OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, April 30, 1914, Image 11

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1914-04-30/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

w przybliżeniu, ścisłość albo
wiem wyrachowania zależy od
apetytu spożywiających. Do
tego więc niniejsze obliczenie
zastosować należy.
%/
Zup i rosołu liczy się na o
sobę kwaterkę, na rosół pól
1'unta mięsa na osobę. Pieczeni
4 i
wołowej przy liczniejszych da
niach pół funta, a funt przy
mniejszych. (Wa^a surowego
mięsa).
Pieczeni baraniej funt, pie
czeni cielęcej tyleż. Pieczeni
wieprzowej pół funta. Polęd
wicy jeżeli bez innych dań, pół
funta na osobę. Na befsztyk
z polędwicy liczy się pół fun
ta, innej części mięsa trzv
ć wierci e funta na osobę.
Na kotlety bite liczy się na
osobę trzy ćwiercie funta, na
kotlety siekane pół funta. < )
zór wołowy" jako potrawa, wy
starczy jeden na sześć do o
śmiu osób.
Duży indyk wystarczy na
ośinnaście osób. (Jęś duża na
dziesięć osób, kaczka duża na
sześć osób, bażant lub kapłon
na sćeść osób. Kura duża na
tyleż.. Młode pieczone kurczę
ta po jednej sztuce na osobę,
większe po połowie. (Jołębie
podane przy innych potrawach
wysiaicza sztuka na dwie oso
by.'
Ryby po pół <lo t rzecłi ('wier
ci flintu mi osobo.
hcuuininy mączne / jajami
liczy sic w stosunku jednego
jajka nn osobę, n jeśli nmjn
stanowić słowną potrawę w
poście, po dwa jn.jkn un osobę.
Sosy winno, mleczno i owo
cowe do lo^uinin, jnkoteż śmie
tnnn do polewania lc»-umin li
czy się w stosunku kwarty nn
dziesięć osób.
Owoce na kompoty, jak: wi
śnie, maliny, śliwki, porzeczki
i agrest flint na sześć osób;
jabłka i mnszki po sztuco na
osobę.
| Sh6) cl o Swe«o! |
i
. (Ciąg* dal. ze str. "T-ej)
ny w jak największym porzą
dku. Środki rozwalniające —
najlepiej w formie przetwo
rów alkalicznych, powiunY
być zastosowywane od czasu
do czasu* Kto sobie może na to
pozwolić, powinien o<l<lychac
powietrzem górskiem albo
morskiem. Dotyczy to osobli
wie osób, które podlegają ka
tarom i reumatycznym przy
padłościom.
/ uwagi, iż powodem napa
dów astmatycznych są zwykle
jakieś narośle i inne nienor
malne składniki lokujące się
w nosie, powinniśmy organ
ten poddawać częstemu bada
niu i pilnować, ażeby był u
trzymywany w stanie zdro
wym. Powodem wszelkich za
ziębień są bakteiye, które roz
poczynają swoją destruktyw
ną pracę w nosie. Jeżeli na\vet
właściwy katar w nosie
zmniejszy się, lub ustąpi, to
jednak pozostaną często roz
maite nabrzmienia a nawet o
wrzodzenia w miejscach, łą
czących nos z takimi ważnymi
przyrządami, jakimi są uszy i
oczy i staną się powodem wie
lu chorób iwznych i ocznych.
1' wszystkich osób, a Irin
więcej u ludzi oddychających
z listami zainkniętemi, pier
wszym organem, przez który
powietrze potrzebno do oddy
chania, dostaje się do płuc,
.jest nos. A ponieważ • powie
trze to nie znwsze jest czyste
i wolne od tysiąca drobnou
strojów, zrozumiemy, ile tych
zwierzątek, i wogóle różnych
innych nieczystości osadza się
i w samym nosie, i przez nos
dostaje się do ganiła i do płuc.
Jeżeli ten kurz, te drobniu
tkie c/astki węgla i innych na
leciałości, a osobliwie to dro
bnoustroje, bakterye i bakcyle
spotkają na swojej drodze
miejsce nieczyste i niezdrowe,
a tetmsamem sprzyjające ich
życiu i rozmnażaniu się, zro
zumiemy ile szkody wynika
stad, dla zdrowia i życia ludz
kiego i wogóle dla całego or
ganizmu.
Dla tego też skrupulatnie
starać sio o to powinniśmy, a
żeby w czystości i zdrowiu, u
trzymywać pośredni ki i jakby
bramy wejścia do wnętrza u
stroju ludzkiego. W tym celu
nosi gardło należy pi zemy wać
i płukać dwa lub trzy razy
dziennie przynajmniej jakimś
antyse)>tycznym płynem, a w
braku tegoż słoną wodłj,.
SKRZYWIENIE (KRZYWI
CA, CHOROBA ANGIEL
SKA).
Podstawę ciała ludzkiego
stanowi;} kości; gdy zatem
skrzywią się i wypaczą, skrzy
wia sic też ciało w odpowiedni
sposób. Dzieci do lat sześciu
najczęściej podlegaj# skrzy
wieniu, rzadziej dorośli. Przy-,
padłość ta jest naj)>ospolit
szym objawem tak zwanej
krzywicy (choroby angiel
skiej), która polegała głównie
na tern, że w kościach wytwa
rza się za mała ilość soli wa
piennych,' od których jedynie
ścisłość i tęgość kości zależy.
Pierwsze ślady te] choroby
spostrzegać się dają najczęś
ciej po odstawieniu dziecka od
piersi, albo |To skończeniu pier
wszego ząbkowania. Zwykle
blednie skóra, mięśnie stają się
wiotkiemi, kości nabrzmiewa
ją, osobliwie nad kolanem, sto
pą, łokciami, dzieci nie mogą,
tak dobrze stać na nóżkach,
lub tak swobodnie i wesoło
biegać, jak przedtem. Wresz
cie okazuje się skrzywienie tej
lub owej części ciała, w szcze
gólności nóg wyginających się
w kłębek.
W większej liczbie przypad
ków krzywi się najpierw gło
wa, której kość tyłogłowa by
wa niekiedy tak miękką, iż,
gdy dziecię leży na wznak, ty
łngłowie wciska się w głąb
czaszki i przez ucisk na mózg
sprowadza kurczowe przypa
dłości. Później krzywią <się rą

xml | txt