OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, April 30, 1914, Image 13

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1914-04-30/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

UWAGA:
Ponieważ często widzimy na
biletach i afiszach o zabawach,
przedstawieniach itd. Związku
Poiek urządzanych, nazwę źle
przetłumaczoną, przeto zwracamy
uwagę na to, że nazwa jest:
"Dom Związku Polek w Am." a
po angielsku: ''Polish Women'8
Alliance .Hall".
Zabawy urządzone w Domu
Związku Polek.
c
K wiecień:
Środa, 1.Vgo, l/i&a Samopo
/ mocy.
Sobota,* lAtuanian
Morning Star.
- Niedziela 15)-go, Tow. Pro
mień, Przedstawienie i bal.
Wtorek, l21-i»'o, Siostry Naz.
Szkoła św. Trójcy, Przedsta
wienie.
Środa, ±2-go, Siostry Naz.
.Szkoła Św. Trójcy, Przed.
Sobota, 'JÓ-o-o, (1hór W arsza
wski, (ir. ITiJK) Przed i bal.
Xi od z. 'J()-jLi'o (Ir. 14 4 i Chor
Vj\\. Pol. Przedstawienie i bal.
il aj:
Sobota, 2-u'o, <iniazdo Ordo
na, Przedstawienie i bal.
Niedziela, "t-go/ Tow. św.
Wojciecha, Bal.
Sobota, -u'o, Przyjaźń, teatr
i bal.
Sobola, l()-i»'o Tow. Pokrok,
(Czesko słowiańskie). Bal.
Nied z. 17-jls;o, (Miór Szopena,'
,1 M. Romanow icz. Bal.
Sobota, 2o-l»o, (1bór Harmo
nia, Koncert.
Nici Iz. l24 u'o, Obchód Zw.
Polek.
fJODZINY URZĘDOWE URZĘ
DNICZEK ZW. POLEK.
Prezeska p. Neuinann w ponie
działki i czwartki od godziny 9-ej
riico do 1-ej po południu.
We wszystkie inne dnie tygod
ni a od 2—4 pn południu.
Kasyerka n. L. riadow w ponie
*
działki i czwartki od tfodz. 9-ej
rano dn 1 pj po poł.
Z Wydziału Oświaty;
SZKOŁY DLA ANALFABETÓW.
Podaje si^ do wiadomości Szan.
Ogółu, że bezpłatne leKcye języka
polskiego odbywają sio stale w ka
żdą środę w parku Ilolstein na
Jadwigo wie od godziny 7 do Oej
wieczorem, zaś w Domu Związka
Polek przy Ashland ave.. w każdy
piątek od godz Tej <k> Hej wieczo
rem. — Nauczycielką jest )). Jad
wiga Michalska.
/ szacunkiem
M. Szostkowska,
Sekr. Wydz. Oświaly Zw. Polek
w Ameryce.
BACZNOŚĆ!
Chicago, 111. Niniejszem upra
szamy wszystkie komitety oświa
towe. aby wszelkie koresponden
eye odnoszące się do Wydziału 0
ś i ii 13' były n a-d sy lane na imię
Maryi Szostkowskiej, sekretarki,
1309—15 N. Asliland Ave., możli
wie przed posiedzeniem Główne
go Wydziału, które odbywa się
regularnie w drugą środę każde
go miesiąca. Również prosimy o
zastosowanie się do regulaminu i
nadsyłanie swych sprawozdań pół
rocznych.
Za Wydział Oświaty
M. SzostkowsKa, seKr.
Cicero, 111. W szkółce ręcznych
robótek i szycia odbywają się sta
ie lekcve w każdy sobotę od godz.
2—4 po poł.
Bp-,płatne lekcyr języka pol
vkł*jro dla osób dorosłych nie u
fiiejących czytać i pisać oo polsku
^dbyMhją się stale w każdy pią
tek od 7 — 9 wieczorem w sali
Związku Polek, 1309 N". Ashland
*ve. Zapisywać się można każde
jro dnia rano w biurze Redaktor
ri i
Z DZIELNICY CICERO.
Lekcye kroju i ręcznych robó
tek dla starszych i dzieci odby
wają się co sobotę od drugiej do
czwartej po południu.
Dominika Liss,
(x) nauczycielka.
ZAWIADOMIENIE.
Wydział Oświaty Związku
Polek w Ameryce do lekcyi ro
bótek ręcznych przyłączył lek
cye języka polskiego. Lekcye
te odbywają się w każdą sobo
tę o 2-ej po południu w Domu
Związku Polek, pod kierowni
ctwem p. Ziółkowskiej.
Wydział Oświaty Z. P. w A.
BACZNOŚĆ!
Wydział Oświaty Związku
Polek uiządza 4 4 Wielki. Ob
chód Majowy" połączony z
przedstawieniom amator
skimi, w niedzielę '24-go maja
w liali Domu Związku Polek.
Wystawiony będzie piękny
dra mai w o-eli aktach pod t.
uEwa Miaskowska" czyli ob
lężenie Trembowli za czasów
Jana III Sobieskiego. Począ
tek o i»<>dz 7.30 wiecz.
Bilety na obchód majowy
Wydziału Oświaty Związku
Polek w Am. w cenie po 25c i
:>r>e są do nabycia w biurze
Prezesk i ^Związku Polek p. A.
Neumaim. '
OD WYDZIAŁU OŚWIATY.
Biblioteka i Czytelnia w Domu
Ew ig z ku Polok jest otwarta w każ
dy poniedziałek, środę i piątek
od godziny szóstej wieczorem do
godziny dziewiątej. Biblioteka po
siada wiele nowych książek, z któ
rych członkinie Związku Po
lek mogą korzystać, jak również
pisma europejskie specjalnie dla
kobiet wydawane.

xml | txt