OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, January 26, 1898, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1898-01-26/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

TO I OWO.
Kosztowny kapelusz.
Do pewnego magazynu mód
w Hamburgu weszli niedawno
^małżonkowie M. dla kupienia
kapelusza damskiego. Zonie
podobał się zwłaszcza jeden,
ale drogi. Nie mając dosyć
pieniędzy przy sobie, zapłaciła
ósemką losu loteryjnego. O
tóż w tych dniach na ów los
padła wielka wygrana w sumie
300,000 m. Pani M. żądała
zwrotu swojej ósemki, obiecy
wała hojną nagrodę, ale ku
piec naturalnie odstąpić jej nie
chciał; w zamian ofiarował jej
500 marek odszkodowania.
Tak więc owa pani straciła na
tym kapeluszu 35,000 marek!
Numerowane kieliszki.
lii -Właściciel jednego z hote
lów w Petersburgu wprowa
dził u siebie numerowane kie
liszki, dzięki czemu każdy sta
ły gość pije tylko ze swego
kieliszka. Podług doniesienia
" Pet. List, " lekarz któremu
właściciel owego hotelu poka
zał tę inowacyą, uznał ją za
nader praktyczną pod wzglę
dem sanitarnym i podobno
wkrótce na mocy przepisów
policyjnych, numerowanie kie
liszków i szklanek ma zostać
wprowadzone i winnych jadło
^dajniach, hotelach itp. zakła
dach petersburgskich.
P?.' ■ ' <
Napad Chińczyków.
Berlin.— Korespondent "Local
Auzeigera" donosi z Chin, że maj
Ę: tek Schulz ze załogi niemieckiego o
H..''.'krętu wojennego "Kaiser," stojący
3s>'" w niedzielę w nocy na posterunku
w Tsimo został przez Chińczyków
zamordowany. Z Kiau Czau wysła
no zaraz oddział wojska do Tsimo,
aby postarać się o ukaranie mor
derców.
Berlin.—Okręt "Darmstadt" wio
zący oddział piechoty i artyleryi
przybył do portu Kiau Czau.
Teatr amatorski.
W niedzielę d. 6go Lutego
br. w hali Novotnego, róg 22
i Troy ul. na Kazimierzowie,
odbędzie się przedstawienie.
Odegraną będzie sztuka w 5ciu
aktach pt.: "Jan III Sobieski
pod Wiedniem," Po przed
stawieniu odbędzie się bał.
Cena biletów, 35c, 25c i 10c.'
Przedstawienie rozpocznie się
o godz. 5ej po południu.
Nowa 8 Serya.
Towarzystwo Pożyczkowe i Kasa
Oszczędności "Cesky Delnik."
Otworzyło VIII Seryę. Zapisy
wanie akcyi rozpocznie d'. 3go Lute
go 1898. Ktoby się chciał do po
wyższego Spółku zapisać, niech
przyjdzie na którekolwiek posiedze
nie u ob. M. Brichacka, 761 W. 18
pi. (Van Horn ul.) lub też u sekre
tarza przed lub po posiedzeniu, któ
re się odbywają, w każdy czwartek o
godz. 7:30 wieczór. Pieniądze wy
pożycza na 0 proc., a 2 proc. komi
sowego od sta.
Wacław Budilowslcy, prezes.
Q. Petru, sekretarz.
Pierwsza pomoc.
—Proszę wielmożnego konsylia
rza, oto moja baba upuściła dziecia
ka i głowę mu rozbiła.
—Cóżeście na razie zrobili?
—Ano huknąłem babę w pysk ze
trzy razy i tyla.
JEŻELI brat—brata, syn—ojca, a
matka—córkę chce poznać na fo
tografii—to tylko jedyny polski
prawdziwy artysta fotograf może
wykonać, a tym jest
Jan W. Idzikwcski,
■433 Milwaukee av. Chicago.
Ceny zniżone.
Spadki.
Poszukujemy Maryanny Woj an,
Józefa Ewertowskiego, Jana Jerze
go (dwóch imion) Magdaleny i Ba!r
bary Krellów i Józefa Zahn. Ktoby
o nich wiedział, lub gdyby przypad
kowo ta gazeta dostała się w ich
własne ręce, prosimy natychmiast
dać nam znać. Chodzi o spadki pie
niężne w Europie.
West Side Loan & Ins. Agency,
799 So. Ashland Ave.
POTRZEBA: kilku godnych zau
fania mężczyzn i kobiet do podró
żowania dla znanej firmy. Pensya
$780, i koszta. Stała pozycya.
Pisząc do nas załącz zaświadcze
nia i zaadresowaną kopertę z mar
ką, również nazwisko Stanu w
w którym zamieszkujesz.. The
Chicago Dominion Co., Dept. 9.
Chicago, 111.
POTRZEBUJEMY kilku pol
skich Agentów. Zdolni ludzie mogą
dorobić się majątku. Zgłosić się do
West Side L. & I. Agency, 799 So.
Ashland Ave.
DOBRA HERBATA.—W Amery
ce dotychczas nie można było do
stać prawdziwie dobrej herbaty.
Produkta te sprzedawane, są zwy
kle nędzne imitacye, smak płynu
gorzki, nieprzyjemny i nieodpo
wiedny dobrej herbacie. Jeżeli
kto chce dostać iwawdziwie dobrą
rosyjską herbatę, taką, do jakiej
przywykł w Europie, może nabyć
takową po umiarkowanej cenie u
Flatau i Heymar, 802 S. Ashland
Ave. Chicago, Ills.
r , .
Zapytanie a mo*e ^
* * powodem
nic nic
...w
Towarzystwie.
kosztuje
JEŻELI Szanowne Towarzystwa zamierzaj| dad do druku
•S9S9«9SS6969S969S9S96SS9S9f
Konstytucye,
Książki kwitowe,
Kwitaryusze,
Listy chorych,
Nagłówki do listów,
Koperty,
Karty pocztowe,
albo jak|b|dź inną, robotę w zakres drukarstwa wchodzą,
upraszamy o łaskawe zgłoszenie się do nas po ceny, nim ro
botę oddadzą gdzieindziej. Drukarnia nasza zaopatrzona
jest w najnowszy i najkompletniejszy
wybór czcionek, obwódek i ozdób,
i jesteśmy w stafcie wykonać najlepszf i najpiękniejszy ro-'
botę.
Druki Z. K. Leśniczych specjalnością.
C, F. PETTKOSKE,
Właściciel. \ir. ; . :
, 802 S. Ashland Ave.. CHICAGO. ILL. j
J.ft £ J '
#•. . , „ . ^J.. w^...;
Przewodnik Adresowy.
Adwokaci.
Belifiski Józef J., 186 W. Madison St.
Chilewski Ignacy F. 59 Clark St p. 610
Czarncolti K. B., 125 La Salle St
Dankowski Ign. F. 84 La Salle St. p .404
Drzemała Max. A. 125 La Salle SŁ, p. 71.
Harem ski S. W, 94 La Salle ul.
Kaczmarek Max L. 70 La Salle St. p, 24
Koroleski F. W., 125 La Salle SŁ
Palt Franc. J. 108 La Salle ulica p. 1005
Pols. Kane. Prawna, 802 S. Ashland Ave.
S. F. Adalia Satalecki 1S6 W. Madison
Smulski Jan F. 163 Randolph ulica p. 23
Śmietanka Julius F. 120 E. Randolph St p. 201
Morgenstern T. A. 92 La Salle ulica p. 38
Akuszerki.
Broszczyk Anna 338 N. Sangamon
Daszkowska Franciszka 73 Fry ulica
Kujawska Anna 1184 N. 57 Ave
Marlewska Józefa, 777 W. ISth St
Moderszinska Emma, 472 W. Fullerton Ave.
Niespodziana Marja, 8456 Superior Ave.
Oszteska Wal., 4828 S. Hermitage Av.
Rybarczyk Walerija 733 Dickson
Słomska Cecilia, 372 Soutliport Av.
Spera Franciszka, 963 S. Washtenaw Av
Skramkowska Marya, 87 Lubeck
Zamiar Maryanna, 820" Houston Av.
Aptekarze.
Bardonski Wiktor, 638 Noble
Hellmuth Józef, 1071 N. Robey
Jankowski Ed., 581 Milwaukee Ave.
Krzemiński C. E., 161 North Ave.
KuflewskiS., 1335 W. 22 St
Lenard Robert, 8448 Superior Av.
Nowak Jan, 724 W. 18 St.
Okoński J. A, 442 Noble
Strzyżowslci B. F., 1025 N. Hoyne Ave.
Xelowski Jan H., 570 Blue Island Ave.
Zaremba Fr.. ■87*34 Commercial Av. r
Architekci.
Flizikowski J., 98 W. Division
Lewandowski Teodor, 154 Lake, p. 19
Schultz Marcin, 647 W. 21st
Wierzbienlec J. 301 NewEra.Halsted&Harrison
Balbierze.
Brzeski Herman, 501 N. California Ave.
Cichowicz Stanisław, 906 W. 32nd
Czapalinski Alex, 699 Noble
Grabowski Chas., 172 —' 106tb
Habrylewicz Ferd. J., 658 Dickson
Kopecki Fanciszek, 8361 Superior Ave.
Kozłowski Ignatz- 579 Noble
KraszewskiApol., 709 W. 18th
Laskewicz Jan, 638 Noble
Mierzcbała Stan., 160 W. Division
Nowaczewski And., 1842 W. 48th SŁ
Zacharewicz Józef 799 S. Ashland Ave.
Doktorzy.
Bozineli M. F. 289 N. Carpenter p. 4
Czerniowski Ed. 699 Noble
Drozdowicz S. 8448 Superior Ave
Klaszyński C. 981 N, Washtenaw Ave
Kuflewski W. A., 724 W. ISth Telefon Canal 78
Ostrowski M. L. róg Fisk i 18tej
Ziołkowski Jan 136 W. Błackhawk
Dentyści.
Dr. J. A. Chrzanowski, 721 Milwaukee Ave.
f>robne Towary. (Notions)
Bonk Tomasz, 787 S. Paulina St.
Fabrykanci Cygar i Tabaki.
Dembski Daniel, 566 Noble
Kołakowski Alex, 517 W. North Av.
Michałowski Jan, 593 Dickson
Sówka Andrzej, 105 Cleaver SŁ
Sówka Jan, 312 Cornell SŁ
Flagi Chorągwie i Odznaki.
Chmielińska Stefania, 683 W. 18th SŁ
Fotografiśei.
Idzikowski Jan W, 433 Milwaukee Ave.
Niklas & Pawłoski, 589 Milwaukee Ave.
S. C. Piotrowski, 413 Milwaukee ave.
Grosernie.
Adamczyk Jan, 22 Frankfort
Andrzejewski Leon 776 S. Ashland Ave
Bartkowiak Tomasz 4404 S. Wood St.
Cholewiński Walenty 3357 Mosspratt St
Ciesielski Józef, 931 W. 18tli St.
Czapiewski L., 30 Kościuszko
Dobrocki Jan, 709 X. Ashland Ave.
Dornieclci Stanisław.' 41 Fay St.
Dziewior Jakób. 1000 N. Hoyne Ave.
Gałońska Wicenty, 19 Brighara
Grabarski Alber W., 692 Noble
Iwaśkewic* Onufry. 3343 S. Morgan
Jabłoński Edw., 541 W. 12th St.
Jankowski Jan, 09Lubeck
Jankowski Józef, 4538 S. Hermitage Av.
Jesky August 30 Sloan
Kwasniewski Adam F., 4807 S. Ada St.
Lewandowski, S J. 36 Canalport Ave
Maciejewski B. L., 816 W. 17ta
Mańkowski W., 691 W. 17 St,
Palt Bernard, 818 W. 17tl) Śt
Kusli Antoni, 4811 S. Paulina
Sierwatkewicz Józef, 1492 W. 22gft ul.
Słania Andrzej, 682 W. 18th Place.
Szufletowski Józef, 691 W. 21 St
ŻajaJ. 722 W. IStli St.
Zawacki W., 759 W. 17 St.
Handel Ryb.
Magdziarz & Lebekowski 669 Milwaukee av.
Handel Kawy i Herbaty.
MadayFr, K., 371 Armitage Ave.
Radzinskl & Co., 2945 Archer Ave.
Karawaniarze.
Drysli Jan K., 719 W. I7ta
Jeszka August, 664 Noble
Malicki Stan. F., 761 W. 17ta
Poklewski Michał, 998 S. Whipple
Karty okrętowe.
Flatau Si Ilayman, 890 W. 32nd St,
Waldman, 580 Miwaukee Ave.
Kowale i fabrykanci Wozów.
Rżyski Józef, 798 S. Paulina
Sobieszczyk G. W., 788 S. Ashland Ave.
Przybyliński Roman, 8646 Commercial Av
Radecki Józef, 3321 S. Morgan St.
Wejna Teofil, 128 W. Blackhawk
Kontraktorzy i Budowniczy.
Blaznicki J. 633 Ilolt Ave.
Bieniek Jan, 1530 W. 22ga
Brodnicki J., 1042 S. Albany Ave.
Franz Jan, 1014 S. Trumbull Av:
Kokotkiewicz Andrzej, 642 W. 17ta
Koski Karol, 4629 S. Ashland Ave.
Leszczyk Franciszek, 725 W. 16 St.
Rutkowski Fr. 997 S. Albany Ave.
Sierocki Jan, 545 W. 25ta
Wolny Jozef, 743 W. 18th Place
Konstable.
Laskowski W. J. 786 S. Ashland Ave
Moszczinski Leon, 8 Lubeck St
Pniewski Jos., 979 W. 18tli St
Zwierzyński W. 715 W. 17ta ulica
Krawcy.
Besles Stanisław, 569 Dickson St.
Carlinski i flartman, 346 S. Clark St.
Czosnowski W.. 648 W. Lth St. -
Gogollński Jan 757 Dickson st.
Grabowski August 47 \vi Blackhawk sL
Grabowski Jul. 819 Milwaukee Aye.
[dzikowski Mich. 468 Noble st
Jagodziński Jul. 431--55th st
Januszewski Fr, 3231 S.-Morgan st
Jobski Jan 194 North Ashland Av.
Kamiński Jan 40Ingraham st
Karpiński Jul. 434 North Asbland Av.
Kostulski Stall. 728 W 18th PI.
stan A. 224 E. 35th St
Schultz Jan 701 W. 18th St
Kwiaty.
(naturalne i sztuczne). .
Chmielińska Stefania, 683 W. 18ta
1334 Wolfram
iVirzala M., ..3187-Milwś
Malarze.
Błażejczyk Jan 701 Noble ulica .
Krawcowicz Frank 115 Ems ulica
Kujawski Kazimierz 1184 N. 57 Ave
Michalski jan'5014 S. Campbell Avł
Pettkoeke Fr. 714 W. 18ta ulica
Siudziński A. 711 W. 18ta ulica
Meble i Piece.
Getka Max 185 Cornell ulica
Kersky Fr. 220—222 Blue Island Ave
Nowaczewski WładysłaV 838 Milwaukee Ave.
Rosiński J., 097 Milwaukee Av.
Sadowski Piotr 731 Holt St.
Szymański Walenty 624 Blue Island Ave
Modniarki
Andruszkiewicz Anna, 1310 W. 22ga ul.
Bednarek Anna, 14 Fox PI.
Bobowska Magdalena, 681 W. 17ta
Dąwsbiftska Paulina, 114 Canalport Av.
bolatkoska Barbara T., 1443 W. 49teJ PI.
jDonarska Franciszka, 35 Sloan
Górzyńska Anna, 7—33ciaul.
Urabowiecka Stanisława, ' 601 Noble
(Srocbowska Julia, 105 W. 24ta ul.
Klusyńska Róża, 193 Cleaver
Kowalska Wiktorya, 4823 Justine
Krawszewska Maggie, 104 Pleasant PI.
Kujawska Verda, 57 Augusta
Mazurkiewicz Jennie, 563 Noble
Pobłowską Marta, 89 Ward
Uczciwek Anna, 628 N. Ashlaud Ave.
Muzyka na Bale, Teatry itp.
Hensel Rudolf, 133 W. Division St
^Nowicki Bracia, 114 W. Division St
Sówka Andrzej, 105 Cleaver St,
Szymański Alfons, 525 Albany av.
Zalewski B. J., 1007 W. 19th St.
Notaryusze.
Bieszki F. A. 602 Noble
Brodowski E. Z. 501 Noble
Cziszki Ferd. A. 1063 W. Madison ul,
Drzycimski Jan M. A., 706 W. 18ta ul.
Dudek Jos. E. 8802 Commercial Ave.
Durski Margin, 1660 Noble St.
Karcił Fr. J., 708 W. 17 St.
jMielcarek S'.;u isław 131 La Salle ul. p. 601
Napieralski Józef 681 W. 17ta ul.
jPallasch J. B., 566 Noble
PETTKOSKE C. F. 802 So. Ashland Ave.
(Piotrowski Julian, 3121 S. Morgan St,
Wilkosheski & Co., 806 W. 50th S4.
I
Obuwie.
Barański Stanisław 593 Milwaukee Ave
Kowalewski Julian 705 W. 17ta ulica
Krenc Stanisław, 495 Noble st.
Lewandowski iv., 701 W. 18 st.
Malinowski Michał, 9137 Commercial Ave
Pierzyński Leon 299—55 ulica
Saskowski Józef 362—31 ulica
| Piekarze.
Kalski Jan 6557 Justine ulica
Klażewski Jan 4834 Throop ulica
Pawełkiewicz Kazimierz 680 N. Ashland Ave
Szczepkowski Ludwik 3226 Mosspratt
Wisz tort Józet 347 N. Carpenter ulica
Wisztort Antoni 833 S. Wood ulica
^lekliński Józef 475 Elston Aye
Wlekliński Walenty 693 Dickson ulica
Plumbiarze.
Błaszczynski Adam, 689 W. ISta
Dawczynski Jan, 8733 Commercial Ave
Januszewski Piotr, 214 W. Huron
% Pralnie.
Koczorowski Cecilia, 1025 N Hoyne Ave.
Zenow Byków, 4458 S Wood St.
Przeciągacze domów
Dama Frank, 3338 Auburn Ave.
Kwiatkowski J. P., 795 S. Ashland ave.
Orzechowski Albert., 738 Noble St.
Plastrzarze.
Fr. Zwierzyński, 552 Holt ave.
Czyściciele pomp od piwa.
Górny Anton, 682 W. 17th St
Restauracye.
Lzlgciołkiewlcz Ant 572 Noble
1 udżifiski Jozef 93 Kinzie
Śarnedzke Jan J 857 Millwakee av
Wassilko Hilma 44 Beuwans
Kowalski A J 40 La Salle
Piotrowski John, 86 5 Ave
Rokosz S J 109 W Randolph
Rymarze i Siodlarze.
Krocker Franciszek, 347 Clybourn PI
Polifiski Ernst, 595 W. Chicago Av.
Rzeźniki.
Brykczynski Josepl), 4803 S. Paulina st.
Brzeziński Frank, 13408 Ontario Ave.
Brzoska Bernard 8454 Superior Ave.
Caesar Duzcwski, 110 Cornelia st
(ieczewicz Fr. 790 W. 17th St.
Górecki Anton, 333 Blue Island Ave. •
Januszewski John, 718 W. 18tli st.
Juraszewski M. 652 W. 17tlj St
tłgodzinski Frank, 388 Noble 8t.
Laskowski Frank, 1128 N. Culifornia ave.
Lesicki J^p-, 40 Emma St
Maciejewski John, 3145 Wall st
Marcinkowski Stan.,- 1062 N. Hoyne Ave.
Matulewicz Józef. 691 W. 15th St.
Mrozowski Lud. 691 W. 15th St.
Niemierowicz B., 88 Division
Muszel Józef, 822 W. 17 st.
Niemieaowicz Edward, 27 Fay St.
Nowakowski Jan, 714 Dickson St,
Puchalski Louis, 4431 S. Wood
Raczkowski Władysław, 3327 S. Morgan
Rc chowiak Jan, 703 W. 18th St.
Wiatrak Jan, 1239 W. 21st St
Sędziowie.
La Buy Mich A. 186 W. Madison ulica
w! S. Kapela, Hawthorne 111. Hyman P.O.
Składy Ubrań.
Smoliński J. 38 Allen Ave.
Wikaryusz Teodor J. 079 M ilwaultee Ave.
Tow. Ubezpieezen od ognia.
Pulaski Mutual Fire Ins. Co, 163 Backhawk
Towary żelazne.
Pawełkiewicz Edmund J. 1812 W. 48ma ulica
Węgle i Drzewo.
Barski N., 696 W. 18tli St
Blociszew8ki Józef, 681 W. 17sta
Dankowski Jan, Hawthorne, 111. Hyman P.O.
Górski Michał, 1009 Girard
Górski Zygmund, 12 Crittenden ■
Kalisli Ludwik J., 73 Front
Kantak Franc, 193 W. Chicago Ave.
Kirschenstein F. 707 W. 17ta ul,
Kuszewski Albert, 828 W. 17ta
Laliński Piotr, 8324 Superior Av
Pawlak Lorenz, 8708 Commercial Ave
Pijanowski S. J. 1018 S. Wipple
Rolewicz Franc, 3230 Wall
Szymaftski W., 1504 W. 22nd St.
Tomaszewski Teodor, 24 Ellen
Wiśniewski Jan, 841 W. 17ta
Wiśniewski Antoni, 17 Julia
Skład Zegarków i Jubilerski.
Pietrowicz Wincenty 601 Noble ulica
Stachowski Kazimierz 533 Noble ulica
Stankiewicz Tadeusz 3237 S. Morgan St
Tyrakowski Stefan, 709 W. 17th St
| W. S. Kapela,
POLSKI SĘDZIA POKOJU
....załatwia....
Skargi, waranty i wszelkie spra
wy sądowe i prawne w całem Cook
County. Wyrabia i potwierdza hi
poteki, deedy, kontrakty i wszelkie
prawne dokumenty.
Ofis róg Ogden av. i 48ej tri.
HAWTHORNE, ILL
w Kamieniu.
Niniejszem podajemy do wiadomości Szan. Czytelni
kom i Szan. Rodakom w ogóle, że
została przeprowadzoną
do własnego budynku pn.
/ Drukarnia'
Naprzeciw dawnego miejsca. t
nasza została zaopatrzoną w najkomplet
niejszy wybór
wykon ie ńaj
Czcionek, Obwódek
■ii Ozdób
jakoteż w óosóieszne i najnowsze
Maszyny,
śmiało więc powiedjzieę możemy, że jesteśmy w stanie
piej i r aj taniej
C.
F
trudniejsze roboty drukarskie najle
PETTKOSKE,
Właściciel.
801 S. Adhląnd |Ave. Chicago, 111.
si w. mmm
tat i Doradzca Pr iwny;
!|a SALLE ST., POKÓJ 35
Cieszkanie 647 W. I4 PI
Main 1275 Chicago, III.
\Iąx a; drzemała,
( DKEZMAL. )
.Adwokat.
Ofis: 125 La Salle St.
Pokój No. 71.
Praktykuje we wszystkich sądach.
S. fi
Gk
. Maila Satai
ADWOKAT
186-1-188 W. Madison
Pokój No, 5
Egzi,minuje abstrakty, prawne dd
kuraenta, hipoteki. Wypożycz 1 pie
Str.
niądze
na properta na niski pr
)cent
Udziela także rad adwokackich w
swem mieszkaniu, 1782 22-ej
od 8. po 9. wieczorem.
ulicy
FR. A. B1ESZK1
602 NoTdIo ulica.
Kto chce kupić szyfkartę na, naj
lepsze i najbezpieczniejsze okrę
ty tanio,
Ato chce ubezpieczyć swoje >pro
perta: dom, rzeczy i sprzęty c.omo
we w bogatych i pewnych kc mpa
niach tanio,
Kto. chce sądowe i notarjyalne
sprawy załatwić,
Kto chce dom albo lotę kupić lub
sprzedać,
Niech przyjdzie do mnie a nie
pożałuje.
Obsłużę każdego jak naj rzetelniej
za-małe wynagrodzenie.
Kto chcę "Telegraf" czytać
Niech płaci za niego,
MARCIN M. HRUBY,
POLSKI
KoirstaDle Powiatowy
i
OfU:
Kolektor i Notaryusz.
: 146 -148 W. Madison ST.
u Sigdziego Eberhaita.
Godzi iy w Maxwell St. Police Station
od 8. <io 11. prżed południem
Mieszkanie .* 138 Dekoven SŁ
Max Lc. Kaczmarek,
[KASMAR]
ADWOKAT.
1 WYŻSZEGO SĄDU
Of is: 70 LaSalle Str.
TELEFON, MAIN 1071.
róg. Randolph Ulicy. Pokój No. 24
Rezydencya 636 Noble Ulica.
Pq świąteczne podarunki idźcie do
Braci Van Sipma,
531 Blue Island Ave.
Złote ślubne
pierścionki, zło
te i srebrne ze
garki, dyamen.
towe szpilki,
kolczyki, brosz
ki, etc.
Zegary,
ozdoby i
okulary
wszelkiego
rodzaju.
Ceny
umiarkowane.
Pd
M. A. La Buy,
LSKI SĘDZIA POKOJU
^załatwia*—n
skargi, waranty i wszelkie sprawy
isądowe i prawne w całem mieście i
pock County. Wyrabia i potwierdza
hipoteki, deedy, kontrakty i wszel
kie prawne dokumenty.
[Jsługi dla ubogich1 darmo.
186 W. Madison St. "
Wieczorem w swej rezydencyi pn. :
381 Milwaukee Aye.
Frank J. Palt.
WOP
108 i 110 La Salle St.
na rogu Washington.
Pokój 1016. Chicago Stock Exchange Bl(}i
Rezydencva, 3301 S. Morgan ul.
JÓZEF PNIEWSKjl
Konstabel - • l'
■ - Powiatowy.
NOTARYUSZ PUBLICZNY.
Także zabezpiecza od ognia, i wyrabia
wszelkie dokumenta legalne.
Ofls: 186 W. Madison St.
Mieszkanie: 999 W. 18th St. i
THE
VERMONT
Life Insurance Co
of Burlington, Va.
Ofls w Chicago;
R. H. Gulley, zarządca.
133 i 155 La Salle St
pokój 701.
Potrzeba agentów w każdej dzio
nicy miasta.
Największa
Polska Drukarnia
na południowej stro
nie miasta Chicago
C. F. Pettkoskiego
802 S. Ashland Ave.,
PODEJMUJE wszelkie roboty v
zakres drukarski wchodzące tanio
J
■■j dobrze, ozyeto i pięknie.
' . Ki • 'LI > ' ■l '
I
jga®ag88E;

xml | txt