OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, May 08, 1913, Image 12

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1913-05-08/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

Bezpłatne lekcye języka pol
skiego dla osób dorosłych nie u
miejąeych czytać i pisać po polsku
odbywają się stale w każdy pią
tek od 7 — 9 wieczorem w sali
Związku Polek, 1309 N. Ashland
ave. Zapisywać się można każde
go dnia rano w biurze Redaktor
Lekcye kroju i szycia na Woj
ciechowie odbywają się w każdą
sobotę od 2 — 4 po południu, w
sa/łi Pułaskiego na Ashland avc.
GODZINY URZĘDOWE URZĘ
DNICZEK ZW. POLEK.
Prezeska p. Neumann w ponie
działki i czwartki od godziny 9-ej
rano do 1-ej po południu.
We wszystkie inne dnie tygod
nia od 2— 4 po południu.
Kasyerka p. L. Kadow w ponie
działki i czwartki od godz. 9-ej
rano do 1-ej po poł.
Z DZIELNICY WOJCIECHOWO.
Lekcye kroju i szycia dła star
szych panienek i mężatek odbywa
ją się co sobotę od godziny 2-ej
do 4-tej po południu, w sali Puła
skiego, 1715—17 S. Ashland ave.
Komitet Wydziału Oświaty zawia
damia wszystkie siostry należące
do Zw. Polek w Am., że mogą u
częszczac na lekcye szycia, a za
razem przysyłać dzieci na lekcye
robótek dla dzieci co sobotę od go
dziny 2—4 po południu, w sali Pu
łaskiego, 1715—17 S. Ashland ave.
Uwaga: Można się zgłaszać pod
czas lekcyi.
Z szacunkiem
Kaz. Zalewska, seler.,..
1732 W. 1S. Place.
X.
KALENDARZYK POSIEDZEŃ GRUP
ZWIĄZKU POLEK.
W tygodniu ll-gim miesiąca.
Gr. 3. "Tow. Król. Wandy," posie
dzenie w każdę, 2 niedzielę mles. o g.
2 w hali Pułaskiego. — Sekr. H. Ur
bańska, 1747 W. 17th st.
Gr. 5. Tow. M. B. Król. K. P., posie
dzenia w każdą. 2 niedz. mies. w hali
św. Kazimierza, o g. 2 po poł. —Sekr.
J. Gorish, 2306 S. Albany ave.
Gr. 8. "Tow. Polki na Obcz." posie
dzenia w każdą. 2 niedzielę mies. —
Sekr. W. Rumińska, 17 Miller ave.,
Rankin, Pa.
Qr. 9. Hartford, Conn. "Tow. św. Ja
dwigi," w każdą. 2 niedzielę mies., o 2
po poł. w sali Sokołów, pod nr. 23^
Wells st. — Zofia Kardyś, sekr., 51
Charter Oak Ave., Harttord, Cinn.
Gr. 10. "Polki na obczyźnie," posie
dzenia w każdą. 2 niedzielę miesiąca.
Gr. 13. Tow. Patryotycznych Polek
3 Maj. Posiedzenia w każdy 2 ponie
działek miesiąca, w hali ob. Tomasika,
na rogu Webster i Robey ul., o godz.
7ej wiecz. — R. Petlak, sekr., 1340 W.
North ave.
Gr. 15. "Tow. Głos Polek," posiedź,
w każdą 2 niedz. mieś. o g. 2 po pol.,
w hali Słowackiego. — Sekr. M. Pa
cer, 5218 Honore st.
Gr. 19, Tow. "Gwiazda na Wscho
dzie" ma posiedzenia w każdą 2 nie
dzielę mies. — Malowa, sekr., 22—155
place, W. Hammond, Ind.
Gr. 24. Tow. M. Konopnickiej, posie
dzaaia w każdy 2 poniedz. miesiąca.
Gr. 30. Tow. św. Anny ma posiedze
nia swe w każdy drugi wtorek miesią
ca o godzinie %8 wieczorem w hali
Pułaskiego na So. Ashland ave. — P.
Kałużna, sekr. prot., 1847 W. 20th st.
Gr. 31. Hammond, 111. "Jedność 1
Zgoda pod op. św. Elżbiety/' w każdą
2 niedz. mies. w sali ob. Woszczyńskl©
go, 319 State Linę. — Sekr. A. Choj
nacka, 43 — 155th st.
Gr. 34 Tow. "św. Teresy", posiedź,
w każdy 2 pon'-3dz. mies. w hali Zw.
Pol. — Sekr. W. Szypura, IGI 1 N. Ash
land ave.
Gr. 40. "Tow. Pal. Zwyc." posiedze
nie w każdy drugi wtorek mies. o g.
8 wiecz. w Domu Z w. Pol. — K. Ble
źnicka, sekr. prot., 3715 Diversey av.
Gr. 41. "Tow. Jutrzenka," posiedź,
w każdą 2 środę mies. w hall Zw. Po
lek. — Sekr. Skrzydlewska, 3000 N.
Avers ave.
Gr. 42. "Tow. Biała Róża," posie
dzenia odtąd w lcażdą 2 niedzielę mie
siąca o godz. 2 po pol. w Domu Zw,
Pol. — Sekr. T. Karge.
Gr. 50. "Echo Polek," posiedzenia w
każdy 2 czwartek miesiąca w hall
Związku Polek na N. Ashland ave.—
Sekr. prot. Z. Jakubowska, 1087 N.
Marshfield ave.
Gr. 53. Tow. św. Barbary, posiedź,
w każdą 2 niedz. mies. o g. 2 po pol. w
sali narodowej pod nr. 3132 Auburn
ave. — Julia Bauer, sekr. 2945 Tliroop
st.
Gr. 57. Tow. św. Anny, posiedzenia
w każdy 2 piątek mies. w hali św.
Trójcy. — Sekr. Agnieszka Slomińska,
2938 Edgewood ave.
Gr. 68. "Tow. św. Salomei" — po
siedzenia w każdą 2 środę mies. —
Sekr. Sikorska, 3133 N. Lawndale ave.
Gr. 73. Tow. "Św. Anny" ma posie
dzenia w każdą 2 niedzielę mies. o g.
1:30 w sali parar. św. Jana Bożego.
J. Andrzejewska — sekr. fin., 4S3G S.
Ada st.
Gr. 77. "Tow. Gwiazd. Wol." posie
dzenia w każdą 2 niedzielę mies. w
d. ob. J. Wojcińskiego. — Sekr. P.
Pers, 145 Homan ave.
Gr. 79. To w. Wolność Polski. Posie
dzenia ma w każdy 2gi wtorek miesią
ca w sali parafialnej Wszystkich Świę
tych, na Lubeck ul., o godz. 7% wiecz.
— R. Petlak. sekr., 13-40 W. North av.
Gr. 80 "Palma Zwycięstwa," posie
dzenia w każdy 2-gi wtorek miesiąca
o godz. 7:30 wieczorem w hali Zw.
Pol. — Katarzyna Bleżnicka, sekr.
prot., 3715 W. Divesrey ave.
Gr. 84. Chicago. "Sw. Weroniki," w
każdą 2 niedz. mles. o 2 po poł. w
szkole "Dobrego Pasterza." — Sekr.
W. Jacek, 2746 So. 43rd st.
Gr. 88. Tow. "Zgoda", posiedzenia w
każdy 2 czwartek o godz. 8ej wiecz., w
hali Białego Orla, przy Hoffamn ul.,
Cleveland, O.
Gr. 92. Tow. Lilja Mat. Boa. N. Pom.
posiedź, w każdy 2 piątek mles. o g.
7.30 wiecz. w sali św. Jacka. — Sekr.
Helena Ratkowska.
Gr. 94. Chicago. "Matki Bos. Boi./*
w każdy 2 wtorek mles. o g. 7.30 wie
czorem, hala Pułaskiego, So. Ashland
ave. — Sekr. M. Górska, 1626 So. Jef
ferson st.
Gr. 95. Chicago. Tow. Polek św. Fran
ciszki. Posiedzenie w każdy 2 ponie
działek mies. w hali parafialnej o go
dzinie 7:30 wieczorem. — Sekr. Sala
mowicz, 2333 S. Whipple st.
Gr. 96. "Córy Wolności," posledi.
w każdy 2 wtorek mies. o g. 8 wlec*.

xml | txt