OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, March 28, 1900, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1900-03-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

" *>{2-1^:a^S'^!''•"?-' i •'•^-•iw'jr-'i ItC-'-Z'iLiF-L "
["TELEGRAF"
Organ Zjednoczenia P. li. K. j>o<l opieką
M. I>. C'/>stochi)\vskicj Kr. Kor. Polskiej
w Stnaeh Zjetln. Pul. Ameryki. ■
Zarząd Centralny.
Jan Czaja — Prezydent, ^
70:? W. ISta ulica.
PioterŁuka — wicc-prezydeut.
1028 S. Troy ulica.
Ig. Mor/.yński — sek. jenerainy
844 W. 17ta ulica
Vine. Jaworski — kasyer jon.
801 S. Ashland Ave.
Józ SzczechoMiak — radny I,
04S W 17ta ulica
Jan Poman — radny II
6:»5 w 17ta ulica
Jan Zieleński — radny III
1017 W. 1 Sty place
t/L.
Spis Towarzystw należących
do Zjednoczenia:
1. Tow. Iw. Wojciechu B. i M. — Ignacy Mu
rzyński, sekr. 844 W. 17ta ulica.
2. Tow. Serca Najśw. Maryi Panny — .'au Zie
ji-.* : liński. sekr. 1017 W. I8ta Place.
3. Tow. Rycerzy św. Kazimierza — .lau F.
Balcer sekr. S46 W. 17t» ulica.
4. Tow. Bratniej Pora. Imienia .lezus - Wilie.
•Jaworski, sekr. 861 S. Ashland Ave.
y.-\ ■' ' 5. Tow. Augustyna Kordeckiego — Mateusz
%*"• Pawłowski, sekr.. 756 S. Wood St.
6. Tow. Bractwo św. Dominika-.lózef Pojnati
^, sekr. 689 W. 17ta ulica.
tf>. .
J;V.'7. Tow. Br. Pom. św. Stanistawa It. i M. w So
Chicago, Ul. — Marcin IJorowczak. sekre
tarz, 8306 buffalo Ave.
8. Tow. św. Krzyża—Antoni Cichoft. sekretarz
KV-' um S. Albany Ave.
!-i: 0. Tow. św. Franciszka lCsnwircgo w So
bieski. Ills. — Józef Skoniecki, Sekr.
Ęi* aihe9: Sobieski, Ills
Tow. Aug;. Kordeckiego.
Nadzwyczajne posiedzenie i
tk._ miesięczne odbędzie się w
|... Niedzielę d. l2go Kwietnia br.
|£ ■ o godz. 2-giej po południu w
hali zwykłych posiedzeń.
Na tem posiedzeniu człon
ie kowie musza oddać swe ksią
żeczki kwitowe w celu obra
j.i chunku rocznego, a rozdane
£;: ■ zostaną kartki do wspólnej
spowiedzi.
3jȣv: y . .
Do zapłacenia:
§<• Asesment $1.80
Nieobecność podlega karze
konstytucyą przepisanej,
h • T. Pawłowski, Sekr
Tow. św. Wojciecha I>. i 31.
Kwartalne posiedzenie w
Niedzielę dnia 1-go Kwietnia
br. o godz. 2-30 po południu
w hali zwykłej.
Ważne sprawy na porządku
dziennym. Członek który nie
usprawiedliwi nieobecności,
poniesie karę przepisaną kon
stytucyą, bez względu na to
czy podatki zapłaci lub nie.
Do zapłacenia:
Asesmentu 90
Podatku Kwart 1.05
Razem $1.95
Ig. Morzyń$ki, Sekr.
Tow. śvv. Krzyża.
Przedroczne posiedzenie w
Niedzielę, d. 1-go Kwietnia
br. o godz. 3 po południu w
hali zwykłej.
Do zapłacenia:
Asesmentu 1.80
Podatku 25
Razem $2,05
Nieobecność 1 dolara kary.
Wstęp do towarzystwa o po
łowę zniżony.
Anion Lichoń, Sekr.
Głosujcie za Kdwardem F.
Cullerton.
Do pierwszej szkoły fotograficz
nej w Chicago, można zapisywać
sic tylko do lógo 31 area, gdyż zało
życiel i kierownik tej szkoły po
wszechnie zwany "król polskich fo
tografów," pan Jan W. Idzikowski
w końcu Maja opuszcza Amerykę
na zawsze. — 433 Milwaukee Ave.
Kaź?
Frank J. Palt.
.aowoiffiT.
108 i 110 LaSalleSt.
na rogn Washington
Pokói 915. Chicago Stock Exchange Bldg.
Rezjdencva, 3301 si. Morgan ul.
•• • ■ •' • • -j •.'• /! o
Maszyna miejska chce prze
bojem pobić p. Edwarda F.
Cullerton. Popatrzmy co on
przez ostatnie dwa lat zdziałał.
Kto odkrył oszukańcze kon
trakta, co do naprawiania li
lie, a które pochłaniały setki
tysięcy ludzkich pieniędzy?
Cullerton.
Kto odkrył oszustwa w bu
dowie rur odchodowych, a
które przez oszukańcze kon
trakta, ukradły płacącym po
datki, prawie pół miliona do
larów? Cullerton.
Kto odkrył i przeszkodzi
wydawaniu dowolnemu kon
traktów dostawowych, bez o
głaszania i wzywania do poda
nia oiertr Cullerton.
Kto oponował rozkazom u
lepszenia ulic, dopóki kon
traktorzy nie zniżyli cen na
kontraktach? Cullerton.
Kto odkrył oszustwa w de
partamencie specyalnych po
datków (special assessment),
powodując zaoszczędzenie o
trromnvch sum? Cullerton.
*
Kto spowodował, że pro
cent płacony na specyalny
assessment zniżono ze sześć
na cztery procent? Cullerton.
Kto był, co odkrył kontrak
ta na skonstruowanie tunelu
za $800,000, a który to kon
trakt nie wymieniał ceny i na
który miasto zapłaciło prze
szło milion dolarów za "ex
tra's?" Cullerton.
Ktor.spowodował, że prace
publiczne dokonywane są
przez robotników miejskich?
Cullerton.
Kto sprzeciwiał się usunię
ciu superintendenta szkół —
Lane — i starał się by został
wybranym człowiek ze Stanu
Illinois? Cullerton.
Kto spowodował sprawie
dliwy podział pieniędzy prze
znaczonych na czyszczenie
wardy i dostał dla IXtej war
dy na ten rok $28,000? Cul
lerton.
Kto przeszkodził komisa
rzom robót publicznjch, w za
miarze użycia pieniędzy dla
IXtej wardy przeznaczonych,
dla Iszej wardy? Cullerton.
Kto spowodował wyasfal
towanie Ashland Ave. od 12.
do 22£iej ulicy i uporządko
wania tejże pomiędzy rzeką a
Archer Ave.? Cullerton.
Kto czynił gorące zabiegi
by przyznano West Town ta
ką samą stopę podatkową jak
North i South Town a czemu
przeszkodzili ci, co się dziś zo
wią "reformatorami .J" Cul
lerton.
Przez swój ©rdynansusunię
cia automatycznych maszyn
io-cio centowych na telefo
nach, Cullerton spowodował I
obniżenie cen)- telefonów o
$25.00 na rok.
Alderman Cullerton będzie
mówił o tem co zdziałał, na
posiedzeniach w Sobotę, dnia
31 cr° Marca br. w Upton's
Hall, ró»" W. i2tej i Ashland
Ave., w Niedzielę w hali Pu
łaskiego, tfoo S. Ashland Av.
Kto oponuje wyborowi p
Cullerton? Maszyna miejska
i Municipal Voters League
zwiąca siebie partyą reformy
a złożona z osobników, którzy
tylko ku swemu własnemu
pracują dobru, a na szkodę o
gólu, którzy pod płaszczykiem
reformy — rabują, i którzyby
sobie obniżyć podatki na wła
sność w śródmieściu, zdwoili
podatki na domki i własność
mieszkańców zachodniej dywi
zyi miasta.
Czytajcie "Telegraf"
Józef Stanisławski,
1'oleya Publiczności Polskiej swój '
Pierwszorzędny Salon
759 W 17 ta Ulica.
Piękna Hala do Wesół, Tańców i Za hair.
"*F Usługa zawjze *Vor* i rzełelaa • . , .
"Macier? polska" nadesłała nam
sprawozdanie swoje za rok 1809, z
którego wyjmujemy następujące
szczegóły:
ri»iegły rok l»\ ł dla rozwoju To
warzystwa nadzwyczaj pomyślny.
Sprzedano 31,184 egzemplarzy wy
dawnictw za ogólną sumy 10,244,
złr. Postęp ten należy w pierwszy ni
rzędzie rzetelnym wzrostom czytel
nictwa między ludem i niezwyklcitf
rozszerzaniem sfery działalności
JMacierzy Polskiej".
W ubiegłym roku ujęto wydaw
nictwa w systematyczny program.
Biblioteki ,,Macierzy Polskiej"
podzielono na cztery główne dzia
ły, a mianowicie:
1) Praktyczno-gospodarski. L>)
Historyczny. 3) Przyrodniczy. 4)
Rozrywkowy.
W pierwszy rocznik bibliotek
wchodzi 5 tomów: 1) Jan Kocha
. . i
nowski z O.arnolesia. Napisał dr.
Konstanty Woj iechowski. 2) Ga
wędy i powieści Brunona Bielaw
skiego i Walerego Łozińskiego.
0 lesie i drzewach przy polnych
Napisał Józef Brykczyński, technik
inspekcyi lejnej. 4) O pogodzie
Napisał Kazimierz Szulc, docent
krajowej wyższej szkoły rylniezej
w Dublanach. 5) Oko proroka, czy
li Ilanusz Bystry i jego przygody.
Powieść z dawnych czasów. Napi
sał Władysław Lubicz. v
Po za tern wydano dwie broszu
ry: O biedzie chłopskiej. Głosy
włościańskie z rozmaitych stron
kraju. Na książeczkę te złożyły sic
nadesłane na konkurs rozprawki,
z których dwie: Franciszka Wójci
ka i Mikołaja Borucha otrzymały
Hagrody. Po nadto wydrukowała
,,Macierz Polska" w roku ubiegłym
dalsze 10,000 egzemplarzy ,,Pana
Tadeusza" z nowych stereotypów,
z przejrzanym ponownie tekstem i
1 uzupełnionemi objaśnieniami, "
„Macierz" oddaje swoje wydaw
nictwo niżej ceny kosztu, z tego
też powodu nic mogła wypełnić żą
dania, które nadeszło •/■ Wielkopol
ski co do kupna 15,CCO egzempla
rzy "Pana Tadeusza" 1'hofewać
wiec należy, że fnndaeya imienia
Kościuszki, której kapitał przewyż
szający sumę 40,000 złr miał zasi
lić środki materyalne ,, Macierzy",
z powodów czysto formalnej natu
ry nic weszła dotąd w życic. Z wiel
kim nakładem, który rośnie wproś
z odbytem, prowadzi „Macierz"
już 17 lat pismo tygodniowe dla
ludu „Niedziela". Ofiara ta jednak
materyalna, opłaca się sowicie zys
kiem moralnym.
Konkurs „Macierz.) " na najlep
szą powieść dla ludu spełzł na ni
czem prawdopodobnie z powodu
ilfedjość szerokiego rozgłosu. Nato
miast pozyskano popularną powieść
na tle historycznem: ,,()ko proro
ka",! która tak przypadła do upodo
bania ludowych sfer czytających,
że w przeciągu 3 miesięcy sprzeda
no l!,200 egzemplarzy. Rozdzielono
012 książeczek. 1
Suma dochodów „Macierzy" rów-*
nowjaży się z wydatkami w kwo
tach; gotówką 20,005 złr. 44 ct.,
efektami 30,198 złr. 76 ct.
A. MAKOWSKI,
... Poleca swój...
Pierwszorzędni! Salon.
Importowane i krajowe: Wina. Likiery.
\Y|ódki, Cyjjary • różnego gatunku 1'iwa.
496 Noble ul. róg Emma
BJRUAO DRYSH,
Zastgpca.
Ffflson mam.
BALSAMOWANIE ZWŁOK.
Wynajmuje powozy na pogrzeby.
Wesela, wycieczki i t. d. . . .
Telefon Canal 78
719 W. 17ta Ulica.
^rm!TTTTTfmTmtTTT!TfTTmm^
== Do udania się 3
£ Teatru albo 3
r
■E Niemało' się przyczynia ele- 3^3
tc -&ancki program. Usposabia>
^ Ividzow do miłego przyję- 3
ZZ ęia występu amatorów. Przy
^ nieście swoje następne pro- ^3
JT gramy do mej ^drukarni. ^5
Zrobię je jak najlepiej,' ma- ^3
ET jąc do ustawienia takowych
^ wszelkie najnowsze czrion
^ ki, obwódki, ozdoby, i t. p. ~S
| "TELEGRAF" |
ZZ 801 S. Ashland Ave. zS
hmummwmuffi
BelifiskJ
Danków
Drzem a
Gi tłhke4'icl) Jos. SJSOI Noble St
- Clark St. pokój: 9^0
9ki Ign. F. S4 La Salle St. p 417
a Max. A. 7? Dt-arborn St.. p. 305
Harems
ti S. W, 647 W. 14 Place
Adwokaci.
Joz J. 112 U.
Kaczmarek Max L. Il55 Washington p, 13
Muchow ski S., 3132 MossprattSt.
Napiera I ski S. J., 996 S. Sacramento Ave.
Palt Fm nc. J. 108 Lfi Salle St, p. 915
Piotrow ski N. L, 84-86 La Salle st. p. 620.
'S. F. Ail ilia Satalecki 186 W. Madison
Smnlski Jan F. 103 Randolph ulica p.23
I *
Smietar ka Julius Fi 120 E. Randolph St.
Morgenstern T. A. (fi La Salle ulica p. 38
Akuszerki.
Daszkoivska Franciszka 73 Fry ulica
Kujawska Anmj 377 Armitage Ave
Marlowaka Józefa, 614 W. 2lth St
Osztcska Wal., 4328 S. Heimitage At.
Słomska Cecilia, 355 Soutliport At.
Scl)08cz|yk Anna, 7B2 W. 18tei Place.
Aptekarze. !
Bardonski Wiktor. 638 Noble .
Jankowski fid., 50;BauwansSt.
Krzemiński C. E.. 161 North Ave.
KuflcwsiiiS.. 1335 W. 22 St
Kujawski i Krzemiński, «I3 Milwaukee Ave
Nowak Jan, 724 W!18 St
Okofiskl J. A., 442 Noble
Architekci.
Lewandowski Teodor. 827 Schiller Bldg.
Schultz Marcin, 678 W. 17. St.
Wier/Aileniec J. 318 NewEra.Halsted&Harrisou
Iialbierze.
Cicbow
cz Jos. 3271 Wabash Ave.
Jarzins'ci Jan 787 W. 17th St.
Kopcck Fam-.iszck, 8361 Superior A ve
Kraszevrski Apol., *09 W. 18tb
Kozłowski Ig. 601 łjl*. 181 h St
Stan. K
Laskew
aczorewskij 1295 W. 22: <1 St.
icz Jan, 63S Noble
Wojm'iaki Stun. S ifll PI. cor Milwaukee ave.
I '" r
Doktorzy.
Bozinch M. F. 162 W. Chicago Ave. {
Butkiewicz K. A. 581 Milwaukee Ave
Czarkowski K., 76'Madison St.
Grabovjiez B. C. 576 Milwaukee Ave.
Klaszynski C. 981 N, Washtenaw At*
Kosakowski M. P. 678 Noble St
Kullewlki W. A., 7'24 W. 18th Teleion Canal 78
Kaszyński J., 721 Milwaukee Ave.
Lenardjltobert, 8446 Superior Av.
•Midowlcz K. 699 Noble St.
Ostrowski M. L .207-209 S.HalSUd St.
Słom i n ski L. 721 Mil wauki e Ave.
Statkioivicz W. 3315 S Morgan St
Xelowski Jan H., 570 Blue Island Ave.
ZiolkonsklJ. 136 W.Blackliawk st
Dentyści.
Dr. J- A. Chrzanowski. 1'9 W. Division
Zieliński J. B. 2?o|Nj Carpenter St.
Drobne Towary, Cygara i td.
Bonk Tomasz, 787 S; Paulina St.
Czeszewski W.. 795 S. Ashland Ave.
Gronkiewicz G. • 5S5 W 19th St.
Fabry kaneli Cygar i Tabaki.
Kołakowski Alex, ;517 W. North A v.
Flagi Chorągwie i Odznaki.
SlomińLka W., 679 Milwaukee Ave
I- •
Fotografiści.
Idzikowski Jan W, 433 Milwjukee Ave.
Niklas & Pawłoski, 589 Milwaukee Ave '
<—■ ! Groseruie.
Andrzejewski Leon 776 S. Ashland Ave
Anioł Jan, 722 W. 18th St
Galofisl a Wicenty, -818 N. Itob< y St.
Gorgokwski J., loll S. f-acian.ento Ave.
Jankowski Józef, 4538 S. Hermitage av
Jcsky/ugust 36 Sloan
Lewandowski, S J., 44• 46Canalport Ave
Maciejewski B. L., 816 W. 17ta
Maciejewski F. 29! i Linden Ave. Hawthorne
'Mańkowski W., 691 W. 17 St.
Milano wska F., 644 W. 17th St.
Siania Andrzej, 684 W. 18th Place
Ołbins
Wicher
ii W Ilc.. Hawthorne. HI.
Bolesław. I 785 S. Paulina St.
H andel Kawy 1 Herbaty.
Muday Pr. K., 371 Armitage ATe.
Instrumenta Chirurgiczne.•
i
Koeber Edw., 2449 State St
Iiarawauiarze.
DryshJanK., 719 W. 17ta
Malicki S. F. 761 W. 17th St
łtyllewski Jos. 99c|s. Wh'ppleSt.
Kowal© i fabrykaóci Wozów.
SobLeszczyk G. W., 788 S. Ashland Ave.
Przybylifoski Roman, 8646 Commercial Av
Radecki Józef, 33*21 S. Morgan St.
Wejna Teofil, 128 w. Blackhawk
Kontra którzy i Budowniczy.
Blaznicki J. 633 Holt Ave.
Brodnicki J., 1042 Sj Albany Ave.
Dian lek i W. 1(32 S| Sacran:emo Ave.
Kokotkiewicz Andrzej, 6*2 W. 17tli St.
Koski Karol, 4629 S
Ashland Ave.
Leszczyk Franciszek, 10-4 W- IStli St.
Nawrocki Stan, 684 W. 18th Place
Rutkowski Fr. 997 S. Albany Ave
Sierecki Jan, 545 Wj 25th PI
Konstable.
Moszczinaki Leon, 11 Coblentz St
i
Pniewski Jos., 979 w. 18th SL
3chultz Karol, 334 Cqrnell St.
Zwierzyński W. 715 W. 17ta ulica
Krawcy.
HzosnowBki W. 636 w. 17th St
Grabowski Jul. 223 W". Division. St.
Tagodzifiski Jul. 431*-55th st.
Taniszewski Fr, 668 X. Ashland A v.
Costulski Stan. 723 W 18th PI.
!tau A. 224 E. 35th St.
łchultz Jan 408 W. Madison St
."■ylicki Jan, 727 W. 81st Place.
tylicki A. 692 W. 1 Stli.Place:
| ■
Kwiaty.
(naturalni i'sztuczne).
roczynski Piotr, 812 N. Harding At.
tyczyński i Stankowjicz 62-72 St. Hedvrig Bt
Vojtkiewjicz Bracia, 14 Waterloo Ct
Polnlewicz Adam, 1S82 M. Claramont Ay,
Tolniewl :z Jan 1736 N. Claremont Ay.
■ '. ' I " '* ł'- ■ ' " r,
Behnke
Górny J
Jagło ws
Swiftd- c
Błażejczy k Jaa 701 Noble nlica
Gal Michał '8337 Superior Ave.
Kielas W". J. 681 W. 17th St
Kujawski Kazimierz S77 Armitage Ave
Pettkoske Fr. 714 W. 18ta ulica
Meble i Piece.
Kersky Fr. 220—22-.' Blue Island Ave
Nowaczęwski WładysławS38 Milwaukee Ave.
J.. 689 Milwaukee Ay.
Szymański Walenty 6-4 Blue Island Ave
Mleczarze.
Józef. 1035 S. Whipple St.
108 W. Division St.
ti L. S. 1001S. Sacramento At
i B. 788 W. 17th St
Modniarki
Dolatkoska Barbara T., 1443 W. 49teJ PI.
ttórzyfisla Anna, 44 N. Mozart St.
Klusyfisl a Róża, 193 Cleaver
Kowalsk i Wiktorya, 8238 Bond Ave.
Kujawski Ver.'a, 453 Noble St.
Mazurkiewicz Jennie, 1096N. Robey St.
Muzyka na Bale, Teatry itp.
Henscl R idolit 821 Milwaukee Ave
Nagel Jain, 624 W. 17th St.
Nngl J<5z< t'. 787 W. I7tb St.
Nowicki Sracia 464 Noble St.
B J. Zal( ski 785 S. Paulina St.
is aufczyciele Muzyki.
alc-a. S, 720 Milwaukee Ave.
No tary usze.
rd. A. J541 Milwaukee Ave
;i Jan M. A., 706 W. ISta ul.
Dudck Job. E. 8738 Houston Ave.
Durski Mftryan, 660 Noble St.
Piotr, 113 W. Division St.
Adam .504 Noble St.
Stanisław 818 W. 20th St.
fiivJÓ7.ef 776 S. Ashland Ave.
'. B., 566 Noble •
KE C. F. 801 So. Ashland Ave.
Julian. 31*21 S. Morgan St.
Cziszki Fis:
Drzycimsli
Kiolbassa
Majewski
Mielcarei
Napierals
Pallasch.
PETTKOS
Piotrowski
Wachows
Pietryyko
Lewandow
Pierzyfisk
Laikowski
Wengierski Felix J. 800 - 32nd St.
Wiśniewski Fr.. 1005 W18th PI.
ki Alb. 1507 w 22 Ulica.
Okulista.
ki Alex., 643 Milwaukee Ave.
Obuwie.
|ski W., 701 W. 18 at.
Leon 299—56t b St.
Józef 362—31th St
- Piekarze.
Onufry. 3343 S. Morgan
,6557 Justine St.
Iwaśkewic:
Kalski Jan
Klażewski tja.ii 4834 Throop St.
Pawelkiew
icz Kazimierz 680 N. Ashland A vo
Pieczyński
Wisztort Józet 347 N. Carpenter St.
WleklifiskiIwalenty 693 Dickson St.
Plunibiarzc.
Blaszczyns ti Adam, 689 W. ISta
Dawczynski Jan, 8813 Ilouston Ave.
Januszewski Piotr, 214 W. Huron
Pralnie.
Koczorowski Cecilia, 1025 N Hoyne \ ve
Prpeciągacze {łomów
Kwiatkowski J. P., 795 S. Ashland ave.
Itestauracye.
Dzlj.-clolkievricz Ant. 492 Noble
Rokosz S J 112 W Randolph
Rymarze i Siodlarze.
Kroeker Franciszek. 354 Clybourn PI
ltzeźiiiki.
Brykczyfiski Joseph. 1802 W. 48 st.
Caesar Duz< wski, 110 Cornelia st.
GeczcwiczFr. 754 S. Wood St.
Górecki Anton, 333 Blue Island Ave.
Łagocłzinski Frank, 388 Noble St.
Marcinkowski Stan., 1062 N. Hoyne Ave.
Mrozowski Lud. 704 W. 15th St.
Niemierowit z B., -129 Hickory Ave.
Niemieaowii :z Edward, 27 Fay St.
1536 W. 22 St.
Puchalski Lpuis, 4431 S. Wood
Raczkowski
Rytlewski Jizcf, 652 W. litli St.
Leski J.
Wiatrak Jan
La Buy Mich
A., 8900 Escanaba Ave.
718 W. J8th st.
1239 W. 21 st St.
Sędziowie.
A 188 W. Madison St.
Węgle i Drzewo.
Dankowski Jan, Hawthorne, 111. Hymnu P O.
Górski Michaił, 242 Ilervey St
Górski Zygmund, 12 Crittenden
Kalish Ludw: k J.. 113 Cornell St.
Kantak Franc, 113 W. Cornell St.
Kirschenstein F. 682 W. 17th St
Pawlak Lorenz, 8708 Commercial Ave
Pijano wski S. J. 998 S. Whipple
Rolew icz Franc, 3230 Wall
Segarków i Jubilerski.
incenty 601 Noble ulica
f izimierz 533 Noble St,'
:efan, 715 W. 18th St.
i Jan Linden Ave. Hawthorne, 111.
TOW. !5WIĄZEK POLEK
odbywa svroje posiedzenia każdą
3eią Niedzielę w miesiącu
w hali Pułaskiego, 800 S. Ashland Ave.
Mayra Rokosz, Prez. 116 W. Randolph St.
Katarzyna Nawrocka, Sekr. 730 W. J7ul.
Tow. żeńskie ^iBiały Orzeł".
Marta Pettk
oska, Prez.
Anastazya jBorecka, Vice-Prez.
K. Nawrocka, sekr. prot. 730 W. 17 ul.
Marya Kra szewska, Sekr. fin.
Franciszka jFettkoska, Kas.
Posiedzenie, każdy ostatni^Głswartek w
•miesiacii, o gqdz. 7:30 wiecz w hali Pu
łaskiego.'
NOTARY
Także zabezpi
wszelkie
sass
JGZEH PNIEWSKJ
Konstabel - -
• Powiatowy.
USZ PUBLICZNY.
scza od ognia, i wyrabia
dokumenta legalDe. ;
Ofis: 186 W. Madison St.
1 #79 W. 18th St. I
• •O
są już gotowe.
Nigdzie niema lepszego wyboru jak u nas — nowe style —
nowe wzory, zrobione podług teraz'niejszego wyrobu.
Nasze specyalne wartości
$7.50—$ 10-00—$ 12.00—$15-00
Są najlepsze narwiecie.
Chłopięcy i flziecięcu Departament.
Departament ten jest napełniony najpiękniejszemi wio
senncmi ubrankami. Matki zrobią dobrze, jeżeli przyjdą do
nas po ubranka dla chłopców.
My sprzedajemy dobry towar tylko, i to za cenę, którą
inne składy za lichszy towar żądają.
Południowo zachodni narożnik
Dine Island Av., i INcj ulicy.
W. Koczorowski, Zarzuca.
HlNG<§.
M. A. La Buy,
POLSKI SĘDZIA POKOJU
—■—załatwia—*—
pkargi, waranty i wszelkie sprawy
sadowe i prawne w całera mieście i
Cook County. Wyrabia i potwierdza
hipoteki, deedy, kontrakty i wszel
kie prawne dokumenty.
Usługi dia ubogich darmo.
186 W. Madison St.
Wieczorem w swej rezydencyi pn.:
581 Milwaukee Ave.
DR. R. LENARD,
8448 Superior Ave.
Godziny oflsowe:
od 8—10 rano, od 1—2:30 po poł.
od 7—9 wieczorem.
J. B. Pallasch,
506 Noble Ulica,
..Notaryusz Publiczny..
^^✓vwwwwwwvwwwww
Sprzedaż Domów i Lot.
Wypożycza pieniądze na budowie po najuiżj/ych
cenach zubezpiec^u od ognia. Mana sprzedaż
kilka dobrych propertów, które muszę być sprze
dane natychmiast. Warunki bardzo dogodne.
F. PETTKOSKE,
Malarz
Polski,
Dekoracuinu, Kościołów i Pokoi.
Również tapetowanie i wszystko
co wchodzi w zakres malarski, usku
tecznia dobrze, prędko i tanio.
Adres: 714 W. 18ta Ulica.
The Illinois Business College,
Narożnik Oeden Ave. I Madison Ulicy.
Dzienna l Wieczorna szkoła.
BUCH ALT ER V A,
| SHORTHAND,
> Pryncypnły.
B. J. KJfAUSS
\f J.0URAND j ANGlBLSKfE.
| _ VDR. ROSA>
Żywotni Balsam jest najlepszym i najniezawodniejazy m środkiem
przeciw wszystkim Chorobom żołądka, krwi, nerek i wątroby.
Wyleczy brak apetytu, nieprzyjemny zapach z ust, wydymanie,
zatwardzenie, obrzydzenie i dławienie się, zawroty, mdłości, bicia
serca, bóle głowy, żółtaczkę, parzenic przy moczeniu, i wiele
innych słabości, pochodzące od żołądka, nerek lub wątroby. Cena
50c*: lub $1.00. ..
Czereśniowy balsam płucny dla dzieci jest najlepszem le
karstwem przeciw kaszlowi, zaziębieniu, gorzkości, senności, ka
tarowi, bólom karku, zatkaniu i modremu kaszlowi. Cena 2óc.
Dawidowy Korzeń, jestto ogólnie znany środek przeciw zasta
rzałemu kaszlowi piersiowemu i przeciw suchotom. Cena 25c.
Te lekarstwa jakoteż cały zapas innych ma na skład/.ie aptekarz
C. G. FOUCEK,
5#(> Centre Ave, róg 18ej ulicy, Chicago, Ills.
Posyłane za pobraniem pocztowem do wszystkich części Sta
nów Zjednoczonych.
Tylko dla Mężczyzn
i ____
Próby nowo wynalezionego lel<ars!vi a w yszlemy przez
pocztę każdemu mężczyznie, który nam
przyszłe swój adres.
POWRACA ZDROWIE I SIŁĘ W KRÓTKIM CZASIE.
Próbkowe paczki najbardziej
uzdrawiającego lekarstwu, sa
wysyłane poczlą do tych wszy
stkich darmo, którzy nnplsza
do State Medical Institute. L
zdrowiło ono tych inężczvzn,
którzy toczvli walkę przez'dlu
Kie lata w rożnych umysłowych
i fizycznych cierpieniach, oraz
utraconej męzkiej sile, tak, że
nasz instytut zadecydował ro
zdać bezpłatnie okazowe pacz
ki tym, którzy się po nie zgło
szą.
Jest to domowe lekarstwo i
wszyscy mężczyźni którzy
cierpię na osłabienie organów
płciowych, skutkiem naduży
cia w młodości na przedwczes
ną utratg sił, utratę pamięci,
cierpienia krzyża, varicocele,
fek wyniszczenie części ciała,
inogąsię leczyć sanii w domu.
Lekarstwo to wywiera szcze
gół nie kojący skutek i widocz
nie działa skutecznie na za
grożone organy, dając iin
wzmocnienie i pomoc. Której
potrzebowały.
Ów środek leczy wszelkie do
legliwości i słabośoi, które są
następstwem nadużycia natu
ralnych funkcyi i wywiera ab
solutny skutek we wszystkich
przypadkach. Xa każdą prośbę
wniesiona do State Medical
Institute, 577 Elekron Build
ing, Ft. Wayne, Ind., z żąda
niem jednej próbnej paczki,
przesyłamy takowe bezpłatnie
natychmiast. Instytut pragnie
zainteresować znaczną ilość
mężczyzn, którzy nie mogą
opuścić swego domu, aby się
leczyć na osłabienie organów
płciowych, a paczka okazowa
przekona ich, jak łatwe jest wyleczenie, gdy \yłaścnve k'karstwo je3t j^^tnU^pacz^
Czytelników pisaćdonaa bezzwłocznie. ' -v .

xml | txt