OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, November 05, 1914, Image 14

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1914-11-05/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for 14

Pos. w każdą, 2-gą środę miesiąca o
godz. 7:30 wieczorem w sali Nr. 3 w
Domu Z w. Polek. Wal. Wojciechow
ska, prez. Wł. Rakowska, sekr. prot.,
1408 W. Superior St.
Gr. 126. Tow. Polek Nadwiślań
skich ma pos. w każdy 2 czwartek mie
siąca, w hali A. Bacy, róg Superior i
Noble ul., o godz. 7 wieczorem. Marya
Zając, sekr. prot., 1700 W. Ohio St.
Gr. 127 "Tow. Dobroczynność Polek"
w Detroit, ma swoje pos. w każdy dru
gi poniedziałek miesiąca, w sokolni
przy 34tej ul. o godz. 8 (Standard).
Gr. 130. Tow. św. Maryi Magdale
ny. Posiedzenie w każdy 2-gl ponie
działek miesiąca o godz. 7.30 wieczór,
w sali ob. Tabora, 2057 W. 19th St.
Anna Borowicz, prez., M. Zdebska,
sekr. prot., 2321 W. 18th Place.
Gr. 131. Wieniec Maryi Konopnic
kiej, pos. w kazćy 2gi wtorek miesią
ca. Prez. Berta Dorasewicz. Sekr. S.
A. Mazurowska.
Gr. 135. Tow. Bóg i Ojczyzna, ma
gwoje miesięczne posiedzenia w 2gą
niedzielę mies. o godzinie 3ej po połu
dniu, w hali ob. Dziedzica, pod nr.
' 1222 — 8ma ave. — Agnieszka Panek,
sekr. prot.
Gr. 137. Tow. Anny Chrzanowskiej.
Pos w każdy 2-gi piątek miesiąca w
sali ob. Krechniaka pn. 1368 W. Hu
ron St., Marya Anioł, sekr. fin., 631
Racine Ave.
Gr. 138. Tow. św. Jadwigi. Pos. w
2 niedzielę każdego miesiąca w hali
parafialnej o godz. 2ej po poł. Sekr.
J. Stasiak, 3722 Lincoln st.
Gr. 139. Tow. św. Czesławy. Posie
dzenia w każdy czwartek miesiąca
pod Nr. 5716 Grand ave. Hansen
Park. Katarzyna Mazur, sekr. prot.
Gr. 140. Tow. "Kółko Polek" w Dun
kirk, N. Y., pos. w każdą 2-gą środę
miesiąca o godz. 8ej wiecz. w hali 8.
Buczkowskiego, 141 E. Front st.
Gr. 147 w Hartford, Conn., odbywa
swe posiedzenia w szkole parafialnej
o godz. 2.30 po połud.—W. Ptaszyń
ska.
Gr. 163. Tow. Obrona Z. P. w A. w
Cleveland, O. Pos. w każdy drugi po
niedziałek miesiąca o godz. 7.30 wiecz.
w Sokolni przy ul. Broadway. — Sekr.
F. Pieniaszek.
Gr. 195. Tow. Nadzieja Wolności.
Pos. w drugi czwartek miesiąca w sa
li ob. Krechniaka róg Noble i Huron.
ca, w sali św. Kazimierza. — Sekr. P.
Zdrojewska, 900 Dousman St., Mil
waukee, Wis.
Swój do Swego!
Northwestern
..Hair Press Ing Partor..
1104 MILWAUKEE AVENUE
ROQ TBLL PLAOB
Wykonują wszelkie prace w zakres damskiego
Iryiyerbtw® wchodsące.
HELENA I KAROL OŁADKOWSOT, W2a«e.
Walka o wolność Pol
ski na całej linii. Sta
ny Zjednoczone będą
mieć w tej sprawie głos decydujący, dla tego należy
nam wytężyć wszystkie siły aby urabiać nam przy
chylną opinię dla Sprawy polskiej.
Kaidy Polak obowięrany Jest w tom pomagać.
Kaidy Polak powinien mieć pismo FREE POLAND
1 dawać je znajomym Amerykanom do czytania.
FREE POLAND kosztuje dolara na rok.
Kto przyśle dolara, otrzyma odwrotną pocztą dotychczas wy
dane numery.
Wytnij ten kupon, dołącz dolara i zaadresuj do "FREE PO
LAND" 984 Milwaukee Arenue, Chicago, 111.
POTRZEBA AGENTÓW!
Załączam Dolara jako prenumeratą roczną na ~FREE
POLANDr
Nazwisko
•• »»•• • • • • ,
Ulica
* m • w + • ♦ t # • • • ♦ • • • t • • m • •
Miasto«• oooooooo**** Stan •••••«*•>. • • > <
■HJJ
K rf Sg« figgy» »'SS >:
J. Jarzembowski, 1232 Noble Ulica
" .11- —.
Poleca Szanownej Po
bliczności Polskiej
swoje usługi
Powozy dostarczam
na wszelkie okazye
Tel.Monroe 104-9
Polecam Szanow. Paniom mój bogato zaopatrzony Skład
Biżuteryl, mianowicie zwracam uwagę na złote Repliki
z godłem Związku Polek po $1.25 za sztukę. Katalog wy
syłam po odebraniu 6 centów w znaczkach pocztowych
M. WOJTECKI
Pierwszorzędny Zegarmistrz i Fa
brykant Wszelkiej Biżuteryi.
37 MILWAUKEE AVE. CHICAGO ILL
Tel. Monroe 2026

xml | txt