OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, March 27, 1913, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1913-03-27/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

dzinę, gdzie spędziła pał godziny, dając wykłady
dawane przez Dr. Fitzpatrick na polskie, dziewczę
tom polskim.
Tj. Ostatnia praca, czyszczenie ogródków, u
trzymanie czystości w podwórzach. W tym celu
połączyłyśmy się z klubami amerykańskimi. Odwie
dziełyśmy wszystkie parafie polskie, rozdałyśmy
18.000 guziczków z napisem "Milwaukee Sanitary
Girard", wszystkim dzieciom,, które podpisały kart
ki i zobowiązały się do utrzymania czystości. Nasio
na na warzywa i kwiaty do rozdania dzieciom do
starczył nam kongresman ('ary.
Lekcye kroju i szycia: Co Wtorki od godziny
8:30 do *10:30 wieczorem. Nauczycielkami były:
Matylda Kysztykan, Wanda Rogaczewska, Pelagia
Blaszczyńska, członkinie Zw. Polek. Uczennic ko
rzystających z lekcyi przez cały czas było 672.
Lekcye robótek: W sam wieczór o tym sa
mym czasie.
Roboty szydełkowe, haftowane itd... Nauczy
cielkami były: p. Marta Wentlant, p. Rozalia De
jewska i p. Fen ni g.
Gimnastyka: Zostawiono swobodę co do dnia
i czasu. Nauczycielkami l>yhŁ: p. S. Keeua i p. M.
Klafta.
• Majątek Wydziału wynosi:
2 Maszyny do szycia; 1 krzesło trzcinowe; 2
stoły; 1 szuflada do rzeczy; 1 biurko; 2 lampy ga
zowe do szycia ; 1 obraz Konopnickiej i inne obra
zy, ogłaszające Wydział.
Z podróżującej prelegentki korzystały: — Gr.
59, Tow. Korony Polskiej ; Gr. 103, To w. Wzajem
nej Pomocy i Gr. 104, Gwiazda Północy.
Tak się przedstawia nasza praca w Wydziale
Oświaty w Milwaukee. Zamknęłyśmy szkolę na
czas wakacyi 25-go Czerwca 1912.
Z szacunkiem
Gr. 59 — Prakseda Sawista, wice-prez.
Gr. 10:? — Marya Olszewska Krysjak, sek.
Gr. 59 —Marta Wentlant, sekr. fin.
Gr! 117 — Marta Ctaryjak, kasyerka.
Gr. U7 — Pelagia Malczewska,
Gr. 72 — Józefa Fons, dyr.
Gr. 115 — Rozalia Dejewska,
Gr. 117 — Aniela Komorowska,
Gr. 104 — Jadwiga Pozorska-.
DO SZANOWNYCH SIÓSTR ZWIĄZKU POLEK!
Stosując sio tlo życzeń większości -członkiń Zw. Polek i w myśl omawianej już na lamach ''.Głosu
Polek" reformy, Wydział Oświaty w porozumieniu ze Zarządem Głównym,"^powziął szereg ucli\\'al, któ
re Szanownemu Ogółowi przedstawia:
1) Aby w dzielnicach, w których się odbywają ręczne robóUti, zaprowadzić równocześnie lekcyo
języka polskiego i historyi polskiej systematycznie prowadzonej, przeznaczając jedną godzinę na wy
kład, a drugą na ręczne robótki.
Nauczycielkom, które się zastosują do powyższej uchwały, Wydział Oświaty ustanowił wyna
^ grodzenie $1.50 przy odpowiedniej liczbie uczących się.
2) Te dzielnice, w których się odbywają, ręczne robótki 1 u 1» lekeye kroju i szycia, a które nie
mogą na razie wprowadzić lekcyi języka polskiego, uprasza się <> urządzenie kilku odczytów treści na
ukowej lub społecznej, albo wieczornic z referatem, opracowanym przez jedną z członkiń.
Zaplata za ręczno robótki ma hyc $1.00 sa lckcyę. Kurs kroju i szycia powinien obejmować lek
cyi 12, a wynagrodzenie ma być stosownie do umowy i cen dotąd praktykowanych.
3) Lekeye Analfabetów w domu Zw. Polek jako głównej siedzibie, będą się odbywały -raz
w tygodniu, pomiędzy 7-mą a Otą godziną wieczorem, za wynagrodzeniem $1.50 za lekcyę.
4) Wykłady wyższej polskiej kultury, obejmujące histOryę i literaturę, oraz sprawy politycz
ne, związane z bytem naszym narodowym, mają się odbywać raz w tygodniu wieczorem, w domu Zw.
Polek, dla młodzieży obojga płci i wogóle dla publiczności pragnącej szerszej wiedzy. IFonoraryum za
te odczyty ustanawia Wydział Oświaty Główny.
Komitet odczytowy obowiązany jest zapraszać Prelegentki lub Prelegentów; w razie jakiej
przeszkody ze strony Prelegentów w wygłoszeniu zapowiedzianego Odczytu K.omitet powinien wysta
rać się o zastępstwo.
Poleca się też popieranie kobiet, o ile możliwem w każdej gałęzi wiedzy, gdyż tylko w ten spo
sób sprawa kobieca może iść naprzód.
5) Tym dzielnicom, w których dotąd nie odbywa się żadna praca oświatowa, Wydział Oświaty
polcca organizowanie Szkółek Sobotnich, poświęconych wyłącznie nauce języka polskiego i historyi

xml | txt