OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, May 07, 1914, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1914-05-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Kok V.
CHICAGO, ILL., Czwartek, 7-^" Maja (May) 1014.
No. 19.
^.tt^^Trrrrrrr^ -.•— puBtqsv K
'.V "uciuna^
^ — —
Praca należy <i<» najwyborniejszycb urabia
czy cli arak tern. tezy ona posłuszeństwa, pa
nowania nad sobą, uwagi, przemyślności i wy
trwania, a to przez dokładne obznajomienie
człowieka z jego właściwym zawodem i przez
przysposabianie go do zatrudnień codziennego
życia.
Praca jest prawem naszego istnienia, ży
wą zasadą, popychającą naprzód ludzi i ludy.
J >Ui większości ludzi staje sir koniecznością, za
rabiać na utrzymanie życia ręczną pracą. Lecz
w ten czy ów sposób, pracować muszą wszyscy,
ażeby z tego życia mieć należytą pociechę. Pra
ca może być ciężarem i karą, ale jest także za
szczytem i chwałą. Bez pracy nic się nie zdzia
ła; wszystko, co jest wielkiem, powstaje przez
prace, a i oświata jest jej płodem. Gdyby pra
cy nie V>yło, gdyby ją zniesiono, pokolenie Ada
ma padłoby odrazu, rażone moralną śmiercią.
Próżniactwo, a nie praca przekleństwem
zwie się człowieka. Pozbawia serca tak jeduo
stkf jak ludy, żre ich jak rdza żelazo.
Rzymski pisarz Pliniusz, przy opisie urzą
dzeń państwa rzymskiego, gdzie zwyczajne za
trudnienia wiejskie zgadzały się najzupełniej
z zajmowaniem najpierwszych godności w pań
stwie, wspomina o zwycięskich wodzach i o ich
żołnierzach, powracających skromnie do pługa.
4 4 W owych dniach — pisze — uprawiały
ręce wodzów ziemię, która cieszyła się, iż j#
przerzynajjj pługi uwieńczone wawrzynem, a
kierowane przez tryumfatora."
Dopiero, gdy zaczęto niewolników używać
do wszelkich rzemiosł i robót, wtedy i praca za
niewolnicza i hańbiaca uważana bvła. To też,
4 «T 4 • '
jak tvlko lenistwo i zbvtek stałv się głównem
i f » c o
znamieniem klas rzijdzijcyeh w Rzymie, upa
dek państwa był nieodzownym.. Próżniactwo
tak samo jednostkę poniża, jak i ludy. Nigdy
jeszcze leniwiec nie dokazał niczego, nigdy le
niwiec nie wdrapał się na górę, ani nie pokonał
trudności. Próżniactwo nie miało nigdy powo
dzenia w życiu, i mieć go nie będzie.
Natura rzeczy tego wymaga, że próżnia

xml | txt