OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, July 03, 1913, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1913-07-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

f
vj
•Si#
|ZGODA
'".'.iii. ■
■4*
^ - "ł
ii
''.'/.
JeSJSML 0&«Ł
JtatMil
Organ Związku Polek w Ameryce.
Hasłem Kobiety w Związku Polek—
czyn.
Rok IV.
a"; ".'.'::"ikv x
v '"leuinj::
\r
CHICAGO, ILL., Ciwartek, 3go Lipca (Juty 3rd) 1913.
No 27
111 ==ai=S 1C =11 "1l>——=1f==1f== H H CS! |3
Jeszcze o skautingu wśród dziewcząt.
l^l i u—isi . ■ u ir— ir= ii ir== in »= ii
Już w poprzednim artykule wykazano, że
społeczeństwo polskie, nie mogąc oprzeć się
na istniejącym typie szkół, a prócz tego bę
dąc pozbawionem szkoły narodowej we wła
ściwem znaczeniu tego słowa, a dażac rów
O 7 4» 4>
nocześnie do zrealizowania swycli ostatecz
«/
11 vcli celów, musi objąć swa troska odrodzę
«/ 7 U C C c
nie całego nowego pokolenia, zarówno mę
skiego, jak i żeńskiego. Mając prawo do
wychowywania swych dzieci w sposób przez
siebie. uznany za odpowiedni, zwróciło się
społeczeństwo nasze do systemu skautingu,
gdy chodzi o chłopców; nadzieję, jak dotąd,
w wielkim stopniu się spełniają; obecnie
czas już zająć się równie wychowaniem
dziewcząt polskich, a rozważenie celów i
metod i poczynione dotąd próby wykazują,
że skauting wśród dziewcząt w podstawach
swvch nie może być czemś rożnem od skau
•' •/ #
tingu wśród chłopców, różniąc się w szcze
gółach praktycznego stosowania i w pew
nym stopniu i w zakresie prac.
Ogólnie skreślonym celem skautingu
jest wychować pełnego człowieka, uzdolnio
nego do zmagania się z trudnościami w ży
ciii, pełna kobietę i pełnego mężczyznę, ze
wszystkiemi właściwościami, które odpo
wiadają każdej płci zosobna; wychować
mężczyznę i kobietę nie jako typy, lecz jako
indywidualności; wychować przez rozbu
dzenie i rozwój tych cech, które tylko danej
jednostce są właściwe i stanowią jej bogac
two szczególne; wychować indywidualnie,
ale zarazem i w surowej karności społecz
nej; dla każdej jednostki znaleźć właściwą
metodę, a raczej każdemu pomódz przez
stworzenie warunków do wydobycia zeń
właściwe] mu metody.
Do tego celu prowadzi znakomity sy
stem; łączą się w nim najrozmaitsze pier
wiastki; można by powiedzieć, że budowa
no go, wydobywając z duszy ludzkiej naj
pierwotniejsze, najgłębsze i najprostsze si
ły, zazwyczaj drzemiące w człowieku "cy- '
wilizowanym;" siły, rozstrzygające o war
tości człowieka. Jako system, Skauting
jest jedno"it\; wychów ljąc człowieka, wy
chowuje go całokształtem swych środków.
Jeśli Skauting ma wychowywać kobietę
polską, musi być Skautingem; nie można

xml | txt