OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, May 30, 1900, Image 2

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1900-05-30/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Wieści ż Brazylii.
— Brązy]. Podług urzędo
wej statystyki wyemigrowało
w roku 1899 przez porty 57,
394, z Niemiec 23,740; z te
go: z Poznańskiego 20,15, z
Prus Zachodnich 1325, z Szląs
ka 618, z Prus Wschodnich
565.
— Hakatystyczne "Alldue
tsche Blattear" uderzają na a
larm z powodu wzmagania się
polskiej kolonizacyi w Para
!nie, który to stan, zdeniem
tego pisma, winien być prze
znaczony wyłączenie dla nie
mieckiej kolonizacyi. "All
duetsche Blatter" radzą ni
mniej ni więcej, by rząd nie
miecki, który tak gorliwie tę
pi polonizm u siebie w domu,
także czynnie wystąpił kolo
nizacyi polskiej w Paranier
— Biskup kurytybski ks.
Baros zawiadomi gmninę
polską w Kurytybie, że od
stąpi należącą do niego t. zw.
górą św. Franciszka, wraz z
rhinami kościoła, pod budowę
polskiego kościoła, wszelako
pod warunkiem, iż gmina
polska sprowadzi z Krakowa
lub z innej części Polski za
konników. Plac do budowy
jest tak wielki że można pos
tawić obszerny klasztór, w
ziemi zaś zachodzi się tyle
łi t " <4 n funrla
PP
■ >*•':->»
Żaświadczeeie.
Od pewnego młodzinc^
wstępującego w związki ,ma
żeńskie zażądano przedstawie
nia odpowiedniego dokumen
tu, gdyż zdawał sie zdyt mło
dym. Kandydat do żeniaczk
przyniósł tedy następujące za
świadczenie od matki: Wre
ław. S. ma lat 21, co zaświad
czyć mogę, gdyż byłam pzy
tem. gdy się urodził. Emilj
S., matka.
■M
m
S
m
W szkole.
— Powiedz mi, mój chłoj:
cze, co wiesz o piekle ? - pyta
się zwiedzający szkółkę prc>
boszcz.
— W piekle będzie płacz.
— Dobrze, dobrze, no i c|o
więcej ?...
Jest tam coś o zębach... N
śmiało!..
— I... ból zębów!... doda
chłopiec.
N ie sprzedamy anj piędzi
ziemi!
"Nie damy ani piędzi ziemi!
Cóż się z słowami temi stato ?!
To, co się do dziś stało z ziemi
Nie celubą naszą, lecz zakałą!
"Nie damy ani piędzi ziemi
Sentencję wygłosiwszy takij
Z markami za grunt zdobyteqii
Po Dawidu, Skiłomonu, Ic
li, "" Berku, G^deonu, po
rzodkowych antenatach,
awnych swoich tetanstatach
pozjeżdżała si do Lwowa sa
a szlachta potomkowa!
P.zyszedł szajgec przy szaj
ecu, zasiadowaćsy na wiecu;
\:użdyn jechał swojem stronę:
koniem, z nagie n, cy z wag
iem, z tr cha bliży, z trocha
[iii, aż sc':o lzili si na sali.
Landau, Horowitz z Kra
bwa,. Byk, Schaff, Mises,
Stand zy Lwowa, siedli sobi
rzy Fruchtmana, Natansoh
n^i i Badjana, naprzyciwko od
rabina- od Lewina z R< hatyna.
Najprzód sławny ztąd na
kvie mil — zagajował pan
yk Emil: "Szanowane izry
lJty! był to sposób już użyty;
tak robiła rzymska greeja —
tak zwołałem także wiec ja!
' "Szanowne izrylity! dziś,
gdy psują si kredyty, a za
lichwy jest kryminał— zły si
clla nas czas zaczynał..< Choć
bankructwa mnożą zyski —
to nam profit daje niski!
"Szanowne wiecnikarze!
Rzućci z okiem na obszarze
galicyjskiej Palestyny — pra
wda, co nie z naszy winy, pa
r* jeszcze si zobaczy... kato
licki. posiadaczy!
"Żadna dla nas to pociecha
Fan Potock, pan Sapiecha,
S
liz. - ' '
r V v W WW vttttttttTtV v
Damasłjawek. — Ni folwarku' Ra
ko wie, należącym do p. Moszczeń
skiego z Euołybek, zgorzała w środę
rano stodoła i chlew. -
Barcin. —Straszliwy pożar sza
lał tu w cswartek. Ojjieu wybuchł
u mistrza stolarskiego p/Chojnac
kiego podobno skutkiem nieOstroż
nośei. Spłonęło pięć posiadłości
hotel Steinberga. Pogorzelcami 8$
p. Chojnacki, dalej mistrz siodlar
ski, Mielcarzewicz oraz kupcy Ro
gowski, Pick i Henschke. Ze spało
nych budynków prawie nic nie zdo
łano ocalić.
Kraków — Akademia Umiejęt
ności ogłasza niniejszem konkurs
na stypenc yum imienia śp. Zenona
Pileckiego w kwocie 2400 koron.
Kandydatem może być według
woli ś. p. Zenona Pileckiego tvlko
rodowity polak, katolik obrządku
rzymskiego lub grecko unickiego,
który ukończył kurs nauk uniwer
syteckich ze stopniem doktora lub
też na jednym z uniwersytetów ro
syjskich zs stopniem naukowym
kandydata, i pragnie udać się za
granicę, celem dopełnienia study
ów w obranym zawodzie nauko
wym. Kandydat powinien władać
biegło językiem ojczystym i ma we
własnym interesie postarać się o
wszelkie dowody, świadczące nie
tylko o jego uzdolnieniu, wytrwa
łej pracowitości i zamiłowani^ w
naukach, lecz także o jego moral
ności i poczuciu narodowem. Po
między kandydatami, zarówno pod
kazdvm wzededem sasłiianiflopmi na
ty.-yjvp& w; procesie ! JLlSty pól&K
• P" ' ' Wszystkie, w tej kolumni
jeżeli nie zo9tana w przeć i
powyżej podanej daty (
słane będą do "Dead Lette
ieliokiej ogłoszony. Skazano
Kocha na 4 lata. Nowackiego na 3,
Kompita na 4, Liiikiera na 5, Wi
mmera na 5, Blatta na 3, Sejden
frausa na 5 lat ciężkiego więzienia
z postem, Waldmanna na 5 miesię
cy.
— Kąkolewo..Nie tylko nad Ba
chorza, ale i u nas w powiecie gro
dziskim. mieliśmy 11, 12, i dziś 14
b. m. po 2 stopnie mrozu. Myślę,
że mróz był wsżędzie;\komu wcześ
nie chciało się wstać n ógł był to o
wpół do 5 skontatowac. Szkody są
nieobliezone, żyto wykłoszone bez
warunkowo zmarzło, tak samo
kwiecie na drzewach owocowych.
— Lwów. Przed s^dem przysięg
łjch toczy się zajmująca rozprawa.
Jako oskarżone zasiadły : 83 letnia
hr. Anna Castiglione ji' Antuoina
Załuska (modystka) — o oszustwo
Hr. Castiglione uroiła sobie, że ś.
p. Roman Sanguszko pożyczył od
nie 1868 w roku 42,000
c/.yła spadkodawczyni
hrabinie Potockiej skajr
złr.] Wyto
Sanguszki
gę i namó
wiła Załuską, aby fałszywie przy
Sanguszko
sięgła, że sumę tę ke
pożyczył.
— Ks. biskupem sufragnera dye
cezyi Wrocławskiej zostanie, jak
donosi **Schl. Volksztg.", ks. ka
nonik Marx, dawniejszy proboszcz
miechwicki. Ks. kanonik Ma.x li
czy 65. lat Włada zupełnie polskim
językiem. Ks. kanonik Max wyje
chał do Monachium, aby się przjjd
stawić nuucyuszowi papieskiemu.
Pożar. W nocy spalił się w
Ratajach pod Pozuaniem plac drze
wa przedsiębiorcy budowali p.
Osieckiego. Z miasta udały się na
pomoc sikawki, były jednak bez
czvnne dla braku wodv.
554 AidcieskiJerz
5*5 Balhowski Zn
567 Bezemejc John
572 Borak Stanj.sł:
5 72 I>orek Siani.*!;
574 Uos'zch.ulski L
580 Bukowski Ant
583 Caja Antonina
586 Chabowicz Ma
587 Chmiwa Mam
589 Chrobak Frani
591 Ciotkosz Winc
592 Ciezadlo .łan
573 Ciosek Jan
597 Czapa .Józefa
625 Gerlicki Stan.
62*7 Godilawski An
628 Gopczy liski M
634 Grabowski Jul
636 Gresik Marya
637 Grzyinkowska
649 IWmanoska I\
657 Jarzyftski Jan
658 Jarzyńśki Jan
660 Jerubek Józef
G65 Kapturowski 'A
669 Kieras Andrzet
673 Kokoszka Mar;
676 Kornelarski Ja
677 Kowalski Jako
678 Kozioł Jan
688 Kulwiński C.
693 Laskowski Joli
694 Lantowski Aim
695 Lesiak Bartomi
698 Lewin W ojciec
702 Lunnoly Stanis
704 Maczilewski J.
70o Maziarka Wiki
712 MioJnocki Juli
715 Mosiej Wincen
(— Wystaw ogólna w War
szawie. —) ''Gazeta Polska'
wychodząca w Warszawie,
pbriiszyła myśl urządzenia
w tem mieście wystawy ogól
nej, objmującej nic sam prze
mysł, samo rolnictwo. lub ho
•/- dowlę, ale wszystkie działy
- pracy wytwórczej razem. Aby
ocenić należycie widoki po
wodzenia tej myśli, zwróciła
się redakcya do kilkunastu
"• wybitnych osobistości z róż
anych sfer, z prośbą o wypo
wiedzenie swego zdania Pra
wie wszyscy interpelowani
(między tymi: dr. Jan Karło
wicz, ks. Maciej Radziwił, bar
Leopold Kronenberg, Anto
ni Sygietyński, St. Kłobu
kowski i inni) wyrazili prze
konanie, że wystawa taka by
łaby nie tylko pożądaną, ale
nadto przysporzyłyby krajowi
niewiątpliwie korzyści, poz
■ wolałaby bowiem uczynić do
kładny przegląd całej jego si
ły wytwórczej, a zarazem
wpynełaby dodatnio na w
zmożenie produkcyi i zbyt za
granicą, zwłaszcza w cesarst
wie.
Biernie wobec projektu
wystawy zachowali się tylko
właściciele starych i renomo
. wanych fabryk, wychodząc z
zasady, dla takich firm wysta
wa realnego interesu nie
przedstawią. Niemniej i oni
oświadczyli, iż w razie przyj
ścia do skutku projektu, nie
usuną się od udziału, choćby
Idla honoru swoich firm.
Prawdopodobnie zawiąże się
w tych dniach komitet, mają
cy na celu bliższe rozpatrze
nie projektu i złożenie szcze
gółów.
( — Parcelacja — ). Par
%■ cełacya większej dworskiej
U; posiadłości ziemskiej przy po
s- V mocy rządowego Banku włoś
ciańskiego rozpoczęła się w
gubernii siedleckiej w 1895 r.
i obecnie rozwija się coraz
więcej. Dotychczas w całości
lub w części rozparcelowano
30 majątków, i których naj
więcej w powiecie garwolińs
kim (10) i w powiecie łukows
kim (12). Sprzedaną przest
rzeń tę zapłacono 818,914 ru
bli, co średnio za jednę mor
gę wynosi 62 rubli 30 kop.
Grnuta dworskie Bank włoś
ciański sprzedaje także włoś
cianom polskim.
Pamiętajcie o pomniku Ta
deusza Kościuszki!
V. " r' -"7,r/
Wieści z Brazylii.
— Brazyl. Podług urzędo
wej statystyki wyemigrowało
w roku 1899 przez porty 57,
394, z Niemiec 23,740; z te
go: z Poznańskiego 20,15, z
Prus Zachodnich 1325, z Szląs
ka 618, z Prus Wschodnich
565.
— Hakatystyczne "Alldue
tsche Blattear" uderzają na a
larm z powodu wzmagania się
polskiej kolonizacyi w Para
nie, który to stan, zdeniem
tego pisma, winien być prze
znaczony wyłączenie dla nie
mieckiej kolonizacyi. "All
duetsche Blatter" radzą ni
mniej ni więcej, by rząd nie
miecki, który tak gorliwie tę
pi polonizm u siebie w domu,
także czynnie wystąpił kolo
nizacyi polskiej w Paranier
— Biskup kurytybski ks.
Baros zawiadomi gmninę
polską w Kurytybie, że od
stąpi należącą do niego t. zlw.
górą św. Franciszka, wraz z
rtiinami kościoła, podbudowę
polskiego kościoła, wszelako
pod warunkiem, iż gmina
polska sprowadzi z Krakowa
lub z innej części Polski za
konników. Plac do budowy
jest tak wielki że można pos
tawić obszerny klasztór, w
ziemi zaś zachodzi się tyle
materyału z dawnych funda
mentów, iż wystarczy na bu
dowę kościoła. Wybór zako
nu pozbstawił ks. biskup
gminin polskiej, która zamie
rza sprowadzić 00. Zmart
wychstańcó w.
Drugą wielką wycieczkę i
pik-nik, urządza Pułaskiego
Klub Zabaw, w Santa Fe
Parku, Teidelville, Ills., na
kolei Atchison Tofela &
Santa Fe, w Niedzielę dnia
igo Lipca 1900.
Pociągi odchodzą przy 2Ótej
i Western Av., o godz. Sej i
ęej rano, i o godz. rej po poł.
i zatrzymują przy Whipple ul.
Cena biletu 50 centów.
W razie niepogody Pik-Nik
będzie odłożony.
Nowy ogród do Pik-Ników
w Bensonville, Ills., na kolei
Chicago, Milwaukee & Saint
Paul. Jestto jeden z najpięk
niejszych ogrodów w pobliżu
Chicago, urządzony z zabaw
kami rozmaitemi, drzewami i
wszystkiem co do ogrodu po
trzeba. Towarzystwa które
jeszcze ogrodu nie zgodzili,
powimy to teraz uczynić, nim
wszystkie najlepsze daty będą
wybrane. Po bliższe szcze
góły zgłosić się należy do:
W. Kolacek, 57*2 Blue Island
Ave. Chicago.
♦Jazdy Kolej i Nickel Plate.
Ft. Wayne, Findlay, Fostoria,
Bellevue, Lorain, Cleveland, Pains
ville, Ashtabula, Conneaut, Girard
Erie, ChautaquaLake, Dunkirk, Bu
falo a także New York, Boston i
wszystkie między leżącemiejscowoś
ci w New England, stanie New
York i w okolicach kopalń twarde
go węgla, można dosięgnąć szybko,
pewnie i za tanią cenę, pociągami
koleji Nickel Plate. Opuszczają one
Chicago o 10.35 rano, o 3.30 po po
łudniu i 10.30 wieczór, mając naj
nowszej konstrukcyi wozy sypialne.
Nie do przewyższenia wagony ja
dalne, przyczepiane są do pociągów
idących do Boston i New York, a
opuszczjących Chicago o 10 35 ra
no.i do expresowyoh do New York
o 3.30 p.p. Pociągi te kursują każ
dodziennie. Do pociągów odjeżdża
jących z Chicago o 3.30 p. p. po 0
puszezeniu Buffalo, przypięte są
wspaniałe wagony obserwacyjne da
jące możność obserwowania okolicy
przejeżdżając przez linję Lackawan
na i przybywając do New York og.
7.25 wieczór. Zamawiajcie miejsca
w wagonach sypialnych wcześnie.
Piszcie, telegrafujcie lub telefonuj
cie (2057 Central) do
J. Y. Callahan,
• . Generalny agent.
No. 12 Chicago Ills
• ■ " % ' -> •
• 1 • ' -
Żaświadczeeie.
Od pewnego młodzincb
wstępującego w związki ma]
żeńskie zażądano przedstawie
nia odpowiedniego dokumen
tu, gdyż zdawał sie zdyt mło
dym. Kandydat do żeniaczk
przyniósł tedy następujące za
świadczenie od matki: W« c
ław. S. ma lat 21, co zaświad
czyć mogę, gdyż byłam pz^
tern, gdy się urodził. Emilj
S., matka.
W szkole.
— Powiedz mi, mój chlo[
cze, co wiesz o piekle ? - pyta
się zwiedzający szkółkę prc»
boszcz.
— W piekle będzie płacz,
— Dobrze, dobrze, no i c
więcej ?...
Jest tam coś o zębach... N
śmiało!..
— I... ból zębów!... doda
chłopiec.
N ie sprzedamy anj piędź
ziemi!
"Nie damy ani piędzi ziemi!
Cóż się z słowami temi stato M
To, co się do dziś stało z ziemi
Nie celubą naszą, lecz zakałą!
"Nie damy ani piędzi ziemi
Sentencję wygłosiwszy tak;],
Z markami za grunt zdobytemi
Jedziemy prosto do Monaco.
"Nie damy ani piędzi ziemi
Nie zginie, póki my żyjemy!"
I bez przemocy ją własnemi
Rękami wrogom oddajemy
• 'Nie damy ani piędzy ziemi!
Serce okrywa się żałobą:
Zapłakać.lzami nam gorzkiem
Zapłakać trzeba nam nad sobą
Płaćcie za "Telegraf".
Kolej Nickel Plate.
Podaje podróżujący publiczno*
trzy dzienne pociągi Kxpresowepa
między Chicago a New Yoik
a Boston, 27 godzin jazdy po
między Chicago a New ^oik
iem bez zmiany. Jadalnie na dziea
nych pociągach z Chicago są nie
dorównanemi serwio jaknajlepszy
Ceny popularne. Wszelkie info
mac ye chętnie udziela J. Y. Cal
han, agent generalny 111 Adams
St., Chicago.
Złamane drzewo.
Czy widzieliście kiedy podczis
pięknej wiosny — w złotym mie
siącu maju, pomiędzy liściami,
pączkami i kwiatami —1 złamane
drzewa? Czarodziejska wiosna wy
wołała parę listków do życia z s l
chego pnia; ptaszki śpiewają oko o
niego lub mimowoli, patrząc na i,o
doznajemy uczucia melancholijna
go. Tak samo jest z człowiekiem
którego zdrowie jest złamań?
Gdzie jest podziwianie piękności
gdzie jest wówczas siła życia? Lecz
porównanie to nie jest jeszcze zu
pełnem. Tara jest życie tylko woko
ło, a tu jest wewnątrz nas i nie mo
że byó w krótkim czasie wzmocnio
ne. Jeżeli czujesz się słabym, zmg
czonym, melancholijnym, lub ner
wowym, bądź pewnym, że żołądek
twój nie jest w porządku i mat z
nie czystą krew. Spróbuj wtedy
najlepszego lekarstwa na takie wyL
padki — Trinera Amerykańskiego
Elixiru Gorzkiego Wina, które ty
siącom przywróciło już siłę musk|
łów i wesołe usposobienie. Do na
bycia u aptekarz lub u fabrykanta
Joseph Triner,
437 W. 18 St.,
Chicago, 111.
Do Czytelników.
Wszystkim tym Czytelni
kom, którzy nam przyszłą pre
numeratę za rok, prześlemy w
■prezencie książkę zatytułowany
1«Narzędzia i Miejsca Męki
Pańskiej" napisaną przez Ks .
T. D. a opisując szczegółowo
miejsce ukrzyżowania i narzę
dzia do tego użyte.
Adresować'.
*4 Telegraf"
Soi S. Ashland Ave.
Chicago, ills.
rr)
£
B
Po Dawiciu/'&ufom,
• ■ • " s .... .....
kir, Berku, iGędeonu, po
przodkowych antenatach,
sławnych swoich tetanstatach
pozjeżdżała si do Lwowa sa
a szlachta potomkowa!
P.zyszedł szajgec przy szaj
ecu, zasiadowaćsy na wiecu;
-|:uźdyn jechał swojem stronę:
z koniem, z nagie n, cy z wag
oiem, z tr cha bliży, z trocha
diii, aż scho lzili si na sali.
i __
( Landau, Horowitz z Kra
k:>wa,. Byk, Schaff, Mises,
Stand zy Lwowa, siedli sobi
przy Fruchtmana, Natansoh
na i Badjana, naprzyciwko od
rabina- od Lewina z R< hatyna.
Najprzód sławny ztąd na
wie mil — zagajował pan
yk Emil: "Szanowane izry
lity! byl to sposób już użyty;
tak robiła rzymska grecja —
tak zwołałem także wiec ja!
i j .
j ''Szanowne izrylity! dzis,
gdy psują si kredyty, a za
lichwy jest kryminał— zły si
cłla nas czas zaczynał..* Choć
bankructwa mnożą zyski —
to nam profit daje niski!
"Szanowne wiecnikarze!
Rzućci z okiem na obszarze
galicyjskiej Palestyny — pra
wda, co nie z naszy winy, pa
r* jeszcze si zobaczy... kato
licki, posiadaczy !
"Żadna dla nas to pociecha
Fan Potock, pan Sapiecha,
pan Siemiński, Ezieduszycki
f.i! fe! Mordki, Srule, leki!
pięcz s:o lat żyjecie z niemi,
^ w ich rękach tyle ziemi!?
>3''Fe! panowie izrylity! taki
jiiszce )lon obfity na żydoski
czeka dłoni... i niech jemu
pan Bóg broni, żeby naród
nasz pejsaty miał si zgodzić
rate straty!"
o wstanił znany wszę
Nat
ćzie sam ksiądz rabin wrewe
co wołają jemu:"Ca
o!" i :;akrzyknił: "Ty niez
caro! 2^ydom prawa nicht nie
przeczy — po co trąbić takie
rzęczy
"M)f tych parę kilka morgi
za procenty, weksle, 'borg
'mieć będziemy późni prędzy,
bo szlachcicom trza pinijędzy..
a^le radę tę chcę ja dać: robić
robić! a nie gadać!"
,£hoć nie była mowa .długa
— dastał brawo! jak Myszu
ga. ale za to reb Bernarda
byja sprawa bardzo twarda,
to nie chcieli oczywiści
przyjmować syoniści!...
Na sam koniec uchwalili,
ż* co szkodzi, jak z ty chwyli
żyd, c° g°ja zjadł w kieszeni,
teraz sobi coś odmieni;- i tak
ziczni choć na raty 7cstać
troszko polskowaty ?...;
Sam pan Fruchtmann na to
,s owo śmiechająco kiwał ;
głową i pomruknił się do Blo
cia, że un tyż jest polak tro
ćii,a dotąd mu,pan dobrodzi,
ten inte res nic nie szkodzi!
Zn ów pan doktór Grujiberg
J szeł, choć un żaden nie jest
poseł, ;;aczął krzyczyć j^k pół
Eyka: " Dajci żyda namiest
nika ! c ajci żyda prezydenta
a znów licha da procenta!...41
.„Teraz będzi posad kupa:
klardyn ała i biskupa, a choć
żyd ma równe prawa, dó kon
k.irsu un nie stawa... bo prze
klęta gojów klika protegaje
katolika!"...
Na'to Stand zakrzyknij ,,bra
w o' — żyd chce mieć tu równe
prawo"... Ale doktór Aszke
n izy rzekł:,, Bodajty*pękł dwa
razy'" a sam Lewin sklął na
irlgi: ,,Rich dan taten di
rryszygi*"... . , ■
Alż Byk znowu ryknił:,,Basta
niech si złączą wsi i miasta!
Stajmy ramię przy ramieniu,
a przy równouprawnieniu pejs
przy p
ejsie, cyc przy cycu—
stanię dziedzic przy dziedzicu!
,,Jak ta wielga ziemia dłu
g^, będzie żyd pan a gój. słu
ga!... jaki gdzie jest kawał
chleba, gojom wydrzeć go po
trzeba... Tego z wieców trza
żydowi! — Git ujr! Servus!
badzci zdrowi !%.
sdM&ZśśzMi
•H>
Damasł łwek. — Na folwarka Ra
kowie, należącym do p. Moszczeń
skiego z IIołybek, zgorzała w środę
rano stodoła i chlew. -
Barcin. — Straszliwy pożar sza
lał tu w oswartek. Ggieu wybuchł
u mistrza stolarskiego j». Chojnac
kiego podobno skutkiem nieostroż
ności. Spłonęło pięć posiadłości i
hotel Steinberga. Pogorzelcami są
p. Chojnacki, dalej mistrz siodlar
ski, Mielcurzewicz oraz knpcy Ro
gowski, Pick i Henschke. Ze spalo
nych budynków prawie nic nie zdo
łano ocalić.
Kraków — Akademia Umiejęt
ności ogłasza niiiiejszem konkurs
na stypenc yum imienia śp. Zenona
Pileckiego w kwocie 2400 koron.
Kandydatem może być według
woli ś. p. Zenona Pileckiego tylko
rodowity polak, katolik obrządkn
rzymskiego lub grecko unickiego,
który ukończył kurs nauk uniwer
syteckich ze stopniem doktora 1 lub
też na jednym z uniwersytetów ro
syjskich ze stopniem . naukowym
kandydata, i pragnie udać się za
granicę, celem dopełnienia study
ów w obrinym zawodzie nauko
wym. Kandydat powinien władać
biegło językiem ojczystym i ma we
własnym interesie postarać się o
wszelkie dowody, świadczące nie
tylko o jego uzdolnieniu, wytrwa
łej pracowitości i zamiłowanii w
naukach, lecz także o jego moral
ności i poczuciu narodowem. Po
między kandydatami, zarówno pod
każdym względem zasługującemi na
otrzymanie btypendyum, pierwszeń
stwo dane będzie kandydatowi, po
chodzącemu z prowincyi zostają
cych pod panowaniem rosyjskiem.
Kraków. — Józef von Hutten
Czapski, oficer byłych woj9k pol
skich z roku 1831, uczestnik pow
stania 1848 1863 roku zmarł dnia
12 b. m. opatrzony św. sakramen
tami. Pogrzeb odbył się we wtorek
daia 15 b. ml o godzinie 3 po połu
dniu z zakładu Helciow^ Zmarły
należał do najstarszych naszych we
teranów. Urodzony w 1806 roku w
Mierzakowie w gubernii płockiej,
wcześnie obrał zawód wojskowy w
szeregach narodowych. Po upadku
powstania emigrował do Francy i i
tu wszedł w stosunki z przywódcami
partyi rewolucyjnej. Gorącego ser
ca, przejęty miłością wolności, ma
jątek cały i życie dwóch synów zło
żył na ołtarzu ojczyzny. Brał udział
w ruchach 1848 r. w Ksiestwie
Poznańskiem, następnie był profe
sorem polskiej szkoły wojskowej w
Cuneo, a w roku 1868 w obozie Lan
giewic/.ą otrzymał nouiinacyą na je
nerała. Z tym tytułem znano go w
Paryżu, gdzie odgrywał wybitny
rolę wśród emigracyi polskiej, ja
ko wice prezes t. zw. "komisyi po
średniozej między krajem a wy
chodztwem polskiem we Francy i",
utworzonej po roku 1870 pod prze
wodnictwem Władysława Zamoyjs
kiego, a mającej na celu ułatwienie
powrotu wychodźcom do kraju, wy
szukiwanie im zajęć i posad, na
którychby praktycznie społeczeń
stwu służyć mogli. Ostatnie lata
spędził w Krakowie, dzięki opiece
Towarzystwa weteranów 1831 roku
umieszczony w zakładzie Helclów.
Całem życiem swojem, szlachetnoś
cią uczuć i prawością charakteru
budził szacunek wysoki wszystkich,
którzy się doń zbliżyli. A gdy już
dogoty wał, ostatnie myśli, które o
żywiały i zapalały zgrzybiałego
starca były: wiara i ojczyzna.
— Pielgrzymie wielkopolscy za
witali do Rzymu. Przyjmował ich
Najprzewielebniejszy ksiądz biskup
dr. Likowski i odprawił w nie
dzielę naintencyą pielgrzymki mszą
św. Ojciec pw., przyjmował na
szych pątników w niedeielę o go
dzinie w pół do 12 przed połud
niem a przedstawiał ich ks. biskup
Likowski.
— Pani Siemieńska sprzedała
awoje dobra rycerskie Brzezie kor
sulowi Beckerowi z Kuczkom a. Już
dawno obiegała pogłoska, że pięk
uy majątek"w Pleszewskicm wysu
uie się znowu z rąk polskich. Nie
stety pogłoska- której zaprzeczano,
teraz się sprawdziła: »
— Nauczyciele a towarzystwa.
"Preuesiche Łehrer Zeitupg'' pisze
jena ostatniem posiedzeniu izby
aandlowej dla obwodu rejencyjije
yo bygdoskiega stówił reprezentant
lowotomyskiegd wniosek, aby na
iczycielom zakazano należeć do ja
cich bądz towarzystw. Wniosek
:en wprawdzie upadł,; natomiast u
:hwalono sentencją zebrania zako-^
Wyroić, w procesie
.kaflyrfwielickiej ogłoszohy. S k azarió
Kocha na 4 lata. Nowackiego na 3,
Korapita na 4, Linkiera na 5, Wi
ni mera na '5, Blatta na 3, Sejden
frausa na 5 lat ciężkiego więzienia
z postem, Waldinanna na 5 miesię
cy,
— K%kolewo..Nie tylko .nad.Ba
chorza, ale i u nas w powiecie gro
dziskim. mieliśmy 11, 12, i dziś 14
b. m. po 2 stopnie mrozu. Myślę,
że mróz był wszędzie;\komu wcześ
nie chciało się w stad n ógł był to o
wpół do 5 skontatowa<:. Szkody są
nieobliezone, żyto wykłoszone bez
warunkowo zmarzło, tak samo
kwiecie na drzewach owocowych.
— Lwów. Przed sądem przysięg
łych toczy się zajmująca rozprawa.
Jako oskarżone zasiadły : 83 letnia
hr. Anna Castiglione ji' Antonina
Załuska (modystka) — o oszustwo
Hr. Castiglione uroiła siobie, że ś.
p. Roman Sanguszko pożyczył od
nie 1868 w roku 42,000 złr.] Wyto
c/.yła spadkodawczynji Sanguszki
hrabinie Potockiej skargę i namó
wiła Załuską, aby fałszywie przy
sięgła, że sumę tę k?. Sanguszko
pożyczył.
— Ks. biskupem sufragnem dye
cezyi Wrocławskiej zostanie, jak
donosi <<Schl. Volksztg.", ks. ka
nonik Marx, dawniejszy proboszcz
miechwicki. Ks. kanonik Ma.x li
czy 65. lat Włada zupełnie polskim
językiem. Ks. kanonik Max wyje
chał do Monachium, aby się przfd
stawić nuucyuszowi pa[ ieskiemu.
r— Pożar. W nocy spalił się w
Ratajach pod Pozuaniem plac drze
wa przedsiębiorcy budowali p.
Osieckiego. Z miasta udały się na
pomoc sikawki, były jednak bez
czynne dla braku wody. '
— Poznań..W sprawie prywatnej
nauki języka polskiego japadł waż
ny zasadniczy wyrok sądu okregć
wego. Mieszkająca prywatna nau
czyciela panna O. Udzielała bez
płatnie nauki polskiego czytania i
pisania dziewczętom polskim, do
szkół uczęszczającym. Polieya ska
zała ją za to na grzywnę w kwbcie
100 marek, a zarazem zagroziła, że
kara ta spotka ją ponownie, jeżeli
by nauki nie zaniechała. Nauczy
cielka oświadczyła, że zapłaci karę
tylko na mocy sądowego wyroku.
Polieya postanowiła wyegzckojwsć
grzywnę, lecz przymusowe fantc
wanie, przeprowadzone w mieszka
niu nauczycielki, było bez rezulta
tu. Wówczas pr.ezydjum zażądaio
przysęgi manifestacyjnej przed ną
dem okręgowym. Atoli poznański
8<|d okręgowy odrzucił wniosek po
licy!, ponieważ przjsi<£ę n.ofn#
odbierać tylko na. mocy wyroku
sądowego.
W motywach odmowy i cwie
dziano, iż przede w s?} stkit m std
nie nabrał przekonania, aby udzie
lanie pięcia dziewczjnkt m, <;ho
dz^cym do szkoły, bezpłatnej nauki
języka polskiego, można było uwa
żać na szkołę prywatną,, niedozwo
lony przez władze, jak to zauważo
ze strony władzy policyjnej.
T/m sposobem sąęl potępił pos
powanie policyi, prześladującej na
ukę prywatną, czytania i pisania
polskiego.
Ciekawa rzecz, jak się wobec te
go zachowają nadal władze 'poli
cyjne?
£ -• * '
Ważna zmianą w rozkładzie
czasu kolei Nickel Plate.
Codzienny 27 godzinowy po iąg
bez zmiany, pomiędzy Chicago i,
New Yorkiem, odchodzi z dworca
Van Buren St., passenger station
Chicago, o godzinie 3-30 po połud -
niu i przybywa do New York o
godzinie 7 25 wieczorem na przy
szły dzień.
Reguralny Expresowy pociąg do
New York i Boston, odchodzi z Chi
cago, każdy dzień w roku, o godz;
10 35 i rz^ed południem, zamiast jak
dawniej o godz. 10 20 przed połir-'
dniem bez źmiany do New Yorku i
Boston, i przybywa do obóch miast
na przyszły dzień po południu
Wieczorny pociąg expresowy od
chodzi z Chicago każdy dzień
godzinie 10 30 wieczór do New
York i Boston, przybywa do obóch
miast na drugi dzień rano.
Grzeczne sługi (Porters) w dzień
nyoh wagonach dla pobróżującycii
dla usługi \ wygody, z właszczadla
dam którzy sami są w podróży. Ja
dalne wagony przy każdym dzien
nym pociągu z Chicago, z obsługą
niedorównaną za ceny popularne.
Pan.J'. Y. Calahn, agent generalny
111 .Adams St., Chicago, chętnie
poda bliższe inforroacye, tyczące
się ceny i pociągów.
Dworzec Chićpgo^ki przy Yan
Buren i Pacific ave., obok górnej
kolei. Miejskie biuro biletowe
(Ticket office) 111 Adams St.,
Telefon Central 2057, i Uniowe
biuro biletowe w Auditorium Hotel
Annex Telefon Harrison 208. 15
Wszystkie, w tej kolumnie podaaelisty,
jeżeli nie zostań a w przeciągi/ 14 <1 ni o-i
powyżej porlfiripj daty odebrane. «»<i«
słane będą do "Dead Letter Office."
554 Aidcieski'Jerzy
5^5 Balhowski Ziizujcis
567 Bezemejc John
572 .Borak Stanisław
.r)72 Borek Stanisław "
574 Boezchadski L.
580 Bukowski Antoni
583 Caja Antonina
586 Chabowiez Mary a
587 Chmiwa Marcela
589 Chrobak Frank
591 Ciotkosz Wincenty
592 Ciezadlo Jan
573 Ciosek Jan
597 Czapa Józefa
625 Gerlieki Stan. !
02*7 Godilawski Anton
028 Gopczyński Michał:
634 Grabowski Juliusz
036 Gresik Marya
637 Grzymkowska Józefa
649 Il^rmanoska Marya
657 Jarzyftski Jan
658 Jarzy ńaki Jan
660 Jerubek Józef
665 Ifaptnrowski Antoni
669 Kieras Andrzej
673 Kokoszka Marya
676 Kornelarski Jan
677 Kowalski Jakób
07S Kozioł Jati
688 Kul wińsk i C.
693 Laskowski John
694 Lantowski Anast.
695 Lesiak Bartomicj
698 Lewin Wojciech
702 Lunnoly Stanisław
704 Maczilewski J.
705 Maziarka Wiktorya
712 MioJnccki Julian
7i5 Mosiej Wincenty
720 Nagajtis Stanisław
722 Nisożak Maryanna
725 Pawelczak Maryanna
728 Pankowski Joseph
. 742 Ploski Józef
743 Piszek Józef
744 Pleban Maryanna
747 Polepa Jędrzej
748 Poznański Franc. <
750 Popek Wojciech
75lPrybyk Wojciech
754 Rataj Józef
750 Radan Katarzyna
761 Ronoweki Ludwik
762 Rosiński Michał f
704 Roziechek C.
760 Ryba Józef ^
767 Rzepuicki Jóyef
768 Sasarik Józef
770 Schaloska Magdalena
771 Sclioskowa Knia^vna
778 Sikora Zotia
779 S mok Jol n
780 Strzypc.zak Józc f
781 Skloweski S.
791 Staniewski Klemens
792 Stelmach Jan
793 Stępka ,1 ,.kul>
794 Szeniawski Andreas
797 Szanowny Wojciech
798 Szy wist Franciszek
799 S/.waruwzin Kaz.
802 Topolski Ignacy
805 Trybowska Genowi fa
812 Watkowska Teresa
849 Wec Stanisław
821 Wiekawicz ,Józel'
823 Woj tal Józef
825 Wójcik Józef
827 Zesenski Paweł
832 Zurol Wojciech
833 Zukaszyk Piotr
M. A. La Buy,
POLSKI SĘDZIA POKOJU
—■—załatwia—*—
skargi, waranty i wszelkie sprawy
sadowe i prawne w całem mieście i
Cook County. Wyrabia i potwierdza
hipoteki, deedy, kontrakty i wszel
kie prawne dokumenty.
Usługi dla ubogich darmo
186 W. Madison St.
Wieczorem w swej rezydencyi pn.:
581 Milwaukee Ave.
g= Do udania się 3
§E Teatru albo 2
£ Balu...^^^ 3
5^: Niemało się przyczynia ele- ^
ZC gancki program. Usposabia ^3
y- widzów do miłego przyję
S^.jcia występu amatorów.Przy- ^2
-niećcie swoje następne pro
Sti gratay do nu j drukarni.
Zrobię je jak najlepiej, ma- ^
j^c do ustawienia takowych ^5
ST wszelkie najnowsze czf.ion- ^
ki, obwódki, ozdoby, i t. p. ^3
| "TELESBAF" |
801 S. Asiiland Ave. ^2
fimmimuwmM
Albumy muzykalne
3&c dziennie. 25 tygodniowo, za al
bumy i zegary z muzykalnym pr/y
rzgdeto 50c tygodniowo, dostawiamy bezpłatnie
piszcie po bliższe szczegóły.
JAMES TEAYNOR, ^Fabrykant.
182 State St. CHICAGO, ILL.

xml | txt