OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, December 04, 1913, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1913-12-04/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Łczmy sic, bo w jedności siła, moc, po
tęga. — Łączmy się bez różnicy przekonań
partyjnych, zespólmy siły w jedno ognisko
i w jedno ognisko duchy.
Pozbądźmy się wad i grzechów narodo
wych, a łatwiej dojdziemy do celu.
Krzeszmy iskry naszego ducha, bądz
inv sobie braćmi i siostrami, nauczmy sic
•/ t
przebaczać, a nadewszystko bądźmi silni i
praktyczni. Kiedy do tego dojdziemy, mo
żemy śmiało zawołać: Jeszcze nic zginęła!
"Polska leży, ale nad nią, jak ju
trzenka, piosnka świeci i powiada:
'kNie zginęła." Na tej ziemi ciężkiej
"doli klęsk, męczeństwa i niewoli, skąd
"się taka piosnka wzięła? Hen, z dale
ka, jak skowronek, przeleciała z wło
skiej ziemi i tu odtąd żyje z niemi,
wolne ptaszę śród niewoli. Car mu
śpiewać nie pozwoli, każe zabić, więc
skowronek, skryty, milczy w .jasny
dzionek, tylko śpiewa wieczorami, po
kryjomu, ale śpiewa, a nadzieję i otu
chę w skołatane serca wlewa. A cza
sami wyżej wzięci, wyżej wzięci, głoś
niej dzwoni, a natenczas na tej ziemi,
lud porywa się do broni i rozbija swe
kajdany; ponad kaźnie, ponad mury
piosnka się do góry wzbija, poleciała...
popłynęła — "Jeszcze Polska nie zgi
nęła!"
O prawa polityczne dla kobiet.
Lw(>w. W sali ratuszowej odbył
się onegdaj wieczorem tłumny
wiee. kobiet, zwołany przez zawią
zującą się "Ligę dla obrony praw
kobiecych''. Wśród publiczności,
która szczelnie wypełniła salę. zja
wiły się wybitniejsze działaczki
społeczne ze wszystkich obozów
politycznych i wielu poważniej
szych obywateli.
Po zagajeniu obrad przez pro
fesora Pawlewskiego, wybrano
* prezydyum, w skład którego we
szli: prot". Pawlewski i pani Le
wicka Anna.
(iłosna publicystka pani Zofia
Ci ol ińska -1 )a szy n ss k a. wy głosi ł a
zajmujący referat, w którym skre
śliła historyę walki kobiet o pra
wa polityczne, podnosząc przytem
świetne rezultaty współpracy ko
biet w ciałach ustawodawczych
tych kilku stanów Ameryki, Au
stralii, Findlandyi i Norwegii,
gdzie kobietom nadano prawa
wybieralności. Fakt. że kobiety
zdobywają obecnie równe z męż
czyznami wykształcenie oraz. że
stają do wspólnego z nimi wai sz
talu pracy, zmienia zupełni* arsrn
mentaeyę potrzeby praw dla ko
biet .
Kobieta-Polka, która zawsze
dzieliła z mężczyznami olmwiązk*
wobec Ojczyzny, tein bardziej po
winna być równouprawnioną.
podstawie rozważeń dotychczaso
wych wyników pracy kobiet, są
dzi referentka, że zarówno postu
lat sprawiedliwości społecznej,
jak korzyści gospodarczo i naro
dowe. przemawia ja za nadaniem
praw kobietom.
Dr. Lewicki, wygłosił następnie
bardzo ciekawy i barwny referat,
w którym podał szereg powodów
wypływających z ustroju nowo
czesnego 'społeczeństwa dla Któ
rych nadanie pra«w kobietom było
by wskazane.
W dyskusyi przemawiali pp.
J)ulebianka. red. Kryfing, drowa
Pobyli on stoi nowa., Augustyn owi
czowa. Dekańska, dr. Bukowska,
inż. Trylski, Tomicka, Markow
ska i dr. lYrlmutter.
Po wyczerpaniu dyskusyi u
chwalono jednogłośnie następują
ce rezolucye:
1. Zebrani na zgromadzeniu w
sali ratuszowej obywatele i oby
watelki domagają się pełnych
praw dla kobiet:
2. wobec przygotowującej się
reformy wyborczej do Sejmu, do
magają się z całym naciskiem peł
nych praw głosowania bezpośred
niego dla kobiet na tych samych
warunkach, jakie przywiązane bę
dą mężczyznom;
3. wzywają prezydyum, aby
wspólnie z komitetem mężczyzn
dla obrony praw kobiet przedsię
wziął wszystkie środki do uzyska
nia tego celu.
Prócz tego uchwalono rezoluCyę
red. Frylinga. polecającą prezy
dyum wiecu, by starało się skło
nie prezydenta miasta, do wydo
bycia z archiwum ratusza projek
tu reformy wyborczej uwzględnia
jącego również prawa dla kobiet.
Swój do Swego!
I >

xml | txt