OCR Interpretation


Hlasatel. [volume] (Chicago, Ill.) 1891-198?, January 06, 1920, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn82002636/1920-01-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

a
f
i 7 Československu
1<m náš list ritin jaks nacný posel pratel
zaoceánských. i »iaé< Uk i Jinde v cizině. —
Předplaťte srym. pratelúai a uamrm nái list;
poálete rum jejich adres* a peníze, asčez my
list bndeme pravidelné posila Li. Předplatné do
cimy U-oo na rok, íijm na p&l roku.
HLASATEL
Entered .. S^ond Cl... Mtf> Dmmb.r TJth 1M9 «t th. Port OffiC. «f Chle.QO, IIHnolfc under Act .f Maríh 3* 187*.
11 "Hlř
A'Jf< 12 1920
DVA KALEMDÁ&E ZA Met
Chcete-li profcrspátl své ptáteU a Má
me ve ataré vlasti, patlete fkm sáfcevsý
a poučný kalendit "HT.ASATEL" sa rak tm
zx toct. — Dva rocaíky iptf a ifM piiliai m
jouhýdi poet vyplacené kamkoliv a k»—k»H.
Pospéite ai, dokud je zásoba 1
ČISLO — NO. 56.
PabUihod and Tii-triŤm^ wiec permit No. 139, authorued by th» Aot oř Octobw 6. 1917, on ffle at th» Post Offio« of Chicago, Illiaaú. By tlu ocder of tho Proident, A. 8. Bnrteion, Portmartw Omnw
CHICAGO, 1LL., V ÚTERÝ, (TUESDAY) 6. LEDNA (JANAURY) 1920.
ROÍNfK-VOL.: XXVI!.
\ DOMACI zprávy.
Nemohou se dohodnouti.
Wiuhuigion. 1. ledna. — Demokra
| tíctí a republikánští senátoři radí se i
: pélne o kompromisu úhledné smlouvy j
' cifrové. ktrou < htěji odhlasovat! při J
rrtní příležitosti. ale tak dalece
t dosud dohody daleko. Největši pře-1
Kažkoa jsou líodceovy výhrady ohled
» rě JO. článku lisy národů, které pra;
v>. že Spoj. Státy vyhrazuji si prAo.
amy Tushodovati. jak delece chtějí
rozhodnuti lisy národů poslechnout i
* jemu se podrobili. (J výhradě této
vyslovil se president Wilson. že celou
±i£ii národů ěini bezvýznamnou a bez-:
fennou. Vzdor tomu jednaní pokra-j
řnje nerušeně dále. Senátor Ixxige. |
hlavu oposice proti presidentové
smlouvě, iněl poradu se senátorem'
Pomerenem. demokratem, který hlu
oval s republikány a staví s»» proti
presidentovi. Později přišel do Kapi
tolu presidentův tajemník Tumulty a
měl rozmluvu se senátorem Hitchco
ckem. jemuž patrni přinesl presiden-;
tovo roznodnutf. Obsah jejich roz-1
mluvy nedostal se do veřejnosti, ale
. litcheock se vyslovil později, že kj
dorozumění mezi strunami jest ješte
velice, velice daleko. To patrné zna
mená. že president Wilson ústupkum
nakloněn není. Ta okolnost. ž«> v Pa
říži brzo dojde k výměně ratifikaci a
vyhlášeni míru ^ Xcmeckeui, nebuduj
míti na americké obchodui styky s
oývalým nepřítelem žádného vlivu.
Pro Ameriku nebude mír dříve, jkv
\ud nebude smlouva schválena v se
nátu. Vláda zatím již odstranila vše
» Ka obnae>:ni obchodu s N*ěrnet-keui,
vyjímaje dovozu barev a dehtových
produktů a vývozu pšenice, a to již
před mnoha měsíci. \ y siovovaiy se
obavy, ř.e Něm (i nahrnou do Ameriky
rozmanité ;.bo/í, mezi jiným draslo
na hnojeni |*>li. ale nesplnily s**. I>o
toz z Německu, je slabý. Iln^d jak
"bude mírová smlouva senátem schvá
lena. pošle americká vláda své kon
suly na všecka mista. dřívější. j: h/
bylo v .V-mecku 21, však ro k z\ětse
tí obehodu mnoho nepřispěje. Po
\ud nebude upravena valuta, není ob
chod ve větších rozměrech možný.
Obrovská půjčka nazvána báchorkou.
New York. I. 1'd^ia. — Viskont
tirey nepřišel do Ameriky sehnali po
níže pro Velkou Kritanii. a odjíždí
bez jakéhokol ujištění, že americká
vláda poskytne ořficielni půjčky An
glii. jak zde dues prohlásit velvyslan
cův sekretář, na v v vráceni zpráv, že
VVilsouova administrace slíbila lordu
v.reyovl půjčku f lo.OOO.0ěo.(H>t». sir
Georfce 1'aish. kt<'r\ dle téže zprávy
; řijel do Ameriky k vyjednáváni po
drobnosti tělo obrovské LHííč^y.^po
přt 1 ke zpravodaji Spojeného risku.
.:e by u»ěl nějaké vědomí o domele
půjčce. ".Můžete kategoricky popřiti."
pravil, "že Spojené Státy uvolily se
pujčiti peníze Anglii a že jsem zde k
vyjednáni detailů. Nemám absolutně
žádných vědomosti o této proposici."
Ijondýnské časopisy zaplavily dnes
britické velvyslance kabelogramy. žá
dajíce potvrzení nebo popření zprávo
nesmírné půjčce. Viskont Grey poslal
v odpověď absolutní dementi.
Stíbřji ořestupitele prohibice.
^ varpo. S.'v»muí Pako'a. 2. leucs, —•
uouis Bouv^tt»> z Pcnb.ua. Severní
líakota. přiznal se a -{Klikového sou
•'u k vině na obžalobu. ;<o dovážel Ii
.• ny z Kanady a byl soudcem (.'. F.
* Viuulonem odsouzen na s»desúi fini Jo
' res »ího v<" z* ní.
Sewark. New Jersey, 2. lectia. —
Y latin utlumili (iťau.t » uimmi » v<j
n<> $10.imj0 při itáj»'/rif( h na ruzuá »ni
>ta. jež jim byla o/naíei.a za proíVj
u,-. Mozi jiným sebrali ta\é veiiký na
.. al Abrahamu Amsterdaniovi a jeho
* hanu Muv i Eastevi. Williaia Lud
>w přiznal se, jak praví polici- . že
■rodal Amsterdaniovi pět sudů alko
holu po 120 za ,v;allon. Mkohol tento
rakoupil prý si v dřívějších dobách
pro účely holičské.
Rekordní počet lynčů v roce 1919.
Tuskeg"'. Ala.. 1. letlua. —Osmde
sát dvě osoby byly lynčovány vo Spo
jných Státech za rok 1919 o 18 více
tiprříi 1918. jak oznámila dnes univer
sita v Tuskejree. Sedmdesát pět lyn
r-ovaných byli černoši. sedm běloši.
Mezi lynčováními byla jedna černo
,a. Sedm z lynčovaných bylo opále
no za živa.
Zadusili se plynem.
Los Angely. Kalifornie, «. ledna. —
""corge B. Sinclair, tílletý, který by
u.árn jakožto vynálezce v oboru
Jfbních nástrojů, a jeho zena Marké
ta. nalezeni byli mrtvi v jídelně svého
obydlí. Zadusili se plynem, kterého
ne bezpochyby nadýchali z kamen ve
vedlejší raistnosti. z uichž následkei
nějakého nedopatření unikal.
. vé osoby v autu usmrceny vlakem.
Milwaukee. Wis.. 1. ledna. — l'ani
Certruda Rudolpbová. 4S let stará. a
y'jí láletá dcerka Cella byly usmrce
ny dn*»s o<lpoletlne. když jejich auto
mobil byl zasažen vlakem dráhy Chi
cago & Xorthwestern na křižovatce v
St. Francis. Joseph Hudolph a dva
synkové, llletý Kobert a 91etý Cla
rence, byli těžce zraněni.
Tři muži usmroeni lokomotivou,
near Springs. Md.. 1. ledna.—Tři
jfakovl zřízenci byli zde dnes zabiti
*a"{,1iní t^žce zrančnu když explodo
lokomotivy, vipkouci viaK
„r^"«stern Maryiand.
i? ze žárlivost i.
řet»os. — John Orr
eiKU a seoe v
fi^nka Moora,
vyšli se,;
inu.
Styky s Tokiem jsou prý
ohroženy.
Bývalý japonský generální loonsul v
New Yorku praví, že Amerika
pohlíží na né s podezřením.
Washington, 1. ledna.—Styky mezi
Japonskem a Spojenými t>táty jsou
"ve značněm nebezpečí" i* jest nalé
havě nutno, aby poměr mezi oběma
zeměmi byl postaven na přátelštější
základ, nežli jest přítomně, jak pro
hlašuje AI. Y,ula. japonský egnerálni
konsul v New Yorku, který dlí nyní
na dovoleně v Japonsku, dle depeší
z Tokia. Časopis Asahi cituje ho ná
sledovně; "Dodatek o Šantungu, jak
j»»st navržen republikány, jest určen
nepochybné k drážděni presidenta,
aie v první řadě musii vzniknouti z
jejich nechuti vuěi japonské politice
k Čině. Amerika pozorovala stanovi
sko Japonska k Čím' s podezřením, a
její podezřeni se zvýšilo od uzavření
čínsko-japonské dohoda v r. 191."i. A
merikii vždycky podezírala territorial
ní ambice Japonska v C'íně. a jakkoli
svrchovanost Japonska v Číně jept u
znávana evropským zeměmi, nebyla
nikdy uznána Amerikou. Jest prav
da. že Amerika dala se příměti, aby
uznala specielní zájmy Japonska vj
čině. ale jasná definice 'speciálních
zájmů' zbývá být i dosud vysvětlena.
"Otevřeně řečeno, poměr mezi Ja-l
ponskem a Amerikou jest ve značném
nebezpečí, a jest naléhavé nutno, aby
styky mezi oběma zeměmi byly po-i
staveny na přátelštější, zdravější zá-!
klad. K dosaženi vzájemného poroz
umění. nic nebylo by důležitější pro!
oba národy, nežli sejiti se přátelským
způsobem a diskutovati stiuaci úpí- j
ným a otevřeným způsobem. To je
práce, kt.fra by neměla býti ponechá
vaná vyslancům a jiným hodnostá
řům. ale politikům, obchodníkům a ji
ným veřejným mužům, kteří by se
měli spojiti k společnému účelu. Byl
podán návrh na sorganisovám výbo
ru. sestávajícího z politiků, obchodní
ků a zástupců jiných tříd. a výbor hu
tí*4 vyslán do Ameriky, s posláním. by
obnovil přátelské styky pomocí řeči a.
intervievrii."
Kanada uvolnila prohibici.
Toronto. Ontario. 1. ledna. — O No
vém roce uvolnila se v Kanadě pr?hi
hie»» tím spůpobem. že bylo znu-eno
válečné nařízení vládní, podle něhož
zakázán byl dovoz lihovin z ji dně
provincie do druhé. V Kanadé jest
j» dna vo všeobecněni suchopa
ru.. a tou jest provincie Quebec. Tam
»<> smi lihoviny vyrábět i a prodávali
4 ode dneška iaké vyváželi <10 pro
\ ostatních, yae-bekšu sládci u li
hovarnici jsou lidé přející, pamatuji
n.i ostatní provincie a již delší dobu
prpd Novým rokem nakládali vozy a
připravovali zásilky, aby se mohly
rozběhnout! do Ontaria. Manitoby a
jiných proviní ií okamžitě, jakmile "fí
derem dvanácté hodiny o půlnoci no
voroěnf vládni nařízení padne. Šede
sát železničních vozu lihovin stálo ji/
před večerem na provinciální hranici
mezi Qtiebekern a Ontariem na dru
hé stran*'* Detroitu. aby se ješt«* o půl
noci mohly vydati na cestu. To má
účinky na ceny. Tak v Ontariu pro
dávala se pod prohibičnim zákonem
whiska z.i patnáct dollaru kvart., ale
dnps již sklesla na čtrnáct a púl za
celou bednu.
Protest proti *»*aždé 4 Mexikánů.
Město Mexiko. 1. ledna.—Mexická
vláda podala dnes americké vládě ú
řední protest proti zavražděni čtyř
TieXlCKJlIl priSlUMIlKll V IťiUíiU >
druhé polovině prosince. V protestu
praví, že jeden mexi:ký dělník byl
zabit fon>manein své sekční čety. a
:"'.m tři členové jedné mexické rodiny
byli zabiti na. renéi nedaleko Jarrelu.
aniž by vrahové byli r.atčrni. Vysla
nec r.onilla;; dostal rovněž instrukce,
aby vyšetřoval zadrženi a prohledání
zavazadel Carlose Melendeze. jenž byl
na cestě do Chile k převzetí úřadu
prvního sekretáře mexického vyslane
ctvi v New Yorku. Vyrozumívá se.
že americké autority se opravedlňuji
tlm, že v Melendezových zavazadlech
byly nalezeny dokumenty, svědčící, že
Mexiko se pokouši utvořiti allianci s
Chile. Jaká mezinárodní práva nebo
zákony porušuje Mexiko, samostatný
sfát. kdy se snaží uzavírali allianci,
těžko pochopili, i kdyby to tvořilo u
spravedlnční k prohlídce a zadržení
zavazadel, což jest zřejmé nepřípust
no. —
Továrna na jedovatou kořalku
nalezena.
New York, 1. ledna. — Vládni mar
šá.1 Power oznámil dnes, že se domní
vá že našel dílnu, ve které John Ro
manelli. brooklynský pohrobuík, a Sa
muel Saleeby. lékárník. vyráběli
-'whisku" z dřevěného alkoholu n o
travovali ní lidi. Bylo to v jisté
brooklynské Karáži. Oba tito muži
json ve vězeni. Byli zde zatčeni a dá
ni v obžalobu čtyři muži. kteří jsou
obviněni, že zakoupili za půl milhonu
dollaríi whisky od firmy Green River,
aby ji pod rukou za veliké peníze roz
prodali. Jsou to John Lynn. E. Pa
bien. G. W. Dovle a David S. Rouss.
V obžalobě se praví, že si opatřili
*13.156 beden whisky od vinopalníků,
jimž tvrdili, že ji chtějí vyvézt* do
ciziny.
Lodní zaměstnanci vyšli na stávku.
Kiladelfia, Pa.. 1. ledna.—Lodní do
prava v tomto přístavu jest zastave
na. Několik set mužů, počítaje v to
kapitány, kormidelníky a ostatní mu
že na přístavních a poříčních vléč
ných parnících, vyšli dnes ráno na
stávku. Prohlásili v pátek, že zane
chají práce, jestliže jim zaměstnava
telé nepovolí vyšší mzdy a kratší do
bu pracovní.
Amerika ku pomoci Evropě.
Anglický finanční expert, Sir Oorge
Paish. přijel vyjednávat do
Spojených Států.
New York, 1. ledna. — Sir George
Paish, jeden z předuích finančních
expertů v Anglii, kteří' jest redakto
rem listu Statist a důvěrným rádcem
britického finančního ministerstva,
přijel včera do New Yorku a netaji se
účlein svého poslání. Praví, že při
chází do Ameriky pracovat v tom
smyslu. aby pohnul Spoj. Státy k to
mu. aby poskytly Evropě půjčku, ne
vyhnutelnou k tomu. aby po válce mo
hla bytí přivedena ^ novému finan
čnímu a hospodářskému životu. Vý
ši půjčky této nenaznačil, ale pravil,
2e musí býti ohromná, iná-li něco vy
dati.
V New Yorku setkal se s Paishem
Sir Edward Grey, bývalý britkký za
hraniční ministr, dnes vyslanec ve
Spoj. Státech, který odjíždí do Lon
dýna, kam byl povolán na poradu k
Lloyd Georgovi. Grey dosud ve Wash
ingtone pracoval v téinže smíru a
praví se, že se mu práce úplně poda
řila.
Praví se. že výše půjčky činiti bu
de třináct milliard dollarů. Půjčka
má býti řízena federální reservní ra
dou a všemi bankami, které jsou s ní
ve spojeni. -Má převzíti všechny dlu
hy. které mají Spoj Státy v Anglii.
>Prancii. Itaiii, republice českosloven
ské a v jiných zemích spojeneckých
i s úrokem, který za minulý rok zů
stal nezaplacen. Byla by to půjčka
těmto zemím, která by měla trvání as
padesát roků. Tn je.st. ovšem pouhý
plán. o kterém by musel teprve roz
hodnouti kongres. Jistého není ještě
nic.
Dojde-li k tomu skutečně či nedo
jde-li. bude záviset! na tom. jak se k
tomu postaví americké veřejné intné-,
ni. Jisto jest. že dluh Spoj. Států,
který jest již dnes veliký, jen by se
tím rozmnožil. Pnpfrových peněz by
přibylo a s nimi stoupaly by dále do
výše všecky ceny životních potřeb. Z
tolio ohledu je to věc. vážná. Ale na
druhé straně je stejně vážnou věci
nevyhnutelná finanční a hospodářská
zkáza Evropy, k niž dojde v tom pří
padu. kdyby se na její záchranu nic
nepodniklo. Z té by neměly Spojené
Státy prospěch, nýbrž jenom škodu,
a 10 škodu ohromnou. Vývoz do ci
ziny by se zarazil a hospodářské ná
sledky byly by zhoubné. Naše země
byla by odkázána jen na sebo a tím by
stejně utrpěl farmář, pěstitel bavlny
i dělník. Co se v té věci stane, nedá
se jpšt*"' říci.
Pét lidí zabi-o v pracíiárné.
Wilmingtou. Delaware, 2. ledna. —
V sousedství Hagrley udál se dnes rá«
no výbuch v jedné rozmítací dílně
prachárny společnosti Dupontovy.
Pět dělníků hylo na místě zabito a je
den poraněn. Budova, která byla dře
věná a jen chatrně stavená, byla roz
drcena a drobné trosky rozmeteny
do všech úhlů světa. Dílna stála u
potoku Braudywine, tři mile odtud.
Město Wilmington a celé okolí na
vzdálenost třiceti mil pocítilo mohut
ný otřes a některé domy v nejbližším
sousedství byly těžce poškozeny. Oby
dlí bývalého spolkového soudce Ed
warda G. Bradforda. asi půl mílo od
prachárny. bylo značné roztřesena a
pobořeno. Všecky dvéře a okna byla
rozbita a spúsobena jiná škoda. Soud
ce Bradford. který se právě zotavoval
•/. těžké nemoci, nemálo tím utrpěl.
I*řed čtyřmi roky udál se výbuch v
témže závodě a třicet dělníku přišlo
při toni o život.
Radí se o mírové smlouvě.
Washington, 2. ledna. — Repi^oli
kánšti a demokratičtí vůdcové v se
mitu dnes opčt věnovali velikou po
zornost vyjednávání o kompromis o
hled ně smlouvy mírové, na jehož zá
kladě mohla by býti schválena po
třebnými dvěma třetinami hlasů.
Vůdce republikánů Ix>dge radil se s
McNarym z Oregonu, vůdcem skupi
ny republikánské, která jest pro mír
né výhrady, o tom. jak daleko by je
ho skupina chtěla jiti v umírněni vý
hrad. přijatých senátem v listopadu.
Také několik jiných republikánů s
Lodgem mluvilo. Na straně demokra
tické konferoval vůdce Hitchcock z
Nebrasky se Swansonem z Virginie,
který vládu v tomto boji podporuje,
a Kingem z Utah, jenž v posledním
zasedání hlasoval s republikány. Dnes
se opět ukázalo, že kamenem úrazu
jest výhrada o desátém článku ligy
národů, v niž nechce povoliti ani je
dna ani druhá strana.
Dva zabiti ve dvou auto nehodách.
Monticello, 111., 2. ledna. — George
Lanier, 21 rok starý, byl dnes zabit,
když automobil, v němž jel, byl zasa
žen vozem meziměstské elektrické
dráhy na křižovatce Dighton's, jednu
míli na východ osud. Alice Bartley
ová, jež jela rovněž v autu, utrpěla
proražení lebky a Maxine Lanierová
přelomení ramenní kosti.
Kankakee, 111., 2. ledna. — Wilbur
Christensen z Clifton, 111., byl dnes
zabit, když jeho automobil byl zde
zasažen vlakem dráhy Illinois Central.
Obchod s Československem roste.
New York. 2. ledna. — Paroplaveb
ní linie Cunardova, Kotvy a Anchor
Donaldsonova otevrou v Praze kance
láře, k oštarávání osobní a nákladní
dopravy mezi Spojenými Státy a no
vou republikou, jak zde bylo dnes o
známeno.
Zaměstnanci obdrží bonus $1,000.
New York, 1. ledna.—Novoroční bo
nus v úhrnné suně $1,000,000 byl vče
ra rozdělen firmou H. W. Manufactu
ring Co. Tisíc zaměstnanců dostane
po $1,000.
Trampoty mírové smlouvy
v senátě.
Stoupenci kompromisu shledali, že bě
hem přestávky v zasedání ocitli
se znovu tam, kde vyšli.
Washington, 2. ledna. — Senátoři
obou strau. kteří strávili vánoční pře
stávku vyjednáváním o mírové smlou
vě, shledali dnes. že provedli úplný
kruh a ocitli se znovu tam. odkud vy
šli. Senátor Swanson. demokraticky
člen zahraničního výhoru pravil dnes
po rozmluvě se senátory l/xlgeni a
Hitchcockem: "Žádného pokroku ke
kompromisu nebylo docíleno." Všecka
naděje, že vyjednavatelé budou míti
pohotové základnu ke kompromisu, až
senát sejde se opět v pondělí, jest
pryč, a nabývá vrchu přesvědčení, že
na konec bude docíleno ratifikace,
pouze demokratickou revoltou proti
nepovolnému stanovisku presidentovu
a přijetím Ix>dgoových výhrad.
Senátor Hitchcock však nevěří, že
dosti demokratů přidá se k republi
kánům. aby Lodgeúv program mohl
prorazit!. Asi třicet rebelů bylo by
potřebí, tvrdí Hitchcock. což dle jeho
názoru není pravděpodobno. Senátor
pravil, že jest ochoten přijít i vstříc
republikánům v otázce výhrad k člán
ku X. mírové smlouvy. Pravil, že ne
budou-li trvati na vyškrtnutí závazku,
zachovávati vzájemnou tenitoriální
celistvost, nebude on sám trvati na
i
kladném uznání závazku. Henry Whi-1
te, jediný republikánský člen ameri- ■
cké mírové delegace, naléhal v posled-1
nich několika dnech na republikánské
senátory, aby ratifikovali smlou-vu.
Kolik maji Spoj, Státy obyvatelů?
Washington, 2. ledua. — Dnešním,
dnem počíná práce čtrnáctého cen-,
su. který odbývá se každých deset!
roků a při nčmž jest tentokráte za
městnáno 85.0(Hi sčitatelů. Census má!
d.vii aohoncen uu uvou guuu, aie ne
ní známo, neprotáhne-li se sčítání je
štč déle. Potom nastane práce ve Wa
shingtone, kde se bndou čísla srovná
vati při nejnienším ětyry měsice. Od
haduje se, že mají Spoj. Státy od 107
do 112 millionu obyvatelů u porovná-1
ní s 93 milliony v roce 1910. Při trv-;
ním censu, který ?e konal v roce 1790
za administrace presidenta Jiřího Wa
shinRtona, měla naše země o millio
ny. Práce koná se pod vrchním říze
ním Samuela L. Kogerse, který atoji
v čele úřadovny ve Washingtone*. O
čekává se. ic do polovice března bu
de moci úřadovna oanámiti počol )by
vaíelu velkých mč.st, v krajích en
kovskýeh bude počítání zdlouhavěj
ší. Census nez%- vv\. sr» jen lidmi a
le sbírá i čísla o íarmách, továrnách
a pod.
New York, 2. ledna. — Skoro l'»00
sčitatelů zahájilo dnes práci na sčí
tání obyvatelstva města New YorKu.
Zdejší metropole jest pro sběratele
censu těžkým problémem, jak praví
úředníci. Obyvatelstvo Manhattanu,
středního ostrova uew-yorského, ča
sto se mění a stěhuje, a bydlí íu mno
ho lidi v cizině narozených, kteří da
li sběratelům více prácc. Sčitatelé
"lew-yorstí jsou velikou většinou vy
sloužili vojáci a bývalé válečné praco
vnice. Očekává se, že čtvrt Brookly
na tentokráte značně překoná ost.ov
Manhattan, který dosud byl místem
nejhustšího zalidnění v Americe, a žo
bude míti Brooklyn aspoň dva a čtvrt
millionu. M«r J attau pak skleyne pod
dva milliony
Stávkující oceiari vyhráli u soudu.
Youngstown. O.. 2. ledna. — Stáv
kující ocelářští dělníci nejsou nuceni
vyzvednout! si povolení od mayora v
East Youngstownu ke konání schůzí
unie. jak rozhodl dnes soudce David
J. Jenkins od soudu okresu Mahoning.
uinav za. neústavní městskou ordinan
oi, která nařizovala, vyzvědání tako
vých dovolení. Rozhodnutí bylo vyne
seno v případě Franka Pickonse, děl
nického organisátora, který se sedm
desáti dvěma Cleny místní lokálky
unie železářských, ocelářských a cí
nařských dělníků byl zatčen na ob
vinění z překročení této ordinance.
Soudce Jenkins prohlásil, že ordinan
ce. porušuje ústavní záruky svobody
slova a shromažďování a že jest pre
činem proti pravému amerikanlsmu.
Carranza slibuje amnestii.
JVtěsto Mexiko, 2. ledna. — Při no
voročním přijímáni hostů ve svém
paláci nadhodil president Carranza,
že mexičtí uprchlíci, kteří žijí v cizi
ně. mohou dostati amnestii, aby se
mohli do země vrátiti. Oznámil lo v
odpověď na petici, kterou mu podal
plukovník Antonio Jauregui. stařičký
veterán z války za francouzské inter
vence. kdy byl na tfrňn mexický dosa
xen císař Maxmillian. Ten žádal, aby
byla bývalým důstojníkům udělena
milost za zločiny, z nichž jsou obžalo
váni. Carranza mu odpověděl, aby Jen
"trpělivě vyčkal", že na to může do
jiti.
Doly propouštějí uniové dělníky.
Indianapolis. Ind., 2. ledna. — John
Li. Lewis, prozatímní president horni
cké unie, pravil dnes. že dostává zprá
vy o propouštění horníků majiteli do
lů v rozličných částech země. se zá
měrem roztříštiti unii. Lewís praví, že
jest to nepoctivé Jednání se strany
nhlobaronů. protože dle dohody s vlá
dou, na jejímž základě horníci vráti
li se do práce, měl býti obnoven sta
tus z 31. října, dne před stávkou.
Zastřelil matku vánoční ručnicí.
Muskegon, Mich., 2. ledna. — Wil
liam Noble, 14 let starý, z Holton, ne.
daleko ritfsud, zastřelil dnes ráno svoji
matku ručnicí, kterou dostal od rodí*
čů dárkem k vánocům, v kolně tt
evým domovem.
Radikálové zatýkáni v třiceti
ířecti městech.
Spolkové autority podnikají honbu na
4.000 Červených předáků; vinéni
z piklú proti vládě Ameriky.
N>w York. 2. ledna. — Department
spravedlnosti vydal zatykače na 4.000
radikálů v celé zemi.*' Jediné v New
Yorku bylo vydáno 800 takových za
tykačů. Generální návladní Palmer
vedl osobně honbu na radikály. Spol
koví úřednici praví, že tato honba má
za účel. "zbavili Spojené Státy každé
ho cizozemce, který kul pikle proti
americké vládě." Agenti departmentu
spravedlnosti a detektivové vyhráli
dnes večer v New Yorku na sto míst.
Zatčeni byli rychle nastrkáni do pa
trolních vozů a armádních trucků, a
dopravováni na nejbližši policejní sta
nice. Zde byli prohledáni, a všecky
zachycené dokumenty vloženy do obá
lek. jež b.vly zapečetěny.
Washington. 2. ledna. — Sjwlková
vláda zakročila dnes pomoci depart
mentu spravedlnosti veškerou svou
mocí proti agitaci, jež jeat proti ní na
mířena. Bez nejmenší výstrahy, ná
jezdy na obvyklá shromaždiště radi
kálu byla podniknuta spolkovými
agenty současné v třiceti třech mě
stech, a několik tisíc radikálů bylo
pochytáno. Na všecky osoby, zatčpné
pri nájezdech dnes večer, byla vznese,
na obžaloba, ý.c se pokoušely povalit i
násilím vládu. Vládni úřednici praví,
že mnoho set členů kcmmunistické a
kommunisticko-dělnické strany r>ude
do rána za mřížemi. Taženi bylo na
mířeno hlavně proti kommunistícké
stran"1, skládající se ze stoupenců že
nina. .• jejímž čele jsou hlavně Kuso
vé. Přípravy k nájezdu byly konány
několik měsíců. Tajní agenti vstupo
vali do radikálních or^anisaci, a v
jednom případě jedou z těchto zvědů
stal se vůdcem ve svém okrsku.
Department spravedlnosti vydal
dnes večer sdělení, v něm/, vysvětluje
tažení prou raoikaimm předákům v
celé zemi. Sdělení obsahuje následu
jící manifest, vydaný kommunistickou
■stranou, na nějž se poukazuje jako
na důkaz kommunistickýcli pik 1 ú pro
ti vládě: "Kommunistická strana v
Americe jest stranou dělnické třídy.
Američtí kommunisti pomýšlejí na
skončení kapitalismu a organisování
dělnické průmyslové republiky. Děl
nici musí kontrolovali průmysl a di
sponovali všemi produkty průmyslu.
Kommunlstícká strana jesl stranou,
uvědomující si všecky vady dosavad
ních dělnických organisací. u. hodlá
rcwsvinoutl revoluční hnutí nutné k o
svobození dělnhiů od kapitalistického
útlaku. Kommunistická strana trvá na
íom, že problém amprickěhí> dělníka
jest totožný s problémem dělníků ce
lého světa. Kommunistická strana je
vědomým projevem třídního boje děl
nic.tva proti kapitalismu. Jejím cílem
jest. ríditi tento boj k dobytí politické
moci. povalení kapitalismu a zničení
měšťáckého státu. —
"Kommunistická strana připravuje
se na revolucí v lé míře. že připravu
je program bezprostřední akce, proje
vující povšechný zápas prolétáriátu.
Zápas musí být i inspirován revolu
čním duchem a záměry. Kommunisti
cká strana Jest v podstatě stranou č:
nu. Přináší, dělníkům uvědomění je
jích útlaku a bezmocnost zlepšeuí po
měru pod kapitalismem. Korumucísti
cká strana řídi zápa.s dělníků proti
kapitalismu, rozvinujíc plnější formy
a cíle v tomto zápasu, vyvrcholujícím
v povšechné akci rpvolure. V těsném
spojení s obyčejnými dělníky jest
problém černošských dělníků. černoš
ský problém jest politickým i ekono
mickým problémem. ítacove utlačová
ní černocha jest prostě projevem jeha
ekonomického nevolnictví a útlaku, a
jeden sesiluje druhý. To komplikuje
černošský problém, ale nemění jeho
poletářský ráz. Kommunistlcká stra
na povede agitaci mezi černošskými
dělníky k spojení jich s třídně uvědo
mělými dělníky."
Cena a spotřeba papíru stoupají.
Washington, 1. ledna. — Spotřeba
novinářského papíru od 1. října do
6áhla rekordního bodu. a totéž platin
ceně, jak vysvítá z dnešní zprávy
spolkové obchodní komise. Průměrná
cena v papírnách obnášela 1. prosin
ce $3.!>0 sto liber, u porovnáni s 53.71
před rokem a $1.88 v roce 1916. Vyso
ká cena nesnížila spotřebu, která by
la loni o 14 proceent vyšší nežli 1018,
dle odhadu komis#.
Zatčen pro zpronevěru.
Warren, Ohio, 2. ledna. — Charles
B. Klstler. který byl po šest roků
zdejším městským pokladníkem, byl
zde zatčen na obžalobu, že zpronevě
řil $50,000 městských peněz. Zatčeni
provedeno bylo v Newton Falls po
licejním náčelníkem Givensem, jemní
se Kistler úplně přiznal.
Uprchlý vězeň chycen.
Salt Lake City, Utah, 3. ledna. —
Johann Diermeyer, německý nepřá
telský cizinec, jeden ze čtrnácti vě
zňů zavřených ve Fort Douglas, kte
ří se dostali na svobodu, prokopavše
si tunel, jimž vyběhli dne 14. září t.
r., byl polapen a přiveden nazpět. Je
to již šestý z polapených. Byl zatčen
v Los Angeles, v přístavn San Pedro,
kdež prý agitoval mezi dělníky v lodě
nici.
Detroitaké časopisy zdraženy.
Detroit, Mich., 3. ledna. — Počínaje
zítřkem budou se nedělní vydání zdej
ších největsích denníků, Xews a Fret
Press, prodávati po 10 centech. Zvý
šení ceo všech potřeb, blaviíě papíru,
udává se za přičinu toho.
Odvážná loupež.
Stařičký krajan, pan V. J. Hodouš,
bankovmí zřízenec v Cleve
landu, obrán smělými
bandity.
i
i
Cleveland, Ohio. 3. ledna. — Detek
tivní úřad zabývá se loupežným pře
padením. na němž podíleli se dva mlá
tí iství bandité, odcizivši v úterý dopo
i»-dne o desáté hodině bankovnímu
zřízenci panu Václavu J. Hodoušovl
balík, obsahující $10,000 v deseti a
dvacetidollarových bankovkách, ja
kož i různé obchodní čekv v úhrnné
částce $65.000.
Pan Václav Hodouš, takio 771etý a
bytem v čísle ň8»>9 Cable ave. působí
u Columbia Savings and Ix>an Co.,
."•601 Hroadway, blíže vých. 5f>. ulici
čtyři roky jako bankovní poslíček a
syn jeho p. Karel J. Hodouš je tajem
, nfkem finančního onoho ú. tavu. Sta
! rý pan Hodouš podnikal tciněř denné
zajížďky do dolenního města, aby v
Tin ion Comerce National, kde Co
: lumbía banka Ceky své reviduje, dot
, čené i>oukázky odevzdával a případ
. i č i hotové peníze deponoval. Včera
\ vjel do města hroadwayskou karoa
k deváté hodině a v peněžní tašce vol
né pod paží měl výšen vedenou částku
l>ankovek, jakož i zmíněné čeky. Když
i i.áru opustil a východní o. ulici chtěl
přejiti, kdosi v zadu chopil j<-j za ra
meno a současné podrazil tnu nohy.
Byl to j^den v. banditu a ve vteřině,
kdy starý pán na chodníku sh kácel,
přiskočil druhý lupič, vyrval tnu to
bolku s penězi a čeky. načež oba uaii
se na útěk k Prospekt ave. Vše přiho
; dilo se v několika okamžicích těsně u
! vchodu Union Conimeree National
. banky na Euclid ave.. kde v dobách
těch ulice je zvláště rušná. Pan iio
1 čou.š volal sire o pomoc a z bankov
ního onoho ústavu policii hn*-d bylo
telefonováno, smělcúm se však útěk
podařil. Byli v okolí toni patrně do
bře obeznámeni a prchali k Prospekt
ave., pak východně slepou uličkou na
, Icoueo téže a pak jižně jinou slepou
j uličkou, kde vešli do hostince Otty
! Nosera. kterýžto lokál <"elí na vý
chodili čtvrtou ut.ci. * íťooo mornins
pozdravili číšníka za nálevnou stojí
cího. načež průčelními dveřmi ho
stince vyšli zas do ulice a vytratili
se v zástupu chodců.
Policie je přesvědčena. lupiči
měli svůj plán dobře prostudovaný a
že pana llodouše několikrát před tím
za jel.o jízdy do města stopovali.
Co'umbia banka brzy po neblahé u
dálosti na Euciid ave. reportovala
ztrátu čeká v úhrnné částce $(>5.0o0 na
patřičných mírftech a vyplaceni tčeh
že zakázala. Ceky íy nebudou mít i
tudíž pro lupiče cenu žádnou.
Pan Václav llodouš. jenž včerejší
mi svými zkušenostmi pochopitelné
byl rozrušen. jt) ehvalně známý starý
osadník a dlouholetý obchodník, muž
přesný a spolehlivý.
Dlouhá léta vlastnil na Broadway
blíže vých. ňó. ul. obuvní obchod, ro
vnéž ve spolkových českých kruzích
požívá všeobecné přízni a každý w
ním po včerejším přepadu zvláště sou
cítí.
Další deportace se připravují.
Washington. 3. ledna. — Odbor prá
ce koná přípravy k deportaci dalších
cizinců, které považuje z.i nebezpeč
né. Odbor tento, stejně jako odlv»r
spravedlnosti, mají dlouhé seznamy
lidí. kt«=ré považuji za radikaly, a to
ve všech částech Spoj. Státu. Však
soudí se. že jen malý počpt z nich
jest. opravdu uebezpečný. neboť veli
kou většinou chovají s* zticha, a po
slední dcportare patrně měly na ně
n^mulý vliv. Přisfěhovalecký úřad be
dlivě pozoruje lidi tr-^yé, kteří jsou
nějakým spúsobrm veřejně činní a
mohou bytí řáděni do třídy anarchi
stů. Někteří 7. nich žili ve Spoj. Sili
tech Jeta, jiní přijeli teprve krátce
před válkou. Ant hony Caminetti, vr
chní přistéhovalecký komisař, vyslo
vil se, že v roce 19Í7. kdy*/ se pro
jednávaly zákony o deportacíeh, že
nejen v anarehistické zásady věří.
nejnebezpeěnějšími jsou lidé, kteří
nejen v anarehistické zásady věří,
alf» i jejích provádění hlásají a k né
mn nabádají. Pochybovalo *e. je-li
možno vyvážeti i takové. kteří mají
anarehistické zásady sami pro sebe.
VTřadovna však prováděla zatčení i
takových a konečně by! dán zákonu
velmi volný výklad. Caminetti praví:
"Pozoruhodnou okolností u lidí anar
chřstických zásad jest. toto: Ti, proti
kterým se vystupuje, zdají se bytí zár
sadními odpůrci každé vlády dosud
zorganizované, však nenajdete niko
ho jiného, kdo by se naléhavěji a
hlučněji domáhal ochrany vlády nežli
oni. nedbajíce, že to není důsledné.
Zřídka kdy najdete jediného anarchi
stu. který by se chtěl dobrovolné po
drobiti deportaci, kdežto jiní přistě
hovalci z ciziny se jí obyčejně dobro
volně podrobují. Obrací se k soudům,
béřou si zastavující rozkazy a brání
se do poslední chvíle." Caminetti po
čítá, že radikalů různých stupňů jest
ve Spoj. Státech 60,000, ale z těch so
tva 1500 zasluhuje deportace.
Otrávena cukrovinkami.
Filadelfie, Pennsylvauia, 3. ledna.
Slečna Paulina Zeisseova byla dnes
nalezena mrtva v jídelně svého pří
bytku v panské čtvrti. 1617 severní
13. ulice. Podle všeho skonala otravou
po požití otrávených cukrovinek. W.
V. Smalley, prominentní továrník,
který byl pozorován, jak obcházel ko
lem zadní části domu, byl zatčen a
jpst ve vyšetřování. Sestra, zemřelé,
taní W. Allenová, vypravuje, Ze »leé
ně Zelssové bylo posláno několik la
hví cukrovinek. Udala detektivům
jméno ženy, která byla udána jako
odesílatelka.
Kde to vězí?
Nepokoje a zločiny v celé remi.
New York, 3. ledna. — Nepokojů i
zločinů přibývá úžasnou in^rou po ce
lé zemi, zvláště ve velkých městech
od New Yorku a Filadelfie na výcho
dě, po San Francisko a Los Angelei
na západě, od Portlandu, v Uregonu,
na severu, až po Key West na Flori
dě. New-yorský Kvenins Post dáví
si práci, aby odbyl výtky, že tato ne
spokojenost a nervosita zaviněna jepí
proliibici a píše: "Je to stav, jakj
vzniká pg, všech válkách, Je to odliv
nevyhnutelný po vojenském přílíru
Psychologické vysvětleni našlo by si
v suspendování civilních zákonů zá
konv válečnými aneb suspendováním
mravních zákonů nepra videlnostmJ
války. Také možno to vykládali zm»
tky. vznikajícími za rekonstrukce
které dodávají zločincům odvahy, abi
si hleděli svého prospěchu. Také s<
to dá svésti na nedostatečné 03vétlo
ní ulic, vzniklé nedostatkem uhlí. Ti
okolnost působí více nežli by se na
pohled zdálo." Jemu odpovídá new
yorský Moming Post, Utery píše:
'Tvrzeni Kvening Postu, že dle "za:
ručené statistiky" hostince byly hlav
ním semeništěm zločinů, jest prosti
směšné. O žiídné rakově statistici
nevíme. Tu si vymyslili velkohubí
řečníci na schůzích probibičních. 'Sta/
tl5t-;ka dokazuje,' slyšíte je stále ktt
četi, "že wbiska zavinila skoro vše
chnv vraždy v zemi " Ve skutečno
stí snnd whiska nezavinila nic lako
vóho. Žárlivost, nenávist, pomstycbti
vost, touha po cizím majetku a nábIJ
hněv jsou nejčastčjšími příčinami
vražed." Zajímavě píše o ůčincícl
proliibice lutelligeiicer v I^ancahter,
Pennsylvania. Praví: "Případy za<
tčení snížily se na polovici. 'Jest m^
ně vražed. méně rodinných hádek,
ale za to více rozvodů. Ale co hlavné
pozorujeme. ;es«t více velikých, rafi
novaných loupeží. Jeden zdejší vynl
kající kriminální právník vyslovil
hned, kdv vešla proh bite v platnost:
"Pamatujte si to: Počátkem prohibicc
budeme mít i méně zločinů malieher
ných. ale za to bud m zločinci obrat
nější. Ve světě zločineckém bu«iou
se dir. veliké věci a nikdo pachateli
nevypátrá. Dokud byla kořalka, pili
ji i ti nejobratněji, by si dodali kurá*
že. Pak prováděli hlouposti, kterých
se nedopustí nyní. kdy budou mftl jm
snejšf zrak .i jistější ruku. Pak jí
chytejte."
Veliký zámořský obchod se očekává.
Portland, Maine, ledna. — Ačkoli
je.-t Kvnropa ožebračena a valuta jej;
Tvť-.wý. na <:*ipni nejnižďfm,
kouají se ve všech východních pří
stavních městech přípravy k otevřen!
obrovbkého obchodu. který přijde dří
ve nebo později. Také roto město,
které dosud jak přislav pro cizozem
ský vývoz .nemělo valného výxnamu,
dělá si veliké naděje. Poukazuje m
na to, že jo 7. něho ku břehům Vngiii
a l'Yancie blíže o sto mil nežii /. Bo
stonu a o 2."0 mil nežli /. New Yorku.
Tato vzdálenost mohla by pro veliký
parník znamenali úsporu až $7r»,o00.
Arci se nepočítá, že je o to dále k ně
mn ze středisek amerického průmysle
a že železniční spojení není nejlepši
V přístavu staví se nákladem několfc
ka millionů veliký i>ier, na nějž byl*
poskytnuty peníze ze státní pokladny.
Poukazuje se na to, ž»» když nic jiné
ho. tedy by se přn« Portland mohly
vyvážet i farmářské produkty ze stá>
tu severovýchodních, v nichž bydlí as
poň 25,000,000 lidí. a také z blízké
Kanady.
Kolik je v Americe millkmářů.
Washington. ledna. — Úřadovna
pro daně z příjmů, která přijímá
zprávy od lidí. již raajt platiti daň,
udává, žo je ve Spoj. Státech 20,004
lidí, kteří mají příjmy millionářO. a
/.p počet jejich roste o 2000 kaidýw
rokem. Do třWv této se počítá k&kiý<
kdo má roční příjem ptes $00.000, <5flJ
pět procent z jednoho mfllioou. Má-M
jeden million majetku skutečně, o ta
«*e úřadovna nestará. V Léto třídě jm«
rano/i úředníci korporací s velikým
"platem, kteří hotový millina majefa
ku nemají, dále Lakoví, kteří v rooa
minulém vydělali $50.000 šťa^tra
spekulací, a pod.
Co zaviní jeden blázen.
Detroit, Michigan. 3. ledna. —
městě tomto vyskytlo se asi čtyflcef
případu šílenství buď dočasného anfr
b<> trvalého, které bylo podle všeho
zaviněno strachem před koncem své«
ta, jenž měl nastati dne 17. prosince.
"Profesor" Porta, jak známo. oznámil,
f.o prý konec světa nepředpovídal a
že byl novinami klamné citován. O
znamení to však učinil teprvé dne 18.
prosince, když poznal, že se ve rwé
předpovědi zmýlil.
Slibuje mnoho staveb.
New York, 3. ledna. — Statistická
firma F. W. Dodgeova oznamuje, že
na rok 1920 nastává veliká činnost
v obora stavebním. Kontraktů na sta
vby bylo zadáno anebo se připravuje
na příští rok v ceně $2.800,000,000 o*
proti $2,.r>00,000.000 roku minulého.
Ředitel firmy Miller předpovídá, že se
stavební Činnost protáhne do pozdní
ho podzimku a do zimy.
Viecko je draiií.
New York, 3. ledna. — Člověk. kta»
rý by se dnes chtěl otrávit jedovatou
kořalkou, nespraví to za pár centft.
I traviCi jsou keťasové a nepracuj!
lacino. Dylo oznámeno, že ceny dfavě*
ného alkoholu vystouply na $1.53 ga)»
Ion 95procentníbo lihu a $2.05 Mha Či
stého, knpuje-li se ve velkém bea óo»
pravv. Je to proti dřívější oeaě tmat»
aé arýšení.
*1

xml | txt