OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, December 04, 1913, Image 14

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1913-12-04/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for 14

ściowyeh, miedzy innymi pięknej
poduszki ręcznie malowanej, man
doliny, płaszcza damskiego i in.
Otóż celem zużytkowania tych
przedmiotów na cel, na który by
ły przez ofiarodawców przezna
czone — Komitet Ochotniczy za
wiadamia wszystkich Rodaków i
Rodaczki, że w dniach od 8-go do
14-go grudnia odbędzie się w Do
mu Związku Polek dalszy ciąg u
rządzc»nego w maju br. bazaru,
zaś przedmioty najwięcej warto
ściowe rozlosowane zostana na
* l
zakończenie bazaru tj. w dniu
H-go grudnia. Upraszamy o jak
najdalej idące poparcie.
W imieniu Komitetu
Helena Szymańska, prez.
B. Redwanz, sekr.
BACZNOŚĆ!
Grupa 114 *4Praca i Postęp",
przenosi posiedzenia z Dnia Dzięk
czynienia na trzeci czwartek li
stopada i z dnia Bożego Narodze
nia na 3-ei czwartek grudnia.
KALENDARZYK POSIEDZEŃ GRUP
ZWIĄZKU POLEK.
W tygodniu ll-gim miesiąca.
Gr. 3. "Tow. Król. Wandy," posie
dzenie w każdą 2 niedzielę mies. o g.
2 w liali Pułaskiego. — Sekr. H. Ur
bańska, 1747 W. 17th st.
Gr. 5. Tow. M. B. Król. K. P., posie
dzenia w każdą. 2 niedz. mies. w hall
£w. Kazimierza, o g. 2 po poł. —Sekr.
J Gorish, 230G S. Albany ave.
Gr. 8. "Tow. Polki na Obcz." posie
d/.enia w każdą. 2 niedzielę mies. —
Sekr. W. Rumińska, 17 Miller ave.,
Rankin, Pa.
Gr. 9. Hartford, Conn. "Tow. św. Ja
d.yigi," w każdą 2 niedzielę mies., o 2
po poł. w sali Sokołów, pod nr. 23^4
Wells st. — Zofia Kardyś, sekr., 51
Charter Oak Ave., Hartford, Cinn.
Gr. 10. "Polki na obczyźnie," posie
dzenia w każdą 2 niedzielę miesiąca.
Gr. 13. Tow. Patryotycznych Polek
3 Maj. Posiedzenia w każdy 2 ponie
działek miesiąca, w hali ob. Tomasika,
ux rogu Webster i Robey ul., o godz.
Tej wiecz. — R. Petlak, sekr., 1340 W.
North ave.
Gr. 15. "Tow. Głos Polek," posiedź,
w każdą 2 niedz. mies. o g. 2 po poł.,
w hali Słowackiego. — Sekr. M. Pa
cer, 5218 Honore st.
Gr. 19, Tow. "Gwiazda na Wscho
dzie" ma posiedzenia w każdą 2 nie
dzielę mies. — Malowa, sekr., 22—155
place, W. Hammond, Ind.
Gr. 24. Tow. M. Konopnickiej, posie
dzenia w każdy 2 poniedz. miesiąca.
Gr. 30. Tow. św. Anny ma posiedze
nia swe w każdy drugi wtorek miesią
ca o godzinie y2S wieczorem w hali
Pułaskiego na So. Ashland ave. — P.
Kałużna, sekr. prot., 1S47 W. 20th st.
Gr. 31. Hammond, 111. "Jedność l
Zgoda pod op. św. Elżbiety," w każdą
2 niedz. mies. w sali ob. Woszczyńskte
go, 319 State Line. — Sekr. A. Choj
nacka, 43 — 155th st. .
Gr. 34 Tow. "św. Teresy", po3iedz.
w każdy 2 poniedz. mies. w hali Zw.
Pol. — Sekr. W. Szypura, 1611 N. Ash
land ave.
Gr. 40. "Tow. Pal. Zwyc." posiedze
nie w każdy drugi wtorek mies. o g.
8 wiecz. w Domu Zw. Pol. — Iv. Ble
źnicka, sekr. prot , 3715 Diversey av.
Gr. 41. "Tow. Jutrzenka," posiedź,
w każdą 2 środę mies. w hall Zw. Po
lek. — Sekr. Skrzydlewska, 3060 N.
Avers ave.
Gr. 42. "Tow. Biała Róża," posie
dzenia w każdy 2 piątek miesiąca,
dzenia odtąd w każdą 2 niedzielę mie
siąca o godz. 2 po pol. w Domu Zw.
Pol. — Sekr. T. Karge.
Gr. 50. "Echo Polek," posiedzenia w
każdy 2 czwartek miesiąca w hall
Związku Polek na N. Ashland ave.—
Sekr. prot. Z. Jakubowska, 1087 N.
Maishfield ave.
Gr. 53. Tow. św. Barbary, posiedź.
w każdy 2gi piątek miesiąca o godzi
nie Smej wieczór, w sali narodowej
im. Adama Mickiewicza, 3382 So.
Morgan st.
Gr. 57. Tow. św. Anny, posiedzenia
w każdy 2 piątek mieś. w hali św.
Trójcy. — Sekr. Agnieszka Słomińska.
2938 Edgewood ave.
Gr. 68. "Tow. św Salomei" — po
siedzenia w każdą 2 środę raiłeś. —
Sekr. Sikorska, 3133 N. Lawndale ave.
Gr. 73. Tow. "P>w. Anny" ma posie
dzenia w każdą 2 niedzielę mies. o g.
1:30 w sali parar. św. Jana Bożego
J. Andrzejewska — sekr fin., 4836 S
Ada sc.
Gr. 77. "Tow. Gwiazd. Wol." posie
dzenia w każdą 2 niedzielę mies. w
d. ob. J. Wojcińskiego. — Sekr. P.
Pers, 145 Homan ave.
Gr. 79. Tow. Wolność Polski. Posie
dzenia ina w każdy 2gi wtorek miesi^
ca w sali parafialnej Wszystkich Świę
tych, na Lubeck ul., o godz. wiecz
— R. Petlak, sekr., 1340 W. North av.
Gr. 80 "Palma Zwycięstwa," posie
dzenia w każdy 2-gi wtorek miesiąca
o godz. 7:30 wieczorem w hali Z w.
Pol. — Katarzyna Bleźnicka. sekr.
prot., 3715 W. Divesrey ave.
Gr. 84. Chicago. "Św. Weroniki," w
każdą. 2 uiedz. mies. o 2 po poł. w
szkole "Dobrego Pasterza." — Sekr.
W. Jacek, 274C So. 43rd st.
Gr. 88. Tow. "Zgoda", posiedzenia w
każdy 2 czwartek o godz. Sej wiecz., w
hali Białego Orla, przy Hoffamn ul..
Cleveland, O.
Gr. 92. Tow. Lii ja Mat. Bos. N. Pom.
posiedź, w każdy 2 piątek mies. o g
7.30 wiecz. w sali św. Jacka. — Sekr.
Helena Ratkowska.
Gr. 94. Chicago. "Matki Bos. Boi.,"
w każdy 2 wtorek mies. o g. 7.30 wie
czorem, hala Pułaskiego, So. Ashland
ave. — Sekr. M. Górska. 1626 So. Jef
ferson st.
Gr. 95. Chicago. To w. Polek ś\v. Frań
ciszki. Posiedzenie w każdy 2 ponie
działek mies. w hali parafialnej o go
dzinie 7:30 wieczorem. — Sekr. Sala
mowicz, 2333 S. Whipple st.
Gr. 96. "Córy Wolności," posiadł,
w każdy 2 wtorek mi^s. o g. 8 wlec*,
w Domu Zw. Pol. — Sekr. A. Kącka,
1525 W. North ave.
Gr. 98. "Tow. św. Barbary", posied*.
w każdą 2 niedzielę mies., o godz. 2eJ
w hali aw. Anny. — Sekr. J. Lucińska,
2624 W. 20ta ul.
Gr. 103. Milwaukee, Wis. "Wzaje
mnej Pomocy," w każdą 2 środę mies
o g. 4tej po pol. w hali św. Wojciecha.
— Sekr. Antonina Burzyńska, SIO Lin
coln ave.; Wiktorya Wojtecka, preze
ska.
Gr. 104. "Gwiazda Północy" odbywa
regularne swe posiedzenia w każdy
czwartek po drugiej niedzieli miesią
ca, w łiali parafii M. B. Częstochow
skiej. — Sekr. łiUcya Tucholska, 1012
Fremen st., Milwaukee, Wis.
Gr. 105. "Tow. Oświata" ma swoje
posiedzenia w każdy drugą niedzielę
miesiąca o godz. 3ej po poł. w sali
Gminy Związkowej. — Marya Szaka
lun, 113 W. Maln st., Plymouth, Pa.

xml | txt