OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, May 03, 1899, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1899-05-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I f plggpf-'ll
ROK IV. NUMER 18. CHICAGÓ, ILL., ŚRODA DNLftl 3-go MAJA 1899. CENA! 3 CENTY.
Wiadomości zagraniczne
Wiele złota.
Pretorya, Afryka. Otwie
rając Radę narodową w sobo
tę oświadczył prezydent Krue
ger, że Transwaal jest krajem
wydającym najwięcej złota na
całym świecie. Powiada, że
w 1898 roku wydobyto za $81
203,150 t. j. przeszło o $22,
000,000 więcej, niż w 1897 r.
Pożar w dokach Krupu.
Kiel, Prusy. Wybuchł w
dokach Krupa w Kilonii w
Prusiech pożar, który w bu
dynkach i wyrobach wyrządził
szkody na pół miliona dola
rów.
Nie chce obcej pomocy.
Peking-. Dowódca chińs
kich wojsk w Juan bzik Kai
oświadczył że da misye wszy
stkim europejskim oficerom,
którzy byli instruktorami chiń
skich żołnierzy, stosując się w
tein do polityki cesarzowej,
która się chce obywać bez
wszelkiej pomocy.
Katastrofa w kopalni.
Berlin.—Wskutek przedo
stania się wody do kopalni
złota Liczmar, w pobliżu Tro
icka, w Rosyi, zapadł się
szacht, w którym pracowało
96 górników. Z tych (52 zos
tało na miejscu zabitych, a in
ni odnieśli niebezpieczne usz
kodzenia.
Z Filipinów.
Manila. Amerykanie tu
tejsi mają nadzieję, ze komi
■ sarze gen. Luna zgłoszą się
wkrótce ponownie i będą go
towi do podjęcia rokowań o
pokój na warunkach podykto
wanych im przez generała O
tis. Lawton otrzymał rozkaz
cofnięcia się z Norzagaray do
Angat i nie zaczepiania pow
stańców, dopóki układy to
czyć się będą. McArthur nie
występuje także zaczepnie na
tomiast wzmacnia swoje linie
i doprowadza do porządku
mosty.
Wojsko spełniało dotych
czas niechętnie swój obowią
zek i powitałoby z radością
wiadomość o zaprzestaniu
wojny. Istnieje wszakże o
bawa, ażeby Filipińczycy nie
przedłużali układów do nasta
nia pory deszczowej i nie zre
organizowali się tymczasem,
ażeby wystąpić później z tem
większą zaciętością. Wczoraj
zebrał się kongres filipiński i
rozpoczął swe obrady.
Gdy generał Lawton cofał
się do Angat, napotkał pow
stańców w górach, otaczają
cych San Rafael. Spędził ich
ze stanowisk po całogodzinnej
walce. Amerykanie mieli 3
ranionych. W innem miej
scu cofnęło się 1000 Filipiń
czyków na widok zbliżającego
się wojska amerykańskiego.
2SKwiet. udał się Rocke
feler, kapitan 9 pułku piecho
ty, do wysuniętych naprzód
posterunków pod Caloocan.
Poszedł i nie wrócił. Zniknął
bez wieści, pomimo, że w po
bliżu nie znaleziono śladu nie
przyjaciół. Należy przypusz
czać, że zbłądził i dostał się do
niewoli.
Wymiana jeńców.
Manila. Generał McArthur
wysłał parlamentarzy do do
wódzcy Filipińczyków, gene
rała Luny, aby Amerykanom
pieniądze na utrzymanie i sta
rali się o wymianę jeńców.
Słychać, że powstańcy trzy
mają w niewoli 2 oficerów i
16 szeregowców, między ty
mi prawdopodobnie poruczni
ka Gilmore.
Z Persyi.
Petersburg. Szach perski
wydał koncesyą rosyjskiej
spółce górniczej na eksploata
cyę prowincyi Ozorbrijan, o
bejmującej 30,000 mil kwa
dratowych przestrzeni. Kon
cesyą jest wydana na 70 lat.
Prowincya wspomniana jest
górzysta i znajdują się w niej
bogate pokłady szlachetnych
kruszców i drogich kamieni.
Spółka poprzerzyna kraj linia
mi kolei żelaznych.
Ospa w Niemczech.
Berlin. W kilku okolicach
Niemiec wybuchła ospa i pręd
ko się szerzy, szczególnie w
Isersohn, Hanowrze i Mo
czadle. Rząd pruski przed
sięwziął energiczne środki za
radczejabv zapobiedz dalsze
mu szerzeniu się ospy.
Trust górniczy.
Nowy York. Nimo zaprze
czał i z wielu stron jest trust
górniczy pod nazwą "Amal
gamated Copper Co." faktem
dokonanym i już postarał się
o inkorporacyą u stanowego
w Trenton. Kapitał zakłado
wy tego trustu wynosi $75,
000,000. Towarzystwo bę
dzie się zajmowało nie tylko
kopalniami miedzi, lecz także
złota i srebra oraz innych
kruszców. Będzie dobywało
rudę, topiło ją i przerabiało
we własnych fabrykach otrzy
mane z rudy kruszce na roz
maite przedmioty.
Pożar pre ryj w^iebrasce.
Coleridge. Dziesięć mil
stąd palą się prerye i ogień
idzie na 25 mil przez powiat,
niszcząc co napotka. Rolla
Livingston i jej 5letni synek
znaleźli śmierć w płomieniach.
Widząc zbliżający się ogień,
Livingstonowa pobiegła wy
puścić bydło; synek biegł za
nią. Bydło wpadło na nich i
potratowało ich, a potem o
gień przeszedł przez nich.
Wiele bydła spaliło się. Szko
dy obliczono dotychczas na
$150,000.
Stracił nogę.
Neenah, Wis. Wiktor Mar
czyński chcąc wskoczyć na
pociąg kolei Northwestern po
śliznął się i upadł tak niesz
częśliwie, że koła zmiażdżyły
mu prawą nogę. Marczyński
jest zecerem i wracał do Chi
cago.
Trzęsienie ziemi w Kalifor
nii.
San Francisco, Cal. W ca
łym stanie uczuto wczoraj 2
trzęsienia ziemi, ale o ile do
tąd wiadomo, żadnej szkody
nie wyrządziły.
Śmierć polskiego doktora,
Racine, Wis. Wczoraj u
marł tutaj doktór Franciszek
Brodzki na zatrucie krwi; za
drasnął się w nogę po opera
cyi i to spowodowało śmierć.
Urodził się w Nowym Yorku
17 września 1861 roku, medy
cyny w uniwersytecie Colum
bia i w Pradze. Był człon
kiem kilku wiskonsyńskich i
amerykańskich towarzystw le
karskich".
•' .'Vs. ••
Wiadomości Krajowe,
Przeciw Jy uchowani u.
Atlanta. Ga. Władza sia
nowa zwoła do Atlanty nad
zwyczajną konwencyą, które;
zadaniem będzie naradzarie
się nad sposobami usunięcia
zbrodni popełnianych za po
mocą lynchu. Konwencyą
opracuje zmianę konstytucyi
obecnej tak, aby mogła za
rządzić środki niedopuszc2a
jące doraz'nego sądu oraz do
stateczne do ukarania zbrod
niarzy, którzy sobie samowol
nie przywłaszczają prawo w
mierzania kary z pominięcielm
sądu.
ta
V
2C
Telegraf podmorski.
Nowy York. — Parowi
Hooker, własność Stanów 2jj.
odpłynął wczoraj po południa
do Manili celem zakładan
telegrafów podmorskich p
między poszczególnymi wy
pami archipelagu filipińskiego.
Okręt ten nazywał się dawniej
Panama, należał do Hiszpanii
a był jednym z pierwszych
zdobyczy wojennych. Odcz;
su zabrania go przez Amery
kanów, przerobiono go odp
wiednio jego obecnemu cel
w i.
Podwyższeni? płacy.
"Dillon Griswoln Wire Co|."
w Sterling, 111., plakatami |o
znajmiła swoim robotnikoip,
że od 1 Maja podwyższa pra
cującym u siebie robotnikom
płacę o 10 procent.
Jeszcze nie dostali pienię
dzy.
Hawana. Owe $3,000,000
które rząd Stanów Zjednoczo
nych przeznaczył dla powstań
ców kubańskich, nie zostały
jeszcze wypłacone, a to z pj>
wodu, że wykazy tychże pow
stańców są bardzo niedokła
dne. Generał Gomez powia
da, że ich jest 32,000, a ame,
rykanski generał Wood, woj
skowy gubernator prowincyi
San Jago twierdzi, że led\VO
ich była połowa tej liczbjy.
Dla tego więc postanowiono
odczekać nowych dokładniej
szych list powstańców. Epo
wsi San Andrea w prowindyi
Puerto Principle wtargnęła
szajka rabusiów, którzy tjeż
gdzieindziej wykonywali roz
bój. Z tego powodu ucieka
ją mieszkańcy wiosek do wię
kszych miast, gdzie bezpi
czeństwo jest większe. Właś
ciciele plantacyi trzciny
kro we j obawiają się, że rab
sie zniszczą ich pola.
u
W rocznicę bitwy.
Prezydent McKinley pne
słał Deweyemu depeszę gra
tulacyjną ze zapewnieniem,
bitwa pod Manilą stanowićHę
dzie epokę w history i. Boh
terski czyn Dewey'a i je
dzićlnych marynarzy zapisa
będzie złotemi głoskami w 1)0
cznikach dziejów świata.
Wieczorem wyjechał Mc
Kinley do Washingtonu.
a
Pożar stepowy w Dakoc e.
Mount Vernon. Ta cześć
Południowej Dakoty j została
nawiedzona pożarem stepo
wym. Wicher ogromny niósł
z przeraźliwą szybkością po
żar, który wszczął się w s
e
pie na południe od mias:a.
Około południa zmienił się
kierunek wiatru, a z niir i
kierunek płomieni. Cztery;o
soby na farmie pastersfc iej
Dodge zostały moCilo pcha
rzone, jedna jz nich! nawet
śm iertelnie. opaliło się wie
le koni, 1500 o^viec, 5p sztuk
^acizny, oraz wiele Ipudyn
ków farmerskich.
Samobójstwo staregc pro
fesora.
Albany, N. Y. Kaifol A.
Myer, liczący 80 lat, profesor
języka niemieckiego w High
School w Albany i nauczyciel
w żeńskiej akademii w temże
mieście, popełnił w sobotę
samobójstwo. Zwłoki jego
znaleziono wczoraj. Przyczyna
zbrodni niewiadomą.
wnej
rwa
yar
iew
cale
Ofiary cyklonu.
Kirkeville, Mo. 20 kwiet
. !•
nia.—Cyklon jaki nawiedził
nasze miasto zburzył prawie
całą wschodnią dzielnicę; zna
leziono pod gruzami przeszło
50 trupów i 27 ciężko rannych
a przeszło 200 rodzin jest bez
dachu. Z pośród ciężko ran
nych prawdopodobnie pcjłowa
umrze. Usuwanie gruzów po
trwa jeszcze kilka dni, a bez
wątpienia leżą tam jeszcze tru
py, bo kilka osób zaginęło.
Szkoda wynosi około $200.
000. Kilka osób porwał wi
cher i odrzucił o kilka stóp, i
prawie nic im się nie stało,
natomiast niektóre zostały po
szarpane. Tak np. pe
kobiecie została głowa u
na i znaleziono ją o kilka
dów od tułowia. Pewna dz
czyna została przebita 4
szerokifn i 2 cale grubym ka
wałem drzewa. Na polu w
sąsiedztwie znaleziono niemo
wlę, prawie wcale nieuszko
dzone.
Browning, Mo., 29 kwiet
nia. —- Przedwczoraj wieczo
rem o kilka mil stąd przecho
dził cyklon i zburzył zabudo
wania na kilku farmach. Kil
ka osób zostałip pokaleczo
nych.
Przedwczoraj cyklon 50 ro
dzin w Newton pozbawił da
chu, 15 osób zostało zabitych
a przeszło 30 pokaleczonych.
St. Louis, Mo., 29 kwiet
nia.—Według ostatnich wia
domości przedwczorajszy hu
ragan powstał w Nebrasce,
szedł przez zachodnią Iowę,
wpadł do Missouri i tu nawie
dził powiaty Harrison, Grun
dy, Sullivan, Lynn, Macon,
Shelby i Marion, ale najsil
niejszy był w powiatach Adair
i Sullivan.
Skarbnik miejski uciekł.
Kansas City, Mo. — J. E.
Wysocki, skarbnik przedmie
ścia Argentine uciekł sprze
niewierzywszy $18,900. Rada
miejska i mayor Green posta
rali się o "warrant." Wysoc
ki pozostawił w Argentine żo
nę i dwoje dzieci.
Straty na Filipinach.
Washington, D. C.—We
dług zestawienia ministerstwa
wojny, w czasie od 4go lute
go do 28 maja poległo na Fi
lipinach 198 Amerykanów a
1111 zostało ranionych.
mi
po
Rozrucliy w Buffalo.
Baffalo, N. Yi — 65 pułk
licyi został dziś powołany
d broń i zebrał się w zbro
jowni przy Broadway, ponie
waż zaszły groźne rozruchy w
dokach, gilzie szuflarze zboża
zastrajkowali.
Fraszka.
CŁcesz, by grzechów twoich skutki,
Nj jmniej biły ęi§ po skórze?
Zamknij buzig la trzy kłódki,
iedź cicho, jkk my aż w dziurze.
m
Wiadomości Miejskie.
S. p. ks. W. Barzyński.
W ubiegły wtorek wieczorem u
marł w szpitalu ks. Aleksyanów je
den z najstarszjch kapłanów pol
skich w Ameryce, ks. Wincenty
Michał Barzyński, proboszcz parafii
św. Stanisława Kostki.
Śp. ks. Barzyński urodził się d.
20 września, 1838 roku w Sulisło
wicach w Sandomierskiem. Po u
kończeniu szkoły elementarnej, na
stępnie kształcił się wraz z bratem
Józefem w domu rodzicielskim pod
kierownictwem emerytowanego ins
pektora szkół okręgowych Narcyza
Klembockiego, kapitana wojsk pol
skich pod Napoleonem Iszym.
W roku 1856 wstąpił do sernica
ryum dyecezalnego w Lublinie na
kursą filozoficzne, gdzie po dwulet
nich study ach przeszedł na kurs te
ologiczny. W roku 1861 d. 28go
października wyświęcony został na
kapłana. Po sześciu miesiącach mia
nowany został wikarynszein w Ho
rodle, a po trzech miesiącach został
wikaryuszetn kolegiaty zamojskiej
Na usilne żądanie starca W. ks.
kanonika Kwiatkowskiego X. Win
centy został powołanym do pracy
duchownej w parafii, w której się
wychował.
W tym czasie właśnie wybuchło
powstanie. Rząd Narodowy zamia
nował ks. W. Barzyńskiego Organi
zatorem okręgu i włożył nań obo
wiązki komisarza dostarczania bro
ni powstańcom. Rząd moskiewski
zmiarkował się i postaw ił go pod
szczególnym nadzorem, wskutek
czego nieboszczyk musiał opuśció
parafię i udał się do Krakowa,'prze
bywał w Galicyi przez kilkanaście
miesięcy, a następnie udał się do
Paryża, gdzie 18 września 1866 ro
ku złożył śluby zakonne do Zakonu
00. Zmartwychwstańców, a w krót
kim czasie udał się na misye do
Ameryki "i objął misye polskie w
mieście San Antonio, Texas.
W r. 1874 został proboszczem pa
rafii św. Stanisława K. wt Chicago,
111.
Zastał tu drewniany kościółek,
małą drewniany plebanijkę i około
400 do 500 familij polskich.
Wówczas istniało przy parafii kil
ka towarzystw małych, słabo się
rozwijających, liczących razem stu
kilkudziesięciu członków; dzisiaj
jest tych Towarzystw i Bractw ko
ścielnych z-górą 50, i ogólna ich
liczba członków przenosi 12,000.
Chór parafialny liczy około 300
członków.
Grunta, kościół i zabudowania
parafialne były warte wówczas naj
wyżej $10,000, dziś zwyż pół milio
na doi.; familij było 400 do 500,
iziś jest zwyż 30 tysięcy dusz.
i_)o szkoły uczęszcza przeszło 3000
dzieci, a uczy w niej przeszło 40
Sióstr, 7 nauczycieli i 5 księży. O
prócz szkoły elementarnej od kilku
lat pomyślnie rozwija się kollegium
ua wzór gimuazyów europejskich, z
zastosowaniem do potrzeb amery
kańskich urządzone, które już liczy
około stu studentów.
Pozostawał w parafii tej aż do te
go czasu. Przed kilku laty miano
wany został przełożonym tutejszego
Zgromadzenia OO. Zmartwych
wstańców.
Od lat kiltu zaczął zapadać na
zdrowiu. Przed kilku tygodniami
us,unął się od pracy i udał się do
szpitala 'Br. Aleksyanów, gdzie za
czął przychodzić do zdrowia. Go
tował się nawet do wyjazdu, za po
radą lekarzy do Cieplic. Ubiegłej
soboty wyjechał z jednym z obywa
teli do parku Lincolna, a po powro
cie zaczęło mu się znacznie pogar
szać— lekarze nie widzieli już ra
tunku i rychłą śmierć przepowie
dzieli, która też wkrótce nastąpiła.
W środę o g. 4 odbyło się spro
wadzenie zwłok dó kościoła św.
Stanisława Kostki, a w piątek o g.
12 w południe wyruszy orszak po
grzebowy na cmentarz św. Wójcie
cha. Egzekwie rozpoczną się o g.
9ej rano. Imię jego było jako ka
płana i polaka najgłośniejszem w
Ameryce, l^awet ci, którzy byli
nieprzyjaźnie usposobieni dla niego
— dotknięci zostali jego skonem;
schylają kornie czoła przed obli
czem śmierci i szepcą: Niech od
poczywa w pokoju...
Chcesz czytać Telegp.af, zapłać.
Postrzelił własne dziecko.
Robotnik Piotr Hrzempa,
zam. p. n. 17 Luther st. pró
bował gwoździem wypychać
naboje z komory rewolweru
38 kalibrowego. Broń wy
paliła, a kula trafiła 10 letnią
córeczkę Hrzempy, Annę, w
prawy bok. Dziecko zawie
ziono do szpitala powiatowe
go, gdzie lekarze uważają ra
nę za wielce niebezpieczną, a
niostrożnego ojca aresztowa
no. " .) -
Podwójny pogrzeb.
Szczególny wypadek śmier
ci zdarzył się w Chicago, mia
nowicie zakończyli |w jednym
dniu żywot doczesrty małżon
kowie Skopeć. Zmarli za
mieszkali byli przy ulicy I7ej
i Paulina i byli Czechami. W
niedzielę odbył się podwójny
pogrzeb. Zmarli liczyli po
przeszło 70 lat każde.
Polskie trojęta.
Pani Antonina Renklewska
obdarzyła życiem w ubiegły
wtorek — trojaczki, dwóch
synów i córeczkę, j Pani R.
zamieszkuje przy 20ej ul. p.n.
829; w styczniu r. |b. umarł
mąż pani Renklewskiej, po
zostawiając wdowę w
śćiorgiem dzieci —
córki, z którycjh najstarsza li
czy zaledwo lat kilkanaście i
uczęszcza do pracy. Trojęta
ochrzczono zaraz we wtorek w
kościele św. Wojciecha i jak
wyraził się ks. Radziejewski,
jest to pierwszy wj|
tej parafii przez cały
w niej pobytu. Nac
nadano im imiona
i Mary a. Matka
przy dobrem zdrowiu
raz z sze
wszystko
padek w
czas jego
Krzcie św.
Jan, Józef
dzieci są
Trzeci Memoryał,
Tutejsze gminy protestanc
kie wystosowały taklże memo
ryał z powodu zwo*
ferencyi pokojowej do Hagi.
Jest to już trzeci memoryał
polaków w Ameryce, gdyż ks.
Barabasz w Baltimore uznał
za stosowne wystosować tak
że od siebie podobny memo
ryał...
Minister Alger przybywa.
Minister wojny Ąlger ma
przybyć do Chicago! d. 5 Ma
ja i zamieszkać
u cójrki swojej
pani Pike. Zabawi dwa dni
tylko w Chicago, poczem wy
jedzie do Detroit, ażeby wziąć
udział w bankiecie '"Synów
rewolucyi amerykańskiej."
Pożar w polskiej
dzielnicy.
W ubiegły poniedziałek po
południu wybuchł pożar w do
mu pani Golniskiei pn. 224
Cleaver ul. i wkrótce rozsze
rzył się na sąsiednie budynki.
Kilku obywateli polskich u
traciło przez pożar ten cały
swój majątek.
Konsekracya biskupa.
W zeszły poniedziałek od
było się konsekracya ks. bis
kupa McGavik, w katedrze
Najśw. Im. Jezus. >Na uro
czystość konspkraćyi przyby*
ło kilku biskupów, pomiędzy
tymi kś. arcybiskup Redmont
z Oakland w Nowej Zelan
dyi. Księży obecnych było
przeszło 350. 'j i •
Mąż je spokojnie zupę, nagle dła
wi się i wydobywa duża szpilkę od
włosów.
— Patrz, żono, oiuąłom się nie
udławił. Szpilka ta była w zupie.
— W zupie!... A tuk jej się na
szukałam. Może się więc znajdy i
rurki od włosów, bo mi się dziś ta.
kże zarzuciły.../
....
£«£&?> -TV.: j.v.v-•. . ' ki' •
-i-1
PM w flmeruce.
Pittsburg, Pa. Polak Gowinski
został ciężko pokaleczony w fabry
ce. Hak od kranu do podnoszenia
ciężarów uchwyci! go za ramię pizy. .■
łokciu i oddarł ciało od kości, od
łokcia aż do dłoni.
Milwaukee, Wis. Fr. Tomkie
wicz, zaciągnąwszy się podczas woj-.
ny do służby lazaretowej, został u
wolniony wskutek choroby i wrócił
do domu.
Edwardsville, Pa. Jan Kosta- ^
rek, został ciężko pokaleczony w -
kopalni no. 3. Złamana ma lewą
nogę i ciężkie odniósł uszkodzenia ^
wewnętrzne. . •>
Plymouth, Pa. W kopalni no. -i
2 w Avondale, nastąpiła eksplozya |
wskutek której odnieśli ciężkie u- ■$
szkodzenia Jan Ranicz, Mich. To- ^
mai, James Gillespie, Sam. Lloyd, |j
Michał Laszek, Jan Zakonicz.
Minonk, 111. Podczas ostatnich i
wyborów w tem mieście przeszedł u
na aldermana 2ej Wardy powsze- ■%
chnie znany i lubiany wśród tutej- -Ą
szej Polonii obywatel Stanisław Je- S?
zierski. '4
Cleveland, O. I. Kulisz usiło- ",-p
wał odebrać sobie życie. Położył . >.•£
on się w łóżko, przeżynając sobie
fatalnie gardło. Żona jego, gdy
weszła do pokoju gdzie leżał mąż z 'j*
rozpłatany szyją, tak się przeraziła,; v|
że o mało nie straciła przytomności
Wkrótce też zostało powiadomionej.,
pogotowie ratunkowe, i samobójcę!
zabrano do szpitala. Jest nadzieja,V.
że lekarze utrzymają go przy ży-i
ciu.
Toledo, O. Wincenty Skibiński j";
który przed kilku miesiącami za-j'
strzelił polskiego łobuza, dziewię
cioletniego St. Błochowskiego, zo-.
stał przez sędziego Morisa skazany-"
na 10 lat więzienia. Gdy mu wy
rok odczytano rozpłakał się jak ^
dziecko. Obecni w sądzie wyrazili'
opinię, że wymierzona kara jegt;£||
zbyt ciężką. Starzec ten zniecier- r-Ss
pliwiony dzikiem zachowywaniem ^
się łobuza, strzelił do niego, a sku
tek był prosty, bo wkiótce chłopak .'j
powędrował do "domu poprawy" z:-^£j
którego się nie powraca. Biedny
starzec nie wytrzyma więzienia, sąd
powinien większą część kary ob-] Ą
ciąć, a nałożyć ją na rodziców zabi
tego za zwierzęce wychowanie nie- "vj
boszczyka łobuza. '-fM
South Bend, Ind. Wawrzyniec
Wróblewski został znaleziony na u
licy, a policya odstawiła go do szpi"
tala, gdzie w kilka godzin umarł.
Doktór skonstatował, że Wróblew- M
ski otruł się kwasem karbolowym. • 'a
Pozostawił żonę i czworo dzieci. ,$|
i Polacy w Homestead,*Pa., zabie
rają się do budowy nowego kościo
ła pod wezw. św. Antoniego. Do-,
tąd nabożeństwo odbywa się w hali,
która dla tak znacznej prrafii oka
zuje się za mała.
W Criwitz, Wis. żona Jakuba
Tadyeh po upieczeniu chleba i roz- =?
krojeniu bochenka zauważyła w':3$|
nim zielone żyły. Przekonano się,
iż żyły te pochodziły od trucizny V:p
"paris green'1, który widocznie do vM
mąki był wsypany. Tadych ma fiM
podejrzenie, iż truciznę wsypał do ?Jlj
mąki sąsiad jego także polski far- • r5]i
mer, od którego mąkę tę kupił.
W Winonie, Minn. kilku Pola- "A
ków dostało urzęda miejskie. Jan
Pelowski naznaczony został jako
"pond master", II. Lubiński dozor
cą mostu, R. Wińczewski janito
rem hali miejskiej.
Mill Creek, Pa. Znaleziono tu
na szynach ciało nieżywego ezło- 0
wieka, w którym rozpoznano ciało '■%
niejakiegoś Grzegorza Kurlanek. ^
Sekcya zwłok, wykazała, że niesz- M
częśliwy padł ofiarą zbrodni; kto p
jednakowoż jest jego mordcą do»||]
tychczas nie wiadomo. .§!
Exeter Borough, Pat Jak. Ur-;i||
bin, starająó się pohamować osza-c&
lałego wskutek nadmiernego pijań
stwa szwagra swego Moskowicza, ||
został pchniąty pfzez niego nożem;: źi
Moskowicza osadzono w więzieniu,'^
lecz następnie na żądanie szwagra-^
puszczono go na wolność.
Sugar Notch, Pa. Józef Margo\c4^
ski lat 26, został zabity na. m-iejscu^
w kopali nr; 9 wskutek oberwaM2||§
się węgla,
1 r ~ * *■

xml | txt