OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, May 08, 1913, Image 16

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1913-05-08/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for 16

Zawroty Głowy
sa jednym z objawów choroby
nerek. Jeżeli w głowie ci się
kręci, jesteś blady i masz bóle
w krzyżu, zacznij braii
Severy Lekarstwo
na Nerki i Wątrobę
(Severa's Kidney and Liver Remedy)
Również polecane na wodną
puchliznę, żółtaczkę, kwa
śnośi* żoła.dka, oraz na rozmai
te inne zaburzenia norko we i
moczowe. Cena ~>0c i $1.00.
Wysypki
w obecnej porze roku s;i wła
śnie najpospolitsze. Wynikaja
one z zanieczyszczenia i ze zu
bożenia krwi. Oczyść swoja
krew za pomocy lekarstwa
zwanego
Severy Czyści
ciel Krwi
(Severa's Blood Purificr),
słynnego, jako Lekarat wo wio
senne. Polecane na wrzodzian
ki, pryszcze, krosty i ropienie
mające swoja przyczynę w
nieczystości krwi. Cena $1.00
Zatwardzenie
Jeżeli masz zatwardzenie,
alłio jeśli dolega ci niestraw
ność i dyspepsya—bierz
Severy
Balsam życia
(Severa's Balsam of Life)
regularnie przez jakiś czas.
,lest t<> środek poprawiająco
wzmacniająey, odbudowy w acz
całego organizmu.
Cena 7.") centów.
U aptekarzy. Nalegaj by ci dawano Severy. Nie bierz innych. Jeśli
i-.l : -L- 2 -i- J - -j- ' i - i • *
Hui
Stefania Chmielińska
Pracownia polska i Sprzedaż
Wykonuje Chorągwie Kościelna
Sztandary Narodowe i Amerykań
skie, Odznaki, Szarfy.
Dhi chorążych i ni:irsz;»łków utrzymuje
Berła i wszelkie przyrządy i pieezgcie dla
towarzystw.
M.-i na składzie ubrania doteatrów ina
bale maskowe. Utrzymuje świeże i sztu
czne kwiaty nu weselu i pogrzeby. Zaj
muje sij.* dekorowaniem 11:i 1, etc.
Tbl. Oanal 3 717 1621 W. 18 TA Ul
OW>0<M>00<>00<H>OOOOOOOOOOOOOCM>00000<MKI<H>00
T15 L . LAWNOALk 2618 O
ANTONI PROMIŃSKI
CIESM I KONTUAKTOK
BUDOWLANY
2638 W. 20ta ULICA CHICAGO ILL.
00000000 CH>0000000000CHK)&0O0O00000000000O
^C«8»0e08CeC»OOCM>O<H>OOOCHCH>Ce0RXH>CM>OOO
lv. rNI niini>ai:uui/i O
J. Jarzembowski, 1232 Noble Ulica
Polski Pogrzebowy i Italsamator
Poleca Szanownej Po
bliczności Polskiej
awoje usługi
Powozy dostarczam
na wszelkie okazye
Tel.Monroe 1049
LEOKADYA BRADEL
CZŁOK1NI ZWIĄZKU POLEK
Poleca S/.an. Siotrorn
Swą pracownię Chorągwi, Sztandarów, Regalii, Oznak, itd.
MA TAKŻE NA SKŁADZIE WZOKY NARĘCZNE ROUÓTKI.
1718 West 47-ma ulica CHICAGO. Tel. Yards 5688
TILIFON IRVING PARK 407
OAJIMY OILICZSNI*
IPAUIj grosse
rykonywa roboty plumhhirskie, or:i7. zakłnrl;i rury do
ogrzewania. Podejmuje sig napriiwck
S8BO MlLWAUKIBAVfi. Pjii* 8QS2 N, I3oiOou*
_ ^ ~ ^ JiJt£ _;

xml | txt