OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, April 30, 1914, Image 10

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1914-04-30/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

RABY PRAKTYCZNE.
Leg*umina z kasztanów.
UŁTotować funt kasztanów, a
gdy skórka odstawać bedzie,
od cedzić wodę, obrać kasztany
i utrzeć na śmietanę. Wiar w
nie dziesięć żółtek ubitych z
trzema łyżkami miałkiego cu
kru i sok z jednej cytryny i
wszystko razem trzeć z kaszta
nami przez kwadrans; dodać z
pozostałych białek dobrze n
bitą p i mię, wymieszać, wlać do
formy masłem wysmarowanej
i wstawić na pół godziny do
pieca.
Ryż do potrawy z drobiu.
t%yż, ażeby był sypki i sma
czny, należy sparzyć ukropeiu,
odlać tę wodę, następnie zalać
tłustym rosołem 1 iiI> wodą 3
umarłem przykryć, i nie mie
szajac wypiec w piecyku.
Tartinki z pasztetem.
Kromeczki białego chleba o
trzeć ze skórki, obsuszyć lek
ko w piecyku lub na ruszcie,
i»*( i y ostyuną posinurowar
świeże 111 masłem, a następnie
pasztetem: na wierzchu poło
żyć trufle pokrajam* w pas«»
czki.
Pasztet strasburski.
('7?tt'i v i>vs i <» w ą t ró i > k i, 1 u 1 >
I m;i cielęcą, obeią^rnąr z błon
ki. naszpikować młodą, nie
wodzony słoniny i dusić' w
rynce pod po kry w ii przez
kwadrans z łyżką pokrajanej
słoniny i jedna utartą cebulą.
Poczein rozetrzeć uduszone
wątróbki w misce, wałkiem,
przetrzeć przez sito, lekko po
solić, dodać pieprzn białeo-o i
zwykłego miałkiego nie wic
ie. i wiar kwaterke gęsiego
smalcu, przesmażonego z rębn
ią. Wymieszać, ponakładać w
puszki, w słoiki porcolanow
lub maselniczki, i podać do
śniadania lub herbaty do sma
rowania na bułki.
Kotlety pożarskie.
Z piersi młodej kury wy kra
jar małe eie-nkie zraziki i tro
chę je posolić; osobno usiekać,
jak można najmniej, kawa
łek białej cielęciny, zmieszać
tę nias^' ze szpikiem, lnl> ka
wałkiem masła, surowego i
żółtkiem. I robić dobrze i o
błożyć ta masą zraziki, nada
jąc im formę kotletów. Włożyć
w każdy kostkę ze skrzydła,
posolić, maczać w jajku, osy
pać bułka i smażyć na klarow
nym maśle jak sznycle. Do ko
tletów ty eh podaje się sos o -
stry, lub cytrynę i podlewa się
je bulionem.
Pączki ptysiowe.
Zagotować kwartę wody, 1 nl>
jeszcze lepiej uiIcka z dworna
łyżkami masła nieosólone^o,,
wsypać w to szklanką mąki \
mieszać w rynce na wolnym o
uniu, dopóki ciasto od rynki
odstawać nic będzie. Po \vy
studzeniu w Wić w tę masę czte
ry jajka, wiercić ciągle w mi
sce, dodać dwie łyżki miałkie
go cukru i troszkę wanilii dla
zapachu, potem maczać dłonie
w topionem maśle, brać kawał
ki ciasta wielkości orzeclia
włoskiego. Otaczać na dłoni,
rzucać na gorące masło lub
smalec i smażyć dopóki si?
nie zrmnienią. Ismażonc pty
sie wybierać durs/łakową łvfc
kiji. lub widelcem, kłaść na bi
bułę, żeby z tłuszczu osią kły,
układać je w stożek na pół mi
sku, osypać suto cukrem, po
lać jakim sokiem owocowym i
wydać. Można podać ze śmie
taną bitą.
r
Jak się ubiera i podaje potra
wy.
Pieczeń cielęca kraje sic w
zgrabne plastry i albo się u
kłada na kości, jakby ćwiart
ki w całości i przepina sztyle
cikami. lub też bez kości
wprost na półmisku; cielęcinę
i drób polewa sic bułeczką zru.
mienioną w maśle. Część z
nerką przerąbuje się z kostką
i układa sir tak, aby tłusto
kawałki z norką były widocz
ne.
Zwierzy nr okłada sio tylko
kartoflami "frit" (sinażone
111 i), pomidorami faszerowany
mi lub krokietami.
Zimno mięsiwa kraje się cio
niutko, układa zgrabnie i przy
biera zioleninką i auszpikiein,
posiekanym lub pokrajanym
nożem karbowanym.
Śledzie pocztowo podaje się
bez ości grzbietowej, łebki od
wraca się tak, ażeby w pysz
czek otwarty można włożyć
gałązkę zieloną, lub małą rzod
kiewkę z listkiem, poczeni
przybiera się kartoflami i róż
liemi piklami; podawać także
można pokrajane na dzwonka
bez łebków i ogonków, na ta
lerzykach i przybrano odpo
wiednio.
Potrawka układa się pira
midalnie na półmisku okrą
głym, i obkłada się naokoło
kalafiorami, francuskiemi cia
stkami, pulpetami, truflami,
lub urzankami z bułki i pole
wa się trochę sosem: resztę so
su podaje się na sosyoree.
Sardynki i tym podobno
marynaty stawia się w pusz
kach na talerzykach i otacza
białym fryzowanym papierem,
lub też wykłada sio je nn tale
rzy k i i pół i u i s< 'oz k i.
Drób pieczony należy pokra
jać zręcznie( ijołe kiści poodci
nać), układać zawsze skórką
do wierzchu; można obłożyć
kartoflami.
Ilość potrawy i liczba osób
przy stgje.
Banlzo waźnn rzeczn <lhi
każdej #onpo< lyni .jest wio
li z i er, jaką i lose potrawy we
dług liczby* osól» przysposobić,
ażeby jej nie zabrakło, i n/oby
pani domu nic znalazła się w
kłopotliwom położeniu. Poda
jemy wyliczenie miary potraw

xml | txt