OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, January 10, 1900, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1900-01-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V;f.
tjsjvy
i"V" •.•••• 'i
Organ Zjednoczenia P. R. K. pod opieką M. B. Częstochowski
w
~r
V.J-NUMER 2. CHICAGO, ILL., SRODA
| Królowej koronu Polskiej, jv Stanacti Zjedn. Pół. Ameryki.
DNIA lOgo STYCZNIA 1900. . = ' CENA: 3 CENTY
i - . ,
1
Londyn
Cl zagraniczne
— Dla Anglii na
desżła w bieżącej wojnie chwi
I: la najkrytyczniejsza. Pod La
dysmith wre okropna walka
wielk ch armii na śmierć
pływające godziny
__
yydawają się mieszkańcom
jndynu nieskończenie długie
ka;;dej następnej ocze
Infej wieści o klęsce.
; itejszenie tają wca
[o;:enie wojsk angiel
bardzo krytyczne.
?> że Burowie przy
eralny szturm do
th, i że gen. Buller
oblężonym z porrjio
nie może i nie j£st
zrodziła wielk^foba
|to i los oblężonych.
:Dmunikacya helio
gen. Whith, zosta
sez Burów uniemożliwio
¥ przesłał tenże ostatni ra
Birt za pomocą gołębi poczto
Hp>.
[•;;:Br.etoria. — Pod datą v2-go
[tycznia doniesiono tu z Ku
lumanu (miasto w angielskiej
:olonii w kraju Behuana) że
hirowie bombardują to mia
ło., Adjutant Visser donosi,
rozkazał brać na cel prze
iżnle baraki wojskowe. Wal
•KTi przeciagr.ęła się do godzi
nny 6-ej wieczorem, a zakon
tyła się złożeniem broni przez
[ "wojsko an
lo niewoli
^żołnierzy
[-liczbie kapit ;
[teraj o w eó w,
iżo broni
ielskie. Wzięto
120 regularnych
igielskich w tej
na Dennison, 70
zabrano także
ąmunicyi a także
oni, mułów i o
[ niewolę było
rymi dokt
się zappieko'
wielka ilość
słów. Pomię|dzy zabranymi w
15 rannych, któ
Dr natychmiast
ł. Wszystko
U; zostało odesłane do Pretoryi.
' Frere Camp, Natal. Wczo
raj rozpoczęte
W' cye §^enera^a
atak na pozy
White, lecz ata
[§£' ki głównie Ljyły skierowane
na Ceasar Camp i Wagon
£v
Hill.
Nieprzy
liczny i szedł (Ho ataku z po
dziwiji godną
aciel był bardzo
które fortyfik;
Hill były trzy razy brane przez
Burów, a nast
L-odbieirane prze
skie. Atak cia
dzińy wpół do 8.
Jeden punl
ępnie trzy razy
z wojsko angiel
ofnał sie do sro
o * *» o
był zajęty przez nieprzyjaciela
przez cały dziep. Ale przy za
chodzie słońca
i deszczu, Bure
"parci bagnetami żołnierzy De
I":; vons, których
liał powierzon
Iplcownik John
nia wywiązał sic dzielnie. Woj
sko angielskie
miało bardzo
ale wyszło z
szystkich pun
5 rktach nieprzyjaciel odparty z
wielka stratą,
wyższającą stra
j . ; ciężkie zadanie
honorem. Na w
.•>v—
domień bitwa
odwaga. Nie
o t
cye na Wagon
pozycyi
podczas ulewy
wie zostali wy
Druwadził puł
)wnik Park. Na Wagon Hill
i komendę puł
4amilla i zada
macznie prze
ty Anglików.
Według urzędowych zawia
trwała 17 uro
dzin; atak rozpoczęto w sobo
tę o godz. 2 po
przyjaciel ustąpił o godzinie
pół do 8mej w niedzielę.
południu; nie
Berno. — Komitet wyko
nawczy międzynarodowego
^związku pokojewego wysłał
telegram do prezydenta Mc
Kinleya z proźlbą o pośred
nictwo między wojującemi
państwami w południowej A
fryce.
Berlin. —W
wej przy otwarć
skiego pdruszoue być majn
m< \vie trono
iii sejmu pru
••
bardzo ważne sprawy. Zresztą
zapowiadają, że cesarz Wil
helm na uroczystości jubileu
szowej w szkole techniczcj wy
powie swoje zdanie w sprawie
obecnej polityki Niemiec, jak
również poruszy projekt po
większenia floty.
Cesarz osobiście ogromnie
oburzony na trzykrotne zabie
ranie statków niemieckich i,
rozmawiając o tem z genera
łem Meissner, miał wyrazić
się: '*Co za hańba dla nas!"
Wilhelm stanowczo zamierza
zmienić swoją "obecną politykę
względem Anglii, tembar
dziej, że rząd angielski, nie
tylko lekceważy sobie wszel
kie protesta, ale wysłał jeszcze
surowsze rozkazy do kapita
nów, w sprawie rewidowania
statków.
Paryż. — La Temps, oma
wiając w swym artykule głów
nym sprawę "otwartej bra
my" w Chinach, zaznacza, że
polityka Stanów Zjednoczo
nych odniosła kompletne zwy
cięstwo, gdyż żadne państwo
nie śmiało protestować prze
ciwko projektom sekretarza
Stanu Hay'a. Rząd Stanów
Zjednoczonych zaczyna obec
nie prowadzić politykę na
wzór wielkich państw, a tem
samem zasada Monroego, jak
część muru chińskiego, zosta
ła zwaloną. Prezydent McKin
ley przyspieszył upadek tej
teoryi, ostatnią wojnę i wmie
szaniem się do poiityki wszech
światowe.
Manila.— Gen. Schwan za
jął Silang i Indang w prowin
cyi Cavite, nie natrafiając na
opór poważny. Zdobył 3 działa
i trochę amunicyi. Generał
Wheaton jest w Perez Das
Marinas.
Gromady krajowców ścią
gają do Manili i nie ma ich
gdzie pomieścić, a także i żyw
ność staje się bardzo drogą.
Od lat 12 nie był ryż tak dro
gim, jak teraz. Dżuma niebez
pieczną jest dla krajowców i
Chińczyków cisnących się w
nędznych, brudnych domost
wach i źle odżywianych; A
■merykanie unikający zetknię
cia z nimi, nie mają powodu
do obawy. Na dżumę umarły
dotychczas tyjko 4 osoby,
podczas gdy 6 zachorowało.
Wiedeń.—I)r. von Witteck,
austryacki prezydent mini
strów, jeszcze nie wniósł swej
rezygnacyi, i zdaje się, że nie
nastąpią zmiany w gabinecie,
dopóki nie odroczą się dele
gacy e austryacko-węgierskie.
Ogólnie sadza, że dr. von
O %, L
Koerber jeszcze nie otrzymał
polecenia utworzenia nowego
gabinetu, ale zawsze jeszcze
największe ma szanse, że je
otrzyma.
Londyn. — Z New Britain
dochodzi wiadomość, że kapi
tan, i 15 ludzi załogi statku
Nukumania, dostali się pomię
dzy wyspy Admiralskie i tam
zostali schwytani przez miej
scową ludność, która wszyst
kim poobcinała głowy i póź
niej przy uczcie wspólnej mie
szkańców wyspy zjadła nie
szczęśliwe ofiary. Tylko trzem
chłopcom udało się ujść tego
losu.
St. Petersburg;—Nad Woł
gą palą się stepy. Wiele wio
sek ze szczętem spalonych;
zginęło 90 osób w płomie
niach; straty w bydłe, koniach
i trzodzie olbrzymie. *
Czytajcie "Telegraf"
Wiadomości krajowe.
Washington, D. C. —Se
nator Pettigrew przedstawił
rezolucyę,. upoważniającą rz^d
Stanów Zjednoczonych do po-)
średniczenia w układach mie
dzy Anglią, a Burami.
Fundusz, zbierany na rodzi
nę generała Lawton, wynosi
$68,000. Komitet chce tę su
mę dosięgnąć do 85,000. Po
czątkowo projektowano na tell
cel złożyć $25,000. \
Podobno 55,000 Finland -
czyków koleje amerykański*;
skontraktowały do pracy
Wiadomością tą jest zaalar
mowany komisarz imigracyi
Powderly, który powiada, że
dołoży wszelkich starań, ab)
finlandczyków nie dopuścić dc
wylądowania.
- W wydziale skarbu nie wie
rzą, aby taka liczba robotni
ków naraz mogła być sprowa
dzona za kontraktem. Sena
tor Gage mówi, że słyszał, ja
koby setki rodzin z Finlandyi
wybierały się do Kanady .i
Stanów Zjednoczonych. Ale)
mają to być ludzie, zaopatrze
ni w pieniądze, którzy mają'
zamiar zakupić tu grunta i o-l
siąść na stałe, a opuszczają ce
sarstwo rosyjskie jedynie z
powodu prześladowań rządu
petersburskiego.
New York. — Panna Jo
hanna Lynch, licząca lat 28,
która mieszkała u szwagra
swojego Goerge'a Wilson przy
Madison str., umarła śmiercią
I
bohaterską. W mieszkaniu
eksplodowała lampa. P. Lynch
wzięła na ręce 6 letniego śwe
,go siostrzeńca i szczęśliwie
wybiegła na ulicę. Sądząc jed
nak, że niemowię jej siostry
jeszcze znajduje się w pokoju,
w którym był pożar, wbiegła
napowrót do płonącego do
mu, i tam, uduszonti dymem
upadla, straciła przytomność,
a w końcu zginęła w płomie
niach. Reszta członków rodzi
ny uratowała się, wyszedłszy
na dach domu.
Kenosha, Wis. — Zwłoki
Siostry Augusty znaleziono
i%a brzegu jeziora, wyrzucone
przez fale. Jak wiadomo, Sio
stra Augusta znikła była bez
wieści we Wtorek w zeszłym
tygodniu po rekolekcyach
swego zakonu. Pochodziła o
na ze St. Louis. Zdaje się, że
popełniła samobójstwo. Nale
żała do kościoła episkopał
nego.
Washingtn. — Amerykań
ski poseł w Siam donosi do
departamentu państwa, że
rząd syamski zamierza dać do-^
wód przyjaz'ni rządowi Stanów
Zjednoczonych, ofiarując te
muż część lub całość gruntu,
na którym stoi budynek po
selstwa amerykańskiego w
Bangkok, Wartość tego grun
tu wynosi $57,000. Sekretrz
stanu Hay przesłał to uwiado
mienie do kongrgsu, radząc
jego przyjęcie.
Milwaukee, Wis. — Sejm
V-ty Stowarzyszenia Polaków
w Ameryce. We wtorek o go
dzinie ]/2 do 9*ej odbyło się u
roczyste nabożeustwo w ko
ściele Śgo. Józefata na którem
zebrali się wszyscy delegaci,
przybyli na Sejm. Poczem
wszyscy delegaci przybyli do
wspaniale udekorowanej zew
nętrznie i wewnętrznie hali,
przy kościele śgo. Józefata.
Sejm otworzył stosowną
przemową Wlb. ks. Grutzą,
aków w A
ks. kanonik
egatów stó
nacechowa
proboszcz parafii śgo. Józefa^
ta, zapraszając na estradę
Przewiel. ks. k&nonika Gul
3kiego i Wieleb. ks. Celichow
skiego, oraz dotychczasowy
Zarząd Stow. Po
meryce. Prze w.
Gulski powitał de
sowjną przemową,
ną jak zwykle patl-yotyzmem i
zacli^cał do wytrwania w'ocze
kującej, ich pracy.
Przez ogólne głosowanie zo
stali wybrani: prfezydującym
na sejmie p. prof. Kuk, wice
prezydentem Wiel. ks. Celi
chowski, sekretarzem sejmu
p. Koceja, wice-sekretarzem
p. Jankiewicz, marszałkiem J.
Kryszkiewicz, do rewizyiks'ą
żek wybrano pp. Stróżyk,
Fennig, Krysiak, -Pokornego
i- Kaczmark^. Do komitetu
r^zolucyjnego wybrano pp.
Rechlicza, Rózgę, Wiel. ks.
Gulskiego, Tafelskiego i Pili
szewskiego.
San Francisco, Cal.— Wia
domość o zatonięciu angiel
skiego parowca Hupel, który
był w drodze z San Francisco
do Hong Kong odebrano w
poniedziałek i okazuje się, ze
szczegółów, iż więcej ludzi
zginęło niż poprzednio dono
szono. Gdy okręt opuścił wy
spę Java z ładunkiem cukru do
Hong Kong odkryto, że wo
da przecieka przez otwór w
spodzie okrętu. Chińczycy od
mówili pracy, a czółna z okrę
tu zostały zniszczone w czasie
btirzy z wyjątkiem jednego.
Chińczycy zrobili sobie tratwy
i odjechali pozostawiając ka
pitana i jednegotl-pasażera na
tonącym okręcieL Europejczy
cy, którzy znajcjowali się na
okręcie zajęli jedną tratwę a
hińczycy siedm.
Washington, D. C. — Nie
jlega obecnie najmniejszej
wątpliwości, że dżuma na se
-yo zalkradła się do Manili.
Otrzymano tu urzędowy ra
port władz sanitarnych w któ
rym donoszą, że w poniedzia
ek zanotowano dalsze trzy
wypadki tej strasznej choroby
W mieście Manili. Dotychczas
chorują tylko krajowcy, być
nie może, że dla Amerykanów
niebezpieczeństwa nie ma.
Z Honolulu donoszą, iż o
becnie znajduje się tam 20 o
«ób zarażonych tą chorofeą.
Panuje obawa by choroby
j nie zawieziono rażeni-z to
warami do Stanów Zjedno
czonych.
Washington. — Wczoraj
no admirałowi Dewey
kielich, odlany ze sre
10 centówek, które na
i złożyło 7,000 osób,
żnie dzieci. Ceremonia
wręczenia odbyła się w rezy
d encyi admirała, który otrzy
mał również piękne album,
zawierające nazwiska wszyst
kich ofiarodawców. Z odpo
U
wręczo
piękny
irnych
tlen ce
f rzewa
w
\Viedniem przemówieniem wy
stąpił' senator Depew. I Cała
ceremonia miała charakter
bardzo serdeczny.
Milwaukee. — Na wczoraj
szej sesyi konwencyi "Natio
nąl Building Trades Council
America" uchwalono in
or§ować petycyę Zuzanny
Anthony, która żąda od
ksngresu prawa, dającego ko
to etom' przywilej głosu we
szystkich kwestyach.nąrów
z mężczyznami. Petycya bę
dzie podpisana przez właści
wych urzędników organizacyi.
Wiadomości Miejskie.
Dwa wypadki ospy zaalar
mowały wydział zdrowia. Do
tkniętych ospą (kobietę i dzie«
cko) zamknięto w szpitalu izo
lacyjny m.»
Towarzystwo polskie im.
Jerzego Washintona, zostałc
inkorporowane w Springfield.
Założycielami są Antoni Cie
śla, Roman Stefien i JozefO
żysko.
Jan Kroll, 8 letni chłopiec
polski, zamieszkały przy 690
Milwaukee Ave., uchwycił się
tyłu wozu, jadącego ulicą, by
użyć bezpłatnej zabawy. Przez
nieuwagę jednak noga dosta
ła się między szprychy koła,
które mu nogę złamały.
Katarzyna Ce wińska, 10
letnia dziewczynka, została w
poniedziałek za wyrokiem są
dowym wysłana do szkoły rze
mieślniczej, za to, że zajmo
wała się żebraniną uljczną. W
sądzie przyznała, że^prśca jej
przynosi przeszło dolara dzien
nie. a pieniądze traci na cu
cierki i ubranie.
W sądzie kryminalnym
przed sędzią Baker, Jan Le
ski, Edward Brandt, Teedor
Kowalski i Jan Gayont przy
znali się do rabunku dokona
nego w domu W. Niemana z
Park Evergreen. Brandt przy
znał się, iż wiedział co - się
dzieje lecz twierdził, że nie
działał z drugimi w porozu
mieniu, lecz z obawy o swe ży
cie był cicho. Później jedna
kowoż przyznał się że opowia
dał im o bogactwach swego
teścia, skutkiem czego ci po
stanowili go obrabować. Sę
dzia skazał Kowalskiego, Ga
yonta i Brandta na pobyt w
więzieniu karnem na czas nie
ograniczony. Leski który li
czył tylko 19 lat, został odda
ny do domu poprawczego.
L. E. McGann, komisarz
robót publicznych, jest kandy
datem na gubernatora.
Gniazdo Sokole No. II u
rządzą 10 lutego bal maskowy
w hali czeskiej, pod num. 32
Emma st.
W kwaterze robotników
polskich, pn. 486 Noble st.,
odbędzie się'20 stycznia kon
weneya socyalistów zachod
niej części miasta.
*Dzień Igo maja ostatecznie
będzie "Dewey Day", pomi
mo że był projekt, .aby uro
czystości na cześć admirała,
odłożyć na póz'niej.
Wyższy sąd federacyjny
rozstrzygnie."^ tych dniach,
czy rada miejska miała-prawo
nałożyć roćzrly podatek sto
dolarowy na handlarzy papie
rosów.
Strajk pracujących przy Or
ganach i fortepianach jeszcze
nieukończony, pomimo po
średnictwa z jakiem się ofiaro
wał prezydent Gompers. Koń
ca strajku prędko spodziewać
się nie można.
W skutek eksplozyi kotła w
browarze Gottfrieda -zęstało
pokaleczonych i poparzonych
trzech robotników: Wojciech
Sieciel został odesłany do szpi
tala. Jest'tak poparzony, iż
zachodzi obawa, aby nie u
marł.
Johnson, prezydujący naro
dowego komitetu demokr.aty
cznego, oświadczył, że głó
wna kwatera demokratyczna
podczas kampanii jesiennej
cago, z powodu sporu międz)
Harrisonem i Altgeldem.
Senzacyę w jednym z ban
ków w South Chicago zrobił
salonista p. F. X. Rydzewski,
którego salon mieści się pn.
8300 Superior Ave. Pan Ry
dzewski przyszedł do banku i
zażądał wymiany 42.000 poje
dynczych centów (pennies) na
pap iery. Pan R. zbierał te
centy od lat kilkunastu, a do
banku przyniósł je w kilku
workach, przy pomocy trzech
przyjaciół.^
Policya już wie, jak się na
zywają aktorzy strasznego dra
matu, który się rozegrał w
hotelu pn. 144 W. Madison
st. 1 Nazwisko kobiety jest
Małgorzata Hickey, a jej to
warzjysza Jack Futrell. Poli
cya jest zdania, że kobieta za
ila Futrellaj.a nie on ją,
ierwotnie przypuszczano.
w. śpiewu • l.Zorza i Dra
na Bridgep<j)rcie urządza
w Niedzielę dnia 14 go Stycz
nia 1^00 roku, w Kaiser Hali
pod num. 2990 Archer Ave.,
wielkie przedstawienie teatral
ne. Odegraną będzie "Czar
a Ława", dramat ludo
strze
jakP
To
mat
towsk
wy, w 4 aktach ze śpie
wami i tańcami. Muzyka ory
ginalnie opracowana przez A.
Wrońskiego, sprowadzoną zo
stała z Europy. Towarzystwo
dokłada wszelkich starań, by
przedstawienie wypadło jak
najlepiej. Początek o godzinie
w pół do siódmej wieczorem.
Bilety po 35 centów od osoby.
Muzyka pod dyrekcyą Boi. J.
Zalewskiego.
W niedzielę wieczorem dn.
21-go Stycznia roku bieżące
go, w Kaiser Hali, 2990 przy
Archer Ave.,, odbędzie się
wielki * bal urządzony stara
niem Dworu Niewiast Najśw.
Maryi Panny od Nieustającej
Pomocy na Bridgeporcie. Ko
mitet poczynił odpowiednie
kroki by każdemu1 chwile u<
przejmić; a zatem wszyscy
pójdz'my na bal!
Wielki skład ubrań męzkich
i chłopięcych, Atlas, na rogu
Blue Island Ave. i. 18tej ulicy
położony, ogłasza obecnie zu
pełną wyprzedaż towarów zi
mowych. Zima była nader ła
godną i dlatego interes na u
braniach zimowych, nie był
tak znacznym. Pomiń o tego
' 'Atlas" czynił znaczny interes
a zawdzięczyć to może zapo
biegliwości, skrzętności a za
rządu znacznej i rozgałęzionej
znajomości pana W. Koczo
rowskiego, który w tym skła
dzie jest zarządcą. Cieszy się
on niepodzielnąsympatyą Ro
daków, a także i obconarodo
wcy oddają mu zasłużony sza
cunek i uznanie. Rodacy win
ni dbać o swego Rodaka.
*. Taiua, la., ógo Grudnia, 1899
Józef Tri ner,
437 W. 1 Sth St., Chicago, 111.
Szanowny Panie! Niedawno temu
zacząłem używać Pańskiego Gorz
kiego Wina. Przyznać muszę teraz,
że jest to najlepsze lekarstwo na
moją chorobę żołądka, bo jest wy
jątkowo skutecznem. Proszę mi
znów przysłać tuzin butelek tego
wina C. O. D. Zyskałem na wadze
15 funtów, od czasu jak zacząłem
używać Pańskiego Gorzkiego Wina
- Z szacunkiem
Józef Dolash, Tama, la.
Trinera Gorzkie Wino jest wyra
biane z najlepszego wina i ziół le
czniczych. Pomaga w trawieuiu,
wzmacnia nerwy i leczy choroby żo
łądkowe. Jeżełi żołądek wasz jest
w nieporządku nie omieszkajcie kur
pić Trinera Gorzkiego Wina.
Vi. Na sprzedaż w aptekach lub u fa
brykanta Józefa Itinera, ^
437 W. 18th St., Chicago, III.
isiip
! Polacy w Ameryce,
Buffalo, N. Y: j-r- Wyszła
świeżo z druku nowa broszura
Dra Franciszka Fronczaka,—
która w świecie lekarskim wy
wołała wielkie zainteresowanie
Traktuje ona o przywracaniu
do życia pozornie martwych
noworodków. Fachowe pisma
medyczne wyrażają się bardzo
bochlebnie o tej nowej pracy
paszego młodego rodaka.
Baltimore, Md. — Arcybi- •
skup Gibbons udzielił przed
świętami kandydatowi do sta
nu kapłańskiego p. Wojcie
chowi Olszewskiemu, stopnia
sub-dyakona i dyakona. P.
Olszewski pochodzi z Chicago,
i odbywa studya teologiczne
vr Sulpicyańskiem Semina
ryum, S-te Marle w Balti
more.
Bay City, Mich. —Ks. Ko
złowski 7 Manistee, został
przeniesiony do tutejszej pol
skiej parafii; ks. Oberkalski z. .
Alpena do Manistee, ks. Le
wandowski z Bay City do Po
zr an'ia, ks. Matkowski do no
wej parafii św. Stanisława w
Grand Rapids.
New York, N. Y. — Ko
ściół polski św. \Yrojciecha w
górze miasta zostałyuż sprze
dany, loty pod budowę już
oczyszczone -i w kilku tvgo
driach parafia przystąpi do
budowy nowej polskiej świą- 1
ty li przy 156 ulicy blisko jciej 1
ave. Ks. H. Nowakowi jak i
za*ządowi parafialnemu należy •>
się uznanie, że pracując w ci
chości, w tak krótkim czasie
doszli do obecnych świetnych
rezultatów.
Zeszłej niedzieli w Carnegie
Hall, komitet Tow. ' Oświa
ta' wręczył Ignacemu Pade
re vskiemu piękny wieniec.
Baltimore, Md. — Rozpo
czął się tu sensacyjny proces
ro;:wodowy. Józef Marski o
skarża ks, Papkę o uwiedzenie
mi żony i na tej zasadzie chce
uzyskać rozwód. Pani Marska
b>
Pa
spi

wo
a dawniej aktorką. Ksiądz
Dka tłumaczy się, że jest to
sek uknuty przez Marskich,
aby wydobyć od niego pie
niądze.
rie, Pa. — We wtorek cl.
<j) Stycznia spłonął częścio
polski kościół pod wezwa
niem św. Stanisława, pobudo
wany dwa lata temu kosztem
$40,000. Ogień powstał rano
skutkiem eksplozyi gazu w su
terenie i zanim go spostrzeżo
żóno, przepalił dach i zniszczył
jeden ołtarz doszczętnie, jak
również wszystkie przybory
kościelne umieszczone w za
kry
ptyi wartości około $3000.
Straty jakie parafia poniosła,
obliczone do 515,000, które
są pokryte ubezpieczeniem.
Kościół polski w Erie, Pa.,
należał do najpiękniejszych v
koś:iołów w Pennsylvania a' -
pobudowany i urządzony był '
z wielkim artystycznym sma- '
kiein; to też szkoda wyrządzo-H'
na
jest)
nie
przez ogień, pomimo że
pokryta ubezpieczeniem,
da się należycie ocenić
riceburg-, Pa. — Znany
•szechnie w całej okolicy
A. Petruszewicz, w kró-"
czasie udaje się do Texas,
gdzfe ma odziedziczyć znaczny
majątek po stryju swym Pe-^j
truszewiczii. Scheda pode
— być ogromną; r^rr^
nowiem prześż|£łv~^
ma
)e
czn;£ sumę.

xml | txt