OCR Interpretation


Telegraf. (Chicago, Ill.) 1892-19??, December 26, 1900, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn00062200/1900-12-26/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

"TELEGRAF
99
Organ Zjednoczenia P. R K. pod opieką
M. B. Częstochowskiej Kr. Kor. Polskiej
w Stnach Zjedn. Pół. Ameryki.
Zarząd Centralny.
Fr. Kamiński — Prezydent,
686 W. 17ta ulica.
F. Lannik — wice-prezydent,
638 W. 18ta Place.
T. Pawłowski — sek. jenerainy
793 S,rPaulina ulica.
Vine. Jaworski — kasyer jen.
861 S. Ashland Ave.
Jan Doman — radny I
635 W. I7ta ulica.
. Leonard Rutkowski — radny II
800 S. Ashland Ave.
Jan Zieleński — radny III
1017 W. ISta place
And. Bełiński — radny IV,
832 S. Fairfield Ave.
Antoni Chrostowski — radny V,
8230 Coles Ave,
Jos. Skoniecki — radny VI,
Hammond, Ind.
Spis Towarzystw należących
do Zjednoczenia:
1. Tow. św. Wojciecha B. I M. — Ignacy Mo
rzyftski, sekr. 844 W. 17ta ulica.
2. Tow. Serca Najśw. Maryi Panny — Jan Zie
, liński, sekr. 1017 W. 18ta Place.
i 8. Tow. Ryccrzy Sw. Kazimierza — Jan F.
Balcer sekr. 848 W. 17ta ulica.
4. Tow. Bratniej Pom. Imienia Jezus—Wine.
Jaworski, sekr. 861 S. Ashland Ave.
5. Tow. Augustyna Kordeckiego — Mateusz
Pawłowski, seki;.. 747 W. 17th St.
6. Tow. Bractwośw. Dominika—Józef Doman
sekr. 689 W. 17ti ulica.
7. Tow. Br. Pom. Sw. Stanisława B. i M. w So.
Chicago, 111. —> Ant. Chrustowski, sekre
tarz, 8230 Coles 'Ave.
8. Tow. św. Krzyża — Piotr Łuka, .sekretarz
1028 S. Troy St.
9. Tow. św. Franciszka Ksawerego, w So
bieski. Ills. — Jan Matuszak. Sekr.
adres: Bo* 735, Hammond, Ind.
10 Tow. św. Ignacego,—Ig. Morzyfiski, Seki
Prot R44 W. I7U ul. £ •
Br. Św. Dominika
Bractwo Św. Dominika od
prawi swe kwartalne posie
dzenie w Niedziele, dnia 30go
Grudnia, r. b., o godzinie
2giej po południu, w sali zwy
kłych posiedzeń.
Do zapłacenia jest:
Podatku 35c.
Z braterskim pozdrowieniem,
Józef Doman, sekr. prot.
689 W. 17ta Ulica.
Tow. św. Ignacego.
Wszystkim Braciom Towa
rzystwa Św. Ignacego życze
my szczęśliwego Nowego Ro
ku.
K. Cichoń, prezes.
M. Forożyński, wice-pr.
Posiedzenie nadzwyczajne
Tow. Św. Ignacego odbędzie
się dnia 4go Stycznia 1901, o
godzinie 8mej wieczór, w hali
zwykłych posiedzeń.
Bardzo ważne sprawy są do
załatwienia, i każdy członek
powinien się stawić, jeżeli mu
się rozchodzi o dobro Tow.
Nieobecność podlega karze:
50 centów.
Z uszanowaniem
K. Cichoń, prezes.
Wszystkim Członkom Zjed
noczenia M. B. Częstochow
skiej życzemy szczęśliwego
i wesołego Nowego Roku.c
Redakcya.
Z Wojciechowa.
Zabawa XX wieku.
Oby. Leonard Rutkowski,
zarządca Hali Pułaskiego, 800
Ashland Ave., urządza wielką
zabawę na zakończenie Nowe
go wieku, w Poniedziałek wie
czór dnia 3Igo Grudnia r. b.
Wszystkich swoich przyja
ciół i znojomych zaprasza o
przybycie na wspólną zabawę.
Smaczna kolacya oraz dob
ra muzyka dla pożytku gości
obiecywa piękną zabawę.
Wstęp i kolacya darmo.
Tow. Budownicze i Kasa
Oszczędności Kościuszko No.
3, otwiera P° 12^ ,
centa akcyę, we środ^ dnia
Stycznia 1901, w Hali Pułas
kiego, 800 S. Ashland Ave.
Jestto największy spółek i
kasa oszczędności na północ
nej stronie miasta Chicago.
Centralne Tow. Polek urzą
dza wielki bal maskowy, XIV
rocznicy swego istnienia w
Niedzielę dnia lTgo Lutego
1901 roku. Komitet dokłada
wszelkich starań ażeby bal wy
padł jaknajświetniej i aby Sza
nownych gości zadowolnić.
Bilety nabywać można u Prez.
Wiktoryi Szymańskiej, '624
Blue Island Ave., Konstąncyi
K. Bytońskiej, 807 S. Ash
land Ave., Pauliny Nagiel,
787 W. 17th St., Małgorzaty
Kuster, 665 W. 19th St. i
Antoniny Ziomeckiej, 630 W.
17th St.
Stan. M. Behnke, członek
Tow. Krakusów św. Floryana,
otworzył pierwszorzędną gro
cernię p. 1. 783 W. I7tej uli
cy róg Wood. P. BeRnke jest
stary groserysta, pracując
przez długi czas w interesie
jako kupiec z pewnością każ
dego zadowolnić może. W
tym tygodniu każdemu kupu
jącemu za $3 towaru daje za
darmo dobrą butelkę wina.
Popierajcie swoich.
W Redakcyi, ,,Telegrafu"
załatwiamy wszelkie tłomacze
nia w sześciu językach i kto
kolwiek ma jaką robotę w za
kres drukarstwa, u nas najta
niej ją zrobimy.
Mamy zapas zakupionych
zaproszeń ślubnych i możemy
najtaniej takowe zrobić.
Nasza drukarnia jest jedy
na polską drukarnią na połud
niowej stronie miasta, gdzie
można najtaniej i najlepsze ro
boty dostać.
Dwór Niewiast św. Bene
dykty No. 244, urządza wiel
ki bal dnia 20go stycznia 1901
roku, w hali Ob. Hlavy, róg
22giej i Troy ulicy. Bilet 25
centów od osoby.
Płaćcie za "Telegraf".
UWAGA!
Prosimy Szan. Czytelników ażeby
przy zakupnie powiedzieli że czytali
ogłoszenie w " Telegrafie ".
Potrzeba biznesowych męż
czyzn i kobiet do objęcia zupełnej
agencyi w jakimkolwiek stanie Sta
nów Zjedu. i prawa kierowania sub
agentów w sprzedawaniu doktora
White'a Elektrycznego grzebienia.
S3.000 miesięcznie zysku. Fakt.
Przyjdźcie i przekonajcie się. D. N.
Rose, Gen. Mgr., Decatur, III.
Potrzeba dobrych agentów na
tychmiast, w każJym mieście. Stała
robota dla dobrych ludzi. Zgłosić
się do: Traynor Music Co., no. 182
State St.. Chicago.
! Potrzeba kobiet i mężczyzn do
sprzedawania najlepszej rzeczy na
świecie, Dr. White'a Elektryczny
grzebień, patentowany w 1899 roku.
Agenci zarabiają dużo pieniędzy.
Wyleczy wszystkie rodzaje choro
by, bóle głowy etc. Nip kosztuje
więcej jak zwyczajny grzebień.
Przyślijcie 50 centów w znaczkach
pocztowych po sample do D. N.
Rose, Gen. Mgr. Decature, 111.
Potrzeba dobrego zecera do
stałej pracy. Zgłosić się do redak
cyi "Telegrafu" natychmiast.
Podług
rPRAW NIEMIECKICH
Taplany, jest znakomitym preeehn
ZAZĘBIENIOM,
r Reumatyzmowi, Podagrze, itd.
ORA RICHTERA sławny w fewlecic
"KOTWICZNY"
MIN HPEUER.
Jedno z świadectw znanych osobistości:
f Brook!yTvN8wforkdJ0.5łycznJ899.
Uznałem Par>ówX0TWIC2HY*
PAIN EXPELLER za rejon
nieiszy środek przeciwko
Reumatyzmowi. Zazicbia
niom i innym podobnym
&jgiljwo?cion), ^
l n- ł*sTtPC* jxrr* Ł , v.
\g—Lr poucy.
l2Sct. S SOct. a wszystkich aptekarzy tab o
\F.Ad. Richter & Co., 215 Pearl S t. ,KenrToiŁ
16 SSSrZŁOTYCH^ MEDALI.,
- 'olecany przez znakomitych lekarzy.
Juturtoumych ł cząstkowych di
\itd.
.•T \-j:
Adwokaci.
Belifiekl Joz J. 112 S. Clark St pokój 920
Dankowski lgn. F. 8f>0 S. Ashland Ave.
Gesbkewicb Jos. S.. 697 Milwaukee Ave.
Haromskl S. W, 647 W. 14 Place
Muchowski S„ 3182 MossprattSt.
Napierolskl S. J., 996 S. Sacramento Ave.
Palt Franc. J. 108 La Salle SI, p. 621
Piotrowski N. L, 84-86 La Salle at. p. 620.
8. F. Adalia Satalecki 186 W. Madison
Smulski Jan F. 163 Randolph ulica p. 23
Śmietanka Julius F. 120 E. Randolph St
Morgenstern T. A. 92 La Salle nlloa p. 38
Akuszerki.
Daszkowska Franciszka 78 Fry ulica
Marlewska Józefa, 614 W. 2lth St
Oszteaka Wal., 4828 S. Hermitage At.
Słomska Cecilia. 356 Southport Av.
Aptekarze.
Bardonski Wiktor. 688 Noble
Jankowski Ed., 286 Arraitage Ave.
Krzemiński C. E.. 1317 Milwaukee Ave.
Kuflewski S., 1835 W. 22 St
Kujawski, P. F. 643 Milwaukee Ave
Nowak Jan, 724 W. 18 St
Okofiski J. A. 1166 N. Leavltt St.
Przybylski Adam, 696 32nd st.
Architekci.
Flizlkowski J. 1062 N. Faiifleld Ave.
8chultz Marcin, 678 W. 17. St.
Wlerzbienlec J. 1002 N. Hoyne Ave.
Baibierze.
Kopeckl Fanciszek, 8361 Superior Ave.
KraBzewBki Apol., 774 W. 18th
KozłowBkl Ig. 704 W. 18lh St
Stan. Kaczorowski, 1295 W. 22i.d St.
Laskewicz Jan, 688 Noble
Ostrowski Stan., 783 W. 18th St.
Wojatskl Stan. 8 Tell PI. cor Milwaukee ave.
Doktorzy.
Bozlncb M. F. 6j7 Milwaukee Ave.
Butkiewicz K. A. 581 Milwaukee Ave
Czarkowski K., 76 Madison St
Grabowicz B. C. 576 Milwaukee Ave.
Kiaszybskl C. 981N, Washtenaw Ave
Kosakowski M. P. 678 Noble St
Kuflewski W. A., 724 W. 18th Telefon Canal 78
Kaszyński J., 721 Milwaukee Ave.
Lenard Robert, 8448 Superior Av.
Słomlnski L. 913 N. Robey St
Statklewlcz W. 572 Noble 8t j
Xelowski Jan H., 570 Blue Island Ave. '
Ziołkowski J. 670 Milwaukee Ave.
Dentyści.
Dr. J. A. Chrzanowski. 179 W. Division
Hey mar Dr. 8tan, 80S S. Ashland Aye.
Schiller Wiktor K. 810 S. Ashland Ave.
Zlcllfiskl J. B. 289 N. Carpenter St.
Drobne Towary, Cygara i td.
Bonk Tomasz, 787 S. Paulina St.
Gronkiewicz G. 795 S. Ashland Ave.
Sadowski A. 747 W 18th St
Fabrykanci Cygar i Tabaki.
Kołakowski Alex, 617 W. North A v.
Flagi Chorągwie i Odznaki.
Słomlfiska W., 679 Milwaukee Ave
Fotografiści.
Niklas A Pawłoski, 589 Milwaukee Ave
Grosernie.
Andrzejewski Leon 776 S. Ashland Ave
Anioł Jan, 722 W. 18th St
Behnke 8., 783 W. 17th St
Gorgolewski J., 1011 S. Sacramento Ave.
Janka, A. 785 3. Paulina St
Jankowski Józef, 4538 S. Hermitage Av
Je8ky August 86 81oan
Lewandowski, S J. 44 - 46 Canalport A ve
Maciejewski B. L., 816 W. 17ta
Maciejewski F. 29.1 Linden Ave. Hawthorne
Mańkowski W.. 691 W. 17 St.
Mindykowski. F. 444 Noble 81.
Słania Andrzej, 682 W. 18th Place.
Olbinski W inc.. Hawthorne. 111.
Handei Kawy I Herbaty.
Maday Fr. K., 371 Armltage Ave.
Instrument** Chirurgiczne.
KoeberEdw., 2449 State St
Karawan iarze.
Drysh Bruno J., 719 W. 17ta
Malicki 3. F. 761 W. 17th St
Bytlewalii Jos. 996 S. Whipple SŁ
Kowale i fabrykanci Wozów.
Poklenkowski F., 788 S. Ashland'Ave.
Przybyli fiski Roman, 8646 Commercial Av
Radecki Józef, 3321 S. Morgan St
Wejna Teofil, 128 W. Blackhawk
Kontraktorzy i Budowniczy.
Blaznicki J. 633 Holt Ave.
Brodnicki J., 1042 S. Albany Ave.
Dranicki W. 1032 S. Sacramento Ave.
Kokotkiewicz Andrzej, 642 W. 17th St.
Koski Karól, 4629 S. Ashland Ave.
Leszczyk Franciszek, 900 W. 17th St.
Nawrocki 8lan, 684 W. 18th Place
Eutkowaki Fr. 997 S. Albany Ave
Sierecki Jan, 545 W. 25th Pi
Wiśniewski Jan, 878 W. 18th St.
Konstable.
Moszczlnski Leon, 1026 N. Bobey St
Pniewski Jos., 1130 N. Bobey St
Scbultz Karol, 390 Noble St.
Zwierzyński W. 715 W. 17ta ulica
Krawcy.
Czosnowski W. fl7 Blue Island Ave.
Grabowski Jul. S9<5 N. Marshfleld Ave.
Jagodziński Jul. 431*-55th Bt
Miłoszewskl Władysław, 3208 S. Morgan st
Stan A. 224 E. 35th St.
SchultzJan 408 W-Madison St
Tylicki A. 692 W. 18th Place.
Kwiaty.
(naturalne i sztuczne).
jrocr.ynski Piotr, ®12 N. Harding Av.
stgozyfiski i Stankowicz 62-72 St Hedwig st
Wolniewlcz Adam, 1862 N. ciaramont AV
Wolniewip.B Jan 17S8N. Claremoot Av.
Malarze. J>
Błażejczyk Jan 701 Noble ulica
Sal Michał 8337 Superior Ave.
Jhas Laskowski. 718 Noble ulica.
iielas W. J- 744 W. 17th St ' '
?ettko8ke Fr. 714 W. 18ta ulica
p. j: <
taia.
Źlejifiafei 775 Ś Ashland Ave.
\> J-^Ł~"7 * ' '• - "
' f-^ta||p|j>ieoa.
Lewandowski ^Szczepaniak- 3213 8. Morgan
Bosibski ^ v. 6^ wtówąukee Av.
Szymański:Wafeń^£24 Blue Island Ave
| Mleczarze.
Betanke J>zet,.rl035 S.tWlilpple St.
Górny J. 108W..Division St.
Jagłowskł L. Sr .1001S. Sacramento Av
Swiade cki B. 788 W; 17th St
fftlodniark i
Dolatkosl a Barbara T., 1443 W. 49teJ T»1.
GórzyftBk) Anna, 44 N. Mozart St.
| Kowalska Wiktórya', 82S8 Bond Ave;
Kujaw sla Verila,'. 468 Noble St.
Muzyka na Bale, Teatry itp.
Hcnsel R idolt, 821 Milwaukee Ave
Nagel Jan, W4 W.19thSt.
NagelJóief. 787 W. 17th St.
Nowicki [Bracia 464 Noble St
Notary usze.
Cziszki Ferd. A. 154*) Milwaukee Ave
Drzycimski Jan M. A., 706 W. 18ta ul.
Dudek Jos. E. 8788 Houston Ave.
Durski Maryan, 660 Noble St.
Gryazczyfiski M., 5014 S Poolina St.
Kiołbassa Piotr, 113 W. Division St.
Majewski Adam 554 Noble SI.
Mielcarek Stanisław 818 W. 20th St.
Napieralski Józef 776 S. Ashland Ave.
Pallasch J. B., 566 Noble
PETTKOSKE C. F. 801 So. Ashland Ave.
Piotrowski Julian, 3121 S. Morgan 8t
Wengierski Felix J. 860 - 32nd St
Wachowski Alb. 1507 W 22 Ulica.
Wllkoshesby A., 800 W. 50th St.
-j Okulista.
Pietrzykoski Alex., 643 Milwaukee Ave.
Obuwie.
Lewandowski W., 701 W. 18 St
Latkowski Józef 362—31th St
Wiśniewski Fr.. 1094 W18th PI.
Piekarze.
Iwaśkewica Onufry. 3343 8. Morgan
Kalski Jan 6557 Justine St
Klażewski Jan 4834 Throop St.
Pawełkiewlcz Kazimierz 680N. Ashland Ave
Wisztort Józet 347 N. Carpenter St.
WleklifiBki U' alenty 693 Dickson St
Plaistrzasze i Bielarze.
K. Suchocki, 642 W. 17th St.
Plumbiarze.
Błaszczynski Adam, 689 W. 18ta
Dawczyn8kJ Jan, 8813 Houston Ave.
Januszewski Paweł P., 214 W. Huron
Pralnie.
Koczorowski Cecilia. 1026 N Hoynn \ ve
Restauracje.
Dzigciołklewicz Ant 492 Noble
Jagła Fran, 40 La Salle St.
Rokosz S J 112 W Randolph
Kzeźniki.
Brykczyfiaki Joseph, 1802 W. 48 st.
Geczewicz Fr. 754 S. Wood St.
Górecki Anton 718 W. 18th at.
Łagodzinski Frank, 388 Noble St.
Marcinkowski Stan., 1062 N. Hoyne A ve.
Mrozowski Lud. 704 W. 15th St.
Nlemierowicz B., 129 Hickory Ave.
NiemieaowiC7 Edward, 27 Fay St.
Pieczyński F. 1536 W. 22 St.
Puchalski Louis, 4431S. Wood
| Raczkowski A., 8900 Escanaba Ave.
Rytlewski Józef, 652 W. 17th St
Wiatrak Jan, 1239 W. 21st St
Sędziowie.
La Buy Mich A 186 W. Madison St
Węgle i Drzewo.
Dankowski Jan, Hawthorne, 111. Hyman P O.
Górski Michał, 242 nervey St
Eantak Franc, 113 W. Cornell St.
Kirschenstein F. 682 W. 17th SL
Kupiecki Kaz. 1159 Whipple St.
Osestk Antoni, 756 W. 17ta St
Pawlak Lorenz, 8708 Commercial Ave
Pijanowski 8. J. 998 S. Whipple
Rolewicz Franc, 3230 Wall
Skład Zegarków i Jubilerski.
Pietrowicz Wincenty 601 Noble ulica
Stachowski Kazimierz 533 Noble St,
TyTakowski Stefan, 715 W. 18th St
Kowalewski Jan Linden Ave. Hawthorne, 111.
D
od 8
R. R. LENARD,
|844:8 Superior Ave.
Godziny ofisowe:
10 rano, od 1—2:30 popoł.
od 7—9 wieczorem.
Dr[ Wiktor R. Schiller
POLSKI
DENTYSTA.
Rpbota dobra. Ceny Nizkie.Jj
810 S.;Ashland AvenUo.
róg 18tej ul. nad składem owoców.
! Dr. J. ZIÓŁKOWSKI.
>72 Milwaukee Ave.
rjdyńuje w pomieszkaniu i na Woj
J cięcjhiowie
(785 8. Piulina, róg 17. ul.
Od 5t<l do 6-30 wleczorim. ""
' - ^ifózkanluj 1383 Monroe
^.^dnief^'nocy.
Pilili
riois, 1 milę od ni fas ta, wszyst
ko dobrze zarządzone, wymie
nić za Chicagoski majątek.
Zgłosić się do: ■ ;
K. KOTRCH,
819 S. Fairfield Ave.
Farmy na sprzedaż.! Przyjdź
cie do mnie nim kupicie farmy lub
grunta, cena i wainkizadówalniają
ce dla każdego, zgłosić się do,
SCIIENECKER, 390 E. 35th St.
Pijcie National Elixir of Bitter
Wine, wzraocniaj^cy, pobudzający,
odżywiający ułatwiający trawienie.
Leczy on ostrij i chroniczna dys
pepsyę, słabość i różne inne zabu
rzenia żołądka.
Przepis użycia: Jeden (l) kieli
szek M'ina po każdem jedzeniu.
P. S. Środek zalecony przez Sto
warzyszenie lekarskie.
Do nabycia w aptekach lub u
M. KOL ASSY,
49 Fry St.
* Stan. Erasmus, na Kazimie
rzowie założył handel Węgli i
Drzewa pod No. 922 S. Troy
ulicy, kupcie węgli dopóki nie
zdorzeją.
F. PETTKOSKE,
Malarz
Polski,
Dekoracyjny, Kościołów i Pokoi.
Również tapetowanie i wszystko
co wchodzi w zakres malarski, usku
tecznia dobrze, prędko i tanio.
Adres: 714 W. 18ta Ulica.
Frank J. Palt.
.ADWOKAT.
108 i 110 La Salle St.
im rogu Wash ngton
Pokój 521. Chicago Sto ;k Exchange Bldg.
Rezydencya, 3301 S Morgan ul.
L. Rutkowski,
WŁAŚCICIEL
$ BUFETU #
Hal! ♦ PuMieoo
800 S. Ashland Ave.
Największy Polski
Zakład.'. FotooratiGznu
Prawdziwie Artystycznie Urządzony,
NIKLAS <& CO.
v..' 589 Milwaukee Ave., Chicago
J. B. PallascH,
*
566 Noble Ulica,
..Notaryusz Publicziiy..
Sprzedaż Domów i'Lot.
Wypożycza pieniądze na budowle po najniższych
cenach zabezpiecza od ognia. Ma na sprzedaż
kilkadobrych proportów, które muszę być sprze
dane natychmiast. Warunki bardzo dogodne.
Tow. żeńskie "Biały Or?eł".
Marta Pettkoska, Prez.
Magdalena Czajkowska, Vice-Pi e'/..
K. Nawrocka, sekr. prot. 730 W. 17 ul.
Marya Kraszewska, Sekr. fin.
Franciszka Pettkoska, Kas.
Posiedzenia każdy ostatni Czwartek w
miesiącu, o godz. 7:^0 wiec/., w hali Pu
łaskiego.
PRAN. JAGŁA,
Poleca Publiczności Polskiej swój
Pierwszorzędny Salon
i Restauracye_^
40 salł© TJlio.
Julius F. Śmietanka,
Polski Adwokat.
120 E. Raudolph St.. 9te piętro
Mieszkanie South Chicago
róg 92 i Commercial A v. 7 Commercial Block
M. SCHULTZ,
Architect.
678 W. 17. Ulica.
Wyrabia Plany 1 rysunki w za
kres budowniczy wchodzące.
mm
CZY JESTES GŁUCHY??
Kaźdeg.) rodzaju sinebota jest do^yl-czenia
teraz; tylko głuchoniemi są niemleczalni. Nowa
& proeta metoda. Szum wuezuch wetr/ymniemy -
natychmiast. Opisz w jaW sposób . iedomacaez.
Egzrtmm cya i poiada darmo. Ka^dy może eie
leczyć w demu bez wielkich wydatków.
• '
OBUWIE
Ażeby powiększyć naszą sprzedaż obu
wia, i otrzymać jaknajwięcej nowych
odbiorców, zadecydowaliśmy się zro
bić tę sprzedaż jaknajinteresującą
przez danie każdenhu który kupi od
nas obuwie, piękny pożyteczny po
darunek barmo.
Z każdem zakupnem obuwia za $1.50 lub więcej,
dajemy piękmy album z bogato ozdobionemy okładkami.
Dzieci z rodzicami dostaną piękną graczkę lub książkę
z obrazkami darmo. Mamy także wielki zapas innych pc da
runków które będą rozdane każdemu, darmo.
Składotwarty każdy wieczór.
Dla dzieci piękne Dangola guziko
we trzewiki z dobeltowemi noskami
i pateutowanemi., napiętkami, wiel
kości od 4 do 8, zawsze sprzeda w a
ne po 6ó centów, nasza
cena, tylko .....
47c
150 par pięknych damskich z fran
cuskiej skóry, sznurów&ne trzewiki
filtrowane dobrą flanwlą, ciepłe na
zimę, z niskiemi napiętkami wiel
kości od 3 do 9 warte -i i\ i
$1.75 tylko .......
Zapas damskich ciepłych płócien
nych pantofli z dobrą skór/.anną
podeszwą, futrow ane flanelą z niz
kiemi napiętkami wielkości od 3 do
8, zawsze sprzedawane po 65c, na
sza specyalna cena podczas
tej sprzedaży tylko.......
37c
Męzkie piękne sznurowane trzewiki
na święta, zrobione z dobrej amery
kańskiej cielęcej skóry z modnemi
nosani", dobrze noszące się trzewiki
warte $2.75 w tej sprzeda
ży tylko......
Najlepszy podarunek na gwiazdkę
dla mężczyzny jest
.1.88
gwiazdkę
para pantofli.
My mamy piękny wybór skórzau
nych i aksamjtowych pięknie ozdo
bionych pantofli w cenie -g f\Ą
po 31)c*, 1)5 o i 1
136 ]»:ir dla chłopców pięknych "sa
tin'calf'' sznurowanych trzewików,
gwarantowane z samej skóry, wiel
kości od 12 (Jo 2 regularna AK
cena $1.25 w tej sprzedaży... t/OC
Abyśni) wyprzedali nasz wybór
czapek dziecięc)cli, które nam po
zostały rozmaitego gatunku, które
chcemy sprzedać v\ s/.ystkie za jedn^
cenę; iiiektóije warte $1.50 50c
tylko po.
Męzkie ciężkie "fleeced" koszule
albo spodnie,
wielkościach
bielizna we w
kościach, naj
Męzka ciężk
spodnia bieli
we wszystkich
warte 50c za.
Męzka ciężka "fleeced" spodnia
szystkich wiel
lej szy gatunek
a "fleeced" brunatna
50c
?na w e wszyst- QQ^
kich wielkościach po ,Ovv
Dziecięce ciężkie "fleeced" spodnia
wszystkich wielkoś
bielizna we
ciach, kc
tylko po
ciach, koszula i spodnie . 25c
Gwiazdkowe Podarunki!
DO WYBORU
1500 ZŁOTYCH PIERŚCIENI,
400 ZEGARKÓW,
500 BROSZKÓW,
300 PAR KOLCZYKÓW
także wielki zapas
Łańcuszków, Ornametów, Szpil jk, Gra
nauowuch broszek, Guzików, Odznaków,
Okularów, Zegarów, Budników i t. p.
Chcecie mieć towar dobry, modny,
i za najuiższe cenę, kupujcie u dobrze
znany firmy jubilerskiej:
M. Votava, 575 "W. 18ta Uli.
Najtańszy skład na zachodni stronie.
Naflzwuozalna oołoszenie
do Publiczności.
!John J. Dvorak & Co., urządził niespodziankę dla was
w Męzkich, Młodzieńczych i Chłopięcych®
UBRANIACH I PALETOTACH
I N
Ceny przecięte na dwoje.
Z powodu iż jesteśmy tylko jedjnem domem który fa»
brykuje wszystkie własne ubrania, które są gwarantowane:
jako wyrób zupełnie unijny pod osobistym nadzorem p. J. J.
Dvoraka, tak. że śmiało gwarantować możemy, iż materyał?
i wykończenie jest znpeHem pod każdem względem jak jest
przedstaw ionem.
Nasze Paletoty są wyrabiane z najlepszych wybranych
Kerseys i Vicunas, w paski i oxfordy w cenach cd $4.50 do
$18.00. W wierzchnich lub zwykłych Paletotach przyjdźcie i
zobaczcie nasze sptcyalre cen): 18.75 i $11.75. lik/kie svr
duty wierzchnie we wszystkich edeieniath i kolorach.
tfasze męzkie ubrania w cenie od $3.50 (lo $18.00
Chłopięce ubrania i paletoty w cenie od $3.00 do $9.75
Robienie ubrań podług zamówień jest naszą. specyalnoćeią. Gwa
rantujemy że ceny nasze s§ o 20 procent niższe jak gdzieindziej. Od- ■
wiedźcie nas a będziecie przekc nsni. !'
SSSs©do BLUE ISLAND AVE.

xml | txt