OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, November 05, 1914, Image 12

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1914-11-05/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

Głów. Wydział Oświaty Zw.
Pol. w Am.
Podaje się do wiadomości Sz.
Ogółu, że bezpłatne lekcye dla
analfabetów odbywają się stale
w każdą sobotę w parku IIol
stein na Jadwigowie od godziny
2-ej do 4-ej po południu.
Dział ręcznych robótek wraz z
nauką historyi polskiej.
Lekcye odbywają się w domu
Związku Polek w każdą sobotę
o 2-ej po południu pod kierowni
ctwem p. Ziółkowskiej.
Takież lekcye odbywają się
na Wojciechowie w hali Pułas
kiego w każdą sobotę o 2ej po
południu pod kierownictwem p.
Bonk.
Dział ręcznych robótek wyłącz
nie:
Lekcye odbywają się na Town
of Lake co sobotę o 2ej po połu
dniu, pod kierownictwem pani
Ryan.
Także lekcye dbywają się w
Cicero, 111., w każdą sobotę o g.
2-ej po południu pod kierowni
ctwem p. D. Liss. Dalej odbywa
ją się też w Downers Grove, 111.,
co sobotę o 2-ej po połud. w hali
parafialnej, pod kierownictwem
J. Grabowskiej.
Obchód Listopadowy odbędzie
się w niedzielę wieczorem dnia
6go grudnia staraniem Głów. W.
Z w. Pol. w Domu ZwTiązku Po
lek.
Biblioteka w domu Zw. Polek
otwartą jest stale w poniedział
ki, środy i piątki od godz. G-ej
do 9-ej wieczorem.
M. Szostkowska
Sekr. Wydz. Oś.
BACZNOŚĆ!
Do Szanownych Sióstr Związku
Polek:
Podajemy do wiadomości, że
Wieczornica Wydziału Oświaty
przy Związku Polek odbędzie się
we wtorek dnia 10 listopada,
1914, o godz. 8-ej punkt, i na tę
wieczornicę serdecznie wszystkie
członkinie Związku zapraszamy.
Komitet Wydz. Oświaty.
Ruch Towarzystw
BAL! WIELKI BAL!
. Detroit, Mich. To w. św. Win
centego a Paulo Gr. 170 Zw. P.
w Am., urządza pierwszy wiel
ki bal Żniwiarski w Sokolni,
przy 34-ej ulicy w środę, dnia
ligo listopada 1914 r. Począ
Orkiestra S. Niemca. Dochód
przeznaczony dla ubogicli.
Bardzo prosimy Szan. Tow.
oraz Szan.# Publiczność o wzię
cie udziału. Komitet dokłada
wszelkich starań, ażeby gości
jak najlepiej zadowolić.
Komitet.
Z DOROCZNEJ ZABAWY
Tow. Dąbrówki, Gr. 115
Zw. Polek w Am.
Że członkinie Tow. Dąbrów
ki rozumieją się na urządzaniu
zabaw, że cieszą się poparciem
przyjaciół Towarzystwa, do
wiodły tego w środę, dnia 21
z m. na ich dorocznej zabawie
w liali Juneau, przy Mitchell
i 1-ej ave.
Zaznaczyć wypada, że do
Tow. tego należy wiele człon
kiń, żon naszych byznesistów,
które biorąc rzecz po byzneso
wemu, dobrze się w Tow. go
spodarzą, na zabawę zawsze
dużo znajomych zaproszą, w
kółku znajomych się bawią i
w dodatku obdarzają szczęśli
wych w grze towarzyskiej...
prezentami.
Nie dziw zatem, że tym ra
zem obszerna hala Juneau oka
zała się za małą dla nadspo
dziewanie licznie przybyłych
gości i że niektórzy musieli o
puścić halę, nie mogąc zna
leźć miejsca dla siebie.
Dla komitetu było to wido
cznie bardzo rzeczą niemiłą,
więc na przyszłość starać się
będzie albo o obszerniejszą sa"
lę, albo o większą liczbę stoli
ków, tak, by wszystkich przy
łyeli wygodnie pomieścić.
Pomiędzy wygrywających
rozdzielił komitet przeszło 50
nagród, mniej lub więcej cen
nych, ofiarowanych przez czł.
Tow. albo przez osoby Tow. ży
czliwe.
BLUE ISLAND, ILL.
BAL! WIELKI BAL!
Wielki bal urządzany stara
niom Towarzystwa Matki Bo
skiej Nieust. Pomocy gr. 165
Z. P. w Am. odbędzie się w
niedzielę 15go listopada 1914.
w sali Jana Halm przy Burr
Oak i Lincoln ulicy, w Blue
Island, Ul.
Początek %o godzinie 4:30 po
południu. Towarzystwo zapra
sza Szan. Publiczność, abv ra
' w
czyła przybyć na nasz bal,
gdyż nasz Komitet będzie się
starał oby gości jak najuprzej
miej przyjąć. Także Siostry są
proszone, aby wszystkie się
stawiły na bal tak, aby wystą
pić "in corpore".
Z siostrzanem
p oz d ro w i en iem,
Joanna Broznowska,
Rekr. prot.
(3 razy).
ZAWIADOMIENIE.
Cleveland, O. — Niniejszem
zawiadamiam Szan. Siostry
To w. Królowej Jadwigi gr. 55
Zw. Polek, iż posiedzenie zwy
czajne i nadzwyczajne odbę
dzie się dnia 15go listopada w
sali zwykłych posiedzeń.
Na tein posiedzeniu ma być
odczytane sprawozdanie z Sej
, mu Zw. Polek

xml | txt