OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, January 26, 1898, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1898-01-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ROK III.—NUMER 4.
pd wydawnictwa.
Z powodzi przeprowadzenia
naszej drukarni, ostatni nu
mer 4' Telegrafu ' jakoteż i dzi
siejszy, został opóźniony. W
przyszłości wychodzić będzie
regulaenie co Środę, gdyż bę
dziemy mteli swą własną ma
szynę do druht naszej gazety.
Drukarnia nasza obecnie
znajduje się we własnym bu
dynku pn. Soi S. Ashland av•
Wiadomości zagraniczne
"Maine" w Havanie.
Havana.—Okręt wojenny Stanów
Zjednoczonyoh "Maine" pod ko
mendą, admirała Ch. D. Sigsbee,
wyjechawszy z Key West 24 stycz
nia przybył do tutejszego portu
wczoraj przed południem o 11 ej go
dzinie. Forty i hiszpańskie okręty
wojenne salutowały.
Obiega tu pogłoska, że między a
merykańskim generalnym konsulem
Fitzbugh Lee a generalnym sekre
tarzem rządu hiszpańskiego, Congo
Bto wynikło nieporozumienie.
Washington, D. C. — Torpedo
wiec "Dupon" wysłany przedwczo
raj wieczorem o Oej godzinie z Key
West za okrętem "Maine," który
miał jechaó do Tortugas, doścignął
go na morzu i oddał komendantowi
zapieczętowane rozkazy, poczem
wrócił do Key West. "Maine" za
raz zawrócił do Havany, dokąd
przybył wczoraj rano.
Havana.— Oficer z hiszpańskiego
krzyżownika "Alfonso" XIII i ofi
cer z niemieckiego krzyżownika
"Gneisenau," po południu odwiedzi
li oficerów okrętu "Maine." Później
kapitan Sigsbee udawszy się na ląd,
odwiedził hiszpańską admiralicyą i
amerykańskiego konsula Lee, z któ
rym mial dłuższą naradę.
M&dęy'MAjra-ga&ty wyra
żają swe niezadowolenie z wysłania
amerykańskiego okrętu do Havany.
"La Epoca" radzi rządowi, aby te
raz wysłał kilka hiszpańskich okrę
tów do amerykańskich portów.
Z wysp Filipińskich.
San Francisco, Cal.—Ostatnim o
krętem z Chin i Japonii nadesłano
tu treść ukazu generał-gubernatora
wysp filipińskich, Fernando Primo
de Rivera.
Ukaz jest tak ostry wobec - pow
stańców, że ukazy generała Weyle
ra były w obectego bardzo łagodne.
Dowodzi on też, że powstanie na Fi
lipinach jeszcze nie zgfiiecione.
Rząd hiszpański niedawno ternu
twierdził, że wielu powstańców pod
dało się a resztę rozproszono i przy
wrócono spokój.
Rozporządzenie Rivery odwołuje
wszelkie paszporty i karty legityma
cyjne, poprzednio wydane przez
władze wojskowe i nakazuje utwo
rzenie kordonu wojskowego. Wszel
kie majątki powstańców, lub mają-1
cych stosunki z powstańcami zosta
ną skonfiskowane. Krewni powstań-1
ców, t. j. rodzice, bracia, siostry,
dzieci, żony, szwagrowie i kuzyno
wie muszą, się starać nakłonió pow
stańców do poddania się; w przeci
wnym razie sami zostaną stawieni
pod dozór policyi.
Socyaliści w Belgii.
Bruksela.—Gdy poseł Demblon
w towarzystwie kilku socyalistów
wszedł do przedsionku sali izby de
putowanych, oficer odwachu zatrzy
mał go, oświadczając, że według
rozkazu prezydenta izby nie może
go wpuścić. Socyaliści odpowiedzie
li okrzykiem: "Niech żyje armia!"
"Niech żyje Republika!"
Krótko potem zebrało się więcej
socyalistów, aby się przedostać do
sali; żołnierze wymierzyli bagnety,
ale pomimo to socyaliści nie ustąpili
i przyszło do bójki.
W izbie posłów panowało też o
gromne zamieszanie. Socyalistyczni
posłowie wzywali rząd, aby cofnął
wojsko i pociągnął do odpowiedzial
ności tego, który wojsko przywołał.
Zgiełk był tak wielki, że minister
nie mógł dad odpowiedzi. Wniosek
socyalistów, aby zganiono urzędni
ków izby, został w końcu odrzuco
ny 86 głosami przeciw 29.
Prezydent izby, Baernaert póź
niej oświadczył, że marszałek słusz
" iiią postąpił, przywoławszy wojsko
f. . v . ^ _ \ •
, '£• i
£!§
Święta wojna w Persyi.
Carlinville, 111.—J. Badel, stu
dent misyonarski na tutejszym uni
wersytecie Blackburna, odebrał wia
domości z Persyi, gdzie kuzyn jego
jest misyonarzem. Według tychże,
mahometańscy kapłani w pobliżu
Orooimah, w Persyi, ogłosili "świę
ta" wojnę przeciw chrześcianom a
szczególnie przeciw tym, którzy z
mahometaństwa przestli nachrześci
janizm. Kuzyn Badela został w ba
zarze zamordowany a dom jego spa
lony. Wielu chrześcian uciekło;
przeszło 40 udało się do rosyjskiego
konsula w Labritz.
Żołnierze, wysłani przez generał
gubernatora na uśmierzeuie buntu,
dopuścili się jeszcze większych o
krucieństw, niż. lud podburzony
przez kapłanów mahometańskich.
Wotum zaufania dla rządu.
Paryż.—W izbie deputowanych
napadali w dalszym ciągu posłowie
socyalistyczni na rząd, zaznaczając
ministrom, że oddają rzeczpospolitą
francuzką na łup monarchistów i
klerykałów. Po oświadczeniu byłe
go ministra Goble'ta, że Dreyfus
jest stanowczo winnym zdrady i za
służył na wyrok potępiający, uchwa
lono dla rządu wotum zaufania 375
głosami przeciw 133.
Z powodu zajść sobotnich w izbie
deputowanych, postanowił rząd od
dać pod sąd posłów Gerault Richard
hrabiego de Bernis. Klub oficerski
pałac Bourbon, gmach ministeryum
spraw zewnętrznych, ogród Tuille
ries i przystań floty, są pilnie strze
żone przez policyę i przez wojsko.
Do Chin.
Londyn.—Z Sebastopolu telegra
fują do "Daily Graphic," że we
dług obiecującej tam pogłoski, cześć
rosyjskiej floty na Czarnem morzu
ma być wysłana do Chin.
Londyn.—Tutejsze gazety oma
wiając wysyłanie francuzkich i ro
akęętdw do Chia,
się, że rząd angielski wysyła za ma
ło okrętów.
"Pall Mall Gazette" pisze: "Przy
puszczają, że niemiecka flota zacho
wa równowagę między Anglią a Ja
ponią i że Rosya i Francya obejmu
ją urząd sędziego polubownego; do
tego właśnie dąży cesarz niemiecki
i mając silną flotę na wschodzie
może robić przepisy według upodo
bania."
Sytuacya w Azy i.
Londyn.—Z Nagasaki telegrafuj
do "Daily Mail": Angielskie i ro
syjskie okręty obserwują wzajemne
ruchy. Gdy angielski okręt "Centu
rion," na którym znajduje się ko
mendant angielskiej eskadry, opuś
cił port Nagasaki, rosyjska kano
nierka "Siwucz" wyjechała za njm
i obserwowała go.
Japońska flota znajduje się jesz
eze w Jakusaka, ale w tych dniach
ma wyruszyć do Wei Hai Wei.
Rzym. —- Włoski krzyżownik
"Maco Polo" wyjedzie w poniedzia
łek do Chin.
Berlin.—Rząd niemiecki postano
wił otworzyć port Kiau Czau dla
handlu wszysthich krajów.
Zaburzenia w Algierze.
Algier.—Między tutejszymi ży
dami panuje popłoch. Wszystkie
składy są pozamykane. . Niektóre z
nich obrabowano, strzelcy kilka
krotnie rozpędzali motłoch. Wy
dawca jednej z antysemickich gazet
obwodził po mieście wdowę po za
sztyletowanym przez żydów chrześ
cianinie. Widok tej kobiety w ża
łobie doprowadzał lud do wście
kłości. Część krajowców łączyła się
z krzykaczami, licząc na to, że bę
dzie mogła obłowić się cudzą włas
nością podczas rabunku. Aresztowa
no 300 osób, z których trzecia część
stanie jutro przed sądem. Żaden
żyd nie śmie się pokazać na ulicach.
Zaburzenia.
Rzym.—W poniedziaTek wieczo
rem o lOej godzinie zostało zwołane
posiedzenie gabinetu, aby omówić
środki przeciw zaburzeniom głodne
go ludu i przeciw agitacyom socya
listów.
W Yolfri pod Genuą głodny lud
stoczył walkę z wojskiem i policyą.
Dwie osoby zostały zabite. W. kilku
innych miejscowościach także wy ni-.
Wiadomości krajowe.
Przekupstwo w Ohio.
Cincinnati, O. — Senatowy
komitet badający przekupstwo
podczas ostatnich wyborów se
natora do kongresu, przybyw
szy tu, przesłuchał najpierw
A. O. Meyersa, klerka w
Gibson hotelu. Meyers zeznał
pod przysięgą, że 6 stycznia
H. H. Boyce zażądał związku
telefonu na dalszą odległość
mianowicie z główną kwaterą
Hanny w Columbus. Meyers
znajdował się przy innym te
lefonie i słyszał całą rozmowę.
Boyce rozmawiał z kimś, któ
rego tytułował mayorem. Po
wiedział mu, że głos Otisa
(posła do legislatury) dostać
za $10,000. Stenografistka Ja
cobs spisała inne rozmowy
Boyca z kwaterą Hanny.
Detektyw Miller zeznał, że
Jerry Bliss i Mark Hanna na
jęli go w Columbus aby pilno
wał Boycea i Hollenbecka.
Słyszał on rozmowę tychże
przez telefon. Hollenbeck po
wiedział do Boycea: "Mam tu,
w Columbus, Otisa na dwor
cu i mogę go cały wieczór
trzymać jeżeli potrzeba. Spo
dziewam się. że go dostanę na
naszą stronę."
Zarządzca Gibson hotelu H.
B. Dunbar przedłożył dowody
iż EŁ H. Boyce z New Yorku,
H. H. Hollenbeck z Ohardon,
Ohio, E. H. Archer z Colum
bus, J. P. Bliss z Columbus
byli gośćmi w hotelu od 7 do
10 stycznia. Boyce miał w
swym pokoju prywatny tele.
fon, lecz ten Był' połączony z
telefonem w ofisie i klerk
mógł słyszyć rozmowę. Dun
bar przedłożył rachunki, wy- j
kazujące, kiedy Boyce, Hol
lenbeck, Bliss i inni rozmawia
li z główną kwaterą Marka
Hanny w Columbus.
Straszna eksplozya.
Madison, Wis. — Straszna
eksplozya miała miejsce w po
niedziałek w szopie lokomotyw
kolei Chicago & Northwestern
kocioł lokomotywy explodo
wał, przyczem trzech ludzi
straciło życie a czterech zosta
ło pokaleczonych.
Lokomotywa no. 249 uży
wana na linii De Kalb, stała
od soboty w szopie. Wczoraj
rano napalono w niej, aby ją
użyć do pociągu wyjeżdżające
go ztąd o godzinie 10:40. Co
spowodowało eksplozyę, do
tąd niewiadomo, ale przypu
szczają, że albo maszynista al
bo palacz wpuścili za wiele
wody do bardzo rozgrzanego
kotła, z czego wytworzyło się
tyle pary, że rozsadziła ko
cioł. Krótko przed wyjazdem
ze szopy nastąpiła z tak silnym
hukiem, że go słyszano w
dwumilowym okręgu. Wszyst
kie drzwi i okna szopy zosta
ły wyrzucone, cała szopa za
trzęsła się.
Lokomotywa no. 249 zosta
ła zupełnie rozbita a cztery in
ne znacznie uszkodzone. • Tyl
ni część lokomotywy odlecia
ła na sześćset stóp a uderzyw
szy w druty telegraficzne, po
zrywała wszystkie.
Wielka fabryka.
Marinette, Wis. — Tutejsi
kapitaliści zorganizowali kom
panię akcyjną, aby złożyć tu
fabrykę maszyn rolniczyah.
Wielka fabryka firmy A. W.
Stevens & Co. w Auburn, N.
Y., ma tu być przeniesiona.
Zatrudni ona przeszło 300 łu
■*HŚŚT"*
i7~ ■ r r "
Najstarsze małżeństwo.
Menominee, Mich.— Miej
scowość Bark Riv^r w powie
cie Delta, 13 mil ' dd Escana
ba, posiada najstarszą parę
małżeńską w Michigan i praw
dopodobnie w Stanach Zjed
noczonych. Jesttó Charles la
Fountaine, urodzony 1 listo
pada 1809 r. wpóbliżu Mon
treal, i- żona-jegp; urodzona
15 marca tego samego roku.
Ślub brali 14 lutego 1828.
W r. 1880 przybyli do Mi
chigan i osiedlili się w powie
cie Delta. Jeszcze do roku
1896 La Fountaine. chodził do
pracy, lecz teraz jest za słaby
i mieszka u swego najmłod
szego syna* Z dziewięciorga
dzieci tylko jedno umarło, w
wieku 52 lat. )X
Proces Zuelkego,
Grenn Lake, Wis.—Po wy
braniu przysięgłych i przemó
wieniu prokuratora i obrońcy,
sąd przystąpił do j przesłuchów
świadków w procfesie przeciw
Zuelkemu, oskarżonemu o za
mordowanie farrrfera Davidsa.
Dn Dustin opisał ranę od
kuli, która prawie natychmiast
spowodowała śmierć.
Panna Nettie Davids zezna
ła, że Zuelke wszedłszy do
mieszkania, zapytał się, gdzie
stoi fuzya i gdzie są naboje.
Wziąwszy je powiedział, że
oduczy jej ojcaJprześladowa
nia go. Zuelke wyszedłszy, u
dał się na drogę i spotkawszy
o iy2 mili od faijmy jadącego
Davidsa, zastrzelił go.
Uznany winnym. __j
Minneapolis, Minn.—Były
skarbnik miasta Minneapolis,
Andrew C. Haugąn, oskarżo
ny o sprzeniewierzenie znacz
nej sumy z kasy miejskiej zo
stał, przez przysięgłych
uznany winnym. Przysięgli
naradzali się blizko dwa dni.
W swym werdykcie przysięgli
polecają oskarżonego łasce
sądu.
Haugan był już raz proce
sowany, lecz wtenczas przy
sięgli nie mogli się zgodzić na
werdykt.
Poparzył się.
Green Bay, Wis.—Cztero
letni synek Johna Decline w
Rockland, w tutejszym powie
cie, bawiąc się w mieszkaniu*
spostrzegł w szafie małą fla
szeczkę, którą chciał sięgnąć.
Przytem wywrócił ją, flaszecz
ka stłukła się a płyn w niej,
kwas karbolowy oblał chłopcu
twarz i piersi, które są strasz
nie poparzone. Lekarze mają
nadzieję, że utrzymają chłop
ca przy życiu.
*
Nowy prokurator.
Washington, D. C—Nowy
generalny , prokurator John
W.Griggs był zawsze na usłu
gach monopolów, trustów i
kompanij. Nim został obrany
gubernatorem stanu New Jer
sey, był adwokatem następu
jących kompanij kolejowych:
Deleware, Lackavanna & We
stern; Erie; New York & Sus
quehanna & Western; i wielu
innych.
Mało śniegu.
La Crosse, Wis. — Tutejsi
obywatele nie mało się zdzi
wili, czytając w gazetach o
wielkiej zawiei śnieżnej w no
cy z soboty na niedzielę. Tu
taj było zupełnie spokojnie,
śnieg trochę pruszył, ale po
glliiiliiiMliMi
ut,r;
Nja
czo
so\^
o 2
Wiadomości Miojskie.
Zawieja śnieżna.
Ogromna zawieja śnielżnć
rozpoczęła się tu sobotę pc
połŁdniu i szalała i prawie cał^
noc. Wiatr, pędzący z szyb
kością 50 mil na godzinę po
zrywał druty telegraficzne i
telefoniczne i w wielu miej
scai :h powywracał słupy. Kqm
panie kolei ulicznej nie mogły
ymać regularnego ruchu,
niektórych liniach już wie
*em przestały "kary " kur
ać. Pociągi opóźniały „się
4 godzi i.
Wczoraj znowu szalała tu o
gromna zawieja śnieżna cały
dzień, zrządziła wiele szkody i
zatamowała ruch na ulicach.!
(th. Muncy, pracujący na
wieży Iroquois Furnace C<t>.,
został przez wicher zrzucony- z
wysokości 90 stóp i zabił się
na miejscu.
Związek na kolejach ulicz
nych z przedmieściami uitał
już po południu. Wieczorem
także w mieście na niektórych
liniach kary przestały kurso
wać.
Pociągi na zachodnich i pół
nocno-zachodnich liniach o-'
póz'niły się o kilka godzin.
Kilka pociągów ugrzęzło w
śniegu a o dwóch dopiero dziś
rano dowiedziano się, gdiIzie
się znajdują. Pociągi przed
miejskie wieczorem przestały
kursować; do South Chidago
nie mógł się nikt dostać,, bo
wszelki związek był przerwa
ny. Dziś już prawie v/sdyst-,
[kich lkiiach pociągi ^kursują
[regularnie. |
wymijające.
Najczęściej odpowiadał yczo
lub
Proces Luetgerta.
Wczoraj zakończ) ło się
przesłuchiwanie samego Luetj
gerta. Prokurator Deneen
krzyżowemi pytaniami (udo
wodnił, że oskarzonj
ciwie prowadził swój ——
fałszował księgi, j Zapytywał
go się także o szczegóły jego,
poszukiwań po zr ikn
ny; odpowiedzi Ltetg
ły częścią nie jas ne
kładne, a częścią
nieucz
i
interes i
;ęciu żo
srta by
nie do
m
w
Prezydent Dole.
Sanford B. Dole, prezydent
r2jeczypospolitej ha
<
wa
y q
ec
ży
ajskiej,
czoraj przed południem po
?dzinie 10 wyjechał do Wa
sningtonu z małżonka. '[Tutej
szy komitet recepcyjr
wtadził go na dwor;:
marszałkowie podro.
się ułatwieniem mu d
dróży. Ci marszałkowi^, wy
ani przez prezydenta
£inleya, od chwili
r|ia gości, tem samem
czyli, że staje on si<; gd>ściem
Stanów Zjednoczonych.
o d
P
raj Luetgert: "nie wi
"nie przypominam 'sbbte,"—
podczas gdy przedtem zadzi
ającą okazywał pamięć
d^okat Harmon pr
nadto kilku świadków
Monmouth, 111./ f
aja widzieli kobiete:
na do Luetgertowej.
A
ed^tawił
r, którzy
niu 1
odob
dpro
kolei,
zajęli
alszjej po
przl
Me
wita
zazna
Prząjechany,
Robotnik Józef Bijefciski z
3urnside, 111, wczoraj \jrieczo
rem chciał w rzezalniach prze
czołgać się pomiędz]
mi stojącymi długo
olejowym, gdy na
ruszył, Koła wagonu strzaska
y nieszczęśliwerru nogję.
Ciężko skaleczone *o zawie
wieziono do szpita
r
r wagona
na torze
?'e pociąg
. Komedya pomyłek.
Ludwik Elfman właścicie
handlu wiktuałów pn. 1561
Milwaukee ave., zamierza
sprzedawać mleko, a gdy mi
powiedziano, że musi wykupi<
sobie "licencyą," udał się dc
ratusza. 1 Tam zapytał się,
gd2ie się dostaje "licencye,'
wskazano mu biuro pana Sal
monsona, któr})- wydaje licen
bye na śluby. Pan Salmonson
wypytawszy się o imię, naz
o, wiek i mieszkanie pe
fenfca, jakoteż o imię, nazwis
rodzinne i wiek "wybra
nej, " wystawił "licencyą" do
zawarcia małżeństwa, a Elf
man zadowolony, odjechał do
donu, "licency.ą" oprawił w
ramki i zawiesił w składzie,
poczem spokojnie sprzedawał
mleko. Tymczasem w gaze-j
tach pomiędzy "licencyami do!
zawarcia ślubów małżeńskich"
znalazło się uwiadomienie, że
i
do stanu małżeńskiego przy
stępują Ludwik Elfman, liczą
cy lat 58 i Ida Vogier, licząca
lat 38. Dorośli synowie Elf
mana, wyczytawszy to ogło
szenie, zapytali się ojca, dla-,
czego z ich matką tak późno
się ożenił. Dopiero wyjaśniło
się nieporozumienie i Elfman
powtórnie pojechał do ratusza,
ażeby wymienić "licencye."
Pogrzeb małżonków.
Z domu pn. 124 So. Oak
Park ave., w Oak Park, od
był się wczoraj podwójny po
grzeb. W ubiegłą sobotę u
marł tam Jabez White Wil
liams, liczący lat 70, który
dawniej był urzędnikiem kole
jowym, a ">d 20 lat mieszkał
w Oak Pari:, na zapalenie
płuc. Kiedy umarł, żona jego
zemdlała. Popadła potem w
gwałtowną gorączkę i w Po
niedziałek po południu także
umarła. Na życzenie przed
śmiercią jej wyrażone, pocho
wano ją w jednym grobie z
mężem. Zmarli pozostawiają
jedną tylko córkę,
Bal Maskowy.
Towarzystwo Gimnastyczne
Sokół Polski No. I. urządza
w sobotę dnia 29 stycznia br.
Il^i bal maskowy, na który
zaprasza wszystkich przyjaciół
Sokolstwa.
[Maskarada zapowiada się
ietnie.
Na sali widzieć będzie moż
na wiele dowcipnych grup.
Pi żytem gromada błaznów po
pisywać się będzie budowji
m piramid i t. p. Wstęp w
^sce 50c. Galerya 25c.
Czołem! Komitet.
ni
m
Chiński lekarz.
Henry Dolt, zam. pni(2Sjl
W. Madison st., jest pierw
szym lekarzem chińskim, któ
ry otrzyma wkrótce dyplom
doktorski w tutejszem "Ruśh
IVfedical College." Jest on od
czterech lat żonatym, żoną je
gjo jest Chinka, ale chrześci
janka, która bardzo pięknie
gra na fortepianie i tem się
różni od innych Chinek, że nie
ma stóp skoszlawionych.
Bójka w sądzie.
"Dz. Ch." pisze; W pew
nym sądzie tutejszym dwaj
polscy adwokaci, B. i C., dali
wczoraj widzom bezpłatne
przedstawienie, w jaki sposób
odbywają się "narady" w par
lamencie austryaokim i fran
cuzkim. Działo się to jednako
Woź " na ich- szczęście w nieo
becności- sędziego i skutków
poważnych zajścia tego ni<
'Prawdopodobnie.
\ ... .
Polacy w flmeruii

Toledo, O. Wojciech Szwajkp,w^
ski popełnił samobójstwo.
-•I :<Al
Scranton, Pa. Został areszl owjinj
salonista Lipowicz, ea utrzymj
nie szulerni.
Buffalo, N. Y. Polacy stajrajg
aby do miejskiej biblioteki
piono polskie książki.
Stevenspoint, Wis. Synek
na Kalki, został przejechany wo^enfc
pewnego farmera i dośćniebe2pi£ca|;
nie pokaleczony.
Philadelphia, Pa. Poszukuj;
jakiego Antoniego Malino wsi iego^
który pobił nielitościwic- żon«^1
L. Słapkowskieafo.
Nanticoke, Pa. Zabitym zo9 >at%2|
kopalni polak Franciszek 8z\7jxc,'r|
osieracając żonę i dwoje dzieci.
leżał on do Gwardyi Pułaskiegsj
Salamanca, N. Y. Paraiię
obejmuje ks. MarcinkowskiJ [.do
tychczasowy asystent przy kosę
Przemienienia Pańskiego w
lo,'N. Y. m
Springfield, Mass. Uznanym, zo
stał winnym morderstwa polak Do*,
mipik Kratkowski, który w 5tycz-.:
niij z. r. zamordował swoj§ LY-lejb
nia1 pasierbicę
Toledo, O. Jan Hełminiakj roi
popzął proces przeciw kolei G
bus, Hoeking Valley & To'
$15,000 odszkodowania za p<pkal<
czenie podczas pracy.
Stevenspoint, Wis. 12-letni
Małek odesłany zostanie do fzk<
przemysłowej w Waukesha. O
niony jest o włamanie się do sal
Guzmana i innych sztorów.
F;t
edo ó
'ZlJ
Bes
(falurnet, Mich. W kopalń
oeóla zabici zostali bracia Stefan i ^
Fr Żywiccy, liczący 25 i 2c! lat. >
Dynamit włożony przez nic i do
skały, eksplodował za wcześni i.
usiło
Taylor, Pa. Fr. Komperda
wał sebie życie odebrać, wyitrza
lcm t' ićwolwcrj} ijFskutftk kłl^jii z
żona. Konstabel pewien w czai zdo
.łał mu wytracić rewolwer i ż] ricie u
ratował. I
Detroit, Mich. Uwolnionym zo
stał od wszelkiej winy niejaki Ai>
drze] Maciejewski, któregó przej
niedawnym czasem oskarżono
gwałt zadany kilkunastc leti
dziewczynie.
Toledo, O. W Dombrowskt;; ml
tkający przy ulicy Yondota zośtj
zabity przez pociąg kolei P ennsyj
vania, na wschodniej stronie rzekły
Ciało zostało w kawałki poszarpa
ne. Liczył lat 60. Pozostawił żonę ki
i 4 synów. ... • I
Detroit, Mich. Na wystawie drovl
biu otrzymał rodak nasz pan Wo;j
ćiiech Madaj pierwszą, i trz^ci% na
grodę za kury swojego chow
zin jaj od kur premowianych
p. Madaj sprzedawał po 2 dc
zamówień już ma sporo.
Milwaukeee, Wis. Sędzia pokpji
F. J. Ries, połączył węzłem mał
żeńskim Franciszka Łuko^icza ż
Małgorzatą. Baumgard. Ślub)
był się w - powiatowem wiezieni
''drużbami" byli deputy-szeryfi.
ślubie Łukowicz został wypuszćzó
ny z wiezienia.
|x. Tu
będzii
laiy, i
Mill Creek, Pa. Nieporo2umieni
w tutejszej polskiej parafii: przybra
ły groźne rozmiary. Ks. OhalcJ
ustąpił i wyniósł się zupełnie z pic
banii. Kościół zamknięty, n biskj
nie chce przeznaczyć pro
dopóki parafia nie zapisze wtas?
kościelnej na jego imię.
niej
teraz
mocno
Nanticoke, Pa. Umarła
pani F. Jaruszewska i została;,'|fę
grzebana, lecz okazuje się
zmarła była otruty jako
pobitą, przez swego męża.
była zabezpieczoną na wysbKjg
mę, dlatego podejrzenie j adłojj
męża, że morderstwo zosta
nione w celu zagarnięcia pjd
nego. Śledztwo w toku.
Asbland, i'a.'Tutejsza włja
ni tar na ina nielada kłopot.
nano się bowiem że potłoi
kopalni górnifc Łukasz Ho
znany przez doktorów ni;
nie umarł wskutek owych p
lecz wskn:ek uduszenia.;
dowej trumnie," w której
rzy umieścili po wypadki
w tej spranie toczy sir
;gWie'M

xml | txt