OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, December 04, 1913, Image 16

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1913-12-04/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for 16

Weź od aptekarza Kalendarz Severy na rok 1914-ty, albo pisz prosto do nas.
Rozdawany jest darmo.
Pozbądź się Reumatyzmu!
Jeżeli cierpisz na reumatyzm, to pamiętaj, że jest 011 chorobą bardzo uporczy
wą, ustępującą tylko po długiem i wytrwałem leczeniu.
Jeżeli wypróbowałeś wszystkiego, co tylko można sobie w\'obrazić, i nic
ci nie pomogło, to spróbuj
Severy Lekar
stwo na Reumatyzm
Severy
Olej Gorthardcwy
(Severa's Rheumatic Reraedy) (Severa's Gorłhard Oil)
do wewnątrz zewnętrznie
a wkrótce przyznasz, że taka kombinacya stanowi bardzo skuteczny sposób leczenia
reumatyzmu i szybką przynosi ulgę w rozmaitych postaciach tej choroby.
Nie rób doświadczeń—kup te dwa lekarstwa, a będziesz zdrowym.
Cena Lekarstwa —$1.00; Cena Oleju—25 i 50 centów.
U aptekarzy wszędzie, albo wprost od
a
Stefania Chmielińska
Pracownia polska i Sprzedaż
Wykonuje Chorągwie Kościelna
Sztandary Narodowe i Amerykań
skie, Odznaki, Szarfy.
Dla chor$żvch i marszałków utrzymuje
Berła i wszelkie przyrządy i pieczgci« dla
towarzystw.
Ma na składzie ubrania doteatrów ina
bale maskowe. Utrzymuje dwieże i sztu
czna kwiaty ua wesela i pogrzeby. Zaj
muje sig dekorowaniem tiul, etc.
tu. o«nu 3717 1621 W. 18t» Ul
W. SŁOMINSKA
.... WYRABIA**"
Reoala, Odznaki, GHor^owie, Sztandaru,
oraz dostarcza dla Towarzystw
po najtańszej cenie
I Rometu. Berła, Palk Marszałkowskie, itd.
1025 MILWAUKEE AVE. CIIICAGO, II.L.
Kto nie pozywał we łzach swego chleba.
Kto nie—przepłakał zbolały na ciele
\ JftT łożu niespanyeh długich nocy wiele.
jeszcze nie wie o pociesze z nieba.
v Bohdan Zaleski
Cukiernia w Hali Walsha
KAZIMIERZ PREYSS, właściciel
Przyjmuje wszelkie zamówienia na
Wesela, Bankiety, Pikniki i inne Zabawy
Torty (Weddiną Cakea) Kóżne Ciasta, Pą
czki, Chruściki, Lody, (Ice Cre^m)
lOl4 NOBL.K ULICA, UÓG EMMA ULICT
TELEFON M0NR06 3893
J. Jarzembowski, 1232 Noble Ulica
Poleca Szanownej I'd
bliczności Polskiej
9woje usługi
Powozy dostarczam
aa wszelkie okazye
Tel.Monro© 1(UU
IN a Gwiazdkę!
1'olecam Szutiow. FUnii >m mój bogato zaoj-a
trzony Skład Bifttiteryi, minnowicie zwracam
uwa^ę na złote szpilki z godłem Związku Po
lek po $1.25 va sztukę. Katalog wymyłam po
odebraniu »» centów w znaczkach pocztowych.
M. WOJTECKI
Picrwszonednu Zcflarmlfitrz 1 Fabrulunt
Wszelkiej Blżuurul
IOJ7 MILW41KBH \VR, Tel Monroe 202Ó

xml | txt