OCR Interpretation


Głos polek. [volume] (Chicago, Ill.) 1902-current, December 27, 1922, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn79007943/1922-12-27/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

BROŃ H ONORU ZWIĄZKU POLEK
WYBORY* W BRIDGEPORT,
CONN.
Grupa 67 św. AgnieSki odbyła
swoje miesięczne a zarazem i
przedroczne posiedzenie, dnia 17go
grudnia, 1922. Na tym lo posiedzę
niu został obrany nowy zarząd, jak
następuje: Tekla Urbanowicz, pre
zeska; Marya Jabłonowska, wice
prezeska ; Władysława Wyttwer,
sekretargka finansowa; Agniesz
ka Walczyńska, kasyerka; Anna
Wawrzyńska, sekretarka protokółi
wa ; Marya Woźnicka, Marya Buc
ka, Karolina Jakubowska, rada go
spodarcza; Julia Smytkowska, o
dźwierna.
Z powodu deszczu i lodu, 17-go
grudnia, nie można było przybyć z
daleka z dziećmi na posiedzenie,
przeto są proszone wszystkie człon
kinie które maj^ swoje córeczki
wpisane i te które życzą sobie je
zapisać do Wianka, ażeby przybyły
na przyszłe posiedzenie, dnia 21-go
stycznia, gdyż na tern posiedzenie
zostanie od nich odebrana przysię
ga i przyjęcie ich do Wianka.
Anna Wawrzyńska,
sekr. protok.
WYBORY W GRUPIE 136 Z. P.
NOWY WIANEK.
Dnia 17-go grudnia odbyło się
posiedzenie Tow. Zach. Zaborów,
grupa 136. Posiedzenie otworzyła
prezeska A. Ossowska modlitwą. —
Jedyne Polskie Rekordy
"POLONIA"
Nowe Rekordy "Polonia" na Gwiazdkę!
KOLĘDY.
Ppserudits nasze kolędy iiaśpluwnne przy akompaniamrnefe organów, dzwonów
1 orkiestr pr*«t zD*o>ch Hpiew<»kdw p»i«lcich i rhóry polakic w Warszawie.
2001
I
20021
2003i
2008
Działaj w Betlejem.—Rolo a
akp. Ork. Pol. i dzwonów.
Bóg się Rodzi. "
Gdy s1q CbryatUR Rodzi. —
Bolo * akp. Ork. Pol. i dzw.
Hej w Dzień Narodzenia. "
W Łtobie Leży. "
Wśród KocneJ Cliszy.—Chór a
nkomp. Orkle»try Polonii.
Działaj w Betlejem —Od«p.
chór chłopców przjr koiiełe
le po Prane, w Waraaawle.
Wlt»j Jean.—OdUp. chór 1piV
2004
2006
2007
2010
> Gwlaa&ka. — Duet x tkoup.
organów.
A Wciora a Wiecrora.—Solo
| i akotitp. Orkiestry Polonii.
Hej Bracia! — ChAr i akomp
organów
Bóg Zawitał. Chór ł akp. org i
Witaj OwlŁzdko Zł ota.—Od
I <plew. chór chłopców prxy
kościele po Frmrtr. w War**.
Hej. w Ocień Narodzenia. "
Brada Patracie.
Wśród Mocnej Oisay.—Sola i
nki>mp. organów i dzwonów.
I od4p. artysta W. Redo
WESOŁB DTALOOI OWIAEDKOWB
Rzuca dxi«je pn*4 rholnka w kr&)u Priyrhodzi Owiaador 1 ro*daJ« pre
zenty <l.i*elora t ataruzyin. 1'anuja ogólna rudo 44, o uaucręiliwtono dziatki
fpiewaj* kolędy.
QAAQ I TrtaA Okolnką w Police.—Dyalog 1 kolęda.
i Gwlulkt Dl* Orx®ciiiych Dzieci.—Dy®k>|f ł
kolęda.
BELEKCYE DO TAJKJA.
^2 iiiTTił r łw fk*7'/.° t"A»*a •<5e*r»n>cl> polskich nuaykAw 1 orkteatry
O)* polskiej j'nblir'.r»o*cl w Ameryce
5000
5001
5002
Euzttluki. —- Polka-Maaur.
Harmonia.
Mazur Dla Pięknych Woj
azawlaaak.
Polka StaiL—Harmonia.
KoriaTk.—Oberek Harmonia
Samotna.— Walec. Ork. dęta.
Na Ł^cł,—Oberek. Ork. dęta.
5004
5005
O&rodrenle. Polka. Harmonia
Pod S«tk%.—Harmonia
Milion ów ka.—H»rroonf».
folka Dwadilatfego Wieka.
343
Ma.niu.slu. — W»l©«. Klarnet I
j Wł©4cinnka.
OJ. Krakowiacy.—Krakowiak.
SELEKOTB NA BKRZYPOAOTI.
cnno J I Dla Mulo Nadejdzie Wicia*.—-Kwartot ekrtypcowy
1 pod dyrakcya S. Dal takiego.
I Chryłantomy.—Kwart. akriypc. pod dyr. 8. Dnlo«ki<»co.
Rekordy Pnlonia nagrane po obu nironach, 10 calowa 1 kottatida 75c kaidy.
Hą to jodyna polskie rekordy wyrabiana praai polską firoif Kotdy rekord
Polonia Jf«t gwarantowany
BODĄCY—POPRZYJCIE POL8KIE PRŁBDSIEBIOR8TWO — DOMAGAJCIE
BIĘ WSZĘDZIE POLSKICH BEKOŁDÓW POLONIA—
nrmrcH mii bisbzoibi
.1 wioli wtul aktadnlk nie ekce traym*/. rakord6w POLONIA—ni* wart on wa
esego popareta i wtady pigirla wproM 4o fabryki po rekordy POLONIA, i*U
ciając, Jetelt chceeU, (ii»c w «nacaka«fc pocatowyeh. a r»ast« tapłacicU pray
odblort* rekordów.
Polonia Phonograph Co.
MILWAUKEE, WIS.
ZMIANA ADRESU.
Na tym formularzu prosimy dokładnie podać zmianę
adresu i przysłać na adres: Głos Polek, 1309 N. Ashland
Ave., Chicago, 111.
NOWY ADRES:
ę,T. nr
Miasto .' Stan
Nazwisko Imię
Nr. i ulica
Miasto ...
Nr I ulica
STARY ADRES:
, Stan
Następnie został odczytany .proto
kół i korespondencya od Głównego
zarządu i prośba o wsparcie dla
kalek i starców na którą uchwalo
no $5.00 z kasy towarzystwa.
Panie Kapłańska i P. Kubiluś
przedstawiły nowe członkinie. Zo
stał wybrany nowy zarząd jak na
stępuje: Anna Ossowska, prezes
ka; Marya Kapłańska, wice-preze
ska; Marya Rosołowska, sekretar
ka finansowa; Julia Kowalska, ka
syerka; Helem* Śliwicka, sekretar
ka protokółowa. — Do wydziału o
światy Marya Ligocka; do rady
gospodarczej Marya Kubilus, Ma
rya Ligocka i Marya Smoła. — Po
tem odbyła się instalacya w sali
dolnej Związku Polek którą przy
rządził Komitet Gospodarczy, pod
czas pogawędki na zaproszenie pa
ni prezski, pani L. Wołowska po
wiedziała przemowę do obecnych,
od początku założenia grupy do te
raz — winszując rozwojowi i po
spodarce dobrej zarządu, następ
nie dlaczego powiniśmy się starać
o jak najwięcej członkiń. Po dłuż
Nowa Tabela dla Nowych Członkiń
Związku Polek w Ameryce
Wiole $100 $300 $500 $700 $800 $1.000
16
J 7
18
19
20
21
2 2
23
24
25

27
rn
20
30
31
33
33
34
35
36
ST
38
39
40
41
42
48
44
45
40 ■
47
4*
49
30
10
10
10
1
1
1
1
1
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
10
16
17
17
ia
19
10
20
21
22
22
23
24
25
27
28
30
30
30
31
32
33
~ 33
31
35
30
36
37
38
39
41
42
43
44
45
47
48
50
32
53
55
58
BO
62
65
67
70
73
76
80
88
87
To
50
51
52
53
54
56
67
58
59
61
62
64
66
68
70
72
74
76
78
81
84
36
39
03
'Jfl
1.00
1.04
1.08
1.12
1.17
dusi
70
71
73
74
76
78
79
81
83
84
87
00
92
95
97
1.00
1.03
1.06
1.09
1.13
1.17
1.21
1.26
1 29
1.84
80
82
83
85
86
69
90
93
95
97
99
1.02
1 05
1.08
1.11
1.14
1.18
1.21
1.25
1.29
1.34
1 38
1.42
1.48
1.54
Opróc* tabali wytej
wymienionej człon
kini płaci 5« o*
Organ, 5c na Hun
Obrotowy, lc na
Vydzial Oświaty i lc sa
Sejm.
Wiele Jaat liczony według
i»t następnych urodzin.—
łamo tyczy *ię podwyżki.
szej dyskusyi pani A. Osowska po
dziękowała za przemowę i życzyła
wszystkim wesołych świąt i szczę
śliwego Nowego Roku.
Pani Marya Ligocża założyła
wianek przy grupie 136 do którego
zapisało się ośm członkiń.
Stan. Kotecka,
sekretarka.
WYBORY W HEGEWISCH, ILL.
GRUPA 156 ZW. POLEK.
Tow. św. Katarzyny miało swo
je posiedzenie przedroczne dnia 7
grudnia w hali parafialnej, na
którem były omawiane sprawy ty
czące się dobra Zw. Polek w Am.
Również był obrany zarząd nastę
pujący:
Prezeska Marya Walenga; wi
ce prezeska Elżbieta Gawlik; Sek.
fin. Jadwiga Balicka; Sekr. prot.
Józefa Wicińska; Kasyerka Fran
ciszka Binkowska; Opiekunki ka
sy F"lorentyna Zaborowska, Karo
lina Wiśniewska i Anastazya Rut
kiewicz; Opiekunka chorych Zo
fi Kiernicka; " Marszałkini Anna
Goryl.
J. Balicka, sekr. fin.
Sfatania Chmielińska
PncowniaPolski i Sprzidiż
Wykonuje Chorągwie Kościel
ne. 8rtandary Narodowe 1 A
merykańskle, Odznaki i Szarfy.
Dla chorążych i marszałków
utrzymuje berła i wnzelkle
przyd7i*dy, pieczecie dla towa
rzystw.
Ma na składzie ubrania do
teatrów 1 na bale maskowe.
Utrzymuje świeże I sztuczne
kwiaty na wesela 1 pogrzeby.
Zajmuje się dekorowaniem hal.
1 t. d.
1621 W. 18ta Ulica
Telefon Canal 3717.
1872zi^OTIJBBILEOSZ~1922
50 Lat Firnu Nmm Wyrabia ]UJUpaz»
Odznaki, Sztandary, Chorągwi©
MRS. W. SLOMINSKI
BADGE & BANNER WORKS
1025 Milwaukee Ave., Chicago, III,
Tabela Wianków Małoletnich Zw. Polek w Am.
Przyjmuie się od 2 do 17 lat.
Kat* 25 renfów mlMifrioi*
Wiek hliiair
fiaty nrodfln 2R4507>*
Rat* 860 bIm.
10 11 1* 18
Rata lit alM
14 1» 1« ł?
■ —
9 I »
t 86 SB
4 4Ł 46 45
6 66 66 56 66
• 70 TO TO TO TO
T 100 100 100 100 100 100
« 180 180 110 ISO 1*0 180 180
t 1*0 100 160 100 100 160 100 100
10 300 200 200 200 200 200 200 *00
11 260 250 360 260 2*0 250 260 »60
1S 900 800 800 800 800 800 300 900
18 860 850 850 860 850 860 860 860
14 400 400 400 400 400 400 400 400
11 440 450 460 460 460 480 450 460
li 100 600 600 600 500 600 600 600
1T 600 600 600 600 600 100 600 600
aoo
250 aso
aoo aoo soo
850 3BO B50 8M>
400 400 400 400
4S0 450 450 460
500 500 500 SOO
500 500 500 500
400
<30 4R0
»• W »•} _
M» tOO IM
REST AUR AC Y A I CUKIERNIA
WERSAILE
A. LATKO
PrzyjMujem? zamówienia na Bankiety, Wasala, Zabawy ale.
Koncerty w środy, Soboty i Niadziala ~ Lody i zimna napoje.
15Sl MILWAUKEE A VE. CHICAGO. ILL. Tet. Humboldt 2242
DR. F. F. WIŚNIEWSKI
SPECYALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII, CHORÓB
KOpiECYCH 1 AKUSZERYI
Oflt: 1541-43 WEIT Dl VI8ION 8T.
Nid T«atr«m Chopin*
GODZINT: Orf 11 do 13 rano. od 3 4» ł
po połodnlo o4 0 do 8 tlicMNO.
TaUfon Mon rot 2843
*csydtn«rft:
190S ARMITAGE AVENUE
MlUko Lłaeold
Df 10 rano I od 5 do A ifiinuron
*IV»/«>n Ann|i»c« «S20

xml | txt