawniejszych wie
rzeń. Dopiero tera/, w chwili roz
łąki, uczuł, jak głęboko wrósł w tę
ziemię, na której mniemał się przez
długi czas obcym, jak silnie złączo
ny byl z tymi biedakamij wyrażają
cymi sie grubo, a czującymi tkliwie.
Najuboższy rzemieślnik wydawał mu
sie członkiem rodziny, krewnym,
starym przyjacielem.
(Ciąg dalszy nastąpi).
POTRZEBA.
D:
jZlEWGZYN, liczących od 15 do lat,
' chcących się wyuczyć przylepiania
wewnętrznych podeszew. Stała prac*
cały rok. Płaca od doi. 2.50 do 4 00 ty
godniowo. Znosić się do 14—10 N. Ca
nal ul. blisko Lake ul. 4 piętro. 27-3
DRUGIEJ maszyniarki do wszywania
kieszeni w surduty i drugiej ręcz
nej do bestowania kantów.—Jan Śobacki
038 Noble ul. wchód z Bradley. 27-3
OŁUŻĄCEJ, posiadającej odpowiednie
IQ kwalifikacye, znajdzie natychmiast
dobre miejsce .i dobrą zapłatę. Zgłosić
się pod nr. 2852 Archer Ave. 96-98
OOŚREDNICZE w wyszukaniu odpo
JL wiedniej pracy. — K. Sawicki 572
Noble st.
Nowa Sery a
Towarzystwo Puławskiego Hudo
wniczo-pożyczkowe
otworzyło Trzynastą Seryę.
Zapisywać się można każdego czasu w
biurze sekretarza ob. A. J. Kwasigroch,
1G3 W. Blackhawk ul. lub leź na posie
dzeniu co Sobotę wieczorem w lokalu ob.
A. Schulz na rogu Noble i Blackhawk
ulic. Nasze Towarzystwo jest dobrze i
oszczędnie administrowane, książki są w
należytem porządku i umiejętnie prowa
dzone. Akcye pt> SlOO.oo opłacane będą
tygodniowo po 12^c. od akcyi Warunki
dla pożyczającego są bardzo dogodne,
gdyż opłaty tygodniowe np. od 10 akcyi
czynią tylko $1.25 a procent G od sta.
Nawet najuboższy robotnik może kilka
akcyi opłacić i z czasem takim sposobem
uciuła sobie porządny kapitał.
Zapisujcie się jak najliczniej.
Z szacunkiem
Dyrektorzy:
August .T. Kowalski, Prezes —617 Noble Str.
Jan Czekała Wice - pre z. — 761 Holt Ave.
Wojciech Jendrzejek, Kasy er—657 Holt Ave.
And. J. Kwasifrroch,Sekretarz—164 W.Blackhwak
Franciszek Wleklifiski, 746 N. Ashland Ave.
Andrzej Schultz — 697 Neble Str.
Anton Grenwald — 668 Holt Ave!
Józef Wilkowski — 668 Holt Ave.
Andr. Stachowicz — 623 Ilolt Ave.
DR. J. W. DAL. -
OFIS: MIESZKANIE*
860 Milwaukee Ave. 41ft» Worth Robey St.
j 9 do 12 rano. : „ . j 12:30 do 2 po pół.
Godz■ j 5:30 do 7 wie. Godz' | ipo 7 wieczór
Telefon'w Mieszkaniu, 4808
Bądź posiedzicielem własnego
DOMU
"Posiadanie nieruchomości jest zasadą bogactwa".
LEPSZE JAK BANK OSZCZĘDNOŚCI.
Lepsze jak Towarzystwo budownicze. Jeżeli chcesz zrobić majątek
prędko i bezpiecznie kupuj loty w
Sobieski Parku,
CEi-A-iMiMO 3STD
Nowe fabryki, nowy Polski kościół, nove koleje uliczne, nowy wo
dociąg, nowe ulice i nowe kloaki (sewers) się budują.
Hammond będzie miastem z 100.000 mieszkańców w 5 latach. Loty
które teraz kosztują od 8200 do $400 będą wtenczas warte tysiące. Wolne
tykiety-^iiogą dostać ci którzy chcą sobie te loty obejrzeć i którzy mają za
miar kupić. Po wszelkie informacye, mapy, ryciny, itd. można zgłosić się do
O. H. Brooks & Co., 803 Tacoma Building,
lub do któregokolwiek z nastepujacycu -gentów:
J. R. Niemczewski, 31 str. blizko Main.
A. J. Kowalski, Cl7 Noble str.
Adam St ichowicz, 45 Sloan str.
A. Majewski, 684 Noble str.
B. Promiński, 881 Wood str.
L. Groszl iewicz, 019 Noble st.
Józef Nanieralski, 681 W. 17 str.
John Roz] nek, South Chicago.
Max Bara iski & Jan Adamowski,
637 Noble
str. ró? Bradley
Joseph Mrukowski, 660 Dickson str.
PeterArkuszewski, 1 McHenry str.
A. X. Centella, 43 Chapin sitr.
Julian Piotrowski, 3117 Laurell str.
Fr. Bieszki & Bock, 602 Noble str.
L. Roland & Co., 742 N. Aęhland Ave;.
C. J. Belinski, 689 W. 17 str.
Polski Lekarz Koni.
• " . • - V
Dyplomowany na wojskowej akademii weterynar
skiej w Europie. Mieszkanie: .119 W. Division ul.
2gie piętro. Ofis w aptece pod "Białym Orłem" 615
Noble St. TELEFON WEST 654; (WS)
WIELKA SRZEDAŻ
W przyszłą Niedzielę 2 P aździernika, 1892
Wytnij ten tykiet i oddaj go mojemu agentowi na dwoicu lub na pociągu.
Przyjdźcie i zobaczcie sobie miejsce.
(S P
n a
** 2.
o o
c-o
N —
flP
2 £
3.9
Bilet powrotowy. ■ j J
fi
C. R. R.
C. F Taylor's Addition
do
(
CHICAGO. |
Każdj Niedzielg. <lj
Zabierzcie z sob§ tro- t
chg pieniędzy, ażebyś
cie mogli dać zadatek,; ft
ponieważ loty te nie
bgdę rezerwowane dla |ij
nikogo, jeżeli nie bg- ft
dzie uczyniona wpłata ^
(M na takowe. fit
Bez bagien i] gór piaszczystych
Czy masz własig nieruchomość? Jeżeli nie? Dlaczego?
1 Calvin F.
NA
kolei Illinois Ct
muj^cy sig na \'
Halsted st. 2:14
lub też każdego
LOTO
WIELKA WOLNA WYCIECZKA f
Wiosenna sprzedaż wyborowych lotów w M
" Addition ło Chicago, ij
CENTRAL R. R. Jli
NIEDZIELI. ! (j
ILLINOIS
RZDEJ
Bilet ten jest tylko ważnj
ntral o godzinie 2:01 po poł w Niedzielę, za trzy
LOR, OttNRR,
es & ioi Washinoton STR6r
Calvin F. Tay
CHAS.
Posiadat
Piękne loty od$250 dci $500 Wyżwirowane ulice. Wyrównane ulice. Drzewa i chodniki. 15 minut jazdy z cen
trum miasta Chicago i blizko fabryk. Dlaczego kupować lotę g dzie jest jedna lub dwie fabryki, kiedy można
kupić za te same pieniądze 7 mil od centrum miasta loty które~ *■ : "-1-- 1
z pewnością pójdą w górę. Pójdź z nami w Niedzielę i zobacz
Właściciel CALVIN F. TAYLOR, ^
an Buren st.
23rd str o 2:1
dnia w głównym oflsie
na pociej,' wychodzący z dworca
) 2:04; lCtli: W a bash av. o 2:09;
5; i Deering st. 2:20 po południu,
JENSCH, General Agent
ie nieruchomości jest drogę do bogactwa.
Jeneralni Agenci: Jensch & Giles, 557 Milwaukee ave. Wm. ocheliga
J. Słowikowski, 552 Noble st,; W. S
: S '
na okojo są otoczone tysiącami fabryk,
te loty.
ooms Hu -36. 99—101 Washington str,
37 Will st. J. Śronkowski, 1049 N.. Hoyne av.
tipalla, 763 W. 17th st. I
loty
te
WOLNA EKSKURSYlA
w Niedzielę dnia 2 Października, 1892
po południu c godzinie pięć minut po pierwszej ORAZ KAŻDEGO DNIA I O KAŻDEJ
dworca "Lake Shore" na rogu ulic Van Buren i Sherman do m,szej
Subdywizyi w Sc
82 loty ha sprzedaż po 8375.00 i wyżej.
TYLKO $2.00 WYRAŹNIE DWA DOLARY GOTÓWKI resztę spłaca się w tygodnio|
$2.00. Tylko 12 minnt jazdy koleją, elektryczną, do Wystawy Powszechnej milę od jeziora i tylŁo
polskiego kościoła S. Chicago. Położenie tych lotów zapewnia,
KOLEJ ELEKTRYCZNA NA S. CHICAGO AVE. Ni UKOŃCZENIU 300 STÓP
SUBDYWIZYI. ' BILETY BEZPŁATNIE FA DWORCU
Bliższych wiadomości udzielą
uth Chicago.
FOSTER & VERMILYEA, 1103 Chamber
• - ' . I : ; 1
ALPINE H
of Commerce; WA.J\
J agent no
GODZINIE z
pch nitach ,p
6 bl jków od
1000 za lotę.
OD NASZEJ
OLICKI,
fiosicu '.{ościach.
1 f 7
ya cło;
EIGHTS
, przy Wabash kol ;i
f • ' ' ■'
IDL-A. KJLŻTDEO
)
I- i.
w każdą "Sobotę i Niedzielę z Depqtfprzy Polk ulicy, prosto
O DAKMR)
Ar Dearborn ul. o godzinie l:4fe po południu.
LOTY F^CD lOO DOI-,.
Są położone 150 stóp wyżej od jeziora Michigan.
Płaci się 3 dolary zadatku, resztę opłaca się po dolarze tygodniowo. Podatki opłacone
centu się nie płaci. .. •
la
OO., 225 Dearbc
WATSON cSsi
O. ANTOSZEWSICI, Generalny Agent.
: Agentów potrzeba.
2 hta; pró
n Street.
—^PRZYBĄDŹCIE Ji
A NASZĄ^—
Wielka Wolna Ekskursyę z M
w Niedzielę dnia 2go Faździer., o
z dworca kolei Rock Island róg Van Buren i Pacific Ave.
-Zabawicie się i ucieszycie bardzo ładnie i przy tej sposobnoś
Blue Island Park do
Ta piękna i zdrowa subdYwizya, położona jest w śrńdku' miejsca, gdzie już jest rozwinięty wielki itazen
się znajduje, jak: 1. Fabryka West Pullman, zatrudniaj a 6000 ludzi;
5500 ludzi; 3. Purington Brack Yards & Terra Cotta Works, zatrudni
mających własna wodę, gas i elektryczność. — Roboty dosyć dla. każde
przyjemne tak dla robotnika pak i kupca. Tylko
Dziesiątą część zadatku, resztę po 5 dolarów miesięcznie.
Nasz pociąg jest na Chicago, Rock Island Deppt, róg Pacific Ave.
się przed stacyami: 22ej, 31e^|, 39ej, 44ej, 47ej ulicy i Englewood. Na
Po wolne tykiety i bliższe inforińacye zgłosić się należy do naszegc
UTITZ I HEIMAN, 79 Dearborn ^t., właściciele. Lub też do generalnych Agentów:
" i Si Mi.
godzinie 1:15 po
;i możecie sobie zobaczyć piękne pok»a<
West Puli
2 Fabryka wagonów Chicag^ Rock
a 1Ź00 ludzi: 4. Blue Island
?o i dobry zarobek. — Properti wysoki
$800 ZA LOTĘ.
i Van Buren ul. o godzinie 1;20
r>owjr^t wraca o godzinie 5:30 po połu
offsu na wyżej wymienionych
po po
3n|
stacyabh
A. J. Kowalski, J, Mrukowski, A. Majewski, J, R Jiemczewski
617 Noblest. róg Dickson i Blackhawk. 684 Nobl^ st. 864 W. 31 ulica blisk
L N. KOMOROWSKI, 39 Cornelia ul., FR. JAGŁA, Dickson róg Blackhawk ulic., IGNACY DOWIAT,T,
an.
ysl i wi ;le fabryk
lanjd, zatrudnia
! ma 6j50<) mieszkańców,
i su ;he, życie
ZA L0TĘ.
zatrzyma
mu i
u.
) Main ulicy.
692 W. 18ta ul.
CHICAGO LAW & COLLECTING AGENCY
PENSYE, NALEŻNOŚCI Z WEKS
LÓW (not), DŁUGI ZA BOARD, ZA
KOMORNE, NALEŻNOŚCI DLA SA
LONÓW. GROCERNI i w ogóle niepe
wne długi wszelkiego rodzaju koletuje
odrazu; w każdej chwily ma gotowych
konstablów nic si§ nie płaci, dopóki nie
ma skutku. 76; 78 — 5ta ave Pokdj nr. 8
Otwarte do 10 rano W niedziele. Wytnij to.
M. I;. KASMAR
(KACZMAREK)
ADWOKAT
I PRAWNY RADCA
152 LA SALLE pokój 15.
Prowadzi i załatwia wszelkie sprawy sadowe tak
w naj większych jako i najmniejszych b- dach.
wieczorem w mieszkaniu
636 NOBLE ULICA.
: i ,
Porada dla rodaków|darmo.<
WACHOWSKI
1505 W.
22 St
Poleca szanownej publiczności Polskiej
swój dobrze urządzony
SALON I HALĘ
do mityngów, wesół, zabaw i t. p.
Mam także . . '
Real Estate Office,
sprzedaje, Loty, Wyrabiam karty okre
toweitd.,po najlanszych cenach. On
i rezydencja, 15Ó5 West 22 TlJlica.
Stanisław Tyllia
■ J • 4—^otworzył—■ -
mSKĄ-rn- GOSPODĘ
J NA ROGU DIVISION I NOBLE.
Poleca Rodakom zamsze świeże p|wo, dobre wi
na, likiery i cygara.
JAN H. XELOWSKI,
sAPTBHAKZ,
Ma największy zbiór le carstw europej
skich i amerykańskich, chemicznych
preparacyi, jako też a rtykułów toaleto
wych. ^pecyalista w prz przad saniu pas
ków-na ruptury dla dorosłyph
Recepty przyrządzą
1 w nocy.
709 Milwaukee A!v^.
TELEFON M. 4333
i dzieci,
stajrahnie we dnie
óg I* obie ul.
FR. FUHLl
Poleca s vój
SALOlf
zaopatrzony w dobre
kiery i cygara.
COR. NOBLE I ING
kiajowe wina, li
AHAM ULIC.

xml | txt