OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, May 22, 1913, Image 16

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1913-05-22/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for 16

Zawroty Głowy
są jednym z objawów choroby
nerek. Jeżeli w głowie ci sit;
kręci, jesteś blady i masz bóle
w krzyżu, zacznij brać
Severy Lekarstwo
na Nerki i Wątrobę
(Severi's Kidney and Liver Remedy)
Również polecano na wodną
puch liznę, żółtaczkę, kwa
śtiośi* żołądka, oraz na rozmai
te inne zaburzenia nerkowe i
moczowe. Cena 50c i $1.00.
Wysypki
w obecnej porze roku aa wła
śnie najpospolitsze. Wynikają
one z zanieczyszczenia i ze zu
bożenia krwi. Oczyść swoja
krew za pomocą lekarstwa
zwanego
Severy Czyści
ciel Krwi
(Severa's Blood Purifier),
słynnemu, jako Lekarstwo wio
senne. Polecane na wrzodzian
ki, pryszcze, krosty i ropienie
mająco swoją przyczynę w
nieczystości krwi. Cena $1.00
Zatwardzenie
Jeżeli masz zatwardzenia,
albo jeśli dolega ci niestraw
ność i dyapepsya—bierz
Severy
Balsam życia
(Severa's Balsam of Life)
regularnie przez jakiś czas.
Jest to środek poprawiająco
wzinac u i 11 j j^ry, od 1 >udo wy w acz
całego organizmu.
Cena 75 centów.
1 I
j U aptekarzy. Nalegaj by ci dawano Severy. Nie bierz innych. Jeśli
| twój aptekarz nie może ich dostarczyć, obstaluj wprost od nas.
Stefania Chmielińska
Pracownia polska i Sprzeda/.
Wykonuje Chorągwie Kościelna
Sztandary Narodowe i Amerykań
skie, Odznaki, Szarfy.
Dla chorążych i marszałków utrzymuje
B»'rłu i wszelkie przyrządy i pieczęcie dla
towarzystw.
Ma na składzie ubrania doteatrów ina
bale maskowe. Utrzymuje świeże i sztu
czne kwiaty ua weselu i pogrzeby. Zaj
muje się dekorowaniem hal, etc.
Tal. 0*N*k 37t7 1621 W. 18ta Ul
O«^>tfWH>OOO<KH>OOCH}OOOOOOOO0OOOO^
m O
TEI., LAWNOALl 2618 0
ANTONI PROMIŃSKI
C IEŚLA I KONTl.tAK.TOK
BUDOWLANY
2938 W. 20t» ULICA CHICAGO ILL.
OOO0OCM>Oi>OOOa<H3HC»0OOOO<KWOH>OOaO000OOOOOOOO
OOOO^HOHOH^OOOOO-OOOOOOOOOOOOOOODOOOflHCKOOOOOO
2 W .1. PIOHIK, N. DROPIEWSKI
PIOSIK i DROPIEWSKI
2953 MilwauKee Ave,, Chicago.
8przedii Je po cenach możliwie najtafiszyh Sł.YNNR "ACORN"
PIF.CP. pocz$w»zy od $?5.00 do $5S/a Kotów kg i rui ł;tt\v© spłaty.
N «flr.ftkłid żela/twa i nnrzgdzi b;»rtJ/.o polecamy S/.:m. Publiczno
i ści PolfkieJL >r »r prosimy o poparcie. X
ŁOOOOOOOO OOOOOOOOCOOOOOOO:OOOOOOOOCHO0O0CHOfOO
J. Jarzembowski, 1232 Noble Ulica
1'olski Pogrzebowy i Kulsaniator
Poleca Szanownej Po
bliczności Polskiej
awoje usługi
Powozy dostarciam
na wszelkie okazy*
Tel. Monroe 1049
LEOKADYA BRADEL
CZŁOKINI ZWIĄZKU POLEK
Poleca Szan. Siotrom
Swą pracownię Chorągwi, Sztandarów, Regalii, Oznak, itd.
_ MA TAKŻE NA SKŁADZIE WZORY NA ROCZNE ROISÓTKI.
1718 West 47-ma ulica CHICAGO. Tcl. Yards 5688
f TiLBFON mvlNG PARK 497 DAJBMY OBLICZBNIA W
J PAUL G ROSSĘ J
Wykonywa roboty plumbiarskie, oraz zakłada rury do ^
Ł ogrzewania. Podejmuje sij; na prawe k M
0 meao Milwaukee Ave. fiu« 2052 n, bsoiOourt ś

xml | txt