OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, November 05, 1914, Image 11

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1914-11-05/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

P. S. W tej chwili redakcya
otrzymała zapytania od szan.
członkiń z prośbą o wskazów
ki: 1) jak upiec dobre ciasto?
2) jak się ubiera ciasta i tor
ty, np. lukrem czekoladowym,
białym i temi białemi nićmi
(kok nat)f 3) jak się piecze
pączki z powidłami? )4 jak się
suszy i marynuje grzybki i
"betłki" na zimę? — Redak
cya może dać odpowiedzi na to
i sama, ale o ileż lepsze z do
świadczenia własnego wska
zówki dać mogą niektóre na
sze dobre gosposie. Uprzejmie
mie prosimy Szan. Siostry nie
poskąpić nam tej wiedzy swej
i przesłać łaskawie jak najprę
dzej do redakcyi odpowiedzi
na te pytania., pojedyiiczo, lub
na kilka, jak kto może. Prosi
my uprzejmie i do poniedział
ku następnego odpowiedzi dla
naszego działu gospodarczego
czekamy.
Odpowiedzi Redakcyi. p. "P.
Maryi''. Dziękuję uprzejmie za
miłe słowa Jej listu, odpowiedź
i wyjaśnienia na zadane pytania
umieszczone będą w następnym
numerze pisma. Cieszę się i pro
szę Szan. Siostry serdecznie, aby
zwracały się z zapytaniami do
redakcyi we wszystkich kwe
styach wątpliwych, postaram się
zawsze odpowiedzieć zaufaniu
możliwie najlepiej. Siostrzane
pozdrowienie ślę.
Dział Urzędowy.
Redakcya otwarty jest w po
niedziałki od godz. 11 przed
połud. do 2 po południu, oraz
w środy od g. 1 po poł. do g.
3 po poł. Uprzejmie prosimy
flzan. członkinie, zwracać się
do Redakcyi i porozumiewać
w sprawach wszelkich nas ob
chodzących
FUNDUSZ BOJOWY
ZW. POLEK.
Zarząd Związku Polek pra
gnąc wprowadzić systematycz
ne pokwitowania składek nad
syłanych na Fundusz Bojowy
Zw. Polek, uważa za właściwe
rozpocząć od początku, to jest
od złożenia funduszu zebrane
go przez komitet ochotniczy
Z w. Polek, który pomimo że
był ogłoszony, obecnie do listy
pierwszej zaciągnięty będzie
na nowo.
PLYMOUTH, PA.
Posiedzenie To w. Gwi>*zda
Zwycięstwa, Gr. 17G Z. P. od
będzie się w niedzielę 8-go li
stopada i naprzyszłość będzie
się odbywać co drugą niedzie
lę miesiąca zamiast co trzecią
niedzielę, jak to było poprzed
nio. Zaprasza się wszystkie
członkinie, aby były obecne na
tem posiedzeniu z powodu, iż
ważne sprawy będą załatwio
ne.
Z siostrzanem
p o z dr© w ien i em,
Stanisława Piszczek,
Sekr. prot.
ZAWIADOMIENIE.
Ninie.jszem zawiadamiam
wszystkie członkinie z grupy
Nr. 168, fteorgetown, Pa., aże
by raczyły przybyć na posie
dzenie dnia 8-ero listopada na
salę zwykłych posiedzeń.
Z powodu nieporozumień,
jakie nastąpiły co do daty po
siedzenia, większa część człon
kiń nie stawiła sie dnia lero li
stopada na posiedzenie, upra
szam zatem, ażeby wszystkie
członkinie raczyły przybyć na
posiedzenie dnia 8-£o b. m.
Z siostrzanem
pozdrowieniem,
Marya Porwit
Z Wydziam Oświaty
MILWAUKEE, WIS.
Drugi Oddział Wydziału O
światy ma posiedzenie ^2-go
listopada 1914. w sali S. Woj
ciechowskiego, róg Midland i
Hayes. — M. J. Sekretarka.
WYDZIAŁ OŚWIATY ZWIĄZ.
POLEK.
Niniejszern upraszamy wszyst
kie Komitety Oświatowe, aby
wszelkie korespondencye odno
szące się do Wydziału Oświaty
były nadsyłane na imię Maryi
Szostkowskiej sekretarki 1309—
15 N. Ashland Ave., możliwie
przed posiedzeniem Głównego
Wydz. Oświaty, które odbywają
się regularnie \v trzecią środę
każdego miesiąca. Prosimy rów
nież o zastosowanie się do regu
laminu i nadsyłanie stałe swych
sprawozdań.
Lekcye dla analfabetów. *
BAL! BAL! BAL!
Tow. Niep. Pocz. Najśw. Ma
ryi Panny, Gr. 47 Zw. Polek w
Am. urządza dziesięcioletnią
rocznicę i Bal Niepodległościo
wy w sobotę dnia 21 -go listo
pada 1914 r. w wielkiej hali
"Atlas'9 pan nr. 1436—1440
Emma Str.
Początek o godz. 8-ej wieczo
rem. Komitet dokłada wszel
kich starań, ażeby Szan. Publi
czność jak najlepiej przyjąć i
ugościć, również będą rozda
wane różne niespodzianki na
balu.
K. Owczarzak,
T. Nowicka,
T. Recka,
Komitet.
Nauczyciel: — Figlarski, co
nie zamarza nawet podczas naj
większego zimna?
Fiklarski: — Gotująca się
woda, proszę pana psora.

xml | txt