OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, September 01, 1897, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1897-09-01/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

897.
anowna Redakcjo!
Upraszam Szanowna Redakcyę
,,Telegrafu" o umieszczenie niniej
szej Ikorespondencyi. Niniejszem po
daję do wiadomości iż posiedzenie
Zarzyda Zjednoczenia Polsko Rzym
sko Katolickiego w Ameryce, pod
opieką M&tki Boskiej Częstochow
skiej, królowej korony polskiej, za
razem adruinistracyj Tqwarzystw
należących do tegoż Zjednoczenia, v
administracyj nie należących do wy
żej wymienionego Zjednoczenia, od
było się w Niedzielę dnia 29go Sier
pnia 1897 roku w Hali Pułaskiego
800 S. Ashland ave. Chicago 111.
Na posiedzeniu były bardzo ważne
sprawy załatwiane, przedewszyst
kiem co do otwarcia kasy pośmier
tnej tegoż Zjednoczenia. 6 Towa
rzystw reprezentowało swe admini
stracye; debatowano nad różnemi
sprawami i zarazem względem kor
poracyj Zjednoczenia. Zapał w człon
kach starego Zjedn.Częstochowskie
go był wielki i po kilku debatach
otworzono kasę pośmiertną. Od Sej
i mu, który odbędzie się we Wtorek
dnia 14 Września 1897 r. wieczorem,
! w Hali Pułaskiego 600 S. Ashland
i ave. Chicago Ills., pośmiertne bęj
I dzie jak było przed tem, podług
j starej konstytucyi, to jest $600 po
śmierci męża, $300 po śmierci żony!.
Zarazem zapraszamy nienależycie
jeszcze do tego Zjednoczenia Towa
rzystwa, jeżeli maja zamiar wstąpić,
aby nadesłały swe oświadczenia
przed Sejmem, a odbiory odpowiedź
na podane zapytanie, tyczyce się tJe
goż Zjednoczenia uchwał, i zarazejm
prawa konstytucyi tegoż.
Z braterskiem pozdrowieniem
Ignacy Morzyński, sekr. jen.
844 W. 17 Str.
Chicago Ills.
FAIR.
Towarzystwo Budowy Hali Pu
łaskiego urządza "FAIR" który się
rozpocznie w Niedzielę dnia 5-go
Września w Hali Pułaskiego 800 S.
Ashland ave., na który zaprasza pię
wszystkie Towarzystwa i Szanowną
Polską Publiczność.
Na lekcii matematyki.
— Łi&hucki powiedz ty mnie, co
to jest zero?
— Zero zero— panie profeso
rze — to jest punkt wydęty. ,
Przed sądem.
X. stoji oskarżony o bigamję.
Sędzia: Możesp pan podać jakie
łagodzące okoliczności?
X: Panie sędzio, miałem aż dwie
i
_ teściowe.
Listy Jpolskie. r.
Chicago 28go Sierpnia
Wazystkie^w tej kolumnie podane Maty,
jeżeli nie zostaną w przeciągu 14 dni qd
powyiej podanej (daty odebrane, odp
alane będą do "Deid Letter Office."
1001 Adamski Ludwig
1006 Bartos Jan Leja
1007 Bedajf Alex
1011 Bjatkjowski Jan
1012 Boksa Jan
1019 Budzichowski Jan
1025 Cosnyka Józef
1029 Dinka Jules
1033 Dornie Józef
1048 Griszty Lawrenc
1058 Grzylek Franisek
1063 Hennjanowski Jan
1067 Hibbner U Tom
1072 Kowalczyk Andrew
1073 Hozivek Fanny
1075 Horvat Valent
1079 Jankowski Wm
1080 Jaworska Aniela
1097 Kopesynski Henry
1098 Kotkowski Seweryn
1099 Krusowski Józef
1104 Kuchowski Anton
1105 Knezynski Ignac
1107 Kydozowicz Franz
1108 Laska Maryanna
1111 Lewensky A
1115 Liwak Ch J
1116 Loje Jan
1118 Majstorowie Z
1124 Midlicki Anton
1125 Miliark Andry
1134 Machowski Frank
1138 Nowak Jan
1141 Ostrowski St
1142 Pacholski Michał
1145 Pawłowicz Kristian
1147 Pisarczyk Eva
1149 Priowaczyk Susanna
1150 Pud to Józef
1155 Kubian John
1156 Kubiak Adam •
1160 Sikora Anna Mrs
1170 Skupiewicz Frank
" 1171 Skraz Jan
1172 Slunerfka Alojs
1173 Spieja Nikolaus
-1175 Stanek John F
1 11-81 Spejda Antonin
r
Podarki.
Opowiadanie żydka warszawskiego.
' ... .Mi wydali nasza Salczg,
Nie nia jeszcze dwóch miesięcy,
Było goszczów na wesele,
Sto persony, może więcej....
Były mowy i toasty,
Były płacze i lamenty,
A Sal usze otrzymała
Od swych krewue, moc prezenty!
Dżadżo jej Pijawka Dawid,
Co pożycza giełd na raty,
On dał prezent bardzo szliczny —
Oberżnięte dwa dukaty.
Dżadżo Abraham Pokrywka,
Co z lombardu sze wzbogacił,
Dał pierszczonek od dłużnika,
Co w terminie nie wypłaczył.
Drugi dżadżo Sruł Kamionka,
Po arendach on wcięż chodży,
Na piernaty przysłał pieże,
Coby dobrze spali młodży.
Jedna czocze — Małke, co to
Bakałejny handel wiedze,
Ona dała funt rodzynkie,
I królewskie dżeszęcz szledże.
Kuzyn Leosz — on sze w Salcze
Potrzebował kochacz troszki,
On w aptece, on jej przysłał
Funt najlepsze perskie proszki.
Przysłał plaster na odciski
I nie koniec jeszcze na tem,
Dał olejek rycynowy,
Men rarytny z aromatem.
A pan młody, Stasie Oset,
Był wesoły uszmieehnięty,
Razem z Salczsj. dziękowali,
Za toasty i prezenty!
K. N.
Pozwolenie na śluby
Albert Milewski — Annie Kuszewska 29—21
Wawrzyn Jaroszewicz—Józefa Krajewska 28—22
Karol Walasek — Franciszka Sąsiadek 24—25
Peter Horra — Augusta Creinke 31—28
Joseph Wroński — Maryanna Potcpn 22—27
Abraham Ostrowski — Clara Knopli 26-23
Jozef Dapilko — Wiktorija Jgdrzeczyk 28—19
Walenty Hiernacki — Mary an na Patalas 53-^8
Walenty Matykoski — Annie Riba 30—29
Antoni Wasniewski — Ro/aiia Szwcde 22—20
Charles Otosz — Kmmn Mikulecka 22—20
Józef Rolek — Franciszka Jodloska 22—17
John Lewandowski — Franc Kun wińska 24-20
Vincenty Stachowski—Maryanna Konieckii24—19
Charles Khiert — Minnie Pikowska 26—20
Józef Sdecht — Józefa Kosmiejewska 45—46
Jan Klugiuwicz — Anna Kasińska 21—20
Szczepan Kiolbassa — Amela Madialska 26—20
Robert Hiinssen — Augusta Gar-ienska 26—26
NA SPRZEDAŻ — mamy kilka
bardzo ładnych domków w Hawt
horne. Ceny bardzo przystępne.
Ładny dom na sprzedaż przy So.
Hoyne Ave. KUŹNIA na sprze
daż w bardzo businessowej części
miasta. Cena bajecznie nizka.—
Bliższych informacji udzieli
West Side Loan & Ins. Ag.
799 So. Ashland Av.
DO WYNAJĘCIA dwa wielkie
sztory, w dobrem położeniu, do
bre na grosernig lub skład rzeź
nicki, albo też na skład departa
mentowy, 25x90; jeden sztor ma
kompletne urządzenia na salon i
sześć pokoi. Zgłosić się do: Fr.
Pettkoskiego, 714 W. 18 st.
Za darmo! •
Trzy farmy, bardzo żyzne
go gruntu, są do wydzierża
wienia tylko odpowiedzialnym
Polakom. Kto ma nieco po
jęcia o uprawieniu gruntu, mo
że w krótkim czasie dorobić
się majątku. Bliższych szcze
gułów dowiedzić się można w
ofisie "Telegrafu", 802 So.
Ashland ave.
Czysto bezpłatnie
wyrabiamy t. zw. "affidavits" dla
dzieci cały ten miesiąc, gdy przyj
dą z rodzicami do "West Side Loan
& Insurance Agency. .
799 So. Ashland av.
THE
VERMONT
Life Insurance Co
of Burlington, Va.
OAs w Chicago;
R. H. Gulley, zarządca.
1531155 La Sćille St.
pokój 701.
Przewodnik Adresowy.
Adwokaci.
lifliiiski Józef J., 186 W. Madison St.
Dhilewski Ignacy F. 59 Clark Sfc p. 610
Dzarneeki K. B., 125 La Salic St.
Dankowski Ign. F. 84 La Salle St. p 404 •>
Drzemała Max. A. 125 La Salle St., p. 71.
Harcmski S. W, 94 La Sallc ul.
Kacznąarek Max L. 70 La Salle St. p, 24
Korolćski F. W., 125 La Salle SL
Palt Franc. J. 108 La Salle ulica p. 1005
Pols. Kane. Prawna, 802 S. Ashland Ave.
S. F. Adalia Sataleeki 1S6 W. Madison
Sumlski Jan F. 103 Randolph ulica p. 23
Śmietanka Julius F. 120 E. Randolph St. p. 201
Morgenstern T. A. 92 La Salle ulica p. 38
Akuszerki.
Ilroszczyk Alina 338 N. Sangamon
Daszkowska Franciszka 73 Fry ulica
Kmowska Władysława, 1019 S. Whipple St.
Koszutska Teresa 731 W. 18ta ulica
Kujawska Anna 1184 N. 57 Ave
Marlewska Józefa, 777 W. 18lh
Moderszinska Emma, 472 W. Fullerton Ave.
Muszyńska Eleonora, 690 Milwaukee Ave.
Niespodziana Marja, 8456 Superior Ave
Oszteska Wal., 4828 S. Hermitage Av.
Rybarczyk Walerija 733 Dickson
Słomska Cecilia, 372 Soutliport Av.
Spera Franciszka, 963 S. Washtenaw Av
Skramkowska Marya, 87 Lubeck
Zamiar Maryanna, 8207 Houston Av.
Aptekarze.
Bardonski Wiktor, 638 Noble
Hellmuth Józef, 1071 N. Robey
Jankowski Ed., 581 Milwaukee Ave.
Krzemiński C. E., 161 North Ave,
KuflewskiS., 1335 W. 22 St
Lenard Robert, 8448 Superior Av.
Nowak Jan, 724 W. 18 St.
Okoński J. A., 442 Noble
Strzyżowski B. F., 102.'i N. Hoyne Ave.
Xelowski Jan H., 570 Blue Island Ave.
Zaremba Fr., 8730 Commercial Av.
Architekci.
Blaznicki J. 633 Holt Ave.
Fliżikowski J., 98 W. Division
Lewandowski Teodor, 154 Lake, p. 19
Schultz Marcin, 647 W. 21st
Wierzbieniec J. 301 NewEra.Halsted&Harrison
Balbierze.
Bartkiewicz Józef,. 4458 S. Wood
Brzeski Herman, 524 N. Ashland Ave
Cichowicz Stanisław, 906 W. 32nd
Czapalinski Alex, 699 Noble
Grabowski Chas., 172 — 106tb
Habrylewicz Ferd. J., 658 Dickson
Kopecki Fanciszek, 8361 Superior Ave.
Kozłowski Ignatz- 579 Noble
Kraszewski Apol., 709 W. 18th
Laskewicz Jan, 638 Noble
Alalinowski Kon., 418 Elston Ave.
Mierzchała Stan., 160 W. Division
Nowaczewski And., 1842 W. 48th SŁ
Zacharewicz Józef 796 S. Ashland Ave.
Doktorzy.
Bozincli M. F. 289 N. Carpenter p. 4
Czernłewski Ed. 699 Noble
Dowiat Marya, 838 W. 18th St.
•Drozdowicz S. S448 Superior Ave
Klaszyftski C. 981 N, Washtenaw Ave
Kuflewski W. A., 724 W. 18tli Telefon Canal 78
Ostrowski M. L. róg Fisk i 18tej
Ziołkowski.Jan 441 Noble
Dentyści. t
Dr. J. A. Chrzanowski, 721 Milwaukee Ave.
Drobne Towary. (Notions)
Bonk Tomasz, 787 S. Paulina St.
Fabrykanci Cygar i Tabaki.
Dembski Daniel, 81 Front
Kołakowski Alex, 517 W. North Av.
Michałowski Jan, 593 Dickson
Sówka Andrzej, 105 Cleaver St.
Sówka Jan, 312 Cornell St.
Szymczak Jan, 706 Noble St.
Flagi Chorągwie i uoznaiu.
Chmielińska Stefania, 683 W. IStli.St
Fotografiści.
Idzikowski Jan W, 433 Milwaukee Ave.
Niklas & Pawłoski, 580 Milwaukee Ave.
Grosernie.
Adamczyk Jan, 22 Franktort
Andrzejewski Leon 776 S. Ashland Ave
Bartkowiak Tomasz 4404 8. Wood St.
Cholewiński Walenty 3307 Mosspratt tS.
Ciesielski Józef, 931 W. 18th St.
Czapiewski L., 30 Kościuszko
Dobrocki Jan, 700 N. Ashland Ave.
Dorniecki Stanisław, 41 Fay St.
Dziadul A., 640 W. 20tli SŁ
Dzlewior Jakób, 1000 N. Hoyne Ave.
Gałońska Wicenty, 19 Brigham
Grabarski Alber W., 692 Noble
Iwaśkewicz Onufry. 3343 S. Morgan
Jabłoński Edw., 541 W. 12th St
Jankowski Jan, 69Lubeck'
Jankowski Józef, 4538 S. Hermitage Av.
Jesky August 36 Sloan
Kwaśniewski Adam F., 4807 S. Ada St.
Lewandowski, S J. 36 Canalport Ave
Maciejewski B. L., 816 W. 17ta
Palt Bernard, 818 W. 17th St
Rush Antoni, 4811 S. Paulina
Sierwatkewicz Józef, 1492 W. 22ga ul.
Szufletowski Józef, 691 W. 21 St
ŻajuJ. 722 W. 18tli St.
Grocernie, Hurtowe.
Chicago Wholesale Grocery Co., 175 W. Randolph
Handel Ryb.
Magdziarz & Lebekowski 669 Milwaukee av.
Żaja Jan W., 722 W. 18th St
Handel Kawy I Herbaty.
MadayFr, K., 371 Armitagc Ave.
Radzinski & Co., .2945 Archer Ave.
Karawaniarze.
Drysh Jan K., 719 W. 17ta
Jeszka August, 664 Noble
Malicki Stan. F., 761 W. 17ta
Poklewaki Michał, 998 S. Whipple
Karty okrętowe.
Flatau & Hayman, 890 W. 32nd St,
Waldman, 580 Miwaukee Ave.
Kowale i fabrykańci Wozów.
Gołombiewski Józef, 7 Tell PI.
Rżyski Józef, 798 S.' Paulina
Sobieszczyk G. W., 788'S. Ashland Ave.
Przybyliński Roman, 8646 Commercial Av
Radecki Józef, 3321 S. Morgan St.
Wejna Teofil, 128 W. Blackhawk
Kontraktorzy i Budowniczy.
Bieniek Jan, 1530 W. 22ga
Brodnicki J., 1042 S. Albany Ave.
Deptulski Jan, 786 S. Ashland Afe.
Franz Jan, 1014 S. Trumbull Av:
Kitowski Tomasz, 743 W. 17ta
Kokotkiewicz Andrzej, 642 W. 17ta
Koski Karól, 4620 S. Ashland Ave.
Leszczyk Franciszek, 725 W. 16 St.
Rutkowski Fr. 999 A lbany Ave.
Sierocki Jan, 545 W. 25ta
Wolny Jozef, 743 W. 18th Place
Konstable.
Laskowski W. J. 786 S. Ashland Ave
Moszczinski Leon, 8 Lubeok SŁ
Pniewski Jos., 999 W. 18th St
Zwierzyński W. 715 W. 17ta ulica
Krawcy.
Besles Stanisław, 569 Dickson St
Boborski Leon,'# 711 Holt Ave.
Carlinski i Hartman, 116 Harrison
Czainski Albert. 33 WilJ St,
Czellński August, 555 Holt Ave.
Czosnowski W. 648 W. 17lh St
Dorczyński Kaź., 583 N. Francisco Ave.
Gtogoliński Jan 757 Dickson st.
Grabowski August 47 w. Blackhawk st.
Grabowski Jul. £19 Milwaukee Aye.
[dzikowski Mich. 468 Noble st
Jagodziński Jul. 431-55th st
Januszewski Fr, 882«32nd st
robaki Jan 194 North Ashland Av.
Samiński Jan: 40 Ingraham st
l North Ashland Ar.
i W. Division st.
■ umiał m
I' .•>.;.« Kwiaty. 7
(naturalno 1 sztuczne).
Chmielińska Stefania, 683 W.18ta
Grochowski Szymon, 1334 Wolfram
Sroczyński Pibtr, • 812 NHarding Av.
WirzalaM., 54 Pierce At.
Wojtkiewicz Bracia, 14 Waterloo CŁ
Wolniewicż Adolf, 1862 N.< Olaramont Av.
Wolniewicz Jan,' 1736N. Claremont Av.
Malarze.
Błażejczyk Jan 701 Noble ulica
Grabowski B. J. 876 W. 18tli St,
Kraweowicz Frank 115 Ems ulica
Kujawski Kazimierz 1184 N. 57 Ave
Michalski Jan 5014 S. Campbell Ave
Pettkoske Fi\ 714 W. 18ta ulica
Siudziński A. 710 W; 18ta ulica
Meble i Piece.
Getka Max 185 Cornell ulica
Kersky Fr. 220—222 Blue Island Avti
Nowaczewski Władysław" 838 Milwaukee Ave.|
Rosiński J., 697 Milwaukee Av.
Sadowski Piotr 571 Noble ulica
Szymański Walenty 6:4 Blue Island Ave
Módniarki
Andruszkiewicz Anna, 1316 W. 22ga ul.
Bednarek Anna, 14 Fox PI.
Bobowska Magdalena, 681 W. 17ta
Dashewaka Olga, 1198 N. Irving Ave.
Dawshifiska Paulina, 114 Canalport Av.
Dqlatkoska Barbara T., 1443 W. 49tej PI.
Donarska Franciszka, 35 Sloan
Górzyńska Anna, 7—SSoiauL
Grabowiecka Stanisława, 601 Noble
Grochowska Julia, 105 W. 24ta ul.
Karmolińska M. 125 Blackhawk
Klusyńska Róża, 193 Cleaver
Kowalska Wiktosya, 4823 Justlae
Krawszewska Maggie, 104 Pleasant
Kujawska VerUa, 57 Augusta
Mazurkiewicz Jennie, 568 Noble
Pobłowską Marta, 89 Ward
Uczci wok Anna, 6B8 N. Ashlaud Ave.
Muzyka na Balę, Teatry itp.
Hensel Rudolf, 133 W. Division SL
Nowicki Bracia, 162 W. Chicago Ave.
Sówka Andrzej, 105 Cleaver St,
Szymafiski Alfons, 666 S Halited
Notaryusza.
Bieszki V. A. 602 Noble
Brodowski E. Z. 501 Noble
Cziszki Ferd. A. 1063 W. Madison ul,
Drzycimski Jan M. A., 706 W. 18ta ul.
Dudek Jos. E. 8802 Commercial "Ave.
Durski Maryan, 588 Noble St.
KarchFr. J., 708 W. 17 St.
Mielcarek Stanisław 131 La Salle ul. p. 601
Napieralski Józef 681 W. 17ta ul.
Pallasch J. B., 693 Noble
PETTKOSKE C. F. 802 So. Ashland Ave.
Piotrowski Julian, 3121 S. Morgan St,
Wilkosheski fc Co., 806 W. 50th S4.
Obuwie.
Barański Stanisław 593 Milwaukee Ave
Kowalewski Julian 705 W. 17ta ulica
Krenc Stanisław, 509 Noble
Saskowski Józef 362—31 ulica
Malinowski Michał, 9137 CoiimerCial Ave
Pierzyński Leon 299—61! ulica
Stępiński A Kasprzyk, 648 Noble St.
Piekarze.
Janicki M. 4714 S. Paulina ulica
Kalski Jan 6557 Justine ulica
Klażew8ki Jan 4834 Throop ulica
Pawełkiewicz Kazimierz 680 N. Ashland Ave
Szczepkowski Ludwik 3226 Mosspratl
Szumn araki Józef 546 Fulton ulica
Tomaszewski Felix 4753 Laflln ulica
Wisztort Józet 347 N. Carpenter ulica
Wisztort Antoni 833 S. Wood ulica
Wlekliński Józef 475 Elston Ave
WlekJiński Walenty 693 Dickson ulica
Plumbiarze.
Błaszczynski Adam, 689 W. 18ta
Dawczynski Jan, 8733 Commercial Ave
Januszewski Piotr, 214 W. Huron
Krzyżanowski Franę, 657 W. Division
Pralnie.
Berezniak Leon A, 529 W Taylor St
Koczorowski Cecilia, 1026 N Hoyne Ave.
Milewczyk F. J, 574 Noble St.
Zenow Byków, 4458 S Wood St
Przeciągacze domów
Dama Frank., 3338 Auburn Ave.
Kwiatkowski J. P., 796 S. Ashland ave.
Orzechowski Albert, 738 Noble St
Czyściciel© pomp od piwa.
Górny Anton, 682 W. 17th St
Restauracje.
Dzlgciołkiewicz Ant 578 Noble
Kolińska Amanda 18 N State
Mańkowski Hipolit 306 5th a,v
Rudzifiski Jozef 93 Kinzie
Sarnedzke Jan J 857 Millwakee av
Wassilko Hilma 44 Beuwans
Kowalski A J 40 La Salle
Piotrowski John, 88 5 Ave
Rokosz S J 109 W Randolph
Rymarze i Siodlarze.
Krocker Franciszek, 979 N. Bobey
Polifiski Ernst, 595 W. Chicago Av.
Schmidt Zigmund, 4707 S. Ashland Ave.
Rzeźniki.
Brykczyński Joseph, 4803 8. Paulina st.
Brzeziński Frank, 13408 Ontario Ave.
Brzoska Bernard 8454 Superior Ave.
Caesar Duzewski, 110 Cornelia st
GeczewiczFr. 790 W. 17th St.
Jabłoński Frank, 3226 Wall st. •
Januszewski John, 718 W. 18th st.
Juraszewski M. 652 W. 17th St.
Łagodzlnski Frank, 388 Noble st.
Laskowski Frank, 1128 N. California ave.
Lesicki Jos., 40 Emma St
Maciejewski John, 3146 Wall st
Marcinkowski Stan., 10«2 N. floyne Ave.
Markowski Aug, 725 N. Ashland Ave.
Matulewicz Józef 691 W. 15th St.
Mrozowski Lud, 691 W. 15th St.
Niemierowicz B„ 88 Division
Niemieaowicz Edward, 27 Fay St.
Nowakowski Jan, 714 Dickson St,
Olinska Franciszka, 685 W. 14th St
Pieczyński Fr. A., 1536 W. 22nd St
Puchalski Louis, 4431 S. Wood
Raczkowski Władysław, 3327 S. Morgan
Rochowiak Jan, 703 W. 18th St.
Wiatrak Jan, 1239 W. 2lst St
Sędziowie.
La Buy Mich A. 186 W. Madison ulica
W. S. Kapela, Hawthorne Dl. Hyman P.O.
Składy Ubrań.
Smoliński J. 1788 Kimbell Ave.
Wikaryusz Teodor J, 679 Milwaukee Ave.
Tow. Ubezpieczeń od ognia.
Pulaski Mutual Fire Ins. Co, 163 Backhawk
Towary żelazne.
Pawełkiewicz Edmund J. 1812 W. 48ma'ulica
Węgle i Drzewo.
Barski N., 696 W. 18th St
Błociszewskl Józef, 681 W. 17sta
Dankowaki Jan, Hawthorne, 111. Hytnan P.O.
Górski Michał, 1009 Girard
Górski Zygmund, 556 Noble
Kalisk Ludwik J., 73 Front
Kantak Franc, 193 W. Chicago Ave.
Kirachenstein F. 707 W. 17ta ul,
Kuszewski Albert, 828 W. 17ta
Lalifiski Piotr, 8324 Superior Av
Pawlak Lorenz, 8708 Commercial Ave
Pijanowskl S. J. W18 8. Wipple
Rolewica Franc, 3230 Wall
Szymański W., 1604 W. 22nd St
Tomaszowski Teodor, 24 Ellen
Wiśniewski Jan, .841 W. 17ta
Wiśniewski Antoni, 17 Julia
Skład Zegarków i Jubilerski.
Pietrowlcz Wincenty 601 Noble ulica
Stachowski Kazimierę 638 Noble ulica
Stankiewicz Tadeusz 3237 8.' Morgan ulica
Tyrakowskl Stefan, 709 W l7th' St
w Czwartek Piątek i Sobotę
T
: c
Szare deki z czerwonemi -g j'i ard szerokie niebielone > Cz arne kaszmirowe pończoszki
ślakami po It/C \ płótno, zawsze 7 c. za. .04L-?! Ha małych dzieci,
^.,„„1,: -*¥T^( Posrebrzane łyżeczki do i 'c wart. 25 c. za.. .1.. ..
Osobliwie duże watowane AO
kołdry, cena $2.90, za. .t/O'
Czyste gęsie pierze gotowej Q ? x,UłV^
do wsypania, wart. 65 c.ii:t/C 5 r^e
Cała
18 d.
Nowo
Gotowe poduszki, wart. S Posrebrzane łyżeczki do | i l wart. 25 c. za
zawsze 58 ć.po Ot/C ] kaw7 } J Mj>cne łatki do myljjia,
Watowane kolorowe koł--or
dry, cena 65 po
Na suknie. > i»o
sista kratkowanego matle- > Czarne i białe nici,
teryjału na suknie, wart. S po.
za 1 LmAj < I3iaJe i czarne tasiemki,
.„ , , , j ? trać cuzkie ma tery ary na/*Q,
ChemUowe kolorowe °b™-£qp suknie, wartości h za.. OOC
*sy na stoł, wart. $1 Ut/L- J ^ 3 J , 1 _ ;
Najlepsze 45 c. mocne
19c
lc
::5c
szelki, za.
Patentowe haczyki, 2 tuziny
za .|.
Ostatnia sposobność.
Światłe kolory batysty i or-j
gandies, cena do 18 c. fca.
Mocna materya na sienni- a £
ki, zawsze 8 ę rr4(L
Czarna satyna na suknie i P7j_n
na koszule, wart. 15 c. za I 2C
Wszystkie nasze światłe i ciemne
kaliko na suknie, cena
do 8 c. za
Bardzo piękne wzory francuzkie
modne miehi^ce się mate- y bo 1
na suknie,wart. 39 j P<lny papier ostrych szpilek^^
3^ yardy długie koronko- < .. , , > ™
we firanki, cena $2, po. .^OC / . cj^ szerokie n0^° m0(*ne s Dobre ,, Crimpers" dokręcenia
po
Gładka czarna henrietta na/^Q^ > Duże porcelanowe guziki,
suknie, cena $1 za \Ji/L» < l„»;„ xC
lc
H
lc
włosów, tuzin w pudełku,
lc
,3fc
suknie, cena $1 za...
Czarni kwiatkowana materya na £ -yy
suknie, cena 75 centów A K
za ;.......45c
42 ca.e szeroka bardzo piękna
materya na suknie za-1 OK £ ,r
W8z.b58e.za... 05c!M
Gładka czarna Luster ma- OQ
terya na suknie, za Ot/C
Heklowane Jackiety dla małych
chłopców, cena 50 o. 29c
za
Długi
M
, . , . , . ,, > Meskie ledwabne nowo mo-i ~
3 haftowane sukienki dla > * ,J 1 ftp
, . a.o i dne krawatki, cena 40 c. J-tlL,
dzieci, cena $2.25 c.dts-g f)K łf '
2a $ MJgskie modre i czerwone chu
płócienko na suknie, cenap^JL^ ć Długie muślinowe spodniki z ha- < ' '
12^ c. za... I 2L | fter i, dla małych dzieci, j Modre koazule do pracy,
Cały zasób białego* materyału na j cena 8.25, za • t/C J cena 50 ct
i $.25, za
Luzin
rozmaitych kolorach gaza-g
ną muchv, yard AC
iskie szare koszule, wart.^Q. I
40 c. za
jskie białe merino spo- 10
dnie koszule, cena 50 c...oOG'
skie cienkie balbrigan-. '
gatki, wart. 29 c. za.. -L/^gC
2skie prażkowate koszule
i gatki, cena 50 c... ... .&&C
fartuchy i na sukienki, \ J* S Jedwabne banetki dla ma-OA ? Długie kaszmirowe płasz
wart. 12^ c. za........ . Di.- < łycl dzieci, cena 58 c.za^tJC ] czyki dla dzieci cena 81.
Rozmaite Resz
;ki Bardzo Tanio w Piątek."a£S||
Max k. Kaezrocirek,
[kasmab] ' j •
ADWOKAT.
WYŻSZEGO SĄDU
Of is: 70 La Salle Str.
TELEFON, MAIN 1071.
róg Randolph Ulicy. Pokój No. 24
Rezydencya 636 Noble Ulloa.
JÓZEF PNIEWSKI
I
Kotistabel • -
• - Powiatowy.
NOTABYUSZ PUBLICZNY.
Także zabezpiecza od ognia, i wyrabia
wszelkie dokumenta legalne.
Ofls: 186 W. Madison St.
Mieszkanie: 099 W. 18th St.
Frank J. Palt.
108 i 110 La Salle St.
na rogu Washington.
Pókdj 1016. Chicago Stock Exchange Bldg.
Rezydencva, 3301 S. Morgan ul.
MAiX A. DRZEMAŁA,
( DKEZJVIAL. )
.Adwokat.
O fis: 125 La Salle St., i
Pokój No. 71.
Praktykuje we wszystkich sadach.
Największa
Polska Drukarnia
na południowej stro
nie miasta Chicago
C. | PettMiego,
802 S. Ashland Ave.,
PODEjJMUJE wszelkie roboty w
zakres drukarski wchodzące tanio,,
dobrze, ozysto i pięknie.
Ch
:esz czytać "Telegraf,"
zapłać za niego.
THEO. A. MORGENSTERN,
Praktykuje we wszystkich sądach, Egza
Ofis: 92 i 94 La Salle
naprzeciwko Court House. Telefon, Main 4995.
minuje Abstrakty i Dokumentu.
St., pokój 38.
Rezydencya 886 N. Kedzie Ave,
220 i 222 Blue Island Ave.,
blizko 12. ulicy.
Skład..
Sprzedaje za eotdw
&
B=
B=
t Kitowski,
KONTRAKTOR
BUDOWNICZY
743 W. 17-ta ULICA
CHICA
ijloboty wypełni
[30, ILL.
szybko i dobrzj
Braci Van
531 Blue
sland Ave,
Złote ślubie,,
pierścionki,
złote i srebrjpe
zegarki,
dyaraentowe
szpilki, kolcJyf
ki, broszki e
Zegary, ófc
Idoby i okfi
lary
wszelkieg^
rodzaju.
CENY UMIARKOWANE.
5 F. Mf Sani
ADWOKAT
186-188 W.I Madison
Pokó^ No. 5
Egzaminuje abstrakty, pratrne <|o-!
kumenta, hip<ofceki. Wypożycza ^iei.
nijjdze na properta jna niski proc
Udziela także i]a<jl adwokackie! i w
^wem mieszkaniij, j (v82 22-ej ulijy,
od 8. do 9. wieczorem.
i
1 -T'J'
'♦ >
Cook County. Wyrabia i potwier
hipoteki, deedy, kontrakty i wszel
kie prawne dokumenty.
186 W. Madison St.
[Wieczorem w swej rezydencyi fm. j
581 Milwaukee Ave.
U
M. A. La Buy,
[polski sędzia pokoj
-załatwiam—
skargi, waranty i wszelkie spra
sądowe i prawne w całem mieście i
Jza
k
Kri
MARCIN M. HRUBYl,
POLSKI
KonstaDle Powiatowu ^
Kolektof i Notaryusz.
Ofis: 146 *148 W. Madteon
u Sigdziego Eberhałia.
Godziny w Maxwiell St. Polioedta
od 8. da 11. przed południem. j'
•• • -i śk*.*.-.:"
, Mlmzkąalo:

xml | txt