OCR Interpretation


Turner County herald. (Hurley, Dakota [S.D.]) 1883-19??, January 17, 1918, Image 2

Image and text provided by South Dakota State Historical Society – State Archives

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn2001063133/1918-01-17/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

%g4P'&
I
I Ai
I
fcw
W
4 *kW
'M
Is'«'
24«r,.
*$* Itom
***)$•:§•
ni
*T
(4S
&
7
iv
$ mto#*,,. #^f*H
f^80* #de'
-I 1
•».
A- T»
"OH*
4 #k, is
ri v1
41 i: -i#
"a
&
fe- 1.
14
^st •*».•«V--'* ir-:-s«^i. •-.(! mm. mm
*. iw» imm^m mm «te$* «s^,-
ii^i#iw*liimwfaMm i^w*w%, mmm mm mm wi*mm
1* #4i ®SW t» fa «*N?» ISSiP. .^Stiwwsiwr MHMIMINE-
1? 4 --d* it IMM-^ ipM^iMit.
*m mmmm* mi smmmg.* mm mm##** mm m$tm mm0 mm *m
*«i f*t -*m. +i# mtm ,is«t %mi p* -mrnvmrnm^- mm§: fe $
... $%# 9ftf mmm mm
#«p 4wwn -m&jmmm &u* **$*&»* "Hmmm mm%*.
tm mm mm iurn* mm mm ^mm$'- *&m*m at
wp» m—» *^s* mmmm mm w^mt -*Wi
Smw «m* Jsw* rnm 'wmmm- i»
$*& 'im* mmmt urn
jpNwi iwmhi mm rnmm **m mmW,
t*ifc
ki
mm*H0 mmmm
*V
.WR. 'Wr fi» MM
•:.
A#
4- -tt
P#1#^ Hwfrf
Jir #t'
«ttkik.
mm''&- i^st*
:#ijp
ft» iNr «iM«i« 4#*** ..
SL*. L*.
on»iu»oB»«ai •«»«.. Jnwt .fy IjiigiijpHif
I1-**
«n
•V-4' v*
^«sW|
l-T
&-W1"# U£
«r
«f
'jT-.^-S-^
•c A*
ff'':-fc:
ivi-
J*
fc1
1
KhMi jk «»y
1
*mqr '*-v-^
,•.«
m*m
•HMiM #*f.
Jm l$m hm*
1%, «N««»
|tapr m:*» fwwl^ii&ir
...-•: W**w9£**NMmi -mQm- fffBpg.
sdi #fftwifr ^htofa:
&
ll|iif«»iNili%lM|i
«--scfe &*•*& mm
'yfiti-'
Sdlte8iS"'*lto6'?
..... ©it I ItMWtff
mm**
Iwf* r$3&i7i
um%* %*t**A 4a*
H» tbimr #MM^»
,yt.pf»stK»il ^-mid*erai's»9«l'
m»AMeefc «mr Wi
*!&***» m* I $
zlslJSS* L'ft
«MMy
|Wtt IWril llMKSt
*. wwBttiai Wfi(b
ted fktm tm*.
«WFlt*»
li*
I •«.-
fe'-'f#i*. f*#
It |Mil Hn* «#1 «rfe%
*4«| pmsr 4WH *»*i«
5s»! in^Mii^
rs^
^49tf
A W I W I 2 5
3«M «(ft
a
Ik .»«
tt- i.c»i
!.*
in
M«M
Twf» Them.
«N
*#»m
A*
:s""t
«g|ipt' test#,
•&$$ I
.1
^a S:
dM|jr»iiij|vfc
^JSWWISr
*f» §&& n«
.w^fe, $«& .«m#:
m*$ mmm.
•mm «f»#|
%f* m%m-
-"•fi-sigp. Hm, ,,j| H#!!? •&•'• *s«t|f fev«wW t»
wT- «tr+TZ
3#%^^ ,'K
•'i 3 '"-i V? t: -|L
V- 1
Jiw V*J% •H- jf
I
f»f%
,§i®'... iiifol
4'-x
arf temd ttot daddy tum t&A«S
*^08t Mtte aftd tewettA mm dldiit
tewpw wfcwt* Uw »xM«y m« «wntB»
'«W «PW» «nr wmmmrnt
tw And *s*i» ^k» «k.
u«t«da peotoN* aiteot#.
8i*dl4tto»^fwy«afatapd got,
4*pi koaw ttel It few ait£ll}l&* ia
ar mm: arwk «Md istea
IWHIIWWIWI «t »ted. Swb*n«bt
UttliWtot® lor mm? tmm^mw
m**- aM jawttter aart n»aj»
to Ota» w*jf» «C town «b« mded
toprt HrtSfeowt^Uartby
•L "SsK
«f iwr- mmm# m*
tm m»iNsfe, *!». «NMi
s** w=:
Mat tm-mt
&mm l» **m&*&m
mP&m.
v...
In#
*&»» W^pf tey

A". 1,
Ov
5*«
^8% tiwiiteig'm*
t«mm- mmm mmm m»
m& m%4 mm
m, *m mm mm
«r+ tut mr^ mrttmni
$ ^«K'MNM.'^'.vJi(i pf- jplKMK J^a-i.
rn -m torn# «,*
«»st' tm&m 4i" .'1 1P%*rt^:a
iwt is ii.s _j, ms rsw
|««,
fets
1:-:'-
Hit »fet*
J.
ft*. IK^ff |#»s
i^tfei' «»$? .#i
W»fc$ "*ww" *WW9 «i UStea!,.
„.f!'l^ *mmm M« m* lU: i» *&«* f«« nn^N u,
trim. I Sf 11i. *&«*« u, tm imdte't
i&mb IMM'm sAgi^ mr-migt"
tte*» »*aa **, *#*. tmm ttnint th»
a»PM«w«»m*% mm®* u-» 4mm-* I «W* *l».«»««» f««« mmw
«jM «^B|iraw-r
life* w-«k««*4 tj»» h»r#» *itli 4em-
mi* to-l mm0$ mm «n» & ju*4 *m* m-
iw- mm* tm mmm tm* mm* «w!
*m *•*$& mm»w
-t ,.., imM# •«tS tHbiOilMM1 *$0*0$ fettSs, !*.iMI it e?ji,rwsf* mMiAc. Itte
«WSW* mmm*. w^*-. I ,*»*•
J* «W«itiar' f» )f«® «jw8t |fe« r—» er t«*»- .,iMy Sr
it*# I%*m*mm&. fe»rm mmtemkif «fe##-*-sr, &• m-*--*# tin w»j-"
-»*, i^iMWMg -i «Nf «M«ftti» Km «a.- «i
^',-LL l«fc«a^I --... J«^4 :^.w«
I dNM mm 5 *1 tw ^sta»
#wm mill rn lua tiMilMik'
ft-.-.v.mm mm tim *swwrtajt
''?"^rr -SSiBflt.
#_ a.M ,«lm -4MirMt
l^r-* fMNkN» nvt tTk
|*& i. *«w4 Sa»w
t# «r «a« I ..Z^L.1^
g£, i^ inv pel •, .i4. "Wl««sasie «»e't
.|.|a^i| tw»T«^t
:?".
*!. «*s
W #j
*m «f:'jr
S?S4 itokid
?.. J.-.-fc- -—IBj.
JWl«if.',^ *t*y a
X:
•S'rSjdfc 1***
.fHWfc' *1* J«JW
fer i,A«a.
1 »w -i
•lt t|
m*u
'r i'(
l.WS
5
5-i 1 flOWfc..
•&«r» ^'ru.ft,*
iwr^Jtniytf•
|hh» 14ot^t mmm m*
mrnrn mm* 4»** bw»^Tw^
m* ttww teit
5
S
IwS! T8'! ^4o*
to
0Bfc. tifcs ..fKhSll'
•i!*****®**.*p,i*^jg»^^-tawt
M' that, t, tMnk t*d tuetiw atait. Wc^ra
S tfC
b« teui iMt' iMitpd &fwr «r
ftwAwta tljinsjfc. Mt set twx*»t
^w f^ weia wow. «fraM.
Moaniit fe^tac to ba*# at*. tVht innsd
mttefc. fit Uw wtet«r. Yoa wad for tiiat
l1(!• iwiifj". *&y doa't fiaL
"ywy wfcftiSa
ate .Manni^«a«'/ eatrwiy tocrtber.
n^y.KkattMak Jaaa fool||
w: ~wjm
,* vv 'iVv '{%$%
itW A f-1
#**m tm»m% m»: smrnmmi
^rnmi«. mmmm
i*«WS$,
m# *2&e*, %m mmmmm *im
tmt *m mSm
i. &•$.«'«« iwi m.mi
5»«
mmwMilmA
mfaMm, "If Immt me^ibmt
It I *&i»e>w »feWt t&i 'IP**. Mm
.i mmmi mMpo^n, .tsfeiifi
•^•"'. 'tw*.5- .tfe» mciSfesi. aw4
#^1^!.' g$& «sdkiiilt* It lltHk f^'ji
'iji|fe»*4as J. s» «mi m* 4ffl u-.x
rn* fw# :*ss»T iit&&. b&fm-sm,:* •mim- **t iws«i4®®ssi.
•fesp- 1st *|, %*i #*«SUm*j.??. I Isf the M&&0 *•&& (It0
«H4 4^mMI ifEi 1#^# wIbBs
h**tm
1 tefes^it #«t mfomtmif*. ia I Hi s^laew
g.w|k*nm
.t %»..^» ^pf^fesy*5 w&* I, hm jj nr tw»
v»«# JWIUNNI. UNI? wdes St tetffeBy jN* few~.ait. 'IfcisS, its sa!tu%£e to tiss
Iw^fcitSji^l ,*0M .i&sf .*§. SNs iSMJ "'.•••
*®m UrntewmI 4M mmfc «^&|] mi?tmm-mm»«ttemlay'«$&-
m&i Um'im4 fcw*.
•wlrtefc- w««4 liiffl cwni^tei^r
l»rt« t» mki**, mw-. #»f *a fern
*tm & mu.-4um tm* mti «f as.»
«tos* mat wm mm -rnrnrni- dark
Aim. *r a thife, ftt. DOW, *IHl
feW4-Ki.it .faratat .:!.J not look
tUm l»4 i»m »«wt' mtnisljr
&»«* «et^»p*ea.' fas* tt
•U«:
•aril.
mt
ar.iii jra.
&<*-•• rt'SZ
til ^.-
-SSSt*** MMw
1 «.i
f?
••?.
i*« 4&S&-
jT :i
..« v_** ®0t
tO i*nte!f f.t. j£t-
lwr£e£^r
«swe «T.flwr «08*»
KK&nt «&»
mmTSSt
m# V**
•*rw« of nt«
fi* btataJl Ilffbt, Oaly
laee. Too UkatbJ* «bawi«
«M*r ta^i.
wltb toag, xaadttair Siq^rt ot tbrn bars
»«wrbpibipfc
|pd torjuoitimleae ttaiogoe «1tb Jaae
iMl thtA rod* away, paat tba orebard
Ivafttaa madtaa «iTe gSatrntw
the low, aod m«4«d cabta, n^tb
W^by ^^tej ratb» dteco^a^aat^
M-
mm*®# *m
:¥$mmm'm*-
**»4 ««,
*e«ii$i»if «wr m4 tmmd
m*&m wm$ $m mm&mi mm§m
a# m&m MMt' m#mm mm.i ««r.
|f«
a*» mWmm mm
i«t* |^«K» «fc*!-*Sw4 #m *#.imt
mm *mm
•*#*$ mm mm tfes* «nmi &*»»,:
!-,*«: «|Am«%
im mme *$* fesst .tdf^
.ft. *»*$» ^tfetsf
•IM« i» t&« tf»ii f» t^4k Mtf J^:
.|H«
til* KMtlw ««xlwr
®$:WMM DM Mm&mm? m&'m*
mm-i
JWKirJwifti -, dowa toto
It* m**m bmtOf rn- mrmrn bat**
«UMt *«ftt »C»»»: *FUIfcSOt to
4*f«fc T&« mwm Itoxtm *»-.v4
«»!««. *a« exra« m»: .-i «j *4 "H« almp^r cw»*t
**®e.
Isie^ it *^81 «•".=-«»'».. ,ljK! '*••*,
tM««Hi| Om fc»e .*.«r^.i.' ,r I
tm&m- urn tm t«wtb t«K»v|bejr wtifc t!» 5
iimm rSfci tbat hwl *K
'!*«».irc« Imht fca' .1 ''«tM» abtt fottl
•*^.i«ii*w»*-*3eai **f»i tMsrcvif
11/ttit.*»'.'{% ..
a a
with
to
aa*w«rad
tried t»
V« abewt mm.
-Itxtfc* tys» w«3J bt«tli set casg^t out
ia *. w^itafdL"
CSwta^wljr' b« liad a pleaaast
*«toet «md» aft«r all. It wa« not fai»
r&£)t tfeat b« bap^ed to ba at Us«
er««»6»^ wb«a «tw roda oat of u»*
fw»e- Kaiy I^oolais, In comaaoo
jtlr*, tafd aaid* "iwar r«miim«nt and
|uolc«d «t bin witii a h&it «f a aaOt*
«t tba timuit* off Imt llpa.
*TPb*ra wlwd we bava to expect wiwsn
*N» to tbte Ratify to tba wto
te»* it* mM "SSsbtacn nJiJea wilt
ttk»i« too* aftar dai*.*
**Weli, w« aort of ^1^1^ oe
tl»« at aoBac raoch tf it got too bad,
ittftclt aonawlMRw ahead oo
Ibe Wo»*«!to«, last th««r
•••-:^m.m'---Wab-&mm Wt ber Up, ibnt
lKH«ittalKy la aa B»wntton law of tbe
Wwt, a taw not to bt Htbtly broltm.
wbawi 18% W«ni b» glad to
tutr* Ton mop tbere of roorw
Tba atraneer mmt baira feH asd ad
nUred tlw arteoiiacleua ditoft/ of. be«
tona wad wonl^ Dor be tba»)tcd bar
vtoply and wfwtoed tram loo^tog too
totesttty:-0ttm&m* ..'.•::
fine tittiti&i at mum, Uke xcteal dona
doara from a *J#*at4e awept toia
tbofr fa««iaa tbey rode oa. Tbe nsao
ittraad W* face toward ber after along
afteoot. Sto waa i'Mtat witb bowed
bead and face feaK tsraad from bba
iUaa ttt* wln8 aiUte,
Wd better fida oo abead aod get
to ©«t of thia," be aaid cwtly. "Toor
boraa la fnwb. It'e gotog to be worse
aod wore «f tt befo««' kn«.'.' Tbia
cayoae of piaa baa bod thirty i&Ue«
or aoof ctmcb gotos." •'-.,.•
tblok I'd better wa£t f«r yo^' afet
saM prb&ly. "There an» b«d plaeee
wb«« tbe trail goes aoee to tbo Wgtr,
t»Hl lb* lava roe* win be elfp^Bry wtti»
tbtafttow, nd It's fWttto* dark «o fj^r
tbflt itnapr might to or«r*
"Ycu'd Bttter Ride On Ahead and G«t
In Out of Tbl«."
jwdwl Mia i««ftrfs#. £b« rode oa
is »|leitc«.
"Ulu#'* 4«Mi£!y horte on bad trail*
•ad to ttm dark," ab» obswrred c%ro-
or,
Btil? twa,w

"ftty u*ai)«
tb« awfc
t-OBint ber' r?^j ^T^TTrtt
tile |i ::f *.ifv ol
at
•••K- iue f'w-ij#' at:'nni aaaa
iowktiit iatetrtj/-tfc.iwr.
and
tsww»,. •:...
rttsf n«* tooJt sway lErmfVlia.'''-tf1
ay
fvis a 1 l»wtt'.nra*« ot ri»M»w
,,E "Aw «»|»K «wr 'V-"Sjrted .la
Ta« saa* too® be Imd «i»}Jiay«d itefewf»,
K'» atn
Ufhl!
*if mm:'* mm mm: mm
ia* iMi kMw. r«»
«#nm f*iNH•»"'-• i*
i«•-_# t&mm &&&$ «$«•
wif -»«i»
H* *(i mm *mm &&$•& mmi mm
mm mmm mmmm^i. 'Wfc i*#.
"»»w ii mm »mm*
IMi^iiiii' Kiwiwwwiiftt *t mt
••~:.y A 'Wfc
*f#W *fe. I #NT« «*gl SWfefe-*
«M fes«'.. '.fid p- rA^ti»f% mnm
ItaMI :W 'llsfct'44..
$b*m§
mI Ik kawt .«•'--'tr«KWi4 mm.
'tm jrew IWI jr««
mum?" wto* Mini «iU^..
WI
4 |«t
wtJN*. J**4 f«w imrM ta '-."t. tft*«
r«« «*«r ill* MtWL
**MtMN #«tow4y |pi« ftp ev
«al N»*y jnw
»«i,s^i i«
MI
&m. Hi Mb
mrn&km Iw# jnm» «B I^.*
t** «M «®S8*tfete«, feat i%
(MA J»«F *J»*t ««#. ««».
Ma.way^ ,,
Tt»*^»
*A*..
tTf^JH tUa»toT
PWtttef out tear
retoot«j«^a
11 wou!d hUn
r^t
Mm t*realr'&ki tux*
?y-r tbc l-: '7 If fee wanted to. Bit*
u-r. &er't« *.Si tx^«tii«r and tumed b«r
•fi«*'«ira from bim.
8®. to *ii tod «Ub oo rery good
f«*tt»* tw tb^m. they went prs
(Jawn the steep feils (tbe hiB
HftlJch *'Sitt.hjr and i!# oxen and
v«»vJ»ad I'-• -.fsd' eo.fabofj asjy twenty.
jtMtn before) aud acr«w ttoe tiny
/ffiit.'to Wie eablii window wink.
«S' a nite-sm* at tfaeai throu^b tb«
«tln33L riai-:?-. ,, *-tb
CHAPTER ft,
BL|}K
A Book, Banooelc, and a Bad.
led the way straight to tb«
low, dirt roofed stable of iocs aod
W'ltHjd wkb his n«f« acatost tbe
fitewwd door. Bll^y Loitiee baraelf was
fcy tbe wbirl of a&ow and
wwbHI ba*e mtoced tbe stable «ottrely
If tb« k-edershJp bad beea beta. Sba
l«ttt«d Btae cmtefttUy cm tbe shtmJder
wlioo aba nBtraddiad Mm. $be groped
witb ber lingers for Hie troodcu peg la
toj wall wbere tbe saddle should baug,
failed to find ft aad so laid tbe saddle
down agatott tba toga and co*a«vd it
wttb tbe blanket.
"Ja« torn yoar borae i& looee," aba
directed tbe maa sboctiy. "Bloe woo*t
®ffbt, aad I tbtofe tba nat of tbe botaea
ara to tbe otber part. And eomm tm to
tl» btmat.**
It {feMuNd bar BttSa to *ea that ba
obeyed bet? without protest, trot aba
w*a not ao pleased at bla dleace, aad
sbe lad tba way ratber tod^nantly to
ward tba wtektoflr «ya wbkb waa tb*
cabtat't wladow.
At tba, aoond of Htdr feat oo tbe
wide doonrtep ber nsotber paOad open
tba door mod rtoed falr to Hie Ugbt
looktog oot wltb an anxloua look.
"la tbat yoa. BlUy Loolaa? Ob, alnt
r«er Howling tkm wltb yoal What
njafeea f»o ao torrfbi# late. Billy
lujutee? Come rigbt to, ctranger. 1
don't know your name, but I don't
smA to know ft.
A
HI«o't
atom like tbto la
olltbe interdactioaa fellow seeds, 1
gtwaa.'" ".
"Wbat aboot Petsrf B3iy Liottlae
asked.
be bereF*
"Nov aod ba alnt been atoc® an boor
or 00 after yoa left He saddled op
ttiid rode off down the rirer, tbejmp.
enratka. I reckon." x.\:. 'v ^f
¥V,^-'i.r^
wwwiji wm» Mwgmm.
W Wwtrt
-«,•- a
^PW nimfciiiii»n MI
PW*.'wr»sMW icnffW
Wf fm miwM Mte
#hs*. •», ...»
"4
#W «•,.
»yiw l**«
*1 bwmm
•wto fc- «%-%^.?
•. V' ti-ii*4
mm m# st Utf» e»*is?fi»«. aw*
OucrttKA, Umu '$,
S«w|. sa.teeS0 of f*mr «*t»t io fVark*
wUi &«< UMtMi tiw al
H--'-
l""""-'"1'
How Old She Welcome Himi
Wheii tbe tflf* of a ci?rt«ln Kaa*«»
C3ty Jndg« attwe one morning this
Weete she- found h'm«If vo1cp!prs from
frome Bllftbt aJFwtlon of tbe throat.
,Tbe Jfldge nitber totsrhJevnuKly wait
ed ontfl hreafcfnst was over to £ail
tjse fumtfty r«b3r*W«n. aod tlwtj ba
went on down to hi* office. At qttlt
tlnj? time tb«t afternoon tbe judge
ratted his borne* «nd nm» of tbe mrv
aota nnsm-ered tbe tf4«»ihcjne.
"How's the missus 7* he oaked,
"€tf»n Kh» talk yetf
"Ob, ye*/' repHed the serrant
^Shf's fill rlnrlit nmv."
WW«'II."
isfc
•%»!«& 4W»
W ^#^r»y
Wkmsmfr-
#«i*f tKA*
Mhi dt
-.
M. ,®i tf&mm
jstef. «t»a4jt
*»«Ml mstm
mwfrn ,.j*!«««%K^i
.» .-• *jm* fyM«M
v.- *S& pmnb 9f4.
ISW ¥5* t|N# Anit
km wm
'mmf**
tm mm
yss^fe W me&mam fmm tet^r,
,— & s*j e«r?tjf|f
W«* I "teat* «M»4
Pr,. nMnw'k raiKttj
».**lklww» t« sii
fMSUy
J.lm«*.*B.(i. tkvf
•KWl mmxiiitf tt/4
Amtm Va^-U,.
ltt»» to»a
tu kHifswjifii«
«Umj of UitM
'i".-111'11. ..'.n.»a
We C«mmtjr Anjrwhert.
••iknemt'i t^ra
«Jt littJti}»i!
.n
«.«* (llwts,
WwrwrttoiwMrViw
BHHHM nMVBdj (Kf .**-« if J» j») {, tc^M *T hn
£-.»•«-.*7,, V,2^.JLvr?
»'i«« k|x^a(«wuua «i»«| fWkiot. it*.
I Untfartcorino it.
W Ft** —\V«?i I Vfljj?,
iifetcu (iv« iwHiiiwi Co drvp, 2
*wrr|f «i»l» w,-j,s luin u«i»ai«--
The General Ryte,
Am a jtiiuK. th«- ^ni who #tti
JilpMrtt. !t» wotMtJ |t'l
ijin«3f oilier ciro«,!ui«l»u
Without Ttlttcciw.
"Ill* tot* «i ah», JHittt'M: t*v«
•ii?wv»¥Mr«ii tt luO»Mt« uukuuwu staiiitr
imnlanry."
Unnerved
Iuk#~~Was be xtiMin se3f-pof»
«wsmvtil
Iqd«—Not a bit be showed op and
sf«nt through th«» cerva»«iuy.
He Was Wtiling.
"And wUI au marry n««?" asked tho
mnti.
'"And leare pepa?" asked th* rweet
youn^ things
*'Wh', cerralnly."
"But wbot nil! poor papa doT
"Ofe, never mind. Ill do papa."—
yonker* Stntesaoao.
m*i the Jtidffe. '•Well, yoo
l»I! ln»r 111 lie on home pretty soon,
anyway Kansan City Stfir.
Th^e's
jte-To
"Body"
Instant
Postum
?2*nd "snap" to
its
taste.f%£
T"
1
Tba stranger introducae him*
self as Ward Warren, who baa
a ctoim on Mill creek. BHly
touiae baa bad many day
bM"»»
era U6 ciiNrutujEfi^
'im:
iry a cup and
the dharmmg
flavor and substan
tial character of thlg
taUe beverage.
Postmn ia a true
"man's* drink, and
•women andchildrea
delight in it
"Tfcere's a Reason0
for
POSTUM
jSoId by Giooos
•S
I
OAi ti

xml | txt