OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, July 01, 1902, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1902-07-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

. ROK I. CHICAGO,
POLE K
Związku Polek w Ameryce.
ILL., LIPIEC 1902 ROKU. No. 1.
Trzeci Sejm Związku Polek
w Ameryce.
Delegatki Sejmu III-go Związku Polek,
odbytcso w hali świętej Trójcy, w dniach 17ro, ISso i 19so Czerwca* 1902 roku.

xml | txt