OCR Interpretation


The Southern Jewish weekly. [volume] (Jacksonville, Fla.) 1939-1992, April 28, 1944, Image 4

Image and text provided by University of Florida

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn78000090/1944-04-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for Page Four

Page Four
Report From A Southern Campos
£7 ARTHUR JL
7v- a tnr-ui 17 eia X :2ft SUfti F-nirdamnn if Eift
~'zv i j g<i—' x 25»im TSmiiin®. Eula if elk |2*ni{ mAmft3:
X tie :*rr&L Tralftgft miias:: if Eiday jx Eift fiXs if =3 ?*k
3<ft *:**! T-a XT' •VIE 2 fftftd=X X /femXEC-AXilfL VJEI Exeat. I-
Jf xs sexm-uirnir reir.rr fir tuK win fatr t2ac tna
pasnoin xaa
Tie Satme
SC7
jejr> fHa«“KE. X lift-t. rs3T!*slia
t iiev rjXft if simerm. Ti* xr*
xnr. tie fis:--rvi_THvrE|- xftrrer-xxnn
3«r "ift * Mt-woexC' rtr.&r-
Cd. TB* xmx I ttiit* Ear
~»l-» -Tg:T BIT IRiiUiUbCl
7 -.02 7 r»n?:* stusesc a
enef 2 jermesaiaa sen: ei tift
ftarrrrtrg jy "lift JLTXTJ IT 1%7 IT
t y.JinsffiAr if Eirr-ten ir K"ft=-
Vjk vrn a issnx. f *»■ 0:11x7 Eie
mnrra aft ti 21 iftf.ir» ift nnsc
r*sftTE sir Tift fcmterE
fjstia tift inn unary, if line in 11a
istjc xxc a 1=07*11? mused? a*
t■» snides unm —
h lift •'oul iftsau-jta ’ Eift E”i
iflmnriA. fts-i" iifirma- ttanissims.
•Sam a -Sarama-iia 1 rr.m «rnna
Eire.
Tift*» am manxfts vehei ia T ft
iff-nM Piuien: ift 1: "a
iemiiAX* .a as vx: Elam t&a
lima 2 imf. 1: '-'.a iiiteiicic 2.1*1
acir.ra if .=.2.: 7 .'e*vjE ciaiarra
h tut nias-ta 5.m 1=1"
2: a 2 anft rmn ia= i-icift i
ir*.-. it h? la-r.r-a xxix -
•m iaain'ia« Eu-niXir-'i: ria ia-
EHJI.
'rift If tift Ha.i=f.«ca=xra «
ftr-t mis: iaj leer Ei& x-e:aii:a:hs
ac miaiinia ler —r.fts. 7: '->i= ’a=-
jiia "v* ir.ut * t'V" ay iftmuiaa ■:
Fnsaj :ia=r. nut Sianxay =nri
aug Tift Sirnsa- nr.r-.yia «thc«
im fir ~ ~ft >.rt? —mniftii v :* ’
*d«i<i i_: ir. i r -iftr xaift. Tift st.-
ttrj nay: lam iisa in fir ::ft
i-t iiii «i a.-ii t :.i—.mn :n
-- -raft iftmaits. U
art 1a" 7 1 ' -1 jCi.:7 v :*■ m ft
tear i_inftii_-a.ir.ft ii '-i*t s»imia7
► *>%V7? 2A
j :
i E> mct3 < , j iU v. »
p ... ►
C. S. DIBS
Waxcksakcr Je^****
«I i£?AH i L’*Tl-X1
of a>"y trvr»
TJ4 * AJaanm it. P*»- W'M
r
For
GOVERNOR
Elect
MILLARD
CALDWELL
• 1»T«f • T«MiO OtatiMM
Florid* Com Be CoctfrfMt
with CoMwcH
MUeat od* Fm* m w M
MUM
E ncriai? Msrrcua.
v
!V» Tut T» Ejttw ‘.mm
TiMnaairMW
Tift i-?vaii Biuaei: vara :i
cii!.rv via: n-nufir jc. 'X xa aif-
if 113 IftT.nift X ZIITTCft.
. S* vv.:! :i tiiiHV via: lan ift
, ama ii zt-jzs tiaaft T'r.ruaa :i m
*r<T cin: via: la -an ax ei lain.
11 faidEiin. :ie ftiiEiria- imaffim
vniia iaa iaft= imxn n laair
17 ~ift uancftfi smnna vnma tm
iftfimii ya na=7 naxita
if f,T?~;-Vmr.!im n >_nexa. xaa
imixir na=7 r-?vaii fCKiama =-
ei .mxißßi .‘ftViHi if ft. Tua a
ninamn: fnm Eia ii»i: Eia: *fi
na-17 if Eia SEulSKrna aaciaa Eia
uiej if vim Eift7 laift nail
Tift fCHlftr.ra vn: ei ow '-ift
nr.E-fta if lift iftrinia iftnmil Eittaa
iiiEi us via: Eift7 Eia Piulanra
SIfHIUS 111 i-HHX XftHl tnl Eia-I
vi." ei m B«r.ftEii=X. Tift"
Hftn ei ift jaftiiinx fiftiaEi ei
iiiE mil tift nming fir EII2
ft-tim ei Eiax 7ft*v.'Si m
tiE/in.
Tift txtnna_iiift t. 1 v»aa:7
naas in 7"van imniftrris n Eift
: - ,-rvf v.m snia lift laaati
-- us Eia *"-<:m n vi'i a
ifttii Tift ihrtrr if innka :ar
i:r;-!i? ei 7-ftvaii imiiftrna na-
Eim tin iise. «i laa iasn iai
:ia i niT tr tin anrtr mi'ia-
Ei:n x Eia ia_n -fta_* Tia iz-
Eftfina-nift 11 1 *ftrjtnti7 uitriftn
ir.nraa 11 Tr.nairi laa laan 2m.lv
-12 17 .aais tin inxiia Tiftsa
ns iia: tr.m.ft X Xft ntiXtara-
Eiina < Eia: tasim ei iiiihv tin
tiiieriEtin :ift nar-t ir.cnsu
r_e v t it it ti r-t^vs.
"nitaajiiii f rumm*-*
Tiam f t ii:E-ift lax .H..1X1 El
ia 7 if i 7-f v.m yimaiiimirT if ft
in tit _t.n: 11a Tiam a fanauic
ix tm nx Eia Tftnvac. fCinanE* if
nffftrft-i: lamcrrumna. 1 last-ft ei
la lam if Eia 2m.11: —ei lainnx
ina :tf Xft mtirna fir xia. :•
i. it-ft: fticariE laa laan Eia
irftt.ftii'.’vi if irtE-smij if-t a:
iiftftEiiaa X .nr ~7a: FinndaxiiE.
v - jaa in.iian 'a v:i • ian» Jirrx
ift-tr. m Eia iam:na m: nti
ittnEtEftii 2 iciarnLi ar.ianjin.
Tiftsa lEnian 'a laumxftn ei fitl
ftm.iEftS vmx sec ic masxncailj
ir unnEftT-EjicEtly *.amen ift-
TVfttn Eiax Ham .lam tin Eia id
tr FEi/ian'a tin jehfar.: n::x:«.
«Ta Eia vs irixi: :• ma
iam:na arr- rjcaea X ssa-iie
aan frt'-tm.'.j mnafta. im.'in<i
vniin niisr. X fit: -ft ustca’ed.
vftrft Etcftri mar 17 Eia stmEiita
fir *xa ir.natix if Eiar man.
~Ei '-ift X Xftaa innaea. fit
jimfr ift '.rxititi i*« xi
frtEftmm vtla ei taan Eiam 1-
vij Eiasa :m iait :iman V.
da airtr innun-imij fir d-
EftTftSEf tin franiia. I a: : fail
m: fftai. da: day laa* fimn
rxi E: er-iii: Eiam-taiifta tin I
tiiitv da: dan irftsar.iift iu -tn-
I ia~ft ifttfttEailj nar.mnan da
■ C'.C ir da • a.r— ’ till
_* -1 r-7 :c da iam:»ia a: hit
Sdict d_a 1-- —r;::ET if a it*
laatiical v - lift
X da B’nt B’rrd. HLZai Finxna-
Eiir. *a* *r.cia jaara 2xl iy
da B'nt Brd :• Etui Ei da ift
irziica 2in zaana X f t-v -
xc jEniecEi d. da iniiaxfta. 7:-
12.7 v.d Eia .isvx X 7ft-»‘AC
fftatxx tin dftrtat tnccx da
fCidec'A. tia rt'iai FcnciiaEnc
iaj :r.T.»I da f cm. v.dd
iftir.c
Tea a t" ictdciAEii racccE tin
I fftai da: dam a rind lanaa far
-ri TT-. f r da r-rTTAC fE-ilftli:
V.day a anctd? ij_sar ei ±a fs£-
Lr.sr ia-sA. d da srai nncditj
tint: i::. tui dmnixi. .: n.» 2ia
paccia
THE SjCTEEE>' v"gyiSH MONTHLY
♦ Mnwngg ♦
ai uiminn «> 3e »c«i if yes.it
mr ira’» us ivtts fcmrial
nss nm na u* jnftfia*-
a*' pr ii-ws . _ - Tim -Siam *aa
ae '2aiiiicin> i»s*v hc vs tia
a* viii no naaufti Vi da
mar 17 'tammy Xu ia iw*-
stir «r»i :■» iHtii’ft ecu ia -Sa
il 1 w -am-ftlrs -aaitiiut>. via *n7-
mres 17 Jaws -- fc laaman mas
ftirir via i vrrii«a UX 5*
*ama»i umm
s * »
d —n -» Etnpa-x: vnam-d d.is:
X Eia iiadHma staci ei :a 2-
ctcA: Eia rroftmnacE tin mis:
X Eia F’nr-iia imaa jaacu d :a
‘txrtcar.’ 2_a: : a iftfiftscix d
iftC32~ft da iriamc iCimdX sac-
Ecai tin iftrti Kxiec Aiiiamcc ‘
rftimrrn Si da ?ft*:C*ft >£.2J
v r,-rg-- It eia Fiicnsa-ny m
tTEiinam tin imiAamtE'' * x'-’-d-
A_m 3C* A-iiiemr.rr 3 diaa'i 2 rev
ftiadiic
* * *
Fi: Snaaai Vila is if da vary
nmmaciur amm aa ms-a-dad
Tm maiutiii ‘laoc i ftfi C-o-k
--ftwm vin vrira cndT if iaa
taarr vmaa ift x da
nusms s**a» viam la a
:naatt Fftin leila if da di
nanaa faaac vni-a via tdatiiian
17 i.HW larr-ra nac tail v taaiL
i»ui iotr viii-a xmt rtin»a if
fi-utvfti—ina t: ftidar -mil if iaa
t'MC rydnaaiani viam da tartar
via laul till ma x da -fta"ftr - .
* * *
-lartcdX X ;ur r.arr d jamiiift
.•■utircirrie j .>vx 7CCEI Idft
fti'-in-*- c ftnftm ia.d_e irx:
X da m jCi.le ?-:gacEtt
Tncmic 1 macaiiE lx 7 r Ad
xricr. Eict£ :t: c da mt&x
X da V t-va 'sa -ns Mx;»:r
BLaccam. a in*v iftftdx tiEnc ic
da Aidn Bat’d art 1 5xE 7-l
~d PmcEir Kin X da 7 ?m«i-
Eim. a 2 -av -ft -—ft- simdx
v—it da ft.xid lit id fins d
Bcxtai n lx 7 2 lit
SiufsE-iic tt* iiac _.ftzr. e: *a-ft t:-
Eiin d da Buie Btdfiii Tia
-. -ft- X het I*l ~s jarndx d
IE2-7 till ff-ICd Afdilri as: Jinx
da.: vs Eti ir.r ec -dam
tin eea a ina if iciar riftaia X
tiEiin 3*i: v-am-j-» :i_r in d
t"ft vs -ciiiv- eia: »ft m ix: tsa:
da ltd v.ei dam tin ic :m
it: ic da iiima fmc: a:
da mimari: aitdx ic iam. cariix
21 dx ei Era :*:la ic 3t»j 1 ti-i
■.ax: mr ia_ii: T-r-x a d.a
fmcifamiic if iamncrtiy *-.r
Eli: a via: ic 1*173 2m f-xdxix
fir
* * *
DM j w lat* da ma liair: da
*>maa iciitioar int-vra: sima
i*A»-ft a da vii> v«i e
3a iia riart tut strL *T»iL I
ttf itratiy iaa* iam k: suiada
—X w v*»* -aa I dAft ic ay nf:-
nanaad} T . . .
1: a ict rsenr-fati vea: da
MTITLZ |
LUMBER CO^
iftlfb®
' BHPIk
~2?r^~
wieaas mok mnar
ftacmr ta Sjrfct*
. , Fir nsEwu-a:
—U» 1017 !*’>
a it vi -sea s*S
tii.ii* raxAS-.r
Fuoar m da rw-
RE-ELECT
Support ill I
Appreciated ' M
• Pail by Frier.ds> : J^ g 77,'7?:>%. : r
FLORIDA’S MAN
' OF THE HOUR
He Has the “Know-How”
to Get More for Florida
1- WIN THE WAR
' ’a-v:-*- Pr-per's record speaks* for itself. He saw the folly
i f c_ He had the courage to warn the nation to awaken
frici rr* ;aa.:time lethargy. He has loyafly and effectively
by de Commander-in-chief in war program. This
■* rjn * t' sr a united front to support the all-out effort to
win da w.
2. WIN THE PEACE
Pepper has shown foresight and courage during
da a.-: eight years of international crisis. His policies, un
>c«iar « times, have been vindicated by events. He is now
r miar-n by experience and seniority, as well as individual
•baity and determination to help us he certain that our child
r?a wi2 Mt inherit a World War HI.
2. PROSPEROUS FLORIDA
Florida’s stake in this Senate race is great. Senator
a; >Mntn>ent as Chairman of a Special Committee on
P.« War Planning, as Chairman of the joint Senate and House
vB Fitrus. his membership on other committees ini*
r: * a ‘ 1 of Florida, are evidences of his outstand
ing to accomplish the m<»t for Florida.
AH evidence points to the fact that the welfare, livelihood
i*. security of every man. woman and child in Florida during
—*» sex: six years will be better served by Claude Pepper than
12 inexperienced man. Shall we be misled by smoke
sennas or shall we insist that candidates in this important
** to the real issues?
RE-ELECT
CLAUDE PEPPER
u. S. SENATOR
5 iivi »tisenient written and paid for by Duval County
friends, of Claude Pepper.)
Friday, April 28, 1944

xml | txt