OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, December 04, 1913, Image 13

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1913-12-04/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

J. Smoczyńska, S. Kubkowska, M.
Kucka, K. Lemańska, M. Nytz.
K. Serwatkiewicz, J. Gorish, P.
Pieczyńska, R. Ponicka, K. Grze
gorzewska, J. Adamajtis. Pani
Doktórowi Schroder za piękną
grę na fortepianie i kwiaty. Jesz
cze raz staropolskie "Bóg za*
płać' \
/szacunkiem
Elżbieta Tokarska.
OGŁOSZENIE.
Przedroezne posiedzenie Tow.
Palma Zwycięstwa Gr. 80-tej Zw.
Pol. odbędzie się we Wtorek dn.
M-ir<> Grudnia o godz. 7:30 wiecz.
w siili zwykłych posiedzeń.
Wszystkie członkinie mają ł>y«'
obecne na tein posiedzeniu, po
nieważ będzie obierany zarząd na
rok przyszły. Nieobecność podpa
da karze podług konstytucyi.
Z siostrzanem pozdrowieniem
K. Bleźnicka, sekr. prot... .
^719 l)iversey ave.
WAŻNE!
Niniejszcm zawiadamiam Sza
nowne I nit* Tow. (iwiazda Mo
rza <ir. 142 Z. I*. w A., iż podussz
kę ofiarowaną prze wice-prezeskę
j)anią Wlad. Kurmańską wygrał
No. !)S. Posiadacz trjęo uiim«*rii
niech się zułosi juk najprędzej do
jednej z komitetowych pani An
ny Iwańskiej Newton str.,
( liicatro.
MILWAUKEE, WIS.
W niedzielę dnia listopada
odbyła się zabawa taneczna Tow.
(Jwiazdy Północy (trupy 101 /w.
i*, w Ani. w Milwaukee, Wis. Pu
bliczność zebrała się bardzo licz
nie i każdy się zabawił znakomi
cie. Poloneza prowadził Dr. A.
Dorszy ński z panią St. Petrykow
ską. komisarką na stan Wiseon
*»iii. Ninicjszmn Tow. (iwiazd.v
Północy pragnie zarazem podzię
kować Szan. publiczności za t<tk
liczne poarcie.
Z szacunkiem
Komitet.
HAWTHORNE, ILL.
Zawiadamiam Szanowne Sio
stry [ V. Kochanowskiej Gr. 110
Zw. Pol. w Am., iż posiedzenie
przedroczne odbędzie się w ponie
działek dn. 0-go Grudnia r.
w sali Kościuszko, pn. 2M23 So.
49-th ave. Każda członkini jest o
bowiązana stawić się na to posie
dzenie, ponieważ będzie wybór
nowej administ racy i.
B. M. Skłodowska,
sekr. prot.
ZAWIADOMIENIE Z BRIDGE
PORTU.
Tow. Św. Heleny Gr. 2 Zw. Pol.
będzie miało s\\"c przedroczne po
siedenie w niedziele 7 Grudnia o
.i^niz. 2-ej po poi^dniu w bali
zwykłych posiedzeń. Każda Sio
stra winna się stawić na to posie
dzenie. * ponieważ ważne sprawy
są do załatwienia, zarazem odbę
dzie się wybór nowej admini
st racyi na rok przyszły. Zarazem
proszone są te Panie, które będą
przyjmowane do Tow., aby się
stawiły na to posiedzenie.
Z szacunkiem,
M. Perłowska, sekr. prot..
.">()(>! 11utcliinson st.
BACZNOŚĆ!
Z Fiotro-Pawłowa.
lYzedroczne posiedzenie Iow.
św. Jiidwiui, (irnpy UW-inej Z. ł\.
\v A. odbędzie sit1 w niedzielę d.
14-uo i»Tudnńi o liodz. pól do 2 ej
po południu w s;ili zwykłych po
siedzeń. Wszystkie członkinie
nui.ją się sta wir. Nieobecność
podpada karze.
Jadwiga Stasiak, sekr. prot.
ZAWIADOMIENIE Z FRANCI
SZKOWA.
Niniejszym me zawiadamia, że
posiedzenie przedroczne Tow. św.
Bronisławy p. o. św. .Józefa grupy '
107-mej Z w. Pol. w .Am. odbędzie
się d. 21-go grudnia 1013 r., w ha
li zwykłych posiedzeń, o godz. 2-ej
po południu. Na tern posiedzeniu
odbędzie się wybór nowych urzę
dniczek iui rok przyszły. Ważne
sprawy do załatwienia, więc każda •
członkini jest obowiązana być o
becną. W razie nieobecności pod
lega karze przepisanej podług
konst yt ucyi.
Z szacunkiem
Antonina Ostrowska, prez.
Jadwiga J. Ostrowska,
sekr. fin.,
N. Tripp ave.
Chicago, 111.
BAL ROCZNY!
I rządza Tow. ś\v. Jadwigi gru
pa 1*$H-)na /. 1>. w A. w niedzielę
<ini;i 11 stycznia wieczorom w hali
parafialnej Św. Apost. Piotra i Pa
wia. Wszystkich przyjaciół nasze
go Iow. jakotcż wszystkich roda
ków i rodaczki zapraszamy..
BRIDGEPORT, CONN.
Zawiadomienie. O
Tow. św. Agnieszki gr. 87-mą
będzie minio swe roczne posiedze
nie 21 (irudnia r. b. o godz. 3:'ł0
po południu, więc proszę, żeby
wszystkie siostry były obecne, po
nieważ będzie obór nowego zarzą
du a także ważne sprawy do zała
t wienia.
S. Wytwec, sekr. fin.
BACZNOŚĆ!
Komitet Ochotniczy, który w
ma ju br. urządzał bazar na do
chód Funduszu Obrony Narodo
wej, jest jeszcze w posiadaniu zna
cznej ilości przedmiotów warto

xml | txt