OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, May 30, 1900, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1900-05-30/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

m
m
:W.~
"TELEGRAF'
Organ Zjednoczenia P. R K. pod opieka
M. B. Częstochowskiej Kr. Kor. Polskiej
w Stnach Zjedn. Pół. Ameryki.
|p/. Zarząd Centralny.
'
||p \ . Jan Czaja — Prezydent,
* 703 W. 18ta ulica.
Pioter Łuka — wice-prezydent.
1028 S. Troy ulica.
Ig. Morzyński — sek. jenerainy
844 W. 17ta ulica
Vine. Jaworski — kasyer jen.
861 S. Ashland Ave.
Józ Szczechowiak — radny I,
648 W I7ta ulica
Jan Doraan — radny II
635 w l7ta ulica
Jan Zieleński — radny III
££ 1017 W. 18ty place
Spis Towarzystw należących
do Zjednoczenia:
Tow. św. Wojciecha B. i M. — Ignacy Mo
rzyński, seler. 844 W. 17ta ulica.
Tow. Serca Najlw. Maryi Panny — Jan Zie
liński, sekr. 1017 W. 18ta Place.
Tow. Ryccrzy św. Kazimierza — Jan F.
Balcer sekr. 846 W. 17ta ulica.
Tow. Bratniej Pom. Imienia Jezus —Wino.
Jaworski, sekr. 881 S. Ashland Ave.
Tow. Augustyna Kordeckiego — Mateusz
Pawłowski, sekr.. 747 W. 17th St.
Tow. Bractwo św. Dominika—Józef Doman
sekr. 689 W. 17ta ulica.
Tow. Br. Pom. św. Stanisława B. 1 M. w So.
Chioago, 111. — Ant, Chrustowski, sekre
tarz, 8230 Coles Ave.
Tow. Sw. Krzyża — Piotr Łuka, sekretarz
1028 S. Troy St.
Tow. św. Franciszka Ksawerego, w So
bieski. Ilia — Jan Matuszak. Sekr.
adres: Box 735, Hammond, Ind.
Tow. św.Wojciecha
Biskupa i Męczennika
Posiedzenie i zarazem no
minacyjne odbędzie się w Nie
dziele dnia 3go Czerwca r. b.
o godzinie 2x/2 popołudniu, w
sali zwykłych posidzen.
^ i Do zapłacenia jest:
Za Organ 3 i 4 kwart. 35Ć.
Nadzwyczajne do Tow. 65c
Ę.azem: #i.oc
Zarazem nadmieniam, ab)
każdy członek się stawił na tc
posiedzenie, w przeciwnym ra
zie podpada kary $1.00
Ig. Morzyński, sekr. prot.
844 W. i7ta Ulic.
Is?
Hgs:
Tow. Aug. Kordec
kiego.
Odprawi swoje miesięczne
posiedzenie w Niedzielę, dnia
K". 3£° Czerwca r. b. o godz. 2ej
po południu, w hali zwykłych
•■T . posiedzeń.
Do zapłacenia jest:
Za gazetę czyli Organ 35c.
!<?.; , Nadzwyczajne do Tow. 50c.
Z braterskim pozdrowieniem
Teodor Pawłowski, sekr.
793 S. Paulina Ulica.
Tow. św. Krzyża
Będzie miało swoje miesięcz
pf ne posiedzenie w Niedzielę, d,
3go Czerwca r. b. o godzinie
3d po'południu, w sali zwy
kłych posiedzeń.
Każdy członek powinien się
stawić na to posiedzenie, po
nieważ są bardzo ważne spra
wy do załatwienia.
Nieobecność podpada karze
$l.oo.
• Do zapłacenia jest:
Podatku 25c.
/ Za gazetę 3 i 4 kwart. 35c.
Razem:... 6oc.
Z szacunkiem
Piotr Łuka, sekr. prot.
102& S. Troy Ul.
W składzie toworów łokcio
£ wych, Albert Lurie & Co. p.
£rl. 561 - 563 Blue Island av.,
X potrzeba jest dwóch polskich
^sprzedawaczek, jestto dobre i
^stałe miejsce dla dobrych
dziewcząt.
Potrzeba: dobrego zecera,
da stawej roboty, zgłosić się
|dorredakcyi "Telegrafu" p. 1
fSoi S. Ashland Ave.
. * ".. . . '
: Chłopiec, mówiący poprawnie
'językiem polskim, może znaleźć
stałe zatrudnienie. Zgłosić się do
- redakcyi "Telegrafu," 801 S. Ash
land Avenue* \ I
-- i
Krewnym i znajomym
donosimy tę smutną wiado
mość, iż najukochańsza żona
i matka nasza
Ewa Dryś.
pożegnała się z tym światem
po długiej i ciężkiej choro
bie 30-go Maja o godzinie
[6:10 min. wieczorem opa
rzona ŚS Sakamentami,
przeżywszy lat 49 Urodzona
l^go Września 1850. Człon
kini Dworu Św.Jadwigi No.
45, Tow. Centralnych Po
lek i Tow. Św. Rodziny.
Pogrzeb ś. p. Ewy odbę
dzie się w Sobotę dnia 2go
Czerwca o godz 8mej rano
z domu pn 719 W. 17 ul.
do kościoła św. Wojciecha,
na który zapraszamy wszy-'
|tkich krewnych i znajomych'
w smutku pogrążeni
Jan Dry,ś mąż. Broni
sław i Edward, synowie
Apolonia, Zofia i Wanda,
[córki. Alex. Lubej ko i Kle
mens Rukczyński, zięciowie
Maryanna Banach i Elz'bieta
Klinger, siostry, Marcin
Mollus, brat. Anna Rych
ter, brotowa. Fr. Rychter,
Antoni Klinger i Józef Ba
nach, szwagrowie. Anasta
zy i Władysław, wnuki
Weronika i Klara, wnuczki.
Tow. żeńskie "Biały Orzeł".
Marta Pettkbska, Prez.
Anastazya Borecka, Vice-Prez.
K. Nawrocka, sekr. prot. 730 W. 17 ul.
Marya Kraszewska, Sekr. fin.
Franciszka Pettkoska, Kas.
Posiedzenia każdy ostatni Czwartek w
miesiącu, o godz. 7:D0 wiecz. w hali Pu
łaskiego.
Największa
PoisKa Drukarnia
na południowej stro
nie miasta Chicago
C. F. Pettkoskiego,
801 8. Ashland Avfe.,
PODEJMUJE wszelkie roboty w
zakres drukarski wchodzące tanio,
dobrze, czysto i pięknie.
Dr. Wiktor R, Scniller
POLSKI
DENTYSTA.
810 S. Ashland Avenve.
F. J. Kołkowski,
807 S. Ashland Ave.
Pierwszorzędni! Salon
zaopatrzony w najlepsze:
Wina, Cygara krajowe
i zagraniczne.
ZAWSZE ŚWIEŻE PIWO.
Od czasu jak otrzymałem moje
zabezpieczenie od ognia (bo do
szczętu wszystko mi się spaliło) mo
gę sobie pozwolić. Zabezpieczone
wszystko miałem w polskiej agen
cyi ubezpieczeń od ognia, u
lana M. A. Drzycimskiego,
Ofls: 706" W. 1 Sta iii.
Agencyę tę śmiało mogę polecić
innę>m moim rodakom. Słyszałem,
że zabezpieczenia mający u obcych
nasi rodacy mieli dużo kłopotu za
nim ubezpieczenie otrzymali w razie
ognia. VV agencyi pana Drzycim
skiego nie ma kłopotów z wydosta
niem ubepieczenia.
Adwokaci*
Beliński Joz J. 112 S. Clark St pokój 920
Dankowski lgn. F. HBO S. Ashland Ave.
Drzemała Max. A. 79 Dearborn SL, p. 305
Geshkewich Jos. S.. 501 Noble St
Harcmski S. W, 647 W. 14 Place
Kaczmarek Max L. 155 Washington p, 13
Machowski S.. 3132 Mosspratt St.
Nnpieralski S. J., 996 S. Sacramento Avt».
Palt Franc. J. 108 La Salle St, p 916
Piotrowski N. L, 84-86 La Salle st. p. «20.
S. F. Adalia Satalecki 186 W. Madison
Smulski Jan F. 163 Randolph ulica p.23
Śmietanka Julius F. 120 E. Randolph St.
Morgenstern T. A. 92 La Salle ulica p. .W
Akuszerki.
Daszkowska Franciszka 73 Fry ulica
Kujawska Anna 377 Armltage Ave
Marlewska Józefa. 614 W. 2lth$t
Oszteska Wal., 4828 S. Hermitage Av.
Słomska Cecilia, 355 Southport Av.
Aptekarze.
Bardonski Wiktor. 638 Noble
Jankowski Ed.. 286 Armltage Ave,
Krzemiński C. E.. 161 North Ave.
Kuflewski S., 1335 W. 22 St.
Kujawski i Krzemiński, 013 Milwaukee Ave
Nowak Jan, 724 W. 18 St.
Okofiski J. A., 442 Noble
Architekci.
Lewandowski Teodor, 827 Schiller Bldg.
Schultz Marciu, 678 W. 17. St.
Wierzbieniec J. 286 Armltage Ave.
{ Balbierze.
Cichowicz Jos. 327 Wabash Ave.
Kopecki Fanciszek, 8361 Superior Ave.
Kraszewski Apol., 774 W. 18th
Kozłowski Ig. 601 W. 18lh St.
Stan. Kaczorowski, 1295 W. 22i.d St.
Laskewicz Jan, 638 Noble
Wojafcskl Stan. 3 Tell PI. cor Milwaukee av|
Doktorzy.
Bozinch M. F. 162 W. Chicago Ave.
Butkiewicz K. A. 581 Milwaukee Ave
Czarkowski K., 76 Madison St.
Grabowicz B. C. 576 Milwaukee Ave.
Klaszyfiski C. 981 N, Washtenaw Ave
Kosakowski M. P. 678 Noble St.
Kuflewski W. A.. 724 W. 18th Telefon Canal 78
Kaszyński J., 721 Milwaukee Ave.
Lenard Robert, 8448 Superior Av.
MidowiczK. 699 Noble St.
OstrowskiM. L.207-209 S.Halsted St.
Słominski L. 982 N Hoyne Ave.
Stankiewicz W. 3315 S Morgan St
Xelowski Jan H., 570 Blue Island Ave.
Zlołkowskl J. 670Milwaukee Ave.
Dentyści.
Dr. J- A. Chrzanowski. 179 W. Division
Schiller Wiktor R. 810 S. Ashland Ave.
Zicjifreki J. B. 289 N. Carpenter St.
Drobne Towary, Cygara i td.
L - -
Bonk Tomasz. 787 S. Paulina St.
Gronkiewicz G. 795 S. Ashland Ave.
Sadowski A. 747 W 18th St.
Fabrykanci Cygar i Tabaki.
Kołakowski Alex, 517 W. North A v.
Flagi Chorągwie i Odznaki.
Słomińska W., 679 Milwaukee Ave
Fotografiści.
Idzikowski Jan W, 433 Milwaukee Ave.
Niklas & PawłOBki, 589 Milwaukee Ave
GrosOrnie.
Andrzejewski Leon 776 S. Ashland Ave
Anioł Jan. 722 W. 18th St
Gałofcska Wicenty, 518 N. Robey St
Gorgolewski J.,1011 S. Saciamento Ave.
Jankowski Józef, 4538 S. Hermitage Av
Jesky August 36 Sloan
Lewandowski. S J. 44 - 46 Canalport Ave
Maciejewski B. L., 816 W- 17ta
Maciejewski F. 29. i Linden Ave. Hawthorne
Mańkowski W., 691 W. 17 St.
Milanowska F.. 644 W. 17th St.
Słania Andrzej, 682 W. I8th Place.
Oibinski Wine., Hawthorne. 111.
Wichert BoIosIrw, 785 S. Paulina St.
Handel Kawy 1 Herbaty.
Muduy Fr. K.. 371 Armltage Ave.
Instrumentu Chirurgiczne.
Koeber Kil w., 2449 Sute 3t
Karawau iarze.
Pryśli Jau K., 719 W. 17ta
Mulicki S. F. 761 W. 17th St
RltlewsUi Jos. 99(i S. V\ h'pple St
Kowale i fabrykanci Wozów.
Poklenkowski F.t 788 S. Ashland Ave.
PrzybylUiski Roman, 8646 Commercial Av
Radecki Józef, 3321 S. Morgan 3t.
Wejna Teofil, 128 W. Blackbawk
Kontra którzy i Budowniczy.
Blaznicki J. 633 Holt Ave.
Brodnicki J., 1042 S. A lbany Ave.
Dranlcki W. 1032 S. Sacramento Ave.
Kokotklewicz Andrzej, 642 W. 17th St.
Koski Karol, 4629 S. Ashland Ave.
Leszczyk Franciszek, 1024 W. 18th 8Ł
Nawrocki Stan, 684 W. 18tb Place
Rutkowski Fr. 997 S. Albany Ave
Sierecki Jan, 546 W. 25tb PI
Konstable. .
Moszcziuski Leon, 11 Coblentz St
Pniewski Jos., 979 W. 18th St
Schultz Karol, 390 Noble St.
Zwierzyński W. 715 W. 17ta ulica
Krawcy.
Czosnowslci W. 917 Blue Island Ave.
Grabowski Jul. 223 W. Division St
Jagodziński Jul. 43l--55th st
Janiszewski Fr, 668 N. Ashland At.
Stau A. 224 E. 35th St.
Schultz Jan 408 W. Madison St
Tylicki Jan, 727 W. 21 st Place.
Tylicki A. 692 W. 181h Place.
Kwiaty.
(naturalne i sztuczne).
Sroczyński Piotr, 812 N. Harding Av.
Styczyński i Stankowicz 62-72 St Hedwig st
Wojtkiewicz Bracia, 14 Waterloo Ct
Woluiewicz Adam, 1S68N. Claramout AT. .
Wolnlewtejs Jaa 1736N. Claremont Av.
* 4 ; T" •*
'&:'ł i'.'
„■••'•i-' .
hi, _ JUilM|
Sial Michał 8337 8u^rlor Ave.
KlaafrW.J. 681W.'Mh St
KuJ iwski Kazimierz 377 Armitage Ave
Pettkoskę.Fr. 714 W. 18ta ulica
*
Meble i Piece.
Kerpky Fr. 220-222 Blue Island Ave f
No^ aezewaki Władysław 838 Milwaukee Ave.
7
Ros
Szy
ć
Beh
EU]
Masj
ifiskiJ., t>89 Milwaukee Av.
nański Walenty 624 Bliie Inland Ave
Mleczarze.
nke Józef, 1035 S. Whipple St.
Górny jf. 108 W. Division St.
Jagtowski L. S. 10013. Sacramento Av
Swi|ad< cki B. 788 W. 17th St '
Modniarki
Dolitkoska Barbara T., 1448 W. 4»teJ PI.
Gór cyfi»ka Anna, 44 N. Mozart St.
Klu Syfiska Róża, 163 Cleaver
Kowalska Wlktorya, 8238 Bond Ave.
■twska Venla, „453 Noble St,
urkiewicz Jennie, 10WN. Robey St.
Muzyka na Bale, Teatry Itp.
Heiigel Rudolt, 831 Milwaukee Ave
Nagel Jan, 624 W. lTfli St.
787 W. 17lh St,
Na(;l Józef.
Nowicki Bra
Na
uczyciele Muzyki.
Romanowska S, 720 Milwaukee Ave.
Notaryusze.
Cilazki Ferd. A. J541 Milwaukee Ave
Dr ycimski Tan M. A., 706 W. 18ta ul.
Duilek Jos. ]5. 8738 Houston Ave.
Du :skl Maryan, 660 Noble St.
Kiołbassa Piotr, 113 W. Division St;
Majewski A liSnft" £54 Noble St.
Le
cia 464 Noble St
anisła
Józef
Mi slcarek S
Na ileralakl
Pą llasch J. B., 566
PETTKOSKEC. F.
Pic trowski J ullan,
Wungierski
Wachowski
Pi irzybski
Pawełklewl
W
W eklifiski

Felix
Alb. l
v 818 W. 20th St.
76 S. Ashland Ave.
Noble
SOi So. Ashland Ave.
3121 S. Morgan St.
J. 8C0 - 32nd St
507 W itf Ulica.
Okulista.
Ptytr/ykot-^ci Alex, 643 Milwaukee Ave.
Obuwie.
wandowauii W., 701 W. 18 St.
Le^n 299—55th St.
Lqlkowski Józ$f 362—31th St
WJ śnlewski
t _
Iw iśkewica
Salski Jan Ś557 Justice St.
KI
Fij., 1005 W18th PI.
Piekarze.
Onufry. 3343 S. Morgan
Justice
izew'ski Jan 4834 Throop St.
cz Kazimierz 680 N. Ashland Ave
sztort Józet 347 N. Carpenter St.
Walenty 693 Dickson St.
Plumbiarze.
iszczynski Adam, 689 W. 18ta
Df/wczynski Jam, 8813 Houston Ave.
Januszewski Piotr, 214 W. Huron
I
Pralnie.
Kaczorowski Cecilia, 1(£5 N Hoyne lve
i
Przeciągacze domów
Kwiatkowski J. P., 795 S. Ashland ave.
'i
Restauracje.
D: Jgciołkie »icz Ant 492 Noble
R< kosz S J 112 W Randolph
Kzeźniki.
Biykczyfistyi Joseph, 1802 W. 48 st.
G< czewicz Fr. 754 S. Wood St.
Górecki An ton, 333 Blue Island Ave.
Łf godzinak Frank, 388 Noble 8t
Mi ircinkowi iki'Stan., 1062 N. Hoyne Ave.
M: ozowski jud. 704 W. 15th St. j
Niemierowi;z B., 129 Hickory Ave. "r
Ni Jmieaowiuz Edward, 27 Fay St.
F. 1536 W. 22 St
ouis, 4431 S. Wood
czkowak i A., 8900 Eacanaba Ave.
Rjtlewski Józef, 652 W. 17th St
718 W. 18th St.
atr&k Jan, 1239 W. 21 st St
Sędziowie.
Lą Buy Mich A 18« W. Madison St.
Węgle i Drzewo.
Jan, Hawthprne, 111. Hyroan P O.
Górski Michał, 242 Hervey St
Gó rski Zygmund, 12 Crittenden
Ealiah Ludwik J.. 319 N. Saogamon St
ntak Franc, 113 W. Cornell St
Klrsclienatein F. 682 W. 17tb St
Kujpieckl Kuz. 1159 Whipple St.
Pawlak Lorinz, 8708 Commercial Ave
J. 998 S. Whipple
Pi iCzyfcski
Pt cbal8ki I
R^
Rj
Leski J
W
Damkowskl
Łnowski
ewicz Franc, 3230 Wall
Skład Zegarków i Jubilerski. ^
Pit trowicz1 Vincenty 601 Noble nllca
Staohowakl
Tyi Tikowskl
Ko valewakl
Kazimierz 533 Noble St,
Stefan, 715WV18tbSt
Jan Linden Ava Hawthorne, 111.
A.
MAKOWSKI,
... Poleca swój...
erw!izor;§dnu Salon.
Importow
ane i krajowe: Wina, Likiery,
Wódki, G rgary i różnego gatunku Piwa.
496 Noble ul. róg Emma
TOW.
ZWIĄZEK POLEK
od >y wa swoje posiedzenia każdq
3ci^^ied::iełę w miesiącu
w hali Pułaskiego, 800 S. Ashland Ave.
Mavra Rokosz, Prez. 110 W. Randolph St.
Kaiarzyna Nawrocka, Sekr. 730 W. J 7 ul.
JÓZEF PNIEWSK1
Konstabel -
• Powiatowy.
iJfOTARYUSZ PUBLICZNY.
Ta}< że zabezpiecza od ognia, i wyrabia
wszelkie dokumenta legalne.
O fis: 186 W. Madison St.
' « I" " ' y
MliMtaate: 070 W. 18th St.
Towarzustwo Budownicze. Pożuczkowe
J. i. KRASZEWSKIEGO
' otworzy '
We Srode, d. 6go Czerwca 1900.
w Hall PułasKieoo, 800 5. flsUland Ave.
Posiedzenia odbywają się co Środę, o godz. 8. wiecz.
Towarzystwo wypożycza pieniądze
na 6 procent i $2.oo koinisyi od sta.
ż 14 Sery i . Jcstto pierw
dncćci na W ojcu < ł.t v ie,
ivy spraw icdliv ir, d(*i<£
Tow irzystwo powyższe istnieje lat, i wypłaciło ju
szy i jedyny Polaki Spółek Budowniczy i Kasa Oszcz<
który i osiegnął pełnej wartości akcyif będąc prowadze
nie dobrych rezultatów dla wszystkich Akcyonaryuszy.
Każcy Polak, który może kilkadziesiąt centów-eo tydzień odloiyć, powinien
korzystać z tej sposobności i wpisać się do tegoż Spółki), który jest na jj ( v ui< j
szą Ka?ą Oszczędności, przynosząc od włożonych pieniędzy dobre kor/yśoi i moż
na dostać prędko pożyczyć pieniędzy.
Takie mamy kilka majątków tanio do sprzedania z.bardzo lekkiemi warunkami.
Zglosiić się do sekr: B. L. Maciejewskiego, 816 W. 17 ul.
ZARZĄD: Józef Macliolz, Prezes, Jan Glaza, Wice Prezes. B. L.
Maciejewski, Sekr. I; Julian Malicki, Sekr. II; Wład. Górzyński,
Sekr. III, Jan Czaja, Kasjer, Jan Witt, Frarfi Kowalski,, Maciej
Górzyński, Teo. Synakiewicz, Antoni OsCsek, Fran. Sieraw
ski, Andrzej Urbański, Każ. Degoński, i Antoni Kowalski
Dyrektorzy, I. F. Dankowski, Adwokat.
■ ■ ■ »■—niw
Największy Polski
ZakładFotogratlcznu
Prawd •/. i w j e' A r t y s ty C7. n i eU ry jd 7.0 n y r
NIKLAS ót CO.
589 Milwaukee Ave., Chicago.
M. SCHULTZ,
Architect.
678 W. 17.
W yrabia Plany i
Ulica.
rysunki w za
kres budowniczy wchodzące.
F. PETTKOSKE,
Malarz
Polski,
Dekoracyjny, Kościołów i Potoi.
Również tapetowanie i wszystko
oo wchodzi w zakres malarski, usku
tecznia dobrze, prędkio i tamo.
Adres: 714 W. 18ta Ulica.
15 ALSAMO WAM TC Z W łJ) K.
Wynajmuje powozy n|> pojjr/eliy.
Wesela, wycieczki i t.
Telefon Canal 78.
m 719 W. I7ta Ulica.
E :
—am
CZY JESTES GŁUCHY??
Każdego rodzaju duchota jest do wyleczenia
teraz; tylko głuchoniemi eą niewyleczalni. Nowa
a prosta metoda. Sznurw nsznch wstrxymnjemy
natychmiast. Opisz w jaki sposób niedomagasz.
Egzaminecya i porada darmo. ] Każdy może eią
leczyć w dcmn beż wielkich wydatków.
•DIE DALTON'A KLINIKA USZU.
£96 La Salle Are., — — CHICAGO, ILL.
•J, B. Palkisch,
566 Noble Uli
Notaryusz Pu
VAAAAAA/VAAA/WWWVyWWWWV
ca,
łlicznj..
Sprzedaż Domów
Wypożycza pieniądze na bndowl
cenach zabezpiecza, od ognia
kilka dobrych própertów, które r
dane natychmiast. Warnnk
i Lot.
po najniższych
Ma na sprzedaż,
ntszij sprze
jaijlzo dogodno.
ttit J. Owens fin;,
SKŁAD PRZYBORÓW,,.^
I
My przodujemy w ptgknych
Medalach, Flagach. Chor|g
Odznakach,/
viach, i t. d. v
dla Towarzystw
Najnowszego kroju Uniformy
Wojskowych. Zupełne u-z^dzienia.
Gumowe Pieczętk
145 Ła SalleUl. Chicago.
Tylko dla Mężczyzn
1~
Próby nowo wynalezionego lekarstwa wyszlemy przez
pocztę każdemu; mężczyznie, który nam
przyszłe swój adres.
POWRACA ZDROWIE I SIŁĘ W KRÓTKIM CZASIE.
/Z
Probkowe paczki najbardz ~
v>U laj^''eg0 'ekarstwa, sa
1,(>Czt? tych wszy?
i i® darmo, którzy napiszą
do State Medical institute, t'
zdrowiło ono tych mezczvzn
z^.'* u'alkg przezdłu
? fi,.' Wr'1zllvch umysłowych
izycznyc-h cierpieniach, oraz
utraconej mczkiej sile, tak że
nasz instytut zadecydował' ro
l. ; 1'['''i1'okazowe pacz
sźj y s'§ P° nie z^ło
■lest to domowe lekarstwo i
""gżozyźni którzy
cierpię na osłabienie organów
płciowych, skutkiem naduży
cia w młodości nu przedwczes
"J.utratg sił, utratę pamięci,
cierpienia krzyża, varicocele,
na wyniszczenie części ciała,
mofr się leczyć sanii w domu.
Lekarstwo to wywiera szcze
ro! nie kojący skutek i widocz
nie działa skutecznie na za
grożone organy, dajac im
wzmocnienie i "pomoc, której
potrzebowały.
Ów środek leczy wszelkie do
legliwości i słabośoi, które sa
następstwem nadużycia natu
ralnych funkcyi i wywiera ab
solutny skutek we wszystkich
przypadkach. Na knżd^ prośbę
wniesiony do State Medical
Institute, 577 Elekron Build
ing, Kt. Wayne, Ind., z żąda
niem jednej próbnej paczki,
przesyłamy takowe bezpłatnie
natychmiast. Instytut pragnie
zainteresować zuaczna ilość
mgżezyzn. którzy nie nioj;£
aby sip
oryanow
i* ~ I u f«ai*4.ivA okazowa
przekona ich. jak łatwe jest wyleczenie, gdy--"właściwe lekarstwo jest używane. Instytut nasz nie
czyni żadnych wyjątków: każdemn mężczyźnie, który do nas napisze, prześlemy bezpłatnie w pacz
cedobrze opi <tezj;towanej i tak owiniętej, ze nie narazi go nu opublikowanie. Prosimy Szanownych
Czytelników pisać do nas bezzwłocznie.
575 W.
Naj w
* ZŁ
M. VOTAVA,
18la Ul. blis. Blue Island Av.
ekszy i najlepiej znany skład
ÓTNI6Zy>1 JUBILERSKI.
Srebrne zegarki, z Elgin werkicm $6.50
Ładne z * ilwereny Elgin zegarki $5.00
Ładne zegarki niklowe, Am. werk$3.50
Czysto złote damski Elgin zegarki 15.00 ,
Ładne z dętego złotą zegarki Elgin 10.00'
Pierścionki ślubne czysto złote .. $4.00
Damskie i mezkie łańcuszki .... $2,00
Modne kybiece złote kolczyki... $2.25
8 dniowe zegary, gwarant, na 2 lat$2.00
Dobre zegary alarmowe, tylko 50c.*
Wszystkie towaryjgwnrautujemy, jeżeli sijj towar nie
spodoba, chętnie wyimemimy lub zwrócimy pieniądze. Q
SŁOMINSKA,
PRACOWNIA
Szarf, Odznak,
Rozet, Bereł, etc.
Nagrodząhą na wystawie Kościuszko
Glionpl,
DWOMA MEDALAMI.
Poleca się Wind Duchowieństwu i Sz. Towarzystwom Polskim. Naj.
starsza lirma od lat 32 egzystująca. Geny umiarkowane. Robota pierw
szorzędna i gwarantowana.
■:" W. SŁOMINSKA,
679 Milwaukee Ave., y-' "l- Chicago, nL
|
m i

xml | txt